SSK GENELGESİ 12/132.EK (TOPLULUK SİGORTASI İŞLEMLERİ)    

Sitemizi Tavsiye Etmek İster misiniz?

 

 

T.C.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI

SİGORTA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

(Tahsisler Daire Başkanlığı)

 

 

Sayı :B.13.1.SSK.0.07.00.00.IX.031/130619                                                                                                A n k a r a

Konu : Topluluk Sigortası İşlemleri.                                              24/02/2004

G E N E L G E

12-132.EK

 

Bilindiği üzere, 4958 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesi ile 506 sayılı Kanunun 86’ncı maddesinde yapılan değişiklikle;

- Topluluk sigortası yoluyla malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi tutulan sigortalıların prim oranının %20’den %30’a yükseltilmesi,

- Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerin bu ülkelerde çalıştırılmak üzere götürdükleri Türk işçileri hakkında istekleri halinde isteğe bağlı sigorta hükümlerinin uygulanması,

öngörülmüş ve bu değişikliğe ilişkin usul ve esaslar 08/08/2003 tarih ve 12-126.Ek Genelgede açıklanmıştır.

Bu kez, söz konusu düzenlemeler uyarınca Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Topluluk Sigortası Genel Şartlarında yapılan değişiklikler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca da onaylanmış olup, ilgili tip sözleşmeleri de genel şartlara uygun şekilde değiştirilerek genelge ekinde gönderilmiştir.

Buna göre, uygulamada meydana gelen değişikliklerle Genel Müdürlüğümüzce uygun görülen diğer uygulama değişiklikleri aşağıda açıklanmıştır.

A- YURTDIŞINDA ÇALIŞTIRILAN TÜRK İŞÇİLERİ

4958 sayılı Kanunla sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerin bu ülkelerde çalıştırdıkları Türk işçilerinin isteğe bağlı sigortaya tabi tutulmaları isteklerine bırakıldığından, işverenlerin bu ülkelerde 06/08/2003 tarihinden önce veya sonra üstlendikleri işlerde bu tarihten sonra çalıştıracakları Türk işçilerinden isteğe bağlı sigortaya devam etmek isteyenler hakkında 506 sayılı Kanunun 85’inci maddesi hükümleri uygulanacak, ancak bu ülkelerde çalıştıracakları Türk işçilerin sosyal güvenliklerini topluluk sigortası yoluyla sağlamak isteyen işverenlerle de Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Topluluk Sigortası Tip Sözleşmesi imzalanabilecektir.

  1. İsteğe Bağlı Sigorta İşlemleri

Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerin bu işlerde çalıştıracakları Türk işçilerinin;

a) Sigorta müdürlüklerine yapacakları isteğe bağlı sigorta başvurularında İsteğe Bağlı Sigorta Başvuru Belgesi ile birlikte ilişikteki Beyan ve Taahhüt Belgesinin işverence onaylı bir örneği de Kurumca alınarak sigortalının dosyasında muhafaza edilecektir.

b) İsteğe bağlı sigortaya kabullerinde 506 sayılı Kanunun 85’inci maddesinin 4958 sayılı Kanunun 39’uncu maddesiyle değişik (E) fıkrasına göre, en az 1080 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olma şartı aranmayacaktır.

c) İsteğe bağlı sigortalılıkları, söz konusu işlerde çalıştıkları sürece devam edeceğinden, işe başladıkları tarihten önce isteğe bağlı sigortalı olma talebinde bulunmak koşuluyla sigortalılıkları, söz konusu işlere başladıkları tarihten geçerli olmak üzere başlatılacak, bu işlerden ayrıldıkları tarih itibariyle de sona erdirilecektir. Buna göre, isteğe bağlı sigortaya başlangıç ve çıkış tarihleri ayın herhangi bir gününde olabileceğinden, başlangıç ve çıkış tarihlerindeki aylara ait isteğe bağlı sigorta primleri kıst olarak tahsil edilebilecektir.

d) Bu işlerden ayrıldıkları tarih itibariyle en az 1080 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim ödeme şartını yerine getiren sigortalıların, bu tarihten sonra isteğe bağlı sigortalılıklarının sona erdirilmesinde 85’inci maddenin (D) bendi hükümleri uygulanacaktır.

2) Topluluk Sigortası İşlemleri

Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerin bu işlerde çalıştırılacakları Türk işçilerini topluluk sigortası yoluyla sigortalamalarını istemeleri durumunda;

a) İşverenle Kurum arasında cari usullere göre ekteki örneğe uygun Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Topluluk Sigortası Tip Sözleşmesi imzalanacaktır.

b) 01/09/2003 tarihinden geçerli olmak üzere malullük, yaşlılık ve ölüm topluluk sigortası prim oranı % 20’den % 30’a yükseltildiğinden, bu oranın % 14’ü sigortalı, % 16’sı da işveren hissesi olarak uygulanacak, ancak bu sigorta kolları ile birlikte hastalık sigortasına da topluluk sigortası yoluyla prim ödeyenlerin malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primleri % 20 üzerinden tahsil edilecek, bu primin sigortalı ve işveren paylarının tespitinde 506 sayılı Kanunun 73’üncü maddesinin (D) fıkrasında belirtilen oranlar (% 9 + % 11) esas alınacaktır.

c) Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Topluluk Sigortası Sözleşmesi imzalanmasına ilişkin Kuruma yapılacak olan başvuruların değerlendirilmesi, ilgili ünitelerin yetkisine bırakıldığından, bundan böyle topluluk sigortası sözleşmesi imzalanmasına ilişkin talep ve belgeler, Genel Müdürlüğümüze onay için gönderilmeksizin, 09/06/1988 tarih, 12-25.Ek, 05/01/1996 tarih, 12-70.Ek ve 19/01/2000 tarih, 12-103.Ek Genelgelerde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde sigorta müdürlüklerince değerlendirilip, iki nüsha olarak hazırlanacak sözleşmenin bir örneği ilgili topluluğa iade edilecek, diğer nüshası ise topluluğun ünitedeki dosyasında muhafaza edilecektir.

3) Diğer İşlemler

a) Yukarıda yapılan açıklamalara göre, üstlenilen bir işte çalıştırılan işçiler isteğe bağlı sigortaya veya topluluk sigortasına tabi tutulabileceği gibi, bunlardan bir kısmı isteğe bağlı sigortalı, bir kısmı da topluluk sigortası kapsamına alınabilecektir.

b) Türkiye İş Kurumu’na ibraz edilmek üzere, bu genelgenin (A) bölümünde açıklanan şekliyle yurtdışında çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçilerinin her biri için Kurumumuzca kurulan sigortalılık ilişkisi hakkında, sigortalı veya işverene bir yazı verilebilecektir.

c) 06/08/2003 tarihinden önce imzalanan tip sözleşmelerine göre topluluk sigortasına tabi tutulan Türk işçilerinden bu tarihten sonra isteğe bağlı sigortaya prim ödemek isteyenler, bu isteklerine ilişkin talep dilekçesinin Kurum kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden aybaşından geçerli olmak üzere topluluk sigortasıyla ilişkileri kesilerek, haklarında 506 sayılı Kanunun isteğe bağlı sigorta hükümleri uygulanacaktır. Buna göre, aynı işveren ve bu işverenin üstlendiği işe bağlı topluluk mensubu üye sayısının bir kişiye düşmesi halinde, sözleşmenin 12’nci maddesinin (c) fıkrası uyarınca sözleşme kendiliğinden fesh olacağından işverenin söz konusu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri de sona erecektir.

d) İşverenlerin sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmayan ülkelerde üstlendikleri işlerde çalıştırılan Türk işçilerinin isteğe bağlı sigortaya veya topluluk sigortasına tabi tutulmasına ilişkin 08/08/2003 tarih ve 12-126.Ek Genelgenin (D bölümü) bu Genelgeye aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

B- ORTAK İŞLEMLER

Malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları yönüyle topluluk sigortasına tabi avukat ve noterlerle yurt içi ve yurtdışı topluluk mensupları hakkında müştereken uygulanacak hususlar aşağıda açıklanmıştır:

1) Topluluk sigortasına tabi tutulan tüm sigortalılar için 01/09/2003 tarihinden geçerli olmak üzere malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı %30 olarak uygulanacaktır.

Ancak, bunlardan ayrıca topluluk sigortasına tabi olarak hastalık sigortası primi ödeyenler hakkında malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı %20 olarak esas alınacaktır.

Bu nedenle, malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına topluluk sigortası yoluyla devam eden tüm sigortalıların aynı zamanda hastalık sigortası yönünden prim ödeyip ödemedikleri araştırılarak mükerrer prim tahsilatı yapılmamasına dikkat edilecektir.

2) Baro başkanlıkları ve noter odaları ile yurtiçi ve yurt dışı topluluklarla temasa geçilerek 01/09/2003 tarihinden geçerli olmak üzere yeni Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Tip Sözleşmeleri ikişer nüsha olarak imzalanacak, sözleşmenin bir nüshası ilgili topluluğa iade edilecek, diğer nüshası ise ünitedeki topluluk dosyasında muhafaza edilecektir. Eski tip sözleşmeler ise söz konusu tarihten geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılacaktır.

3) Topluluk sigortası işyeri ve sigortalı tescil programlarında yapılan düzenlemeyle; topluluk sigortası işyerlerinin işkolu kodu hanesine (9999) yerine o işyerinin iş kolu kodunun yazılması, işyeri sicil numaraları mahiyet kodları ise;

a) Avukat ve noterler için 5,

b) Yurtiçi topluluklar için 6,

c) Yurtdışı topluluklar için ise 9,

olarak belirlenmiştir.

4) Malüllük, yaşlılık ve ölüm topluluk sigortasına devam edenlere ilişkin olarak düzenlenen istatistiki bilgiler, bundan böyle Genel Müdürlüğümüze (Tahsisler Daire Başkanlığına) gönderilmeyecek, ancak bu bilgilerin istendiğinde bilgisayar ortamında alınabilmesini teminen 3’üncü maddede belirtilen kodların doğru ve eksiksiz olarak bilgisayara aktarılmasında gerekli özen gösterilecektir.

Bilgi edinilmesi ve gereğince işlem yapılmasını rica ederiz.

 

 

Sait ERSOY                                              Nazmi GÜLEYÜPOĞLU

Genel Müdür V.                                       Kurum Başkan V.

 

 

EKLER :

EK-1: 1 adet Topluluk Sigortası

Genel Şartları (3 sayfa)

EK-2: 3 adet Topluluk Sigortası

Tip Sözleşmesi (7 sayfa)

EK-3: 1 adet Beyan ve Taahhüt Belgesi

 


 


BEYAN VE TAAHHÜT BELGESİ

(Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanmayan Ülkelerde İş Üstlenen

İşverenlerin Bu İşlerde Çalıştırdıkları Türk İşçilerinden

İsteğe Bağlı Sigorta Talebinde Bulunanlar İçin)

 

1- İşin Alındığı Ülke

 

2- İşi Üstlenen Firma

 

3- İşveren

 

4- Üstlenilen İşin Adı

 

5- İşin Başlangıç-Bitiş Tarihi

 

GOR

TA

LI

NIN

6- Adı ve Soyadı

 

7- Sicil No

 

8- İşe Başlayacağı Tarih

 

Kurumunuza isteğe bağlı sigorta talebinde bulunan ve yukarıda adı-soyadı belirtilen işçinin söz konusu işe yukarıda belirtilen tarih itibariyle çalışmaya başlayacağını, bu işinden ayrıldığında çıkış tarihini bir ay içinde yazılı olarak Kuruma bildireceğimi, bu belgede yer alan bildirimlerimin gerçeğe uygun olduğunu, gerçeğe aykırılığının tespit edilmesi ve ayrılış tarihinin Kuruma süresinde bildirmediğim takdirde doğacak olan Kurum zararını istendiğinde yasal faiziyle birlikte Kuruma ödeyeceğimi,

Beyan ve taahhüt ediyorum. ……../……./200…..

 

İşveren

(Unvanı-Kaşesi-İmzası)

 

Not: Bu belge, İsteğe Bağlı Sigorta Başvuru Belgesiyle birlikte Kuruma verilecektir.


 

MALÜLLÜK-YAŞLILIK VE ÖLÜM TOPLULUK

SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

 

MADDE 1- Sosyal Sigortalar Kurumu; kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi bulunmayanların, toplu olarak malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi tutulmaları için, işverenlerle veya dernek, birlik, sendika ve başka teşekküllerle aşağıdaki Genel Şartlar dairesinde sözleşme yapabilir.

MADDE 2- Bu Genel Şartlar içinde sözü geçen “Kurum” kelimesi Sosyal Sigortalar Kurumunu “Topluluk” kelimesi de 1. maddede belirtilen kuruluşları ifade eder.

MADDE 3- Topluluk Sigortası sözleşmesi, kanunlarla belirtilen zorunlu haller hariç topluluklardan birine mensup olanların hepsine veya bir kısmına şamil olmak üzere yapılır.

MADDE 4- Topluluk Sigortası sözleşmesi yapmak isteyen topluluğun yetkili organları veya temsilcileri, bu isteklerini Kuruma yazı ile bildirirler.

Bu yazıya;

  1. İşverenlerle yapılacak sözleşmeler için varsa, işyerinin açılması hakkındaki belge ile; dernek, birlik, sendika ve başka teşekküllerle yapılacak sözleşmeler için ana tüzüklerinin; noterce onaylanacak birer örneğinin,

  2. Topluluk Sigortasına girecek mensupların adı ve soyadı, baba adı varsa sigorta sicil numarasını gösteren listenin,

eklenmesi şarttır.

MADDE 5- Topluluk Sigortasına tabi olanların sigortalılık başlangıcı Topluluk Sigortası sözleşmeleri ile tespit edilir.

MADDE 6- Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Topluluk Sigortasından ödenecek sigorta primlerinin hesabında 506 sayılı Kanunun 78 inci maddesi ile tespit edilen prime esas kazancın alt ve üst sınırları gözönünde bulundurulur. Prime esas kazancın alt ve üst sınırları arasında olmak koşulu ile istenilen miktar üzerinden aylık primler ödenir.

Primin ödenmesine esas alınacak günlük kazanç, yürürlükteki sanayi kesiminde 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan günlük asgari ücretten az olmaz.

Topluluk mensuplarının ödeyecekleri primler, topluluk tarafından topluca ve ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar Kuruma ödenir.

Topluluk Sigortasına tabi olanların ödeyecekleri malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, bu maddenin birinci fıkrasına göre belirlenen prime esas kazancın % 30’udur. Ancak, hastalık sigortasına da topluluk sigortası yoluyla prim ödeyenler için bu oran % 20’dir.

Prime esas günlük kazancın tespitinde her ay 30 gün kabul edilir. Günlük kazancın hesabında 1000 liranın kesirleri 1000 liraya tamamlanır.

Primlerin topluluk mensupları tarafından doğrudan Kuruma ödenmesi hususunda Topluluk Sigortası sözleşmelerine hükümler konabilir. Topluluk tarafından topluluk mensuplarının adı, soyadı, sigorta sicil numarası ve prime esas kazancı ile prim tutarlarını gösteren bir liste aynı süre içinde Kuruma verilir.

Ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar ödenmeyen primler için bu tarihten başlanarak 506 sayılı Kanunun değişik 80 inci maddesine göre gecikme zammı uygulanır.

MADDE 7- “Ocak-Nisan”, “Mayıs-Ağustos” ve “Eylül-Aralık” sürelerini kapsamak üzere ve bu sürelerde Kuruma yatırılan primlerin hangi sigortalılara ait olduğunu gösteren örneği Kurumca hazırlanan belgenin, topluluk tarafından düzenlenerek ait olduğu dönemi takip eden ay içinde Kuruma verilmesi zorunludur.

MADDE 8- a) Sigortalılıklarını Topluluk Sigortasına tabi olarak sürdüren topluluk mensupları kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi bir işe girdikleri takdirde, bunların Topluluk Sigortası, işe giriş tarihinden itibaren sona erer.

b) Topluluk Sigortasına devam edenler topluluk tarafından yazı ile Kuruma bildirilmek şartıyla, müracaatın Kurumca alındığı tarihi takip eden aybaşından itibaren, Topluluk Sigortasından çıkabilirler.

MADDE 9- Topluluk Sigortasından herhangi bir nedenle ilişkileri kesilenlerin bu sigortaya tekrar katılabilmesi için kayıtlı bulunduğu topluluk tarafından Kuruma yeniden yazılı teklifte bulunulması şarttır.

MADDE 10- Topluluk Sigortasına malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödeyen sigortalılar; 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nda belirtilen tahsis haklarından anılan Kanundaki esaslar dairesinde faydalanırlar.

MADDE 11- Topluluk Sigortasına malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödenerek geçen süreler 2829 sayılı Kanunun uygulanmasında nazara alınır.

MADDE 12- a) Herhangi bir aya ait sigorta primini, bu ayı takip eden ayın sonundan itibaren en geç altı ay içinde gecikme zammı ile birlikte Kuruma yatırmayan toplulukların, Topluluk Sigortası sözleşmeleri primi ödenmeyen aybaşından itibaren Kurum tarafından fesh olunur.

b) Kurum ile Topluluk Sigortası sözleşmesi yapan kuruluşların tüzüklerinde belirtilen amaçlardan saptığı, sorumlularının şahsi çıkar temin etmek için gerçeği yansıtmayan belgelerle Kurumu maddi zarara uğrattığı tespit edildiği takdirde bunların Topluluk Sigortası sözleşmeleri de tespit tarihinden itibaren Kurum tarafından fesh olunur.

  1. Topluluk Sigortasına devam eden üye sayısının ikiden aşağıya düşmesi halinde, sözleşme kendiliğinden fesh olunmuş sayılır.

Özel kanunlarına göre Topluluk Sigortası yapılması zorunlu olanlar hakkında bu madde hükmü uygulanmaz.

MADDE 13- Topluluk Sigortasına kabul edilen kuruluşlarla Kurum arasında meydana gelecek ihtilaflarda bu Genel Şartlar hükümleri uygulanır.

Genel şartlarda ihtilaf konusunda hüküm yoksa, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği hükümleri esas alınır.

MADDE 14- 506 sayılı Sigortalar Kanununun 86 ncı maddesine göre yapılan Topluluk Sigortası sözleşmeleri, bu genel şartların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde, bu esaslara göre yenilenir.

Bu süre içinde yenilenmeyen sözleşmeler, Kurumca gerek görülmesi halinde tek taraflı olarak fesh edilir.

MADDE 15- Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Topluluk Sigortası sözleşmesi hükümleri; sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden aybaşında yürürlüğe girer.

MADDE 16- Topluluk Sigortası Sözleşmesi, Sosyal Güvenlik Sözleşmesi akdedilmemiş ülkelerde çalıştırılan Türk Vatandaşları için imzalanmış ise;

  1. Topluluğa tabi sigortalıların malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primleri işverenler tarafından % 14’ü sigortalıların ücretlerinden kesilerek, %16 işveren payıyla birlikte yasal süresi içinde Kuruma ödenir. Hastalık sigortasına da topluluk sigortası yoluyla prim ödeyenlerin malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortasına ait sigortalı ve işveren payları, 506 sayılı Kanunun 73’üncü maddesinin (D) fıkrasında belirtilen oranlar esas alınarak hesaplanır.

  2. Topluluk Sigortasına tabi olarak çalıştırılan işçilerin, sigortalı işe giriş bildirgeleri işe başlama tarihinden itibaren bir ay içinde, sigortalıların sigorta primleri hesabına esas tutulan kazançlar toplamı ve prim ödeme gün sayıları ile bu primleri gösteren ve örneği Kurumca hazırlanan asıl veya ek belgeleri ise, işverenler tarafından düzenlenerek 506 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinde belirtilen süre içinde Kuruma verilir.

İşe giriş bildirgelerini sigortalının işe başladığı tarihten itibaren bir ay içinde, diğer belgeleri 506 sayılı Kanunda belirtilen yasal süresi içinde Kuruma vermeyen işverenler hakkında 506 sayılı Kanunun 140 ıncı maddesi hükümleri uygulanır.

  1. Topluluk Sigortasına tabi olarak, Sosyal Güvenlik Sözleşmesi akdedilmemiş ülkelerde çalıştırılan işçilerin sigortalılığı işe başladıkları tarihte başlar, işten ayrıldıkları veya 506 sayılı Kanunun 85’inci maddesine göre isteğe bağlı sigortaya tabi tutuldukları tarihte sona erer.

  2. Topluluk Sigortası uygulaması işyerinin kapandığı tarihe kadar devam eder, yasal süresi içinde ödenmeyen sigorta primleri, 506 sayılı Kanundaki ilgili hükümlere göre kanuni yollardan tahsil edilir.

MADDE 17- 506 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi gereğince hazırlanan bu Genel Şartlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca onaylandığı tarih itibariyle yürürlüğe girer.

 

 


MALÜLLÜK-YAŞLILIK VE ÖLÜM TOPLULUK

SİGORTASI SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- Sosyal Sigortalar Kurumu ile .............................................. arasında, 506 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi gereğince aşağıda belirtilen şartlarla “Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Topluluk Sigortası” sözleşmesi yapılmıştır.

MADDE 2- Bu Sözleşmede yer alan “Kurum” kelimesi Sosyal Sigortalar Kurumunu “Topluluk” kelimesi ...................................... ‘ni, “Topluluk Sigortası”da malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortasını ifade eder.

MADDE 3- Topluluk Sigortası Sözleşmesi yapacak topluluğun yetkilisi veya temsilcisi bu sözleşmeyi üç nüsha halinde düzenleyip onayladıktan sonra bir yazı ekinde Kuruma gönderir.

Bu yazıya;

  1. İşverenlerle yapılacak sözleşmeler için varsa işyerinin açılması hakkındaki belge; dernek, birlik, sendika veya başka teşeküllerle yapılacak sözleşmeler için ise ana tüzüklerinin; noterce onaylanacak birer örneğinin,

  2. Topluluk Sigortasına girecek mensupların adı ve soyadı, baba adı, varsa sigorta sicil numarasını gösterir bir cetvelin,

eklenmesi şarttır.

MADDE 4- Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Topluluk Sigortası Sözleşmesi imzalanan topluluk mensuplarının sigortalılığı, sözleşmenin yürürlük tarihinden; sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra topluluğa katılacakların sigortalılığı ise, topluluğun bu husustaki yazılı talebinin Kurumca alındığı tarihi takip eden aybaşından itibaren başlar.

Ancak, Topluluk Sigortasına tabi olarak, sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmemiş ülkelerde çalıştırılan işçilerin sigortalılığı işe başladıkları tarihte başlar, işten ayrıldıkları veya isteğe bağlı sigortaya tabi tutuldukları tarihte sona erer.

İşverenlerin yükümlülükleri de aynı tarihlerde başlar ve sona erer.

MADDE 5- Topluluk Sigortasına kabulleri yapılan topluluk mensuplarının tescili için topluluk yetkilileri, örneği Kurumca hazırlanan işe giriş bildirgelerini üçer nüsha halinde düzenleyerek, dizi pusulası ekinde en geç bir ay içinde Kurumun ilgili ünitesine gönderir.

Sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmemiş ülkelerde çalıştırılan işçilerin sigortalı işe giriş bildirgeleri, işverenler tarafından düzenlenerek işe başlama tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Kuruma verilir.

MADDE 6- Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Topluluk Sigortasına tabi tutulanlar, 506 sayılı Kanunun 78 inci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazancın alt ve üst sınırları arasında olmak koşulu ile % 30 oranında prim öderler. Ancak, hastalık sigortasına da topluluk sigortası yoluyla prim ödeyenler için bu oran % 20’dir.

Prim ödenmesine esas alınacak günlük kazanç yürürlükteki sanayi kesiminde 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan günlük asgari ücretten az olamaz.

Prime esas günlük kazancın hesabında bir ay 30 gün olarak kabul edilir.

1000 liranın kesirleri 1000 liraya tamamlanır.

Topluluk mensuplarının ödeyecekleri primler, topluluk tarafından topluca ve ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar Kuruma ödenir.

Topluluk tarafından topluluk mensuplarının adı ve soyadı, varsa sigorta sicil numarası, prime esas kazancı ve prim tutarlarını gösteren bir liste aynı süre içinde Kuruma verilir.

Ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar ödenmeyen primler için, bu tarihten başlanarak 506 sayılı Kanunun değişik 80 inci maddesinde göre gecikme zammı uygulanır.

Prim oranlarında yapılan değişiklikler, bu sözleşmeye tabi olanlar hakkında da uygulanır.

Sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmemiş ülkelerde topluluk sigortasına tabi olarak çalıştırılan sigortalıların malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primleri işverenler tarafından % 14’ü sigortalıların ücretlerinden kesilerek, % 16 işveren payıyla birlikte, yasal süresi içinde Kuruma ödenir. Hastalık sigortasına da topluluk sigortası yoluyla prim ödeyenlerin malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortasına ait sigortalı ve işveren payları 506 sayılı Kanunun 73’üncü maddesinin (D) fıkrasında belirtilen oranlar esas alınarak hesaplanır. Yasal süresi içinde ödenmeyen sigorta primleri, 506 sayılı Kanunda öngörüldüğü şekilde takip ve tahsil edilir.

MADDE 7- “Ocak-Nisan”, “Mayıs-Ağustos” ve “Eylül-Aralık” sürelerini kapsamak üzere ve bu sürelerde Kuruma yatırılan primlerin hangi sigortalılara ait olduğunu gösteren örneği Kurumca hazırlanan belgenin, topluluk tarafından düzenlenerek ilgili aylara mutabakatı yapıldıktan sonra ait olduğu dönemi takip eden ay içinde Kuruma verilmesi zorunludur.

Sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmemiş ülkelerde topluluk sigortasına tabi olarak çalıştırılan işçilerin, sigortalı işe giriş bildirgeleri, işe başlama tarihinden itibaren bir ay içinde, sigortalıların sigorta primleri hesabına esas tutulan kazançlar toplamı ve prim ödeme gün sayıları ile bu primleri gösteren ve örneği Kurumca hazırlanan asıl veya ek belgeleri ise, işverenler tarafından yasal süreleri içinde Kuruma verilir. Bu belgeleri yasal süresi içinde Kuruma vermeyen işverenler hakkında 506 sayılı Kanunun 140 ıncı maddesi hükümleri uygulanır.

MADDE 8- a) Sigortalılıklarını Topluluk Sigortasına tabi olarak sürdüren topluluk mensupları kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi bir işe girdikleri takdirde, bunların Topluluk Sigortası, işe giriş tarihinden itibaren sona erer.

b) Topluluk Sigortasına devam edenler, topluluk tarafından yazı ile Kuruma bildirilmek şartıyla, müracaatın Kurumca alındığı tarihi takip eden aybaşından itibaren Topluluk Sigortasından çıkabilirler.

MADDE 9- Topluluk Sigortasından herhangi bir nedenle ilişkileri kesilenlerin bu sigortaya tekrar katılabilmesi için, kayıtlı bulunduğu topluluk tarafından Kuruma yeniden yazılı teklifte bulunulması, sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmemiş ülkelerde çalışan Türk işçileri için ise, tekrar işe giriş bildirgesinin 5 inci maddede öngörülen sürede verilmesi şarttır.

MADDE 10- Topluluk Sigortasına malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödeyen sigortalılar; 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda belirtilen tahsis haklarından anılan Kanundaki esaslar dairesinde faydalanırlar.

MADDE 11- Topluluk Sigortasına malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödenerek geçmiş süreler, 2829 sayılı Kanunun uygulanmasında nazara alınır.

MADDE 12-a) Herhangi bir aya ait sigorta primini, bu ayı takip eden ayın sonundan itibaren en geç altı ay içinde gecikme zammı ile birlikte Kuruma yatırmayan toplulukların sözleşmeleri, primi ödenmeyen aybaşından itibaren Kurum tarafından fesh olunur.

b) Kurumla Topluluk Sigortası sözleşmesi yapan kuruluşların, tüzüklerinde belirtilen amaçlardan saptığı, sorumlularının şahsi çıkar temin etmek için gerçeği yansıtmayan belgelerle Kurumu maddi zarara uğrattığı tespit edildiği takdirde, bunların Topluluk Sigortası sözleşmeleri de tespit tarihinden itibaren Kurum tarafından fesh olunur.

        c)Topluluk Sigortasına devam eden üye sayısının ikiden aşağıya düşmesi halinde, sözleşme kendiliğinden fesh olunmuş sayılır.

        d) Sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmemiş ülkelerde iş üstlenen işverenlerle yapılan topluluk sigortası sözleşmesinin uygulaması üstlenilen işin bittiği tarihe kadar devam eder. Süresinde ödenmeyen primler kanuni yollardan tahsil edilir.

        e) Topluluk Sigortasına tabi olarak geçen sürelerin hizmetten sayılabilmesi için, bu sürelere ilişkin primlerin ödenmiş olması şarttır.

MADDE 13- Topluluk Sigortası sözleşmesi yapan kuruluşlarla Kurum arasında meydana gelecek ihtilaflarda; Topluluk Sigortası Genel Şartları hükümleri, genel şartlarda ihtilaf konusunda hüküm yoksa, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği hükümleri esas alınır.

MADDE 14- Bu sözleşmenin yürürlüğe konulmasıyla bundan önceki Topluluk Sigortası Sözleşmesi ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15- Bu Sözleşme, imza tarihini takip eden aybaşından itibaren yürürlüğe girer.

 

 

..................................                                  SOSYAL SİGORTALAR KURUMU

...........................                                   .................... SİGORTA/SİGORTA İL MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 


AVUKATLAR İÇİN MALÜLLÜK-YAŞLILIK VE ÖLÜM

TOPLULUK SİGORTASI TİP SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- Sosyal Sigortalar Kurumu ile .............................................. Barosu arasında, 1136 sayılı Kanunun 191 inci maddesi gereğince aşağıda belirtilen şartlarla “Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Topluluk Sigortası” sözleşmesi yapılmıştır.

MADDE 2- Bu Sözleşmede yer alan “Kurum” kelimesi Sosyal Sigortalar Kurumunu “Baro” kelimesi ...................................... nu, “Topluluk Sigortası” da malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortasını ifade eder.

MADDE 3- Topluluk Sigortası Sözleşmesi yapacak Baro Başkanlığı, bu sözleşmeyi üç nüsha düzenleyip onayladıktan sonra bir yazı ekinde Kuruma gönderir.

Bu yazıya, ayrıca Topluluk Sigortasına girecek avukatların ad ve soyadları ile varsa sigorta sicil numaralarını gösterin bir cetvelin eklenmesi şarttır.

MADDE 4- Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Topluluk Sigortası Sözleşmesi hükümleri, avukatın baroya kayıt tarihi itibariyle uygulanır.

MADDE 5- Topluluk Sigortasına kabulleri yapılan avukatların tescili için baro başkanlığı, örneği Kurumca hazırlanan işe giriş bildirgelerini üçer nüsha halinde düzenleyerek, dizi pusulası ekinde en geç bir ay içinde Kurumun ilgili ünitesine gönderir.

MADDE 6- Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Topluluk Sigortasına ilk defa tabi tutulan avukatlar 506 sayılı Kanunun 78 inci maddesi ile tespit edilen prime esas kazancın alt ve üst sınırları arasında olmak koşulu ile istenilen miktar üzerinden aylık prim öderler.

Primin ödenmesine esas alınacak günlük kazanç, yürürlükteki sanayi kesiminde 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan günlük asgari ücretten az olamaz.

Prime esas günlük kazancın hesabında bir ay 30 gün olarak kabul edilir. Avukatlar, bu maddenin birinci fıkrasına göre belirlenen prime esas kazancın % 30’u oranında malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi öderler. Ancak, hastalık sigortasına da topluluk sigortası yoluyla prim ödeyen avukatlar için bu oran % 20’dir. 506 sayılı Kanunda prim oranlarında bir değişiklik olması halinde değişikliğin geçerli olduğu tarihten itibaren aynen uygulanır.

Günlük kazancın hesabında 1000 liranın kesirleri 1000 liraya tamamlanır.

Avukatlar ödeyecekleri primleri aylık olarak ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar Kuruma öderler.

Barolar, topluluk mensubu avukatların adı ve soyadı, baba adı, varsa sigorta sicil numarasını ve prim tutarını gösteren bir listeyi aynı süre içinde Kuruma vermek zorundadırlar.

Ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar ödenmeyen primler için, bu tarihten başlanarak 506 sayılı Kanunun değişik 80 inci maddesine göre gecikme zammı uygulanır ve borçlu avukattan bu madde uyarınca ödenmeyen primler tahsil edilir.

Prim oranlarında yapılan değişiklikler, bu Sözleşmeye tabi olanlar hakkında da uygulanır.

MADDE 7- “Ocak-Nisan”, “Mayıs-Ağustos” ve “Eylül-Aralık” sürelerini kapsamak üzere ve bu sürelerde Kuruma yatırılan primlerin hangi avukatlara ait olduğunu gösteren örneği Kurumca hazırlanan belgenin, ilgili baro tarafından düzenlenerek ait olduğu dönemi takip eden ay içinde Kuruma verilmesi zorunludur.

MADDE 8- Prim borcunu bu sözleşmede belirtilen süre içinde ödemeyen avukat hakkında 1136 sayılı Kanunun 190 ıncı maddesi hükmü uygulanır ve sonucu Kurumun ilgili ünitesine bildirilir.

MADDE 9- Prim borçlarını ödememeleri sebebiyle 1136 sayılı Kanunun 190 ıncı maddesi gereğince baro levhasından adı silinen avukatların, levhadan adının silindiği tarihe kadar birikmiş prim borçları 506 sayılı Kanunun değişik 80 inci maddesine göre hesaplanacak, gecikme zammı ile birlikte Kuruma ödendiği takdirde bunların adı baro levhasına tekrar yazılır.

Bu şekilde baro levhasına yeniden kaydedilenler baro levhasına kaydedildikleri tarihten itibaren tekrar topluluk sigortasına tabi tutulurlar.

MADDE 10- Kayıtlarını bir barodan diğer baroya nakleden avukatların Topluluk Sigortasına tabi olma hali durumu her iki baroca Kurumun ilgili ünitesine bildirilmesi halinde aynı şartlarla devam eder.

MADDE 11- Sigortalılıklarını Topluluk Sigortasına tabi olarak sürdüren avukatlar kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi bir işe girdikleri takdirde bunların topluluk sigortasına tabi olma hali işe giriş tarihinden itibaren sona erer.

MADDE 12- Topluluk Sigortasından herhangi bir nedenle ilişkileri kesilen avukatların bu sigortaya tekrar katılabilmesi için kayıtlı olduğu baro tarafından Kuruma yeniden yazılı teklifte bulunulması şarttır.

MADDE 13- Topluluk Sigortasına malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödeyen avukatlar; 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda belirtilen tahsis haklarından anılan Kanundaki esaslar dairesinde faydalanırlar.

MADDE 14- Topluluk Sigortasına malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödenerek geçen süreler 2829 sayılı Kanunun uygulanmasında nazara alınır.

MADDE 15- Topluluk Sigortasının uygulanmasında ilgili barolarla Kurum arasında meydana gelecek ihtilaflarda “Topluluk Sigortası Genel Şartları” ile 506 sayılı Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmelik hükümleri esas alınır.

MADDE 16- Bu Sözleşmenin yürürlüğe konulması ile bundan önceki Topluluk Sigortası Sözleşmesi ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 17- Bu sözleşme 01/09/2003 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

 

 

 

...................................                                          SOSYAL SİGORTALAR KURUMU

..................................                      .................. SİGORTA/SİGORTA İL MÜDÜRLÜĞÜ

 

 


NOTERLER İÇİN MALÜLLÜK-YAŞLILIK VE ÖLÜM

TOPLULUK SİGORTASI TİP SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- Sosyal Sigortalar Kurumu ile .............................................. Noter Odası arasında, 1512 sayılı Kanunun 203 üncü maddesi gereğince aşağıda belirtilen şartlarla “Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Topluluk Sigortası” sözleşmesi yapılmıştır.

MADDE 2- Bu Sözleşmede yer alan “Kurum” kelimesi Sosyal Sigortalar Kurumunu, “Oda” kelimesi ...................................... ‘nu, “Topluluk Sigortası” da malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortasını ifade eder.

MADDE 3- Topluluk Sigortası Sözleşmesi yapacak Oda Başkanlığı, bu sözleşmeyi üç nüsha düzenleyip onayladıktan sonra bir yazı ekinde Kuruma gönderir.

Bu yazıya ayrıca Topluluk Sigortasına girecek noterlerin ad ve soyadları ile varsa sigorta sicil numaralarını gösterir bir cetvelin eklenmesi şarttır.

MADDE 4- Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Topluluk Sigortası Sözleşmesi hükümleri, noterin göreve başladığı tarihten itibaren uygulanır.

MADDE 5- Topluluk Sigortasına kabulleri yapılan noterlerin tescili için oda başkanlığı, örneği Kurumca hazırlanan işe giriş bildirgelerini, üçer nüsha halinde düzenleyerek, dizi pusulası ekinde en geç bir ay içinde Kurumun ilgili ünitesine gönderir.

MADDE 6- Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Topluluk Sigortasına ilk defa tabi tutulan noterler 506 sayılı Kanunun 78 inci maddesi ile tespit edilen prime esas kazancın alt ve üst sınırları arasında olmak koşulu ile istenilen miktar üzerinden aylık prim öderler.

Primin ödenmesine esas alınacak günlük kazanç, yürürlükteki sanayi kesiminde 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan günlük asgari ücretten az olamaz.

Prime esas günlük kazancın hesabında bir ay 30 gün olarak kabul edilir. Noterler, bu maddenin birinci fıkrasına göre belirlenen prime esas kazancın % 30’u oranında malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi öderler. Bu primin %14’ü ilgili noter, % 16’sı oda başkanlığı tarafından ödenmiş sayılır. Ancak, hastalık sigortasına da topluluk sigortası yoluyla prim ödeyen noterler % 9’u ilgili noter, % 11’i oda başkanlığı tarafından ödenmiş sayılmak üzere % 20 oranında malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi öderler.

506 sayılı Kanunda prim oranlarında bir değişiklik olması halinde değişikliğin geçerli olduğu tarihten itibaren aynen uygulanır.

Günlük kazancın hesabında 1000 liranın kesirleri 1000 liraya tamamlanır.

Noterlerin ödeyecekleri primleri aylık olarak ilgili noter odası tarafından topluca ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar Kuruma ödenir.

Noter odaları, topluluk mensubu noterlerin adı ve soyadı, baba adı, varsa sigorta sicil numarasını ve prim tutarlarını gösteren bir listeyi aynı süre içinde Kuruma vermek zorundadırlar.

Ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar ödenmeyen primler için, bu tarihten başlanarak 506 sayılı Kanunun değişik 80 inci maddesine göre gecikme zammı uygulanır ve borçlu noterden bu madde uyarınca ödenmeyen primler tahsil edilir.

Prim oranlarında yapılan değişiklikler, bu sözleşmeye tabi olanlar hakkında da uygulanır.

MADDE 7- “Ocak-Nisan”, “Mayıs-Ağustos” ve “Eylül-Aralık” sürelerini kapsamak üzere ve bu sürelerde Kuruma yatırılan primlerin hangi noterlere ait olduğunu gösteren ve örneği Kurumca hazırlanan belgenin, ilgili oda tarafından düzenlenerek ait olduğu dönemi takip eden ay içinde Kuruma verilmesi zorunludur.

MADDE 8- Prim borcunu bu sözleşmede belirtilen süre içinde ödemeyen noter hakkında 1512 sayılı Kanunun 204 üncü maddesi hükmü odaca uygulanarak sonucu Kurumun ilgili ünitesine bildirilir.

MADDE 9- Prim borçlarını ödememeleri sebebiyle işten el çektirilen noterlerin işten el çektirildiği tarihe kadar ki birikmiş prim borçları, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun değişik 80 inci maddesine göre hesaplanacak, gecikme zammı ile birlikte Kuruma ödendiği taktirde bunların adları ödeme tarihi itibariyle odaya bildirilir. Bu gibi noterlerin Topluluk Sigortasına tabi olma halleri kayıt yenileme tarihinden itibaren yeniden başlar.

MADDE 10- Kayıtlarını bir odadan diğer odaya nakleden noterlerin Topluluk Sigortasına tabi olma hali durumu, her iki odaca Kurumun ilgili ünitesine bildirilmesi halinde aynı şartlarla devam eder.

MADDE 11- Sigortalılıklarını Topluluk Sigortasına tabi olarak sürdüren noterler kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi bir işe girdikleri takdirde, bunların Topluluk Sigortasına tabi olma hali işe giriş tarihinden itibaren sona erer.

MADDE 12- Topluluk Sigortasından herhangi bir nedenle ilişkileri kesilen noterlerin bu sigortaya tekrar katılabilmesi için kayıtlı olduğu oda tarafından Kuruma yeniden yazılı teklifte bulunulması şarttır.

MADDE 13- Topluluk Sigortasına malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödeyen noterler; 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda belirtilen tahsis haklarından anılan Kanundaki esaslar dairesinde faydalanırlar.

Bunların tahsis haklarının tayin ve tespitinde topluluk hissesi olarak ödenmiş sayılan sigorta primleri işveren tarafından ödenmiş primler gibi işlem görür.

MADDE 14- Topluluk Sigortasına malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödenerek geçen süreler 2829 sayılı Kanunun uygulamasında nazara alınır.

MADDE 15- Topluluk Sigortasının uygulanmasında ilgili noter odaları ile Kurum arasında meydana gelecek ihtilaflarda “Topluluk Sigortası Genel Şartları” ile 506 sayılı Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmelik hükümleri esas alınır.

MADDE 16- Bu Sözleşmenin yürürlüğe konulması ile bundan önceki Topluluk Sigortası Sözleşmesi ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 17- Bu sözleşme 01/09/2003 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

 

...................................                                      SOSYAL SİGORTALAR KURUMU

..................................                            .................. SİGORTA/SİGORTA İL MÜDÜRLÜĞÜ