3/170 EK GENELGE   

 

T.C

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü

(Kısa Vadeli Sigorta Kolları Dairesi Başkanlığı)

Ankara, 27.10.2000

Sayı      : B.13.1.SSK.0.09.00.00/X-1093-25/108-761012                         

Konu   : 616 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kısa Vadeli

              Sigorta Kollarında Yapılan Değişiklikle

Bilindiği üzere, 616 sayılı “Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının Kurulması ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” 4.10.200 tarih, 24190 mükerrer sayılı Resmi Gazetemde yayımlanmış, yayımı tarihi olan 4.10.2000 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. 

I- 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNDA 616 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERLE İLGİLİ OLARAK KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI YÖNÜNDEN YAPILACAK İŞLEMLER 

A- Söz konusu kararnamenin  58.maddesi ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun değişik 23’nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Bu Kanuna tabi olarak ilk defa çalışmaya başlayan sigortalıların bu maddenin (A), (B) ve (D) bentlerinde yazılı yardımlardan yararlanabilmeleri için, 60 günü hastalığın anlaşıldığı tarihten önceki 6 ay içinde olmak üzere toplam 120 gün hastalık sigortası primi ödemiş olmaları şarttır. Daha önce bu Kanuna tabi çalışması olan sigortalıların, bu maddenin (A), (B) ve (D) bentlerinde yazılı yardımlardan yararlanabilmeleri için hastalığın anlaşıldığı tarihten önceki bir yıl içinde en az 120 gün hastalık sigortası primi ödemiş olmaları şarttır.” 

a- Söz konusu fıkrada yapılan değişiklik ile bundan böyle ilk defa 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olarak çalışmaya başlayan sigortalıların; sözü edilen Kanunun 32’nci maddesinin (A), (B) ve (D) bentlerinde belirtilen; “Sağlık Yardımı Yapılması”, “Protez Araç ve Gereçlerinin Standartlara Uygun Olarak Sağlanması, Takılması, Onarılması ve Yenilenmesi” ve “Gerekli Hallerde Muayene ve Tedavi İçin Yurt İçinde Başka Bir Yere Gönderilmesi” halinde verilecek yol parası ve zaruri masraf karşılığı yardımlarından yararlanabilmesi için 8.12.1999 tarih, 3-153 Ek sayılı Genelgede açıklanan esaslar doğrultusunda hastalığın anlaşıldığı yani viziteye çıktığı tarihten önce genel olarak 120 gün hastalık sigortası prim ödeme şartının aranması, ancak aranan bu gün sayısının en az 60 gününün hastalığın anlaşıldığı tarihten önceki 6 ay içinde olması gerekmektedir.  

Örneğin; 3.1.2000 tarihinde ilk defa işe giren ve 6.10.2000 tarihinde viziteye çıkan sigortalının söz konusu yardımlardan yararlanabilmesi için, 5.10.2000 tarihinden geriye doğru 6 ay içinde, yani 6.4.2000 tarihi olan 3.1.2000 tarihi ile 6.4.2000 tarihi arasında ise en az 60 gün olmak üzere toplam 120 gün hastalık sigortası prim ödeme gün sayısının bulunması gerekmektedir. 

Ayrıca, hastalığın anlaşıldığı tarihten önceki 6 ay içinde yani yukarıdaki örnekte  olduğu gibi 6.4.2000-5.10.2000 tarihleri arasında 120 gün hastalık sigortası prim ödeme gün sayısı olan sigortalının da sözü edilen yardımlarından yararlanması mümkün bulunmaktadır.  

b- Daha önce 506 sayılı Kanuna tabi çalışması olup tekrar işe giren sigortalılar için ise hastalığın anlaşıldığı tarihten önceki bir yıl içinde 120 gün hastalık sigortası prim ödeme şartı aranacaktır.

Örneğin; 5.5.2000 tarihinde tekrar işe giren ve 7.10.2000 tarihinde hastalanan sigortalının hastalandığı tarihten geriye doğru bir yıl içinde yani 6.10.2000-7.10.1999 tarihleri arasında en az 120 gün hastalık sigortası prim ödeme şartının yerine getirmiş olması gerekmektedir. 

Ayrıca, 8.12.1999 tarih ve 3-153 Ek sayılı Genelgede de belirtildiği üzere, sigortalıların son çalıştıkları işyerinde yukarıda açıklandığı şekilde 60 ve 120 gün hastalık sigortası prim yukarıda açıklandığı şekilde 60 ve 120 gün hastalık sigortası prim ödeme gün sayısının bulunmaması halinde, gerekli prim ödeme gün sayısının, alabildikleri takdirde daha önce çalıştığı işyerinden veya işyerlerinden temin edecekleri vizite kağıdından tespit edilmesi, bu mümkün olmadığı takdirde Sigorta Müdürlüklerince kendilerine önceki çalışmalarını göstermek üzere verilecek (Manuel veya bilgisayardan) belgeden belirlenmesi gerekmektedir.  

B- Söz konusu Kararnamenin 61’inci maddesi ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 104’üncü maddesinin son paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

“Bu Kanunun 32, 35, 37, 48, 49 ve 51’inci maddelerinde belirtilen çalışma sürelerine girmediği gibi, iş görmezliğin başladığı veya hastalığın anlaşıldığı yahut doğumun olduğu tarihten önceki bir yılın ve 15 ayın hesabında da dikkate alınmaz.”  

Yapılan değişiklikle, sigortalıların lehine olmak üzere, Kısa Vadeli Sigorta Kollarında Nazara Alınmayan Sürelerle İlgili 104’üncü maddede yer alan ve prim ödeme koşulu bulunan maddeler arasına 32’nci madde hükmü de ilave edilmiştir.  

Bu konudaki uygulama, 371 yayın numaralı İşkazaları ile Meslek Hastalıkları, Hastalık Analık Sigortaları Uygulamaları isimli kitabın 138 başlık numaralı kısmında açıklandığı şekilde yapılacaktır.  

C- Söz konusu Kararnamenin 63’üncü maddesi ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki Ek-43’üncü madde eklenmiştir. 

“Ek Madde-43- Sigorta prim ve ödeneklerinin hesabına esas tutulacak ve 78’inci madde gereğince saptanacak günlük kazançların alt sınırında meydana gelecek yükselmelerde; İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları ile Hastalık ve Analık Sigortalılarından, yeniden ödenek almakta bulunanların veya almaya hak kazanmış yahut kazanacak olanların bu ödenekleri, günlük kazançların alt sınırındaki değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak yükseltilmiş günlük kazançların alt sınırına göre artırılır.” 

Eklenen söz konusu madde ile, İşkazaları ve Meslek Hastalıkları ve Hastalık, Analık Sigortaları Kollarından 4.10.2000 tarihinden evvel geçici işgöremezliğe uğrayan ve geçici işgöremezlik durumları bu tarihten  sonrada devam eden ve geçici işgöremezlik ödeneği hesabına esas günlük kazançları 4447 sayılı Kanunla değiştirilen 78’inci maddeye göre tespit edilen günlük alt sınırın altında olanların geçici işgöremezlik ödeneği 4.10.2000 tarihinden itibaren 5.000.000.-TL alt sınıra yükseltilerek ödenecektir.  

616 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 67’nci maddesinde Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği hükme bağlanmıştır.

616 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kısa Vadeli Sigorta Kollarında yapılan değişikliklerle ilgili olarak yukarıda açıklandığı şekilde işlem yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederiz.

Nazmi GÜLEYÜPOĞLU                                           A.Demirhan ATASOY

Sigorta İşleri Genel Müd. V.                                      S.S.K. Başkanı V.