PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: V, NO:75)   

 

 

 

07 Ocak 2004 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 25339

Sermaye Piyasası Kurulundan:

Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

(Seri: V, No:75)

Madde 1- 21/1/2003 tarihli ve 25000 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri: V, No:59 sayılı Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının değişik (d) bendine aşağıdaki paragraf eklenmiş, (h) bendinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Sözkonusu şart sadece kurumsal yatırımcıların (emeklilik yatırım fonu, yatırım fonu ve ortaklıkları) portföylerinin yönetimini yapacak ve bunun dışında herhangi bir kişi veya kuruma portföy yöneticiliği sunmayacak portföy yönetim şirketleri için aranmaz."

"Yönetim kurulu üyelerinin en az üçte birinin mali piyasalar veya işletmecilik alanında en az yedi yıllık mesleki tecrübeye sahip veya sermaye piyasası faaliyetleri ileri düzey lisans sınavında başarılı olmaları"

Madde 2- Aynı tebliğin 17 nci maddesinin değişik birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, birinci fıkradan sonra gelmek üzere ikinci fıkra eklenmiş ve ikinci fıkra üçüncü fıkra olarak teselsül ettirilmiştir.

"Yetkili kurum, müşteriye ait varlıkları uhdelerinde ve diğer kurumlardaki kendi hesaplarında tutamaz ve kendi aktifleriyle ilişkilendiremez."

"Şirketin, portföy saklama kuruluşu ile sözleşme imzalaması halinde, bu madde kapsamında belirtilen müşteriye ait varlıkların saklanması ve izlenmesine ait sorumluluk portföy saklama kuruluşlarına aittir.

Madde 3- Aynı Tebliğe aşağıdaki Geçici Madde 5 eklenmiştir.

"Geçici Madde 5- 18/2/2003 tarihli ve 25024 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri: V, No:61 sayılı Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 3 üncü maddesi ile değiştirilen 8 inci maddesinin (d) bendi hükmünün yürürlük tarihi 2/1/2004 iken, 2/1/2005 olarak değiştirilmiştir.

Madde 4- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 5-Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.