SSK GENELGES˜ (12/117 Ek)   

 

T.C.

ÇALIžMA VE SOSYAL GÜVENL˜K BAKANLI¦I

SOSYAL S˜GORTALAR KURUMU BAžKANLI¦I

S˜GORTA ˜žLER˜ GENEL MÜDÜRLܦÜ

(Tahsisler Dairesi BaŸkanl§)žube : VIII ÖZET˜: YaŸllk Ayl§na Hak Kazanma KoŸullar Hk.

Say : 450938

Tarih : 27.6.2002


GENELGE

12-117. EK


Bilindi§i üzere, 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayl Kanunla 506, 1479, 2925, 2926 ve 5434 sayl Kanunlara eklenen geçici maddeler ile Kanunun yürürlü§e girdi§i tarihte emeklili§e hak kazanamamŸ olanlar için kademeli bir geçiŸ süreci öngörülmüŸ, ancak söz konusu geçici maddeler Anayasa Mahkemesinin 23/02/2001 tarihli ve 2001/41 sayl karar ile iptal edilerek, iptal kararnn Resmi Gazete'de yaym tarihinden 6 ay sonra yürürlü§e girmesi uygun görülmüŸtü. Söz konusu geçici maddeler, 01/06/2002 tarih ve 24772 sayl Resmi  Gazete'de yaymlanarak ayn tarihte yürürlü§e giren 4759 sayl "Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarm ˜Ÿçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sand§ Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Di§er Ba§msz ÇalŸanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarmda Kendi Adna ve Hesabna ÇalŸanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Baz Maddelerinde De§iŸiklik Yaplmas Hakknda Kanun"la yeniden düzenlenmiŸtir.

4759 sayl Kanunun 506 ve 2925 sayl Kanunlarda öngördü§ü de§iŸiklikler de dikkate alnarak yaŸllk ayl§na hak kazanma Ÿartlar aŸa§da açklanmŸtr.


A- 506 SAYILI KANUNA GÖRE

4759 sayl Kanunun 3'üncü maddesiyle 506 sayl Kanunun geçici 81'inci maddesinin birinci fkrasnn (B) ve (C) bendlerinde yaplan de§iŸiklikle 23/05/2002 tarihi itibariyle belirlenecek olan sigortallk sürelerine göre, sigortallarn yaŸllk ayl§na hak kazanma koŸullar yeniden düzenlenmiŸtir.

Buna göre;

1. 08/09/1999 tarihinde 506 sayl Kanunun 4447 sayl Kanunla de§iŸtirilmeden önceki 60'nc maddesinin (A) bendi hükümlerine göre yaŸllk ayl§na hak kazanmŸ olan sigortallarla 08/09/1999 tarihi itibariyle sigortallk süresi 18 yl ve daha fazla olan kadn ve sigortallk süresi 23 yl ve daha fazla olan erkek sigortallar hakknda 4447 sayl Kanunun yürürlü§e girdi§i tarihten önceki 506 sayl Kanunun 60'nc maddesinin (A) bendinin (a), (b) ve (c) alt bentleri uygulanacaktr.

2. 23/05/2002 tarihinde;

a) 1'inci madde kapsamnda olanlar (geçici 81'inci maddenin A bendi kapsamna girenler) hariç olmak üzere, sigortallk süresi 18 (dahil) yldan fazla olan kadnlar 20 yllk sigortallk süresini ve 40 yaŸn doldurmalar, sigortallk süresi 23 yldan (dahil) fazla olan erkekler 25 yllk sigortallk süresini ve 44 yaŸn doldurmalar ve en az 5000 gün,

b) Sigortallk süresi 17 (dahil) yldan fazla, 18 yldan az olan kadnlar 20 yllk sigortallk süresini ve 41 yaŸn doldurmalar,

sigortallk süresi 21 yl 6 ay (dahil) dan fazla, 23 yldan az olan erkekler 25 yllk sigortallk süresini ve 45 yaŸn doldurmalar ve en az 5000 gün,

c) Sigortallk süresi 16 (dahil) yldan fazla, 17 yldan az olan kadnlar 20 yllk sigortallk süresini ve 42 yaŸn doldurmalar, sigortallk süresi 20 yl (dahil) dan fazla 21 yl 6 aydan az olan erkekler 25 yllk sigortallk süresini ve 46 yaŸn doldurmalar ve en az 5075 gün,

d) Sigortallk süresi 15 (dahil) yldan fazla, 16 yldan az olan kadnlar 20 yllk sigortallk süresini ve 43 yaŸn doldurmalar,

sigortallk süresi 18 yl 6 (dahil) aydan fazla, 20 yldan az olan erkekler 25 yllk sigortallk süresini ve 47 yaŸn doldurmalar ve en az 5150 gün,

 

e) Sigortallk süresi 14 (dahil) yldan fazla, 15 yldan az olan kadnlar 20 yllk sigortallk süresini ve 44 yaŸn doldurmalar, sigortallk süresi 17 yl (dahil) dan fazla, 18 yl 6 aydan az olan erkekler 25 yllk sigortallk süresini ve 48 yaŸn doldurmalar ve en az 5225 gün,

f) Sigortallk süresi 13 (dahil) yldan fazla, 14 yldan az olan kadnlar 20 yllk sigortallk süresini ve 45 yaŸn doldurmalar, sigortallk süresi 15 yl 6 ay (dahil) dan fazla, 17 yldan az olan erkekler 25 yllk sigortallk süresini ve 49 yaŸndoldurmalar ve en az 5300 gün,

g) Sigortallk süresi 12 (dahil) yldan fazla, 13 yldan az olan kadnlar 20 yllk sigortallk süresini ve 46 yaŸn doldurmalar, sigortallk süresi 14 (dahil) yldan fazla, 15 yl 6 aydan az olan erkekler 25 yllk sigortallk süresini ve 50 yaŸn doldurmalar ve en az 5375 gün,

h) Sigortallk süresi 11 (dahil) yldan fazla, 12 yldan az olan kadnlar 20 yllk sigortallk süresini ve 47 yaŸn doldurmalar, sigortallk süresi 12 yl 6 ay (dahil) dan fazla, 14 yldan az olan erkekler 25 yllk sigortallk süresini ve 51 yaŸn doldurmalar ve en az 5450 gün,

i) Sigortallk süresi 10 (dahil) yldan fazla, 11 yldan az olan kadnlar 20 yllk sigortallk süresini ve 48 yaŸn doldurmalar, sigortallk süresi 11 (dahil) yldan fazla, 12 yl 6 aydan az olan erkekler 25 yllk sigortallk süresini ve 52 yaŸn doldurmalar ve en az 5525 gün,

j) Sigortallk süresi 9 (dahil) yldan fazla, 10 yldan az olan kadnlar 20 yllk sigortallk süresini ve 49 yaŸn doldurmalar, sigortallk süresi 9 yl 6 ay (dahil) dan fazla, 11 yldan az olan erkekler 25 yllk sigortallk süresini ve 53 yaŸn doldurmalar ve en az 5600 gün,

k) Sigortallk süresi 8 (dahil) yldan fazla, 9 yldan az olan kadnlar 20 yllk sigortallk süresini ve 50 yaŸn doldurmalar, sigortallk süresi 8 (dahil) yldan fazla, 9 yl 6 aydan az olan erkekler 25 yllk sigortallk süresini ve 54 yaŸn doldurmalar ve en az 5675 gün,

l) Sigortallk süresi 7 (dahil) yldan fazla, 8 yldan az olan kadnlar 20 yllk sigortallk süresini ve 51 yaŸn doldurmalar, sigortallk süresi 6 yl 6 ay (dahil) dan yldan fazla, 8 yldan az olan erkekler 25 yllk sigortallk süresini ve 55 yaŸn doldurmalar ve en az 5750 gün,

m) Sigortallk süresi 6 (dahil) yldan fazla, 7 yldan az olan kadnlar 20 yllk sigortallk süresini ve 52 yaŸn doldurmalar, sigortallk süresi 5 (dahil) yldan fazla, 6 yl 6 aydan az olan erkekler 25 yllk sigortallk süresini ve 56 yaŸn doldurmalar ve en az 5825 gün,

n) Sigortallk süresi 5 (dahil) yldan fazla, 6 yldan az olan kadnlar 20 yllk sigortallk süresini ve 53 yaŸn doldurmalar, sigortallk süresi 3 yl 6 ay (dahil) dan fazla, 5 yldan az olan erkekler 25 yllk sigortallk süresini ve 57 yaŸn doldurmalar ve en az 5900 gün,

o) Sigortallk süresi 4 (dahil) yldan fazla, 5 yldan az olan kadnlar 20 yllk sigortallk süresini ve 54 yaŸn doldurmalar, sigortallk süresi 2 yl 8 ay 15 (dahil) günden fazla, 3 yl 6 aydan az olan erkekler 25 yllk sigortallk süresini ve 58 yaŸn doldurmalar ve en az 5975 gün,

p) Sigortallk süresi 3 (dahil) yldan fazla, 4 yldan az olan kadnlar 20 yllk sigortallk süresini ve 55 yaŸn doldurmalar ve en az 5975 gün,

r) Sigortallk süresi 2 yl 8 ay 15 (dahil) günden fazla, 3 yldan az olan kadnlar 20 yllk sigortallk süresini ve 56 yaŸn doldurmalar ve en az 5975 gün,malüllük, yaŸllk ve ölüm sigortalar primi ödemiŸ bulunmalar Ÿart ile yaŸllk ayl§ndan yararlanabilirler.

3. 23/05/2002 tarihinde 15 yldan beri sigortal olup,kadn ise 50, erkek ise 55 yaŸn dolduran ve sigortallk süresince en az 3600 gün malullük, yaŸllk ve ölüm sigortalar primi ödemiŸ bulunan sigortallar yaŸllk ayl§na hak kazanacaklardr. 4. 23/05/2002 tarihinde 3'üncü maddede öngörülen Ÿartlar yerine getiremeyenlerden bu Ÿartlar;

a) 24/05/2002 ile 23/05/2005 tarihleri arasnda yerine getirenler kadn ise 52, erkek ise 56 yaŸn doldurmuŸ olmalar,

b) 24/05/2005 ile 23/05/2008 tarihleri arasnda yerine getirenler kadn ise 54, erkek ise 57 yaŸn doldurmuŸ olmalar,

c) 24/05/2008 ile 23/05/2011 tarihleri arasnda yerine getirenler kadn ise 56, erkek ise 58 yaŸn doldurmuŸ olmalar,

d) 24/05/2011 tarihinden sonra yerine getiren kadnlar 58, 24/05/2011 ile 23/05/2014 tarihleri arasnda yerine getiren erkekler 59 yaŸn doldurmuŸ olmalar,

e) 24/05/2014 tarihinden sonra yerine getiren erkekler 60 yaŸn doldurmuŸ olmalar, halinde yaŸllk ayl§ndan yararlanabileceklerdir. Bu maddeye göre sigortalnn yaŸllk ayl§na hak kazanaca§ kademeli yaŸ haddi; bu Ÿartlardan (50/55 yaŸ + 15 yl + 3600 gün) hangisi en son sa§lanmŸ ise bunun sa§land§ tarihe göre belirlenecektir.

Bu nedenle, geçici 81'inci maddenin (C/b) bendine göre ba§lanacak aylklarda sadece 3600 gün Ÿartnn hangi tarihte tamamland§nn bilgisayarca tesbitine imkan bulunmad§ndan, "SOYM3Z1" ekranndaki "3600 Günün Tamamland§ Tarih" alanna 3600 günün tamamland§ tarihin girilmesi zorunludur.

3600 prim ödeme gün saysnn tamamland§ tarihin tesbitinde sigortallarn bu günü, iste§e ba§l ve topluluk sigortasna, askerlik ve hizmet borçlanmalarna veya yaplan hizmet ihyalarna iliŸkin prim ödeme gün saylar ile tamamlamalar durumunda, primin veya ihya/borçlanma bedelinin son ödeme tarihi 3600 günün tamamland§ tarih olacaktr.


Örnek 1 :

- ˜lk ˜Ÿe GiriŸ Tarihi : 13/08/1988

- Do§um Tarihi : 15/06/1955

- 3600 Günün Tamamland§ Tarih : 01/02/1999

- Cinsiyeti : Kadn


Bu sigortal 15 yllk sigortallk süresini 13/08/2003 tarihinde,

50 yaŸn ise 15/06/2005 tarihinde tamamlayacaktr. 3600 gün prim ödeme Ÿart ise daha önce, 01/02/1999 tarihinde yerine gelmiŸtir. Dolaysyla Ÿartlarnn tamamnn sa§lanaca§ 15/06/2005 tarihi Kanunda öngörülen 24/05/2005-23/05/2008 zaman aral§nda oldu§undan, bu zaman aral§na karŸlk gelen 54 yaŸn tamamladktan sonra tahsis talebinde bulunmas halinde aylk ba§lanacaktr.


Örnek 2 :

- ˜lk ˜Ÿe GiriŸ Tarihi : 01/04/1991

- Do§um Tarihi : 01/07/1949

- 3600 Günün Tamamland§ Tarih : 01/05/2005

- Cinsiyeti : Erkek


Bu sigortalnn 55 yaŸn 01/07/2004 tarihinde, 3600 gününü

01/05/2005 tarihinde, 15 yllk sigortallk süresini ise 01/04/2006 tarihinde yerine getirdi§i anlaŸld§ndan, Ÿartlarn tamamnn sa§lanaca§ 01/04/2006 tarihi Kanunda öngörülen 24/05/2005-23/05/2008 zaman aral§nda oldu§undan, bu zaman aral§na karŸlk gelen 57 yaŸn tamamlayaca§ 01/07/2006 tarihinden sonra tahsis talebinde bulunmas halinde aylk ba§lanacaktr.


Örnek 3 :

- ˜lk ˜Ÿe GiriŸ Tarihi : 01/02/1986

- Do§um Tarihi : 02/04/1946

- 3600 Günün Tamamland§ Tarih : 23/11/2002

- Cinsiyeti : Erkek


Bu sigortal 15 yllk sigortallk süresini 01/02/2001, 55 yaŸn ise 02/04/2001 tarihinde tamamlamŸtr. Ancak 2001 yl sonu itibariyle prim ödeme gün says 3575 iken Ocak/2002 ayna ait iste§e ba§l sigorta primini 23/11/2002 tarihinde ödeyerek gün saysn 3605'e yükselten ve prim ödemelerine devam eden sigortalnn her üç Ÿart bir arada yerine getirdi§i 23/11/2002 tarihini kapsamna alan 24/05/2002-23/05/2005 süresinin karŸl§ olan 56 yaŸn tamamlamŸ oldu§undan 3600 gün prim Ÿartnn oluŸtu§u 23/11/2002 tarihinden itibaren tahsis talebinde bulunmas halinde tarafna aylk ba§lanacaktr.

5. 4759 sayl Kanunla 08/09/1999 tarihinden sonra iŸe baŸlayan/baŸlayacak sigortallarn yaŸllk ayl§ndan yararlanma koŸullarnda bir de§iŸiklik getirilmedi§inden, bunlar hakknda 506 sayl Kanunun 4447 ve 4759 sayl Kanunlarla de§iŸik 60'nc maddesinin (A) bendi hükümleri (58/60 yaŸ+7000 gün veya 58/60 yaŸ+25 yllk sigortallk süresi + 4500 gün) uygulanacaktr.


B- 2925 SAYILI KANUNA GÖRE

4759 sayl Kanunun 4'üncü maddesiyle 2925 sayl Kanunun geçici 2'inci maddesinin Anayasa Mahkemesince iptal edilen (B) bendi yeniden düzenlenmiŸtir.

Buna göre;

1. Geçici 2'inci maddenin A bendi kapsamnda olanlar, di§er bir ifadeyle 08/09/1999 tarihinde 13 yl ve daha fazla sigortall§ bulunanlar, en az 15 yllk sigortallk süresini doldurmuŸ ve en az 3600 gün prim ödemiŸ bulunmalar kaydyla herhangi bir yaŸ koŸulu aranmakszn diledikleri zaman yaŸllk ayl§ndan yararlanabileceklerdir.

2. 23/05/2002 tarihinde; a) 1'inci madde kapsamnda olanlar (Geçici 2'nci maddenin A bendi kapsamna girenler) hariç olmak üzere, sigortallk süresi 13 yl (dahil) ve daha fazla olanlar kadn ise 40, erkek ise 44 yaŸn doldurmuŸ olmalar

b) Sigortallk süresi 12 yl 3 ay (dahil) dan fazla 13 yldan az olanlar kadn ise 41, erkek ise 45 yaŸn doldurmuŸ olmalar,

c) Sigortallk süresi 11 yl 6 (dahil) aydan fazla 12 yl 3 aydan az olanlar kadn ise 42, erkek ise 46 yaŸn doldurmuŸ olmalar,

d) Sigortallk süresi 10 yl 9 (dahil) aydan fazla 11 yl 6 aydan az olanlar kadn ise 43, erkek ise 47 yaŸn doldurmuŸ olmalar,

e) Sigortallk süresi 10 (dahil) dan fazla 10 yl 9 aydan az olanlar kadn ise 44, erkek ise 48 yaŸn doldurmuŸ olmalar,

f) Sigortallk süresi 9 yl 3 (dahil) aydan fazla 10 yldan az olanlar kadn ise 45, erkek ise 49 yaŸn doldurmuŸ olmalar,

g) Sigortallk süresi 8 yl 6 (dahil) aydan fazla 9 yl 3 aydan az olanlar kadn ise 46, erkek ise 50 yaŸn doldurmuŸ olmalar,

h) Sigortallk süresi 7 yl 9 (dahil) aydan fazla 8 yl 6 aydan az olanlar kadn ise 47, erkek ise 51 yaŸn doldurmuŸ olmalar,

i) Sigortallk süresi 7 (dahil) yldan fazla, 7 yl 9 aydan az olanlar kadn ise 48, erkek ise 52 yaŸn doldurmuŸ olmalar,

j) Sigortallk süresi 6 yl 3 (dahil) aydan fazla 7 yldan az olanlar kadn ise 49, erkek ise 53 yaŸn doldurmuŸ olmalar,

k) Sigortallk süresi 5 yl 6 (dahil) aydan fazla 6 yl 3 aydan az olanlar kadn ise 50, erkek ise 54 yaŸn doldurmuŸ olmalar,

l) Sigortallk süresi 4 yl 9 (dahil) aydan fazla 5 yl 6 aydan az olanlar kadn ise 51, erkek ise 55 yaŸn doldurmuŸ olmalar,

m) Sigortallk süresi 4 (dahil) yldan fazla, 4 yl 9 aydan az olanlar kadn ise 52, erkek ise 56 yaŸn doldurmuŸ olmalar,

n) Sigortallk süresi 3 yl 3 (dahil) aydan fazla, 4 yldan az olanlar kadn ise 53, erkek ise 57 yaŸn doldurmuŸ olmalar,

o) Sigortallk süresi 2 yl 8 ay 15 (dahil) günden fazla, 3 yl 3 aydan az olanlar kadn ise 54, erkek ise 58 yaŸn doldurmuŸ olmalar,ve en az 15 yllk sigortallk süresi ile 3600 gün prim ödeme Ÿartlarn yerine getirmeleri halinde yaŸllk ayl§ndan yararlanabilirler.

3. 4759 sayl Kanunla, ilk defa 01/10/1999(dahil) tarihinden sonra 2925 sayl Kanun kapsamna alnan/alnacak sigortallarn yaŸllk ayl§ndan yararlanma koŸullarnda bir de§iŸiklik getirilmedi§inden, bunlar hakknda 4447 sayl Kanunla de§iŸik 2925 sayl Kanunun 20'inci madde hükmü (58/60 yaŸ + 15 yl sigortallk süresi + 3600 gün prim) uygulanacaktr.


C. ORTAK KONULAR

1. Anayasa Mahkemesinin söz konusu iptal Kararnn yürürlü§e girdi§i 23/05/2002 (dahil) tarihinden sonra yaŸllk sigortas yönünden tahsis talebinde bulunan sigortallarn ayl§a hak kazanp kazanmadklar, 4759 sayl Kanun ile getirilen düzenlemeler dikkate alnarak belirlenecektir. Bu nedenle 23/05/2002-31/05/2002 tarihleri arasnda tahsis talebinde bulunup, talepleri 4447 sayl Kanunun ilgili hükümlerine göre de§erlendirilerek reddedilen sigortallarn sözkonusu talepleri, 4759 sayl Kanun hükümlerine göre yeniden de§erlendirilecektir.

2. 23/05/2002 (dahil) tarihinden sonra yaŸllk ayl§ ba§lanmas talebinde bulunan sigortallar için geçerli olmak üzere, 10/09/1999 tarih ve 12-99. Ek Genelgenin (I/B) bölümünün 3, 4 ve 5'inci maddeleri ile (II/C) bölümünün 3'üncü maddesi yürürlükten kaldrlmŸ olup, ayn tarih itibariyle sigortallarn sigortallk süresi ile prim ödeme gün saylarnn tesbitinde anlan Genelge ile 03/01/2000 tarih, 12-101.Ek sayl Genelgede belirtilen usul ve esaslarn uygulanmasna devam edilecektir.

3. 506 ve 2925 sayl Kanunlara göre yaŸllk ayl§ndan yararlanma Ÿartlarn gösterir tablolar iliŸiktedir.Bilgi edinilmesini ve gere§ince iŸlem yaplmasn rica ederiz.

Ek-1: Tablolar (2 adet)


2925 SAYILI KANUNUN GEǘC˜ 2'NC˜ MADDES˜NE GÖREYAžLILIK AYLI¦INDAN YARARLANMA žARTLARI

Sigortallk BaŸlangç Tarihleri

Tahsis Talep Tarihindeki

Sigortallk Süresi

YaŸ

Gün Says

Kadn

Erkek

(A)

08.09.1986 Tarihinden Önce

15

***

***

3600

(B)

09.09.1986 - 23.05.1989 Tarihleri Aras

15

40

44

3600

24.05.1989 - 23.02.1990 Tarihleri Aras

15

41

45

3600

24.02.1990 - 23.11.1990 Tarihleri Aras

15

42

46

3600

24.11.1990 - 23.08.1991 Tarihleri Aras

15

43

47

3600

24.08.1991 - 23.05.1992 Tarihleri Aras

15

44

48

3600

24.05.1992 - 23.02.1993 Tarihleri Aras

15

45

49

3600

24.02.1993 - 23.01.1993 Tarihleri Aras

15

46

50

3600

24.11.1993 - 23.08.1994 Tarihleri Aras

15

47

51

3600

24.08.1994 - 23.05.1995 Tarihleri Aras

15

48

52

3600

24.05.1995 - 23.02.1996 Tarihleri Aras

15

49

53

3600

24.02.1996 - 23.11.1996 Tarihleri Aras

15

50

54

3600

24.11.1996 - 23.08.1997 Tarihleri Aras

15

51

55

3600

24.08.1997 - 23.05.1998 Tarihleri Aras

15

52

56

3600

24.05.1998 - 23.02.1999 Tarihleri Aras

15

53

57

3600

24.02.1999 - 08.09.1999 Tarihleri Aras

15

54

58

3600

 

506 SAYILI KANUNUN GEǘC˜ 81'˜NC˜ MADDES˜N˜N (A) ve (B) BENDLER˜NE

GÖRE YAžLILIK AYLI¦INDAN YARARLANMA žARTLARI


ERKEK S˜GORTALILAR

Sigortallk BaŸlangç Tarihleri

Tahsis Talep Tarihindeki

Sigortallk Süresi

YaŸ

Gün Says

(A)

08.09.1976 Tarihinden Önce

25 yl

***

5000

(B)

09.09.1976-23.05.1979 tarihleri aras

25

44

5000

24.05.1979-23.11.1980 tarihleri aras

25

45

5000

24.11.1980-23.05.1982 tarihleri aras

25

46

5075

24.05.1982-23.11.1983 tarihleri aras

25

47

5150

24.11.1983-23.05.1985 tarihleri aras

25

48

5225

24.05.1985-23.11.1986 tarihleri aras

25

49

5300

24.11.1986-23.05.1988 tarihleri aras

25

50

5375

24.05.1988-23.11.1989 tarihleri aras

25

51

5450

24.11.1989-23.05.1991 tarihleri aras

25

52

5525

24.05.1991-23.11.1992 tarihleri aras

25

53

5600

24.11.1992-23.05.1994 tarihleri aras

25

54

5675

24.05.1994-23.11.1995 tarihleri aras

25

55

5750

24.11.1995-23.05.1997 tarihleri aras

25

56

5825

24.05.1997-23.11.1998 tarihleri aras

25

57

5900

24.11.1998-08.09.1999 tarihleri aras

25

58

5975

KADIN S˜GORTALILAR

Sigortallk BaŸlangç Tarihleri

Tahsis Talep Tarihindeki

Sigortallk Süresi

YaŸ

Gün Says

(A)

08.09.1981 Tarihinden önce

20 yl

***

5000

(B)

09.09.1981-23.05.1984 tarihleri aras

20

40

5000

24.05.1984-23.05.1985 tarihleri aras

20

41

5000

24.05.1985-23.05.1986 tarihleri aras

20

42

5075

24.05.1986-23.05.1987 tarihleri aras

20

43

5150

24.05.1987-23.05.1988 tarihleri aras

20

44

5225

24.05.1988-23.05.1989 tarihleri aras

20

45

5300

24.05.1989-23.05.1990 tarihleri aras

20

46

5375

24.05.1990-23.05.1991 tarihleri aras

20

47

5450

24.05.1991-23.05.1992 tarihleri aras

20

48

5525

24.05.1992-23.05.1993 tarihleri aras

20

49

5600

24.05.1993-23.05.1994 tarihleri aras

20

50

5675

24.05.1994-23.05.1995 tarihleri aras

20

51

5750

24.05.1995-23.05.1996 tarihleri aras

20

52

5825

24.05.1996-23.05.1997 tarihleri aras

20

53

5900

24.05.1997-23.05.1998 tarihleri aras

20

54

5975

24.05.1998-23.05.1999 tarihleri aras

20

55

5975

24.05.1999-08.09.1999 tarihleri aras

20

56

5975