SSK BİLGİ - 3   

 

İŞKAZALARI İLE MESLEK HASTALIKLARI SİGORTASI      

İŞ KAZASI NEDİR ?

Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine göre;

a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla,
c) Sigortalının işveren tarafından görevle başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
d) Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
e) Sigortalıların işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında,

Meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan olaya iş kazası denilmektedir.

Olayın iş kazası sayılabilmesi için, bu beş hal ve durumdan birinde meydana gelmesi yeterlidir.

MESLEK HASTALIĞI NEDİR ?

Meslek Hastalığı;
Sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre, tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı, geçici veya sürekli hastalık, sakatlık ya da ruhi arıza halleridir.

İŞ KAZALARI İLE MESLEK HASTALIKLARI HALİNDE SAĞLANAN YARDIMLAR

A) Sağlık yardımı yapılması;

Bu yardımlar sigortalının,

 • Hekime muayene ettirilmesi,
 • Teşhis için gereken klinik ve laboratuvar muayenelerinin yaptırılması,
 • Gerekirse bir sağlık tesisine de yatırılarak, tedavisinin sağlanması,
 • Tedavi süresince gerekli ilaç ve her türlü iyileştirme vasıtalarının temin edilmesidir.


Sağlık yardımı, iş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulan sigortalının belirli bir süreye bağlı olmaksızın, sağlık durumunun gerektirdiği sürece devam eder ve iyileşen sigortalıların arıza veya hastalıklarının nüksetmesi halinde, tedavileri yeniden sağlanır.

B) Geçici işgöremezlik süresince günlük ödenek verilmesi,
Sigortalıya, çalışma günü ve prim ödeme süresi ne kadar olursa olsun, istirahatlı bırakıldığı her gün için geçici işgöremezlik ödeneği verilir.
C) Sürekli işgöremezlik hallerinde gelir bağlanması,
D) Protez, araç ve gereçlerinin sağlanması, takılması, onarılması ve yenilenmesi,
Sigortalıya, arızasına göre gerekli görülecek her türlü protez araç ve gereçleri Kurumca sağlanır, onarılır ve yenilenir.
E) Sağlık yardımlarının yapılması veya protez araç ve gereçlerinin sağlanması, takılması, onarılması ve yenilenmesi için, gerektiğinde sigortalının yurt içinde başka yere gönderilmesi;
Sigortalı, gerekirse muayene ve tedavisinin yapılması veya protez araç ve gereçlerinin sağlanması için yurt içinde başka bir yere gönderilir.
Gidiş-Dönüş yol paraları ile zaruri masraf karşılıkları ile sigortalının sağlık durumu nedeniyle bir başkasının refakat etmesi gerektiği hekim raporu ile belgelenirse, refakatçinin de gidiş-dönüş yol paraları ile zaruri masraf karşılıkları ödenir.
F) İş kazasına uğrayan ve meslek hastalığına tutulan sigortalının tedavi için yabancı ülkeye gönderilmesi;
Yurt içinde tedavisi mümkün olmayan, ancak yabancı bir ülkede kısmen veya tamamen tedavisi mümkün olan ve mesleğinde uğradığı iş göremezlik derecesinin azalabileceği  Kurum sağlık tesisleri, sağlık kurulu raporu ile tespit edilen sigortalı, tedavi için yabancı ülkelere gönderilebilir.
Şayet raporda belirtilmişse, refakatçisinin gidiş-dönüş yol paraları ve zaruri masrafları da ödenir.
G) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölümlerde cenaze masrafı karşılığı
verilmesi;
H) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine gelir
bağlanması.

İŞVERENİN İŞ KAZASINI KURUMA BİLDİRMESİ
İşveren, çalıştırdığı sigortalının uğradığı iş kazasını, örneği Kurumca hazırlanan "Haber Verme Kağıdı" nı diğer bir ifadeyle vizite kağıdını doldurarak, en geç kazadan sonraki gün içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür.
İş kazası bu süre içinde Kuruma bildirilmezse, sigortalının tedavisi için bildirme tarihine kadar işveren tarafından yapılmış olan harcamalar Kurumca ödenmez.

İŞ KAZASINDA TEDAVİ BAKIMINDAN İŞVERENİN GÖREV VE SORUMLULUĞU
İşveren, iş kazasına uğrayan sigortalıya Kurumca işe el konuluncaya kadar, sağlık durumunun gerektirdiği sağlık yardımlarını sağlamakla yükümlüdür.
İşverenin bu amaçla yaptığı, belgelere dayanan harcamalar Kurumca kendisine ödenir.
İşveren, iş kazasına uğrayan sigortalıya bu yardımı zamanında yapmaz ve gecikmeden dolayı, sigortalının tedavi süresinin uzamasına, malül kalmasına veya malüllük derecesinin artmasına sebep olursa, Kurumun bu yüzden uğrayacağı bütün zararları ödemekle yükümlüdür.

İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIĞI HALLERİNDE İŞVERENİN SORUMLULUĞU
İş kazası veya meslek hastalığı, işverenin kastı veya işçilerin sağlığını koruma ve
iş güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı hareketi veyahut suç sayılır bir eylemi sonucunda olmuşsa, Kurumca sigortalıya ve hak sahibi kimselerine yapılan ve ileride yapılması gerekli bulunan her türlü giderlerin tutarları ile gelir bağlanırsa, bu gelirlerin sermaye değerleri toplamı işverenden alınır.

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI HALLERİNDE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN SORUMLULUĞU
İş kazası veya Meslek Hastalığı, eğer üçüncü bir kişinin kasıt veya kusuru yüzünden olmuşsa, Kurumca bütün sigorta yardımları yapılmakla beraber zarara sebep olan üçüncü kişilere ve şayet kusuru varsa, bunları çalıştıranlara, Borçlar Kanunu hükümlerine göre rucu edilir.

HASTALIK SİGORTASI
HASTALIK SİGORTASI NEDİR ?      
Hastalık sigortası;
İş kazası ile meslek hastalığı sigortası dışında kalan bütün hastalık hallerinde belirli yardımların yapılmasını sağlayan bir sigorta koludur.

HASTALIK SİGORTASINDAN YARARLANAN KİMSELER
Sigortalılar ile Kurumumuzdan sürekli iş göremezlik geliri, malüllük veya yaşlılık aylığı alanlarla bunların geçindirmekle yükümlü oldukları eş-çocuk, ana ve babaları ile gelir veya aylık alan eş-çocuk, ana ve babaları hastalık sigortasından sağlanan yardımlardan yararlanırlar.

HASTALIK SİGORTASINDAN SAĞLANAN YARDIMLAR
A) Sağlık yardımı yapılması;
Bu yardımlar sigortalının,

 • Hekime muayene ettirilmesi,
 • Teşhis için gereken klinik ve laboratuar muayenelerinin yaptırılması,
 • Gerekirse bir sağlık tesisine yatırılması ve tedavi süresince gerekli ilaç ve her türlü iyileştirme vasıtalarının sağlanması.
 • Ayakta yapılan tedavilerde verilen ilaç bedellerinin %20'sini sigortalı öder.
hallerini kapsar.
Bu süre, sigortalının tedavi altına alındığı tarihten başlayarak 6 (altı) aydır.
Ancak, tedaviye devam edilmesi halinde, Kurum sağlık tesisleri, sağlık kurulu raporu ile malüllük halinin önlenebileceği veya önemli oranda azaltılabileceği anlaşılırsa, tedavi hastanın sağlık durumunun gerektirdiği sürece devam eder.
B) Protez araç ve gereçlerinin sağlanması, takılması, onarılması ve yenilenmesi; (Ağız protezlerine ilişkin yardımlar, Kurumca hazırlanacak Yönetmelik esasları dahilinde sağlanır.)
Sigortalının iyileşmesini sağlayacak veya işgöremezliğini az çok gidermesine yarayacak protez araç ve gereçleri sağlanır, takılır, onarılır ve belli sürelerde yenilenir.
C) Geçici işgöremezlik süresince günlük ödenek verilmesi;
Sigortalıya; gerek ayakta, gerekse yatarak tedaviye alınıp istirahatlı bırakıldığı dolayısıyla işyerinde veya işinde fiilen çalışarak ücret alamadığı dönemlerde kendisinin ve aile fertlerinin geçimini sağlamak için geçici işgöremezlik adı altında ödenek verilir.
Geçici işgöremezlik ödeneği verilmesine, tedavi müddetinin sonuna kadar devam edilir. Ancak, bu süre 18 (onsekiz) ayı geçemez.
Yalnız, istirahat süresi ne olursa olsun Hastalık Sigortası yönünden, ilk iki gün için ödenek verilmez.
Geçici işgöremezlik ödeneği alabilmek için;
 • Sigortalılık niteliğinin devam etmesi,
 • Hastalandığı tarihten önceki bir yıl içinde en az 120 gün hastalık sigortası primi ödemiş olması,
 • Kurumca tayin ve tespit olunan hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması gerekmektedir.
D) Gerekli hallerde muayene ve tedavi için yurt içinde başka bir yere gönderilmesi;
Sigortalı, gerekirse muayene ve tedavisinin yapılması veya protez araç ve gereçlerinin sağlanması için yurt içinde başka bir yere gönderilir.
Gidiş-Dönüş yol paraları ile zaruri masraf karşılıkları ile sigortalının sağlık durumu nedeniyle bir başkasının refakat etmesi gerektiği hekim raporu ile belgelenirse, refakatçinin de gidiş-dönüş yol paraları ile zaruri masraf karşılıkları ödenir.
E) Hastalığın anlaşıldığı tarihten önceki bir yıl içinde en az 300 gün hastalık sigortası primi ödenmiş olması şartıyla yurt içinde tedavisi mümkün olmayıp ancak, yabancı bir ülkede kısmen veya tamamen tedavisi mümkün görülen ve malüllük halinin önlenebileceği veya önemli oranda azaltılabileceği Kurum sağlık tesisleri sağlık kurulu raporu ile tespit edilen sigortalının ve bu raporda belirtilmiş ise beraber gideceği kimsenin yurt dışına gönderilmeleri, yabancı ülkelere gidip gelme yol paraları ile bu ülkede kalış ve tedavi masraflarının ödenmesi.
Yurt dışı tedaviden sadece fiilen çalışan sigortalılar yararlanabilmektedirler.
Bu yardımlardan yararlanabilmek için sigortalının;
 • Hastalığının anlaşıldığı tarihten önceki 1 (bir) yıl içinde en az 300 gün hastalık sigortası primi ödemiş olması,
 • Tedavisinin yurt içinde yapılamadığı, ancak yabancı bir ülkede yapılabildiğine dair onkolojik vak'alar için S.S.K. Okmeydanı Eğitim Hastanesinden, diğer vak'alar için S.S.K. Ankara Eğitim Hastanesinden sağlık kurulu raporu alınması,
 • Tedavinin yurt içinde yapılamadığı, yabancı bir ülkede yapılabileceğine dair Sağlık Bakanlığı'nca onanan Üniversite Hastanesi ile Ankara Numune Hastanesi'nce verilecek Sağlık Bakanlığınca onanan sağlık kurulu raporlarının bulunması gerekmektedir.
Bu Kanuna tabi olarak ilk defa çalışmaya başlayan sigortalıların, "Sağlık yardımı yapılması", "Protez araç ve gereçlerinin standartlara uygun olarak sağlanması, takılması, onarılması ve yenilenmesi", "Gerekli hallerde muayene ve tedavi için yurt içinde başka bir yere gönderilmesi" yardımlarından yararlanabilmeleri için, 60 günü hastalığın anlaşıldığı tarihten önceki 6 ay içinde olmak üzere toplam 120 gün hastalık sigortası primi ödemiş olmaları şarttır. Daha önce bu Kanuna tabi çalışması olan sigortalıların, yukarıda sözüedilen yardımlardan yararlanabilmeleri için hastalığın anlaşıldığı tarihten önceki bir yıl içinde en az 120 gün hastalık sigortası primi ödemiş olmaları gerekmektedir.

SİGORTALININ GEÇİNDİRMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU KİMSELER

 • Eşi,
 • Yaşları ne olursa olsun evli bulunmayan ve Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına tabi olarak çalışmayan veya bunlardan gelir yahut aylık almayan kız çocukları,
 • 18 yaşını, orta öğrenim yapıyorsa 20 yaşını, yüksek öğrenim yapıyorsa 25 yaşını doldurmamış erkek çocukları,
 • 18 yaşını doldursa bile, çalışamayacak durumda malül bulunan erkek çocukları,
 • Geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı belgelenen ana ve babası,
 • Sigortalı tarafından evlat edinilmiş, tanınmış veya nesebi düzeltilmiş yahut babalığı hükme bağlanmış olan çocukları,


SİGORTALININ GEÇİNDİRMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU EŞ, ÇOCUK, ANA VE BABALARINA YAPILAN YARDIMLAR
Hastalığın  anlaşıldığı tarihten önceki bir yıl içinde en az 120 gün hastalık sigortası primi ödemiş olan sigortalının eş, çocuk, ana ve babaları hastalıkları halinde;

 • Hekime muayene ettirilir,
 • Hekimin göstereceği lüzum üzerine teşhis için gereken klinik ve laboratuar muayeneleri yaptırılır, tedavileri sağlanır,
 • Teşhis ve tedavi için gerekirse bir sağlık tesisine yatırılır.
 • Tedavileri süresince gerekli ilaç ve iyileştirme vasıtaları sağlanır. Ayakta yapılan tedavilerde verilen ilaç bedellerinin %20'sini sigortalı öder.
 • Gerekli hallerde, muayene ve tedavileri için, yurt içinde başka bir yere gönderilirler.
 • Sigortalıların çocukları ile eşlerine, Kurumca hazırlanan Yönetmelik esasları çerçevesinde gerekli görülen protez araç ve gereçleri (işitme cihazı, malül arabası, el-kol-ayak-bacak protezi, gözlük cam ve çerçevesi) sağlanır, onarılır ve belirli sürelerle yenilenir.
Çalışan sigortalı ile eşi ve geçindirmekle yükümlü olduğu çocuklarına Kurumumuzca temin edilen protez bedelinin % 20'si ilgililerce karşılanmakta, ancak alınan katılım payı miktarı 1475 sayılı iş Kanununa göre Sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanacak asgari ücretin 1,5 katını geçmemektedir.

AİLE BİREYLERİNİN SAĞLIK YARDIMLARINDAN YARARLANMA SÜRESİ

Hastalanan eş, çocuk, ana ve babaların tedavileri; Kurumca tedavi altına alındıkları tarihten başlayarak altı (6) ayı geçemez.
Ancak, tedaviye devam olunursa, malüllük halinin önlenebileceği veya azaltılabileceği sağlık kurulu raporu ile tespit edilirse, bu süre hastanın sağlık durumunun gerektirdiği sürece devam eder.

SİGORTALILIK NİTELİĞİNİ YİTİRENLERE YAPILAN YARDIMLAR
Hastalık sigortası primi ödeme halinin sona ermesini takip eden onuncu günden itibaren sigortalılık niteliği kaybedilir. Sigortalılık niteliğinin yitirildiği tarihten başlamak üzere 6 (altı) ay içinde meydana gelecek hastalık hallerinde, sigortalı ile eş, çocuk, ana ve babası sigortalının bu tarihten geriye doğru bir yıl içinde en az 120 gün Hastalık Sigortası primi ödemiş olması koşulu ile  şu yardımlardan faydalanır;

 • Hekime muayene ettirilir.
 • Teşhis için gereken klinik ve laboratuar muayeneleri yapılır.
 • Tedavisi süresince gerekli ilaç ve iyileştirme vasıtaları sağlanır. Bu kimselerin ayakta yapılan tedavilerinde verilen ilaç bedellerinin %20'si kendilerince ödenir.
 • Gerekli hallerde muayene ve tedavi için yurt içinde başka bir yere gönderilir.


EMEKLİ SİGORTALILAR İLE AİLE FERTLERİNE SAĞLANAN YARDIMLAR
Kurumdan işgöremezlik geliri, malüllük veya yaşlılık aylığı almakta olanlar ile eş, çocuk, ana ve babaları, hastalıkları halinde şu sağlık yardımlarından yararlanırlar;

 • Hekime muayene ettirilirler,
 • Gereken klinik ve laboratuar muayeneleri yapılır,
 • Ayakta veya yatarak gereken tedavileri sağlanır,
 • Tedavileri süresince gerekli ilaç ve iyileştirme vasıtaları temin edilir. Bu kimselerin ayakta yapılan tedavilerinde verilen ilaç bedellerinin %10 kendilerince ödenir.
 • Gerekli hallerde yurt içinde başka bir yere gönderilirler,
 • Ayrıca, emekli sigortalıya protez araç ve gereçleri,
Sigortalının çocuğu ile eşine Yönetmelikle belirlenen işitme cihazı, malül arabası,el-kol-ayak-bacak protezi ve gözlük cam ve çerçevesi temin edilir.
Kurumumuzdan sürekli işgöremezlik geliri, malüllük veya yaşlılık aylığı almakta olan sigortalılar ile eşine ve Kurumumuzdan haksahibi olarak gelir veya aylık almakta olan eşlere temin edilen protez bedellerinin % 10'u ilgililerce karşılanmakta, ancak alınan katılım payı miktarı 16 yaşından büyük işçiler için uygulanacak asgari ücretin 1 katını geçmemektedir.
Kurumumuzdan sürekli işgöremezlik geliri, malüllük ve yaşlılık aylığı alan sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu çocuğu ile haksahibi olarak gelir veya aylık alan çocuklara temin edilen protez araç ve gereçlerinden ise katkı payı alınmamaktadır.

MUAYENE VE TEDAVİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
Sigortalılar için;

 • Vizite kağıdı,
 • Sağlık karnesi,
 • Kimliğini belirleyen resimli belge (Nüfus-Hüviyet Cüzdanı vb.),
Sigortalının eş ve geçindirmekle yükümlü olduğu kimseler için;
 • Vizite kağıdı veya sağlık belgesi,
 • Sağlık karnesi,
 • Kimliğini belirleyen resimli belge (Nüfus-Hüviyet Cüzdanı vb.).
Sürekli işgöremezlik geliri, malüllük veya yaşlılık aylığı almakta olanlar ile bunların geçindirmekle yükümlü oldukları eş, çocuk, ana ve babaları ile gelir veya aylık almakta olan eş, çocuk, ana ve babaları için;
 • Sağlık karnesi,
 • Kimliğini belirleyen resimli belge (Nüfus-Hüviyet Cüzdanı vb.).


MUAYENE VE TEDAVİ İÇİN BAŞVURULACAK SAĞLIK TESİSLERİ
Muayene ve tedavi için gerekli belgelerle sigortalılar işyerlerine en yakın SSK sağlık tesisine, sağlık yardımlarından yararlanan diğer kimseler ise ikametgahlarına en yakın SSK sağlık tesisine başvurarak muayene ve tedavilerini yaptırabilirler.

ACİL OLAYLARDA KURUM HASTANESİNE BAŞVURULAMAMASI
Ani ve acil hastalık nedeniyle Kurum sağlık yardımlarından yararlanan kimselerin Kurum dışı sağlık tesislerine başvurmaları halinde, bu husus raporla tevsik edilmek ve Kurum tarafından kabul olunmak şartı ile resmi sağlık tesislerinde yapılan tedavi masrafları aynen, özel sağlık tesislerinde yapılan tedavi masrafları ise Kurum ücret tarifesi üzerinden ödenir.
Ancak, Kurumca vak'aya el konulabilmesi için durumun ilgililer tarafından mümkün olan en kısa zamanda Kuruma bildirilmesi şarttır.

KURUM HEKİM VEYA SAĞLIK TESİSİ OLMAYAN YERLERDE MUAYENE VE TEDAVİ
Kurum hekimi veya sağlık tesisi bulunmayan yerlerde hastalanan, Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kimseler;
Protokol yapılan Sağlık Bakanlığı'na bağlı Sağlık Ocakları ile Devlet Hastanelerine müracaatla muayene ve tedavilerini yaptırabilirler.

ANALIK SİGORTASI      

ANALIK SİGORTASI NEDİR ?
Sigortalı kadının veya sigortalı erkeğin sigortalı olmayan karısının analıkları halinde belirli yardımları sağlayan bir sigorta koludur.

ANALIK SİGORTASI YARDIMLARINDAN YARARLANMA ŞARTLARI
Sigortalı kadın için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 90 gün Analık Sigortası primi ödenmiş olması,

Sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşinin Analık Sigortası yardımlarından yararlanması için, sigortalı erkeğin doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün Analık Sigortası primi ödemiş olması, ayrıca sigortalı erkeğin doğum yapan kadınla doğumdan önce Medeni Kanuna göre evlenmiş bulunması gerekir.

ANALIK SİGORTASI İLE SAĞLANAN YARDIMLAR
A) Gebelik muayenesi yaptırılır ve gerekli sağlık yardımları sağlanır.
B) Doğumda gerekli sağlık yardımları sağlanır.
Doğum Yardımı, sigortalı kadının veya sigortalı erkeğin sigortalı olmayan karısının; doğum sırasında veya doğumdan sonra gerekli sağlık yardımlarıyla, ilaçların ve sağlık malzemesinin sağlanmasıdır.
Doğum yardımının Kurumca aynen sağlanamadığı yer veya hallerde, bu yardım yerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca onanacak ve önceden bildirilecek tarifeye göre Kurumca maktu para yardımı yapılır.
Birden fazla çocuk doğarsa, her çocuk için yapılacak yardım, çocuk sayısına göre bir kat daha arttırılır.
Doğum yardım parası alabilmek için; doğumun 3 ay içinde Kuruma bildirilmesi gereklidir.
Bu bildirme; hekim veya diplomalı ebeden alınacak doğum kağıdı yahut onanmış nüfus kayıt örneği ile olur.
C) Emzirme yardım parası ödenir.
Emzirme yardımı; sigortalı kadının veya sigortalı erkeğin sigortalı olmayan karısının doğum yapması sebebiyle, doğan çocuğun beslenmesi için, doğumdan sonra yapılan para yardımına denilmektedir. Bu yardım, çocuğun canlı doğması halinde yapılır.
Eğer, birden fazla çocuk doğmuşsa, yardım çocuk sayısına göre bir kat daha arttırılır.
D) Sigortalı kadına, doğumdan önce ve sonra işinden kaldığı günler için ödenek verilir.
Sigortalı kadına, analığı halinde; doğumdan önce ve sonra 6 şar haftalık sürelerde, işyerinde çalışmadığı ve işinden kaldığı günler için verilir.
Esasen, İş Kanunu hükümlerine göre, kadın işçilerin doğumdan önce 6 ve doğumdan sonra da 6 hafta işyerinde çalıştırılmaları yasaktır.
Ödenek alabilmek için, sigortalı kadının doğumdan önceki bir yıl içinde kendisi için en az 120 gün Analık Sigortası primi ödenmiş olması gerekir.

ANALIK SAĞLIK YARDIMLARINDAN YARARLANACAKLARIN SAĞLIK TESİSİNE BAŞVURMALARI
Analık sağlık yardımlarından yararlanacak olanlar Kurum sağlık tesislerine işyerinden alacakları vizite kağıdı veya sağlık belgesi, sağlık karnesi ve kimliklerini belirleyecek bir belge ile başvururlar.

İŞTEN AYRILAN SİGORTALILARIN ANALIK SAĞLIK YARDIMLARINDAN FAYDALANMALARI
Sigortalılık niteliği sona erenler; bu niteliğin sona erişinden itibaren 300 gün içinde çocukları doğarsa doğum tarihinden önceki 15 ay içinde 120 gün Analık Sigortası primi ödenmiş ise analık sağlık yardımlarından ve maktu para yardımlarından yararlanırlar.

YENİ TİP SAĞLIK KARNESİ UYGULAMASI      

Kurumumuz sağlık yardımlarından yararlanan tüm grupların muayene ve tedavilerinde kullanılmak üzere hazırlanan seri numaralı ve tek tip olarak geliştirilen yeni tip sağlık karnesi uygulaması 1992 tarihinde pilot bölge uygulaması ile başlatılmış, 6.8.1997 tarihinden itibaren de diğer illerde yaygınlaştırılmıştır.
Yeni tip sağlık karnesinin değiştirilmesi için belirli bir süre konulmamıştır.
Bu nedenle, yeni tip sağlık karnelerinin dağıtım işlemleri uzunca bir süreyi gerektireceğinden, muayene ve tedavi olmak üzere Kurum sağlık tesislerine eski sağlık karneleri ve gerekli belgeleri ile başvuran kişilerin mağduriyetlerine meydan verilmemesi için eski tip sağlık karneleri ile de muayene ve tedavilerine devam edilmektedir.

SAĞLIK KARNELERİNİN DÜZENLENMESİ İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER

A) Sigortalılar ile eş ve bakmakla yükümlü oldukları çocukları için;

 • İşyerinden alınacak dönem bordrolarına uygun olarak düzenlenmiş ve işyeri yetkililerince imzalanmış vizite kağıdı,
 • 1 resim,
 • Nüfus-Hüviyet Cüzdanı,
 • Öğrenim gören 18 yaşından büyük erkek çocuklar için öğrenim belgesi, kız çocukları için evli olmadığına ve çalışmadığına dair taahhütname.
B) Sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu ana ve babası için;
 • İşyerinden alınacak dönem bordrolarına uygun olarak düzenlenmiş ve işyeri yetkililerince imzalanmış vizite kağıdı,
 • 1 resim,
 • Nüfus-Hüviyet Cüzdanı,
 • Geçiminin sigortalı tarafından sağlandığının belgelenmesi.
C) Gelir ve aylık alan sigortalılar ile bunların geçindirmekle yükümlü olduğu eş ve çocukları için;
 • Nüfus-Hüviyet Cüzdanı,
 • 1 resim,
 • Gelir veya aylık aldığını belirten SSK tarafından verilen belge,
 • Öğrenim gören 18 yaşından büyük erkek çocuklar için öğrenim belgesi, kız çocuklar için evli olmadığına ve çalışmadığına dair taahhütname.
D) Haksahibi olarak gelir veya aylık alan eş, çocuk, ana ve babalar için;
 • Nüfus-Hüviyet Cüzdanı,
 • resim,
 • Gelir veya aylık aldığını belirtir SSK tarafından verilen belge ile
Bağlı bulundukları Sigorta Müdürlüğüne başvurmalıdırlar.

ÖZÜRLÜ ÇOCUKLARIN GELİŞİM VE EĞİTİMİNE İLİŞKİN YARDIMLAR     
Sigortalılar ve Kurumdan sürekli işgöremezlik geliri, malüllük veya yaşlılık aylığı almakta olanların geçindirmekle yükümlü oldukları zihinsel, bedensel, ruhsal ve duygusal özürü bulunan çocukları ile Kurumdan hak sahibi olarak gelir veya aylık alan aynı durumdaki çocuklardan, Kurum sağlık tesisleri sağlık kurulu raporu ile resmi veya özel eğitim merkezlerine gönderilenlerin gelişim ve eğitimlerine ilişkin yardımlar; Bütçe Uygulama Talimatı'nda belirtilen esas ve miktarlarda Kurumca sağlanmaktadır.
Sözkonusu gelişim ve eğitim yardımlarını alabilmek için, çocuğun varsa eğitim gördüğü merkez, ilk kez eğitime başlayacaklarda ise eğitim aldırmayı düşündüğü merkez için Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünce verilen izin belgesinin veya Milli Eğitim Bakanlığınca verilen ruhsat fotokopisinin eklenerek, Kurumumuz hastanelerine sağlık kurulu raporu düzenlenmek üzere bir dilekçe ile başvuruda bulunulması gerekmektedir.

İŞYERİ HEKİMLERİNE KURUM YETKİSİ VERİLMESİ      
1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 180. maddesinde sürekli olarak 50 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde işyerinin ve işçilerin sağlık açısından denetimlerinin yapılması amacıyla hekim çalıştırılması zorunlu kılınmıştır.
Öte yandan, 1475 sayılı İş Kanunu'nun 74. maddesine dayanılarak yürürlüğe konulan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü'nün 91. maddesindeki "Sürekli olarak en az 50 işçi çalıştıran işyerlerinde Sosyal Sigortalar Kurumu'nca sağlanan tedavi hizmetleri dışında kalan işçilerin sağlık durumlarının denetlenmesi, ilk yardım, acil tedavi ve diğer koruyucu sağlık hizmetlerini düzenlemek üzere, işveren; Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 180. ve Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 114. maddeleri gereğince işyerindeki işçi sayısına ve işteki tehlikenin büyüklüğüne göre, bir ya da daha fazla hekim sağlayacaktır " hükmü de işyeri hekimliği kurumunun yasal dayanaklarını oluşturmaktadır.
Kurumumuzca işyerlerinin talebi halinde işyeri hekimlerine sigortalıların mahallinde muayene ve tedavilerini sağlayarak, işgücü ve zaman kaybının önlenmesi bakımından 2 güne kadar istirahat vermek ve Kurumumuz adına reçete yazmak yetkisi tanınabilmektedir.
İşyeri hekimliği müessesesi işveren-sigortalı ve Kurumumuz açısından fevkalade önem taşımaktadır. Zira, Kurumumuzun tüm sağlık tesislerine çok yoğun hasta talebi söz konusu olmaktadır. İşyerinde "İşyeri Hekimi" bulundurulması ve bunun yaygınlaştırılması, sigortalıların mahallinde muayene ve tedavilerinin sağlanması, işgücü ve zaman kaybını önleyecek, işverenin kanuni sorumluluklarının yerine getirilmesini sağlayacak, bunun yanı sıra sağlık tesislerimizin poliklinik yükünün azaltılmasına büyük ölçüde katkıda bulunacaktır.
İşyerleri, işyeri hekimlerine bu yetkinin tanınması için Ankara, İzmir ve İstanbul illerinde bulunan SSK Sağlık İşleri Müdürlüklerine, diğer illerde ise Sigorta Müdürlüklerine başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
İşyerlerince yapılacak hekim yetkisi taleplerinde;
1. Hekimin, yetki talep edilen işyerinde çalışmasında sakınca olmadığına dair yerel Tabip Odası izin belgesinin,
2. Asistan hekimlere yetki tanınmadığından, yetki talep edilen hekimin asistan olmadığına ilişkin yazılı beyanının,
3. Kamu sağlık hizmetlerinde veya Kurumumuz sağlık tesislerinde görev yapan hekimlere, ancak Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair 2368 Sayılı Kanun'un 4.maddesi hükümlerine göre çalıştığı takdirde yetki tanınması mümkün olduğundan, bu hekimlerle ilgili yetki taleplerinde, sözü edilen hususu belgeleyen bir belgenin,
4. Kurumumuz sağlık tesisi hekimlerine yetki tanınırken, sözü edilen kimselerin sağlık tesisindeki görevlerini aksatmamaları gerektiğinden, görevli oldukları sağlık tesisimiz Baştabipliğinden bu konuda alınacak onayın, Talep yazısına eklenmesi,
Ayrıca, Yetki talep edilen işyeri hekiminin, işyerinde haftanın tüm çalışma günlerinde çalışması ve işyerinde poliklinik yapacağı saatlerin mümkün olduğu kadar, hekimce Kurum sağlık tesisine sevk edilecek hastaları, aynı gün sağlık tesisimizde muayene olabilmelerine imkan verecek şekilde ayarlanması ve bu hususun talep yazısında belirtilmesi, gerekmektedir.

TOPLULUK SİGORTALARI      

506 sayılı Yasanın 86 ncı maddesi hükmü gereğince, aynı Yasanın 2 nci ve 3 üncü maddelerine göre sigortalı durumunda bulunmayanların, İş Kazalarıyla Meslek Hastalıkları, Hastalık, Analık,Malullük,Yaşlılık ve Ölüm Sigortalarından birine, birkaçına veya hepsine toplu olarak tabi tutulmaları için, işverenlerle veya dernek, birlik, sendika yahut başka kuruluşlarla sözleşmeler yapılmaktadır.

2925 SAYILI TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU     

2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre; Sosyal Güvenlik Yasaları kapsamı dışında olanlarla, bu Yasalara göre malüllük, yaşlılık aylığı sürekli tam işgöremezlik geliri almayanlar, 18 yaşını doldurmuş olan ve süreksiz olarak tarım işlerinde hizmet akdiyle çalışanlar, istekte bulunmaları kaydıyla sigortalı olabilmektedir.
Bu Yasada sigortalı olma, tamamen kişinin dileğine bırakılmıştır. Buna göre tarım işçisi, arzu ettiği takdirde sigortalı olabilmekte ve gerek kendisinin, gerekse aile bireylerinin hem kısa vadede İş Kazaları ile Meslek Hastalıkları ve Hastalık hallerinde hem de uzun vadede malüllük, yaşlılık ve ölüm hallerinde güvenceleri sağlanmaktadır.

SAĞLIK KARNESİ DÜZENLENEBİLMESİ İÇİN GEREKEN BELGELER  

ÇALIŞAN SİGORTALI İÇİN

Sigortalıya sağlık karnesi verilmesi için, ilk defa çalışmaya başlayan sigortalıların, "Sağlık yardımı yapılması", "Protez araç ve gereçlerinin standartlara uygun olarak sağlanması, takılması, onarılması ve yenilenmesi", "Gerekli hallerde muayene ve tedavi için yurt içinde başka bir yere gönderilmesi" yardımlarından yararlanabilmeleri için, 60 günü hastalığın anlaşıldığı tarihten önceki 6 ay içinde olmak üzere toplam 120 gün hastalık sigortası primi ödemiş olmaları şarttır. Daha önce bu Kanuna tabi çalışması olan sigortalıların, yukarıda sözü edilen yardımlardan yararlanabilmeleri için hastalığın anlaşıldığı tarihten önceki bir yıl içinde en az 120 gün hastalık sigortası primi ödemiş olması.

Yukarıdaki şartın yerine getirilmesi halinde;

İSTENİLEN BELGELER

1) Sigorta kartı,
2) 1 adet vesikalık renkli fotoğraf,
3) Halen çalıştığına dair 506 sayılı Yasanın 90. maddesine uygun olarak düzenlenmiş vizite kağıdı,
4) Vizite kağıdında yeterli gün yoksa en son Müdürlüğümüze veya Kurumumuza verilen onaylı dört aylık sigorta prim bordrosu fotokopisi veya sigortalı hizmet döküm fişi,
5) Sigortalı, verilen dönem bordrosundan sonra işe girmişse, işe giriş bildirgesi.

SİGORTALININ EŞ VE ÇOCUKLARI İÇİN

Sigortalıların eş ve çocuklarına sağlık karnesi verilmesi için öncelikle son 1 yıl içinde 120 gün Hastalık sigortası primi ödemiş olması (sağlık karnesi talep tarihine kadar)gerekmektedir. yukarıdaki şartın yerine getirilmesi halinde;

İSTENİLEN BELGELER

1) Halen çalıştığına dair 506 sayılı Yasanın 90. maddesine uygun olarak düzenlenmiş vizite kağıdı,
2) Eşinin ve 5 yaşını doldurmuş çocuklarının en son çekilen vesikalık renkli birer fotoğrafı,
3) Eşinin ve çocuklarının nüfus hüviyet cüzdanlarının fotokopisi, eşinin soyadı
değişmemiş ise evlilik cüzdanı fotokopisi veya tüm aile efradını gösterir bağlı bulunduğu nüfus idaresinden alınmış vukuatlı nüfus kayıt örneği,
4) Kadın sigortalı, eşi sigortalı değilse,eşine ait Sosyal Sigortalar Kurumu, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur'dan ilişiksizlik belgesi,
5) Vizite kağıdında yeterli gün sayısı yoksa,ilgili Müdürlüğümüzce düzenlenecek sigortalı hizmet döküm fişi,
6) 18 yaşını doldurmamış veya orta öğrenim yapıyorsa 20 yaşını, yüksek öğrenim yapıyorsa 25 yaşını doldurmamış erkek çocuklarının halen okuduklarına dair okuldan tasdikli belge,
Çalışamayacak durumda malül erkek çocukları için, durumlarını belirtir Kurum sağlık kurulu raporu

7) Yaşları ne olursa olsun evli bulunmayan veya Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına tabi olarak çalışmayan veya buralardan aylık veya gelir almayan kız çocukları hakkında beyan ve taahhüt belgesi.


SİGORTALININ ANNE VE BABASI İÇİN

Sigortalının anne ve babasına sağlık karnesi verilmesi için öncelikle, son 1 yıl içinde 120 gün Hastalık sigortası primi ödemiş olması (sağlık karnesi talep tarihine kadar) Yukarıdaki şartın yerine getirilmesi halinde;

İSTENİLEN BELGELER
1)Örneği Müdürlüğümüzden alınacak beyan ve taahhüt belgesi,
2)Sigortalının babası adına bağlı bulunduğu nüfus idaresince verilmiş
vukuatlı nüfus kayıt örneği, 3)Anne ve babanın yeni çekilmiş vesikalık renkli birer fotoğrafı,
4) Sigortalıya ait506 sayılı Yasanın 90. maddesine uygun olarak düzenlenmiş vizite kağıdı
5) Vizite kağıdında yeterli gün sayısı yoksa, ilgili Müdürlüğümüzce düzenlenecek sigortalı hizmet döküm fişi,
Anne veya babanın, Bağ-Kur üyesi, Bağ-Kur'dan aylık ve gelir alması, T.C. Emekli Sandığından yaşlılık aylığı alması halinde Sağlık Karnesi düzenlenmez.

KURUMUMUZDAN GELİR VE AYLIK ALMAKTA OLAN SİGORTALILAR İLE EŞ-ÇOCUK, ANA VE BABASI VE HAKSAHİBİ OLARAK GELİR VE AYLIK ALANLAR İÇİN
( Emekli sigortalının kendisi, geçindirmekle yükümlü bulunduğu eşi, çocukları, anne ve babası ile;Kurumumuzdan gelir veya aylık almakta iken vefat eden emekliden dolayı, Kurumumuzca kendisine gelir veya aylık bağlanmış veya bağlanmaya hak kazanmış olan eş, çocuk, ana ve babası)

İSTENİLEN BELGELER

1)Kurumdan aylık aldığını belirtir "Aylık Alanlara Mahsus Özel Belge"

2)Nüfus hüviyet cüzdanları, evlenme cüzdan fotokopisi veya vukuatlı nüfus kayıt örneği,
3)Birer adet yeni çekilmiş renkli fotoğraf,

4)18 yaşını doldurmuş veya orta öğrenim yapıyorsa 20 yaşını, yüksek öğrenim yapıyorsa 25 yaşını doldurmamış erkek çocuklarının halen okuduklarına dair okuldan tasdikli belge,

5)Yaşları ne olursa olsun evli bulunmayan veya Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına tabi olarak çalışmayan veya buralardan aylık veya gelir almayan kız çocukları hakkında beyan ve taahhüt belgesi,

             Not: Bu bilgiler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı internet sayfasından alınmıştır.