LİMİTED ŞİRKETLERDE SERMAYE ARTIRIMI (KARAR ÖRNEĞİ)   

 

 

 

( Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluş ve Ana Sözleşme Değişikliği İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ

...

" ee) Sermaye

Şirket sermayesinin en az 5 milyar TL. olması gerekir. Ortakların koyacakları sermaye birbirinden farklı olabilir. Ancak ortakların koyacakları sermayenin en az 25 milyon TL. veya bunun katları olması lazımdır.

T. Ticaret Kanununun 506 ve 510 uncu maddeleri uyarınca şirket esas sermayesi, her ortağın koymayı taahhüt ettiği sermaye miktarı ile sermayenin ödenme suret ve şartlarının ana sözleşmede gösterilmesi zorunludur.

Buna göre, özel kanunlarındaki hükümler saklı kalmak üzere ana sözleşmenin sermayeye ilişkin maddesinde, sermayenin muvazaadan ari şekilde tamamen taahhüt edildiği ve nakdi sermayenin 1/4 ünün ödendiği veya şirketin kuruluşunun tescili tarihinden itibaren en geç üç ay, kalanının da en geç üç yıl içerisinde ödeneceği belirtilecektir.

Özel mevzuatında sermayesinin tamamının veya 1/4 ünden fazlasının belli bir sürede ödenmesi şart kılınan şirketlerin ana sözleşmelerinin sermayeye ilişkin maddeleri buna göre düzenlenir.

Şirket kuruluşunda sermaye olarak her türlü hak, menkul ve gayrimenkul malların taahhüt edilmesi halinde bu taahhüt şirketin kuruluşunun tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde yerine getirilir. Sermaye olarak konulan mal ve haklar özel bir sicile (tapu sicili, gemi sicili, trafik sicili, sınai mülkiyet sicili gibi) kayıtlı ise, kuruluşun tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde ilgili sicilde şirket adına tescil ettirilir. " )

 

KARAR NUMARASI  
KARAR TARİHİ  
KARAR KONUSU  Sermaye Artırımı
BAŞKANIN ADI VE SOYADI  
AZALARIN ADI VE SOYADI  

 (Sermaye artırımlarında Damga vergisi kaldırılmıştır.)

KARARIN METNİ

_________________________________________ SANAYİ TİCARET LTD .ŞTİ. nin ortaklar kurulu __/__/____ tarihinde yaptıkları toplantıda aşağıdaki kararı almışlardır.

Tamamı ödenmiş 500.000.000.-Tl. olan şirket sermayesinin 5.000.000.000.-Tl. ya çıkartılmasına bu sebeple şirket sözleşmesinin 6 nolu Sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

Şirket sermayesi 10 hisseye ayrılmış olup beher değeri 500.000.000.-Tl. (beşyüzmilyonTl)'dan 5.000.000.000.-Tl. (birmilyarTL)'dır. Bunun,

5 hisseye karşılık 2.500.000.000.-Tl.(ikimilyarbeşyüzmilyonTL)sı _____________________'ya

5 hisseye karşılık 2.500.000.000.-Tl.(ikimilyarbeşyüzmilyonTL)sı _____________________'a aittir. 

Şirket sermayesi ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. İlk sermaye miktarı olan 500.000.000.- Tl. tamamı nakten ödenmiştir.

Bu defa artırılan 4.500.000.000.-Tl lık sermayenin tamamı muvazaadan ari şekilde tahhüt edilmiştir. Artırılan sermayenin 1/4'ü tescil ve ilan tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde, kalan 3/4'ü ise __/__/____ tarihinde ödenecektir.  


________________________                                           ______________________