SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU AYNİ VE NAKDİ YARDIM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK    

Sitemizi Tavsiye Etmek İster misiniz?

 

 

31 Mart 2005 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 25772

 

Devlet Bakanlığından:

 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Ayni ve Nakdi Yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

             MADDE 1 — 28.9.1986 tarihli ve 19235 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Ayni ve Nakdi Yardım Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

             Kurum: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünü,

             İl Müdürlüğü: İl sosyal hizmetler müdürlüğünü,

             İlçe Müdürlüğü: İlçe sosyal hizmetler müdürlüğünü,

             Müdür: İl veya ilçe sosyal hizmetler müdürünü,

             Muhtaçlık: Kendisini, eşini ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarını, anne ve babasını, bulundukları mahallin hayat şartlarına göre asgari seviyede geçindirmeye yetecek geliri, malı veya kazancı bulunmama halini,

             Muhtaç Çocuk: Beden, ruh ve ahlak gelişimleri veya şahsi güvenlikleri tehlikede olup; ana veya babasız, ana ve babasız; ana babası veya her ikisi de belli olmayan; ana veya babası veya her ikisi tarafından terk edilen; ana veya babası tarafından ihmal edilip, fuhuş, dilencilik, alkollü içkileri veya uyuşturucu maddeleri kullanma gibi her türlü sosyal tehlikelere ve kötü alışkanlıklara karşı savunmasız bırakılan ve başıboşluğa sürüklenen çocuğu,

             Muhtaç Sakat: Bedensel, zihinsel ve ruhsal özelliklerinde belirli oranda fonksiyon kaybına neden olan organ yokluğu veya bozukluğu sonucu normal hayatın gereklerine uyamama durumunda olup yardıma muhtaç kişiyi,

             Muhtaç Yaşlı: Sosyal veya ekonomik yönden yoksunluk içinde olup yardıma muhtaç yaşlı statüsündeki kişiyi,

             Ayni Yardım: Yiyecek, giyecek, yakacak, kırtasiye, tıbbi araç-gereç ile rehabilitasyon amaçlı protez araç-gereçleri gibi sosyal inceleme raporuyla müracaatçının ihtiyacına göre verilecek mal ve malzeme yardımını,

             Nakdi Yardım: Müracaatçının sosyal inceleme raporu sonucunda belirlenen ihtiyacına göre verilecek para yardımını,

             Sosyal Yardım Miktarı: En yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 40’ını,

             Geçici Yardım: Sosyal ve ekonomik bir sorunun çözümünde yardımcı olabilmek amacıyla bir, en çok iki defaya mahsus olmak üzere yapılacak yardımları,

             Süreli Yardım: Muhtaç kişilere karşılaştıkları hayat güçlüklerini gidermek amacıyla Kurumun bütçe imkanları ölçüsünde yapılacak yardımları,

             Sosyal Hizmet Kuruluşları: 2828 sayılı Kanunun amacına ve belirtilen esaslarına uygun faaliyette bulunan; çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları, kreş ve gündüz bakımevleri, huzurevleri, bakım ve rehabilitasyon merkezleri, çocuk ve gençlik merkezleri, kadın veya erkek konuk evleri, toplum veya aile danışma merkezleri, aile danışma ve rehabilitasyon merkezleri ve çok amaçlı sosyal hizmet kuruluşlarını,

             ifade eder."

             MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 6 — Genel Müdürlüğün  ayni ve nakdi yardım hizmetlerinde,  korunmaya muhtaç çocukların, ailelerinin yanında yaşamlarını sürdürmeleri temel hedef olup; öncelikle korunmaya muhtaç çocuklar olmak üzere  ödeneklerin yeterliliği ölçüsünde bu hizmetlerden aşağıdaki kişiler yararlanır.

             a) Muhtaçlık nedeniyle haklarında korunma kararı aldırılarak, sosyal hizmet kuruluşlarının himayesine bırakılan çocuklarını desteklendikleri takdirde yanlarına alabilecek özellikleri taşıyan aile, anne, baba veya yoksa akrabaları.

             b) Korunmaya muhtaç oldukları tespit edilerek haklarında korunma kararı çıkarılmış, ancak çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları veya bakım ve rehabilitasyon merkezlerine yerleştirme imkanı bulunamadığı için sıraya alınmış olan çocuklar.

             c) Tabii afetler nedeniyle muhtaç duruma düşen aileler veya yakınlarını kaybederek kimsesiz ve korunmasız kalmış kişiler.

             d) Olağanüstü bir felaket, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar, hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan kişiler ile ekonomik yoksunluğu nedeniyle kendisini geçindiremeyecek durumda olan muhtaç yaşlılar.

             e) Koruma kararı olup da yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle yetiştirme yurtlarından ayrılan çocuklar.

             f) Korunma kararı olmamakla birlikte maddi sorunlarla karşılaşarak eğitimini devam ettiremeyecek duruma düşen ilköğretim ve orta öğretimdeki öğrenciler.

             g) Sosyal yardımlarla desteklenmeleri halinde haklarında korunma kararı almaya gerek olmadan çocuklarına ve özürlü aile bireylerine bakabilecek özellikleri taşıyan aile, anne ve babalar."

             MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 11 — Sosyal çalışmacılar tarafından düzenlenecek sosyal inceleme raporlarında; muhtaç durumdaki kişilerin geçmişteki yardım talepleri, evvelce yapılan yardımlar, durumlarındaki değişmeler, halihazırdaki özellikleri, kişisel ve ailevi bilgiler yanında, sosyal ve ekonomik şartlar, mahalli imkanlar, ikamet edilen yer ve konut durumu ile varılan kanaat ve ihtiyaç içindeki kişilerin ne tür bir yardımdan veya hizmetten faydalandırılmasının uygun olacağı, yardımın miktarı, süresi ve şekli ile ilgili hususlar da açıkça belirtilir.

             Sosyal inceleme raporu kişisel nitelikteki gizli belge olup, gizlilik prensibine dikkat edilerek düzenlenir ve korunur. Ayrıca ödemede esas belge olarak ibraz edilemez ve edilmesi istenemez."

             MADDE 4 —  Aynı  Yönetmeliğin  12 nci  maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 12 — Kurumca yapılacak ayni ve nakdi yardımlar karşılıksızdır. Ayni ve nakdi nitelikteki sosyal yardımlardan bu Yönetmelik esaslarına göre korunma kararına bakılmaksızın öncelikle muhtaç çocuklar ile muhtaçlığı tespit edilen kişiler ve aileler faydalanır. Ayni ve nakdi yardım hizmetinden faydalanmak için korunma kararı olması şartı aranmaz. Sosyal yardımların yapılmasında kişilerin diğer kaynaklardan elde ettikleri yardımlar dikkate alınır. Birden fazla kaynaktan süreli sosyal yardım ödemesinden yararlanılamaz."

             MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 13 — Bu Yönetmelikte belirtilen esas ve kriterlere göre ayni ve nakdi yardımları yapmaya Genel Müdür, vali, kaymakam, il ve ilçe sosyal hizmetler müdürü yetkilidir."

             MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 14 — Bir yıldan uzun süreli nakdi yardımlar ile sosyal yardım miktarının oniki katını aşan geçici nakdi veya alış bedeli aynı miktarda olan geçici ayni yardımları yapmaya Genel Müdürlük yetkilidir."

             MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Vali veya Kaymakamın Yapacağı Yardımlar

             Madde 15 — İl ve ilçelerde bir yıla kadar süreli nakdi yardımlar, sosyal yardım miktarının oniki katına kadar geçici nakdi veya alım bedeli aynı miktarda olan geçici ayni yardımlar il veya ilçe sosyal hizmetler müdürünün teklifi, valilik veya kaymakamlık onayı ile yapılır."

             MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "İl veya İlçe Sosyal Hizmetler Müdürünün Yapacağı Yardımlar

             Madde 16 — İl ve ilçelerde altı aya kadar süreli nakdi yardımlar ile sosyal yardım miktarının altı katına kadar geçici nakdi veya alım bedeli aynı miktarda olan geçici ayni yardımlar, düzenlenen sosyal inceleme raporuna dayalı olarak il müdür yardımcısı, şube müdürü veya sosyal çalışmacının, bunların bulunmaması halinde görevlendirilen eğitim veya sağlık hizmetleri sınıfından lisans mezunu meslek elemanının teklifi ve il veya ilçe sosyal hizmetler müdürünün onayı ile yapılır."

             MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Süreli Nakdi Yardımlar

             Madde 17 — Süreli nakdi yardıma muhtaç olduğu belirlenen kişilere her ay için sosyal yardım miktarını geçmemek şartıyla nakdi yardım yapılır.

             Hak sahiplerine verilecek yardım kesintisiz ve peşin olarak ödenir.

             Aynı ailede ikiden fazla kişiye nakdi yardım yapılmaz."

             MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 18 — Süreli nakdi yardıma, yetkili makamın onayı tarihinden itibaren hak kazanılır. Peşin ödenen yardımlar durum değişikliği veya ölüm halinde geri alınmaz."

             MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Süreli Nakdi Yardımların Kesilmesi

             Madde 19 — Süreli yardım edilen kişinin durumu, periyodik olarak takip edilir ve kişinin maddi durumu ile ilgili ayrıntılı bilgi ve belge toplanması yoluna gidilir. Kişinin yardım almadan hayatını sürdürebileceği maddi şartlara sahip olduğunun tespit edilmesi halinde yardım, bu durumun ortadan kalktığı tarihi izleyen aybaşından itibaren kesilir."

             MADDE 12 — Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 20 — Ayni yardımlarda kullanılacak mal ve malzeme, il ve ilçe müdürlüklerince piyasadan satın alınır. Satın alma, depolama ve ayniyat işlemleri genel hükümlere göre yürütülür.

             Ayni yardımlarda kullanılmak üzere bağışlanmış mal ve malzeme de bu Yönetmelikle tespit edilmiş esaslar ve kriterler dahilinde dağıtılır."

             MADDE 13 — Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "İkamet Edilen İl ve İlçe Dışındaki Yardımlar

             Madde 22 — Ayni ve nakdi yardım yapılmasında, yardımların amacına ulaşıp ulaşmadığının araştırılabilmesi ve gerekli rehberliğin yapılabilmesi bakımından mahallinde yardım yapılmasına öncelik verilir ve ikamet şartına dikkat edilir. Ancak, ikamet edilen il dışında hastalık, kaza veya herhangi bir olağan dışı durum nedeniyle yardım alma ihtiyacındaki kişilere de durumlarına uygun şartlarda ve imkanlar ölçüsünde yardım yapılabilir. Bu yardımlardan faydalanan kişiler hakkında ikamet ettikleri il ve ilçe müdürlüklerine bilgi verilir."

             MADDE 14 — Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 23 — Yardım almak üzere tespit edilen kişilerden, sosyal inceleme raporlarına ek olarak aşağıdaki belgeleri bizzat getirmeleri istenir veya yazışma suretiyle getirtilir.

             a) Nüfus kayıt örneği veya yardım yapılacak ve yardımı alacak kişilere ait nüfus cüzdanı örneği.

             b) İkametgah ilmuhaberi.

             c) Gerektiğinde diğer makam ve kişilerden alınacak (Özürlü ise sağlık kurulu raporu, öğrenci ise okuduğu okuldan öğrenci belgesi gibi) bilgi ve belgeler.

             İkamet edilen il dışında yardım yapılacak hallerde nüfus cüzdanı veya örneği yeterlidir.

             İl ve ilçe müdürlükleri, muhtaç kişilerle ilgili başka bilgi ve belgeleri elde edebilmek amacıyla başka araştırmalarda da bulunabilir."

             MADDE 15 — Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 26 — İl ve ilçe müdürlükleri, yardım yapılan kişilerle ilgili bilgi ve belgeleri düzenli olarak tutmak, muhafaza etmek ve Genel Müdürlükçe istenen bilgi ve belgeleri istenilen zamanda göndermekle yükümlüdür.

             İl ve ilçe müdürlüklerince gerekli görülen hallerde, yardım için müracaat eden kişilerle ilgili olarak Genel Müdürlükten bilgi istenebilir. Ancak Genel Müdürlükten bilgi talebinde bulunulması yardım talebinin ertelenmesine gerekçe olarak gösterilemez."

             MADDE 16 — Aynı Yönetmeliğin 21  inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 17 — Aynı Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Ek Madde 1 — Bu Yönetmelik kapsamına giren hizmetler Kurumun bütçe ve diğer kaynaklardan elde edilen gelirleri ölçüsünde yürütülür ve giderleri, acil olanlar hariç yardım yapılacak kişi sayısı, yılı bütçe  ödeneklerini aşmayacak ve ilave ödenek gerektirmeyecek şekilde tespit edilmek şartıyla Genel Müdürlükçe gönderilen ödenek ile karşılanır."

             MADDE 18 — Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

             "Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce başlanmış olan süreli yardımlara, en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %40’ı üzerinden süreleri dolana kadar ödenmeye devam edilir."

             Yürürlük

             MADDE 19 — Maliye Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığının görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 20 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakan yürütür