SSK GENELGESİ 16/332 (TOBB ve bağlı oda, borsa ve birliklerin personeli ile ilgili işsizlik sigortası uygulaması)     

 

 

Sitemizi Tavsiye Etmek İster misiniz?

 

 

T.C.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI

SİGORTA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sigorta Primleri Daire Başkanlığı

A N K A R A     10/03/2005

SAYI    : B.13.2.SSK.5.01.08.00/VIII- 031                                                    

KONU : TOBB ve bağlı oda, borsa ve birliklerin personeli ile ilgili işsizlik sigortası uygulaması

 

 

GENELGE

16-332 Ek

 

            I-GENEL AÇIKLAMALAR:

 

            Bilindiği üzere, 29.5.2000 tarihli, 16-219 Ek sayılı Genelgede; 5590 sayılı “Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları, Türkiye Ticaret Sanayi Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği” Kanunu kapsamında çalışanların 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında olmadıkları açıklanmıştır.

 

            Ancak, 01.06.2004 tarihli, 25479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5174 sayılı “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun;

 

            73 üncü maddesinde, Oda, Borsa, Birlik ve bunların kurduğu teşekküllerde istihdam edilenlerin bu Kanunda yer alan hükümler dışında 4857 sayılı İş Kanununa tabi oldukları,

 

            Geçici 12 nci maddesinde de, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Oda, Borsa, Birlik ve bunların kurduğu teşekküllerde istihdam edilmekte olanların, mevcut statülerine göre istihdam edilmelerine devam edileceği,

 

            Hükme bağlanmıştır.

 

            5174 sayılı Kanuna istinaden, Oda, Borsa, Birlik ve bunların kurduğu teşekküllerde 01.06.2004 tarihinden sonra işe girenler, 4857 sayılı İş Kanununa tabi tutulmuş olmakla birlikte, bu durumdaki personelin sosyal güvenliklerinin de, 506 sayılı Kanunun Geçici 20 nci maddesinde sayılan ve Medeni Kanun hükümlerine göre kurulan “Türkiye Odalar, Borsalar ve Birlik Personeli Sigorta ve Emekli Sandığı Vakfı” tarafından sağlanması (506 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin

I  inci fıkrasının (F) bendi hükmü uyarınca sigortalı sayılmamaları) gerekmektedir.

 

            Ancak, 01.06.2004 tarihinden sonra işe giren ve 4857 sayılı İş Kanununa tabi olması gereken söz konusu personel, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 46 ncı maddesinde yer alan 506 sayılı Kanunun Geçici 20 nci maddesine tabi sandıkların kapsam dışında tutulan “memur” statüsüne girmediğinden, bu durumdaki personel hakkında İşsizlik Sigortası Kanunu hükümlerinin uygulanması, başka bir deyişle, kendilerine ödenen ücretler üzerinden işsizlik sigortası primlerinin ödenmesi gerekmektedir.

 

            Öte yandan, anılan işyerlerinde 01.06.2004 tarihinden önce çalışan ve bu çalışmaları 01.06.2004 tarihinden sonra da devam eden personelden, 5174 sayılı Kanunun yukarıda belirtilen Geçici 12 nci maddesi hükmü uyarınca daha önce olduğu gibi işsizlik sigortası primi kesilmeyecektir.

 

            II- İŞYERLERİNİN TESCİLİ VE İŞSİZLİK SİGORTASI BİLDİRİM FORMLARI:

 

            2.1.İşyerlerinin Tescili:

 

5174 sayılı “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 73 üncü maddesi uyarınca 01.06.2004 tarihinden sonra işe alınacak İş Kanununa tabi personelden dolayı ödenmesi gereken işsizlik sigortası primlerinin tahakkuku ve tahsili amacıyla bunların çalıştıkları işyerleri, her bir il’de bulunan Oda, Borsa, Birlik ve bunların kurduğu teşekküller tarafından verilecek işyeri bildirgesine istinaden ilgili Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerimizce  bilgisayar programlarındaki “İşyeri Tescil Beyanı Bilgileri Giriş İşlemi” ekranında diğer bilgilerin girişinin yapılmasının yanı sıra  “Özel Takip Kodu” bölümüne 88888 yazılmak suretiyle tescil  edilecek ve işyeri sicil numaraları ilgili işverenlere tebliğ edilecektir.

 

Bununla birlikte, bazı Oda, Borsa, Birlik ve bunların kurduğu teşekküllerin 16-219 Ek sayılı Genelgenin 9 uncu maddesi hatalı yorumlanarak, söz konusu işyerlerini Ankara Sigorta İl ve Beyoğlu Sigorta Müdürlüklerimize işyeri bildirgesi vererek tescil ettirdikleri anlaşılmıştır.

 

Yukarıda belirtildiği gibi, söz konusu işyerlerinin her biri müstakil addedilerek, bulunduğu yeri çevresine alan ilgili Ünitemizce tescili gerektiğinden, Ankara Sigorta İl ve Beyoğlu Sigorta Müdürlüklerimizce, kendi bölgelerinde bulunmayan bu tür işyerlerine ait işyeri dosyalarındaki mevcut belgeleri, H/C kartları  ile birlikte Oda, Borsa, Birlik ve bunların kurduğu teşekküllerin işlem görmesi gereken Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerimize bir dizi pusulası ekinde göndererek, bu durumdaki işyeri dosyalarını işlemden kaldıracaklardır. 

 

            Bu şekilde, kendilerine Ankara Sigorta İl ve Beyoğlu Sigorta Müdürlüklerimizce  belge gönderilen yeni Ünitelerimiz ise,  belgeler arasında yer alan işyeri bildirgesindeki bilgilere istinaden (daha önceki tescil tarihi itibariyle) anılan işyerlerini yeniden tescil ederek, bildirimlerin bundan böyle kendi Ünitelerine yapılması gerektiği hususunu ilgili işverene bir yazı ile ivedilikle bildirilecektir.

 

            Diğer taraftan, bu işyerleri, 506 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre tescil edilmediğinden, işyerlerinin geç tescili nedeniyle idari para cezası uygulanmayacaktır.

 

2.2.İşsizlik Sigortası Bildirim Formları:

 

             Oda, Borsa, Birlik ve bunların kurduğu teşekküllerin işsizlik sigortası kapsamına giren personel  ile ilgili olarak, sigortalı işe giriş bildirgesi  ile aylık prim ve hizmet belgesi alınmayacak, buna karşılık 16-219 Ek sayılı Genelge ekinde bulunan (Ek:3) İşsizlik Sigortası Bildirim Formu Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerimize verilecek, ayrıca bu işverenlerce 16-219 Ek sayılı Genelgenin “506 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 20 NCİ MADDESİNE TABİ OLANLAR” başlıklı 9 uncu maddesinde belirtildiği şekilde teknik detayı verilen formatta hem manyetik ortamda (disketle) ait olduğu ayı izleyen ayın sonuna kadar  “SSK Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı” adresine, hem de   bildirim formlarındaki bilgiler aynı süre içinde  www.bordro@ssk.gov.tr e-posta adresine gönderilecektir.        

 

            Diğer taraftan, işsizlik sigortası primine tabi personelden dolayı düzenlenmesi gereken bildirim formlarının, yasal süresi geçirildikten sonra Ünitelerimize intikal ettirilmesi halinde, ilgili Oda, Borsa, Birlik ve bunların kurduğu teşekküllere 506 sayılı Kanunun 140 ıncı maddesine istinaden  idari para cezası uygulanmayacaktır.

 

            III-İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMLERİNİN TAHSİLİ:

 

            Bilindiği gibi, işsizlik sigortası primleri, 506 sayılı Kanunun 80 inci maddesine istinaden sigorta primlerinin tabi olduğu hükümlere göre  takip ve tahsil edilmektedir.

 

Bu bakımdan,  anılan işyerlerinde 1.6.2004 tarihinden sonra işe alınan İş Kanununa tabi personelden dolayı tahakkuk edecek işsizlik sigortası primleri ilişkin olduğu ayı izleyen ayın sonuna kadar Kurumumuza  ödenmemiş olması halinde, gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.

 

            Ayrıca, Kurumumuza süresinde ödenmeyen işsizlik sigortası primlerinin takip ve tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

 

            Bilgi edinilmesini, gereğinin buna göre yapılmasını, ayrıca bu Genelgenin bir adedinin Üniteniz bölgesinde bulunan Oda, Borsa, Birlik ve  bunların kurduğu teşekküllere bir yazı ekinde ivedilikle gönderilerek bilgilendirilmesini rica ederiz.

                                                                                                                                                                                                                               Celal ÖZCAN            Sait ERSOY

                                                                          Daire Başkanı G.        Genel Müdür

                    Kurum Başkanı V.