ŞİRKET ŞUBE AÇILIŞI VE MÜDÜR YETKİSİ   

 

 

Türk Ticaret Kanunu

Madde -50 Her şube, kendi merkezinin ticaret ünvanını şube olduğunu belirterek kullanmak mecburiyetindedir. Bu ünvana şube ile ilgili ilavelerin yapılması caizdir.

43 ve 47 inci maddeler şubenin ticaret ünvanı hakkında da tatbik olunur.

Merkezi yabancı memlekette bulunan bir işletmenin Türkiye'deki şubesinin ticaret ünvanında, merkezin ve şubenin bulunduğu yerlerin ve şube olduğunun gösterilmesi şarttır.

Yapılacak işlemler:

1- Aşağıdaki şekilde karar alınız.

2- Karara istinaden müdür imza beyannamesi çıkartınız.

3- Kuruluş Ticaret Sicil Gazetenizi götürünüz.

4- En son yapılan işleme ait Ticaret Sicili Gazetenizi götürünüz.

KARAR NUMARASI  
KARAR TARİHİ  
KARAR KONUSU  ŞUBE AÇILIŞI VE MÜDÜR YETKİSİ
BAŞKANIN ADI VE SOYADI  
AZALARIN ADI VE SOYADI  

 

KARARIN METNİ

________________________________________ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin ortaklar kurulu ___/___/_______ tarihinde yaptıkları toplantıda aşağıdaki kararı almışlardır.

Şirketimizin __________________________________Ankara adresinde yeni bir şube açılmasına şubeyi temsil ve ilzam hususunda ___________________'ya _____ yıl süreyle aşağıdaki yetkilerin verilmesine, Şubenin sermayesinin merkezden karşılanmasına ve şube ünvanının ______________________________________Ltd.Şti.  ___________Şubesi olmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

         (aşağıdaki müdür yetkilerini şartlarınıza göre kısıtlayabilir ya da genişletebilirsiniz.)

Şube müdürlüğüne seçilen ____________________, şubeyi yurt içinde ve yurt dışında bilumum resmi ve gayri resmi daireler, şahıslar, müesseseler, bankalar ve özel idarelerde temsil etmeye, her türlü evrakları imzalamaya bankalara hesap açtırmaya, hesapları kapatmaya, paraları bankalara yatırmaya ve çekmeye, krediler almaya, şirket adına her türlü mukaveleler imzalamaya, çek ve senetleri almaya, imzalamaya, ciro etmeye, tahsil ve tediye etmeye, her türlü mal ve eşyayı almaya, satmaya, resmi ve gayri resmi dairelerde ihalelere girmeye pay sürmeye artırma ve eksiltmeye katılmaya, şirket alacaklarını tahsile, borçlarını tediyeye  velhasıl şubeyi  her hususta temsil ve ilzama münferiden yetkili kılınmıştır.

________________________                                           ______________________