ŞİRKETLERİN SERMAYE ARTIRIMLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ   

 

 

 

 Sermaye Artırım Süreleri Uzatıldı Yeni Tebliğ İçin Tıklayın!...   

 

 

23 Mart 2002 tarihli Resmi Gazete

Sayı: 24704

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Tebliğ No: İç Ticaret - 2002/2

 19/1/2002 tarihli ve 24645 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2001/3500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 272 inci maddesinde anonim şirketler için 5 milyar Türk Lirası olarak öngörülen asgari esas sermaye miktarı 50 milyar Türk Lirasına, aynı Kanunun 907 inci maddesinde limitet şirketler için 500 milyon Türk Lirası olarak öngörülen asgari esas sermaye miktarı 5 milyar TL'sına yükseltilmiştir.

Sermayeleri, söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen, yeni miktarların altında kalan anonim ve limitet şirketlerin, sermayelerini yeni asgari miktarlara yükseltmelerine ve sermaye artırımını gerçekleştirme sürelerine ilişkin açıklamalar, Türk Ticaret Kanununun 274 üncü ve 3143 sayılı Kanunun 33 üncü maddesine istinaden, bu Tebliğ ile düzenlenmiştir.

27/6/1995 tarihli ve 22326 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 559 sayılı KHK' nin geçici 2 inci maddesi uyarınca, sermayelerini 31/12/1998 tarihine kadar 5 milyar Türk Lirasına çıkarmayarak münfesih duruma düşen anonim şirketler ve 500 milyon Türk Lirasına çıkarmayarak münfesih duruma düşen limitet şirketler dışında kalan, ancak sermayeleri 50 milyar Türk Lirasından az olan anonim şirketleri ile 5 milyar Türk Lirasından az olan limitet Şirketlerin, sermayelerini yeni asgari miktarlara yükseltmek amacıyla, en geç 31/12/2002 tarihli mesai saati bitimine kadar (bu tarihte evrak'a kaydedilmesi şartıyla) Bakanlığımız İç Ticaret Genel Müdürlüğüne ve şirket işlemlerini yürütmeye yetkili İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüklerine bir dilekçe ekinde; ana sözleşmenin sermaye maddesinin eski ve yeni şeklini gösterir en az 3 nüsha tadil metnini, anonim şirketlerde yönetim kurulu kararını, limited şirketlerde ortaklar kurulu kararını, önceki sermayenin tamamının ödendiğine dair mali müşavir raporunu vermek suretiyle, müracaat etmeleri gerekmektedir.

Bu şekilde müracaat eden şirketlerin sermaye artırımına ilişkin izin ve tescil işlemleri 30/6/2003 tarihine kadar sonuçlandırılacaktır.

Belirtilen süre içerisinde müracaat etmeyerek sermaye artırımını gerçekleştirmeyen anonim ve limitet şirketler hakkında Türk Ticaret Kanununun 274 üncü maddesi hükmüne göre işlem yapılacaktır.

Tebliğ olunur.