...........................................

 

 PRATİK BİLGİLER

...........................................

 İŞÇİLİK MALİYETLERİ

...........................................

 YENİ TTK

...........................................

 YENİ  BORÇLAR KANUNU

...........................................

 SGK MEVZUATI

...........................................

 HIZLI ERİŞİM

...........................................

 DİLEKÇEMATİK

...........................................

 MALİ REHBERLER

...........................................

 BÜLTENLERİMİZ

...........................................

 MAKALELER

...........................................

 YARGI KARARLARI

...........................................

 BAKANLAR KURULU K.

...........................................

 KANUNLAR

...........................................

 TEMEL KANUNLAR

...........................................

 TÜZÜKLER

...........................................

 YÖNETMELİKLER

...........................................

 TEBLİĞLER

...........................................

 SİRKÜLERLER

...........................................

 SGK GENELGELERİ

...........................................

 BEYANNAME SÜRELERİ

...........................................

 

 

 

 

 

© www.alomaliye.com

 

 

Açılış Sayfam Yap

Ücretsiz Üyelik

 

   SEVK İRSALİYESİNDE BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER     

 

 

 

TARİH : 16/01/1997

SAYI: B.07.0.GEL.0.29/2922-230-834/1867

KONU: Sevk irsaliyesinde bulunması gereken bilgiler hk.

 

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel MüdürlüğüTARİH : 16.01.l997
SAYI : B.07.0.GEL.0.29/2922-230-834/1867
KONU : Sevk irsaliyesinde bulunması gereken bilgiler hk.

.............................


İLGİ: 6.12.1996 günlü dilekçeniz.

 

İlgide kayıtlı dilekçeniz incelenmiş olup, gerekli açıklamalar aşağıda yapılmıştır.

 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 230 uncu maddesinin beşinci bendinde açıklandığı gibi, emtianın sevki sırasında, fatura bulunsun veya bulunmasın mal hareketinin mutlaka sevk irsaliyesine bağlanması mecburidir. Sevk irsaliyesinin malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alacının taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesinin düzenlemesi veya taşıtta bulundurulması şarttır.

 

Sevk irsaliyesi hakkında fiyat ve bedel ile ilgili bilgiler hariç olmak üzere, Vergi Usul Kanununun 230 ve 231 nci madde hükümleri uygulanır. İrsaliyelerde malın nereye ve kime gönderildiği ayrıca belirtilir.

 

Bu hükme göre, sevk irsaliyelerinde yukarıda sözü edilen maddede yeralan bilgilerin bulunması zorunludur.

 

Ancak, sevk irsaliyesinin merkezde bilgisayarla düzenleniyor olması ve düzenleme tarihinden sonra emtianın sevk edilecek olması halinde, irsaliyelere tanzim tarihi yanında ayrıca bir sevk tarihi sütununun da ilave edilmesi ve sevk tarihinin fiili sevk sırasında doldurulması mümkün bulunmaktadır.

 

Öte yandan, yükleme yapılan herbir kamyon üzerindeki mal ve sevk irsaliyeleri için icmal bir liste niteliğinde bilgisayarda hazırlanmış olan kamyon yükleme planının sevk irsaliye bilgilerini doğrulayan bir belge olarak kabulü mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.


Bakan a.
Daire Başkanı

 


 

TARİH: 26 Mayıs 1997

SAYI: B.07.0.GEL.0.29/2922-230-857/21589

KONU: Sevk irsaliyelerinin düzenlenme tarihi yanında ayrıca bir sevk tarihinin yer alması mecburiyetinin olup olmadığı hk.

 

 

T.C
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü


TARİH : 26.05.1997
SAYI : B.07.0.GEL.0.29/2922-230-857/21589
KONU : Sevk irsaliyelerinin düzenlenme tarihi yanında ayrıca bir sevk tarihinin yer alması mecburiyetinin olup olmadığı hk.

........................................


İLGİ:4.2.1997 günlü dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizin incelenmesinden, 253 sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen sevk irsaliyelerinde dúzenlenme tarihi yanında ayrıca bir sevk tarihinin yer alması mecburiyeti hususunda bazı tereddütlerinizin olduğu belirtilerek Bakanlık görüşümüzün istenildiği anlaşılmıştır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 230 uncu maddesinin beşinci bendinde açıklandığı gibi, emtianın sevki sırasında, fatura bulunsun veya bulunmasın mal harekatının mutlaka sevk irsaliyesine bağlanması mecburidir. Sevk irsaliyesinin malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlemesi veya taşıtta bulundurulması şarttır.

Sevk irsaliyesi hakkında fiyat ve bedel ile ilgili bilgiler hariç olmak üzere, Vergi Usul Kanununun 230 ve 231 nci madde hükümleri uygulanır. İrsaliyelerde malın nereye ve kime gönderildiği ayrıca belirtilir.

Bu hükme göre, sevk irsaliyelerinde yukarıda sõzü edilen maddede yeralan bilgilerin bulunması zorunludur.

Õte yandan, 253 sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile sevk irsaliyelerinde tanzim tarihi yanında ayrıca bir sevk tarihinin yer alması mecburiyeti getirilmiştir.

Buna göre, tanzim tarihi ile fiili sevk tarihi sevk irsaliyeleri üzerinde ayrı ayrı yer alacaktır. Tanzim tarihi ile sevk tarihinin aynı gün olması halinde de bu tarihler ayrı ayrı kaydedilecek, herhangi birine yer verilmeksizin düzenlenen sevk irsaliyeleri hiç düzenlenmemiş sayılarak õzel usulsüzlük cezası kesilecek ve bu tespitler iş yeri kapatma cezasının uygulanmasında dikkate alınacaktır.

Sevk irsaliyesinin merkezde bilgisayarla diızenlenmesi ve düzenlenme tarihinden sonra emtianın sevk edilecek olması halinde, fiili sevk tarihi bu belge úzerine elle yazılabilecektir. Ayrıca genel tebliğin yayımı tarihinden önce bastırılan veya tasdik ettirilen sevk irsaliyelerinin mevcutları tükeninceye kadar fiili sevk tarihinin elle yazılmak suretiyle kullanılması mümkün bulunmaktadır.

Görüldüğü üzere, Vergi Usul Kanununa gõre, sevk irsaliyelerinde düzenlenme tarihinin yer alması zorunlu olduğundan buna bağlı işlemlerinde düzenlenme tarihi esas alınarak yapılması gerekmektedir.

Diğer taraftan, anılan tebliğ ile, sevk irsaliyelerine düzenlenme tarihinin yanında ayrıca bir sevk tarihininde yer alması mecburiyeti getirilmesi mükelleflerin, mal sevkiyatlarında sevkin gecikmesi gibi durumlarda irsaliyede tanzim tarihi ile fiili sevk tarihi arasında farklılıklar olması nedeniyle denetimlerde cezaya maruz kalmamalarını önlemek amaçlanmıştır.

Bu açıklamalar doğrultusunda,

A) Sevk irsaliyesine bağlı olarak düzenlenen faturalarda sevk irsaliyesi düzenlenme tarihinin olması halinde ayrıca sevk tarihinin yer almasına gerek bulunmamaktadır.

B) Birden fazla irsaliyenin birleştirilerek tek bir fatura düzenlenmesi durumunda da düzenlenme tarihleri ve numaraların tümünün faturada yer alması halinde ayrıca sevk tarihinin yer almasına gerek bulunmamaktadır.

C) Stok programlarından emtia çıkış işlemlerinin yapılması sırasında sevk irsaliyesi düzenlenme tarihinin esas alınması gerekmektedir.

D) Sevk irsaliyesinde tanzim tarihi ile sevk tarihi arasındaki gün farkının ay değişikliğine sebep olması halinde de (düzenlenme tarihi: 31.1.1997 sevk tarihi: 4.2.1997) buna bağlı fatura düzenlenme süresi, sevk irsaliyesinin düzenlenme tarihinden itibaren azami 10 gündür.

E) İrsaliyeli fatura, fatura niteliğinde olduğundan mükellefler tarafından bu belgede düzenlenme tarihinin yanında ayrıca sevk tarihinin yazılmasına gerek bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Bakan a.
Daire Başkanı

 

 


Vergi Usul Kanunu İlgili Maddeler:

 

Faturanın Şekli

Madde No : 230


(2365 sayılı Kanunun 34'üncü maddesiyle değişen madde) Faturada en az aşağıdaki bilgiler bulunur:

1. Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası;

 

2. Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası;

 

3. Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası;

 

4. Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı;

 

5. (3239 sayılı Kanunun 19'uncu maddesiyle değişen bent) Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası, (Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve taşıtta bulundurulması şarttır.)

 

Malın, bir mükellefin birden çok iş yerleri ile şubeleri arasında taşındığı veya satılmak üzere bir komisyoncu veya diğer bir aracıya gönderildiği hallerde de, malın gönderen tarafından sevk irsaliyesine bağlanması gereklidir. Bu bentte yazılı irsaliyeler hakkında fiyat ve bedel ile ilgili bilgiler hariç olmak üzere, bu madde hükmü ile 231 inci madde hükmü uygulanır. İrsaliyelerde malın nereye ve kime gönderildiği ayrıca belirtilir.

 

şu kadar ki nihai tüketicilerin tüketim amacıyla perakende olarak satın aldıkları malları kendilerinin taşıması veya taşıttırması halinde bu mallara ait fatura veya perakende satış fişinin bulunması şartıyla sevk irsaliyesi aranmaz.

 

Faturanın Nizamı 

Madde No :231

 

(2365 sayılı Kanunun 35'inci maddesiyle değişen madde) Faturanın düzenlenmesinde aşağıdaki kaidelere uyulur:

 

1. Faturalar sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir. Aynı müessesenin muhtelif şube ve kısımlarında her biri aynı numara ile başlamak üzere ayrı ayrı fatura kullanıldığı takdirde bu faturaları şube ve kısımlarına göre şube veya kısmın isimlerinin yazılması veya özel işaretle seri tefriki yapılması mecburidir.

 

2. Faturalar mürekkeple, makine ile veya kopya kurşun kalemi ile doldurulur.

 

3. Faturalar en az bir asıl ve bir örnek olarak düzenlenir. Birden fazla örnek düzenlendiği takdirde her birine kaçıncı örnek olduğu işaret edilir.

 

4. Faturaların baş tarafında iş sahibinin veya namına imzaya mezun olanların imzası bulunur.

 

5. (3239 sayılı Kanunun 20'nci maddesiyle değişen bent) Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azamî on gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.

 

6. (3239 sayılı Kanunun 20'nci maddesiyle eklenen bent) Bu Kanunun 232 nci maddesinin birinci fıkrasına göre fatura düzenlemek zorunda olanlar, müşterinin adı ve soyadı ile bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarasının doğruluğundan sorumludur. (Ancak bu sorumluluk, aynı maddenin 2 nci fıkrasının uygulandığı halleri kapsamaz.) Fatura düzenleyenin istemesi halinde müşteri kimliğini ve vergi dairesi hesap numarasını gösterir belgeyi ibraz etmek zorundadır.

 

 

SİTENE EKLE

ANA SAYFAM YAP

ÜCRETSİZ ÜYELİK

 

Alomaliye.com

Programları

  SMMM Seti

  Personel Programı

  PDKS Programı

  Genel Muhasebe

  İşletme Programı

  Sabit Kıymet

  Cari+Kasa Programı

  Alohaber (Eko-Mevz)

 

 

 

 

 

Aloakademi.com - UFRS/TFRS ve TTK Eğitimleri

Aloakademi.com, UFRS/TFRS ve TTK eğitimlerimiz başlamıştır... Eğitimlerimizi inceleyebilirsiniz...