TARIMSAL ÜRETİME YÖNELİK DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2005/6)     

Sitemizi Tavsiye Etmek İster misiniz?

 

 

04 Şubat 2005 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 25717

 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

 

Tarımsal Üretime Yönelik Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi

Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği

(Tebliğ No: 2005/6)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 - Tarımsal üreticilerin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması, tarımsal üretimin geliştirilmesi, verimliliğin ve kalitenin artırılması amacıyla 18/1/2005 tarihli ve 25704 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2005/8378 sayılı Kararname gereği gerçek ve tüzel kişilere T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince düşük faizli kredi kullandırılması ile ilgili usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 - Bu Tebliğ 5/1/2005 tarihli ve 2005/8378 sayılı Kararnamenin 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 - Bu Tebliğde geçen ifadelerden;

a) Bakanlık: T.C.Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatını,

b) Banka: T.C.Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü,Bölge Başkanlığı ve Bağlı Şubelerini,

c) TKK: Tarım Kredi Kooperatiflerini,

d) Karar: 5/1/2005 tarihli ve 2005/8378 sayılı Bakanlar Kurulu Kararını,

e) Damızlık belgesi: Pedigri belgeleri bulunan damızlıklardan Bakanlıkça çıkarılan Yönetmelikteki kriterlere uygunluğu Bakanlıkça onaylanan belgeyi,

f) Saf Irk Sertifikası: Ana ve babası bilinen, cetlerinin verim kayıtları bilinmeyen damızlık hayvanlara Bakanlıkça veya yetki verilen kuruluşça verilen belgeyi,

g) Damızlık İşletmesi: Damızlık hayvanların yetiştirildiği, Bakanlıkça tescil edilmiş işletmeleri,

h) Organik tarım faaliyetleri: Toprak, su, bitki, hayvan ve doğal kaynaklar kullanılarak organik ürün veya girdi üretilmesi yada yetiştirilmesi, doğal alan ve kaynaklardan ürün toplanması, hasat, kesim, işleme, tasnif, ambalajlama, etiketleme, muhafaza, depolama, taşıma, pazarlama, ithalat, ihracat ile ürün veya girdinin tüketiciye ulaşıncaya kadar olan diğer işlemlerini,

ı) İyi tarım uygulamaları (İTU): Tarımsal üretim sisteminin sosyal açıdan yaşanabilir, ekonomik açıdan karlı ve verimli, insan sağlığını koruyan, hayvan sağlık ve refahı ile çevreye önem veren bir hale getirmek için uygulanması gereken işlemleri,

i) Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu: Organik ürünün/organik girdinin/iyi tarım uygulamaları kriterlerine uygun olarak üretilen ürünün; üretiminden tüketiciye ulaşıncaya kadar olan tüm aşamalarını kontrol etmek ve sertifikalandırmak üzere Bakanlık tarafından yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişileri,

j) Kontrol kuruluşu: Organik ürünün/organik girdinin/iyi tarım uygulamaları kriterlerine uygun olarak üretilen ürünün; üretiminden tüketiciye ulaşıncaya kadar olan tüm aşamalarını kontrol etmek üzere Bakanlık tarafından yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişileri,

k) Sertifikasyon kuruluşu: Tüm kontrolleri tamamlanmış organik ürünü/organik girdiyi/iyi tarım uygulamaları kriterlerine uygun olarak üretilen ürünü; kontrol kuruluşunun yaptığı kontrol ve bu kontrole ilişkin bilgi ve belgeler ile gerek duyulan hallerde yaptırılacak analizlere dayanarak sertifikalandırmak üzere Bakanlık tarafından yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişileri,

l) Yetkilendirilmiş kuruluş: Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu, kontrol kuruluşu veya sertifikasyon kuruluşu olarak Bakanlık tarafından yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişileri,

m) Tohumluk: Bitkilerin üretilmesinde kullanılan vejetatif (fide, fidan, aşı gözü, aşı kalemi, yumru, çelik ve soğan) ve generatif (tohum) çoğaltım materyalini,

n) Sertifikalı tohumluk: Tescil edilmiş ve üretim izinli çeşitlerin tarla ve laboratuvar muayeneleri yapılarak, yönetmeliğindeki standartlarına uygunluğu belirtilen ambalajlanmış, etiketlenmiş ve lüzumu halinde mühürlenmiş tohumlukları,

o) Fide: Tohumlardan özel olarak hazırlanmış yastıklarda çimlendirilerek belli bir büyüklüğe kadar geliştirilmiş, canlı ve yapraklı bitkiyi,

ö) Tohumluk sertifikası: Tohumluğun sınıf ve kademesini belirten ve T.C.Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilmiş sertifikasyon kuruluşlarınca düzenlenen belgeyi,

p) Meyve ve asma fidanı sertifikası: Meyve ve asma fidanının anaç ve üzerine aşılanmış çeşidi belirten ve Bakanlık tarafından görevlendirilmiş sertifikasyon kuruluşlarınca düzenlenen belgeyi,

r) Tohumcu kuruluş: Fiilen tohumluk üretimi faaliyetinde bulunan ve Bakanlıkça tohumcu kuruluş olarak kabul edilen kamu veya özel sektör kurum ve kuruluşları,

s) Su ürünleri yetiştiricilik belgesi: Su ürünleri üretim faaliyetinde bulunan yetiştiricilere Bakanlıkca verilen belgeyi,

ş) Sözleşmeli tarım: Tarımsal üretim yapan üreticilerle bunların ürünlerini satın alacak özel veya tüzel kişiler arasında 1/8/1998 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Sözleşmeli Tarımsal Ürün Yetiştiriciliği ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkındaki Tebliğ”e göre hazırlanan sözleşmeye dayalı yapılan üretimi,

t) Kontrollü örtüaltı üretimi: Örtüaltı yetiştiriciliğinde üretimin planlanması, geliştirilmesi, pazarlanması ve gerekse gıda güvenlik zinciri içerisinde kaliteli üretimin tüketiciye ulaştırılması aşamasında, kontrollü üretim sistemini geliştirmek amacıyla 27/12/2003 tarih ve 25329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kontrollü Örtüaltı Üretiminin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” esaslarına göre örtüaltında yapılan üretim şeklini,

u) Tarımsal sulama: Bitki gelişmesi için gerekli olan ve doğal yağışlarla karşılanamayan suyun değişik yöntemlerle toprağa verilmesi işlemini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kredilendirme Konuları ve Teknik Kriterler

 

Damızlık süt sığırcılığı

MADDE 4 - Karar kapsamında, en az on baş kapasiteli Damızlık Süt Sığırcılığı işletmelerine yatırım ve işletme kredisi kullandırılır. Mevcut işletme kapasitesi on baş veya üzeri olan, ancak, işletmede Damızlık Belgeli veya Saf Irk Sertifikalı on başın altında hayvanı bulunan işletmelerin kapasitelerinin on baş veya üzerine çıkarılmasına yönelik olan hayvan alımı konusundaki yatırım kredisi ile mevcut ve yeni alınacak hayvanları için işletme kredisi talepleri değerlendirilir.

Mevcut ve kurulacak işletmeler için yatırım kalemleri; damızlık hayvan alımları, barınak yapımı ve tadilatı, süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı, yem hazırlama ünitesi ve hayvan başına azami beş dekarı aşmamak üzere çok yıllık yem bitkisi (yonca ve korunga) tesis giderlerini kapsar, işletme giderlerinin finansmanı amacıyla da işletme kredisi kullandırılır.

Kredi ile temin edilecek damızlık hayvanlar, Bakanlıkça/yetki verilen kuruluşca düzenlenmiş Damızlık Belgesine veya Saf Irk Sertifikasına sahip,en fazla ilk doğumunu yapmış veya ilk yavrusuna gebe olacaktır. Yatırım kredilerinde; söz konusu belgeler sadece hayvan alımı için kredi kullandırılması halinde istenir. İşletme kredilerinde ve sadece ekipman alımına yönelik yatırım kredilerinde ise, söz konusu belgeler istenmeyecek, sadece mevcut işletmenin “Damızlık Süt Sığırcılığı İşletmesi” olduğuna dair Damızlık Sığır Yetiştiricileri İl Birlikleri veya Tarım İl/İlçe Müdürlüklerinden yazı istenecektir.

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği (Sığır-Manda)

MADDE 5 - Karar kapsamında, en az on baş kapasiteli büyükbaş hayvan yetiştiriciliği (sığır-manda) işletmesi kurmak isteyen ve kültür ırkı ve melezi gebe düve veya azami dört yaşında inek/manda satın almak isteyen yetiştiricilere yatırım ve işletme kredisi kullandırılır. Mevcut işletme kapasitesi on baş veya üzeri olan, ancak, işletmede on başın altında hayvanı bulunan işletmelerin, kapasitelerinin on baş veya üzerine çıkarılmasına yönelik olan hayvan alımı konusundaki yatırım kredisi ile mevcut ve yeni alınacak hayvanlar için işletme kredisi talepleri değerlendirilir.

Mevcut ve kurulacak işletmeler için yatırım kalemleri; hayvan alımları, süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı, yem hazırlama ünitesi ve hayvan başına azami beş dekarı aşmamak üzere çok yıllık yem bitkisi (yonca ve korunga) tesis giderlerini kapsar, işletme giderlerinin finansmanı amacıyla da işletme kredisi kullandırılır.

                Kredi ile temin edilecek hayvanlar için (sığır-manda); Bakanlıkça yürütülmekte olan “Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği” kapsamında kayıtlı olmaları şartı aranır ve kayıtlı olduklarına dair Tarım İl/İlçe Müdürlüklerinden belge/yazı istenir.

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği (Koyun-Keçi)

MADDE 6 - Bu karar kapsamında, koyun yetiştiriciliğinde en az elli baş, keçi (Saanen ve Kilis Keçisi) yetiştiriciliğinde ise en az onbeş baş kapasiteye sahip küçükbaş hayvan yetiştiricisi işletmelere yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.

Koyunculukta mevcut işletme kapasitesi elli baş veya üzeri olan, keçi yetiştiriciliğinde ise  mevcut işletme kapasitesi onbeş baş veya üzeri olan ancak, işletmede elli başın altında koyun veya onbeş başın altında keçi bulunan işletmelerin, kapasitelerinin elli baş/onbeş baş veya üzerine çıkarılmasına yönelik olan hayvan alımı konusundaki yatırım kredisi ile mevcut ve yeni alınacak hayvanlar için işletme kredisi talepleri değerlendirilir.

Mevcut ve kurulacak işletmeler için yatırım kalemleri; hayvan alımları, süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı ve yem hazırlama ünitesini kapsar, işletme giderlerinin finansmanı amacıyla da işletme kredisi kullandırılır.

Keçi yetiştiriciliğinde işletmede mevcut ve yeni alınacak keçilerin Saanen ve/veya Kilis keçisi olduklarına ilişkin olarak Tarım İl/İlçe Müdürlüklerinden belge/yazı istenir.

                Organik tarım

MADDE 7 - Karar kapsamında Bakanlık tarafından 11/7/2004 tarih ve 24812 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” ile 3/12/2004 tarih ve 25659 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Organik Tarım Kanun”u esasları dahilinde organik tarımsal ürünler ve organik tarımsal girdilerin üretimini yapan, ürünü toplayan, işleyen, ambalajlayan, pazarlayan veya bu faaliyetleri yapacak olan gerçek ve tüzel kişilere yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.

Ayrıca, yetkilendirilmiş kuruluşlarla sözleşme yaparak “Geçiş Süreci”ne alınan gerçek ve tüzel kişilere de yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.

Yetkilendirilmiş kuruluşlar denetiminde, proje dahilinde veya ferdi olarak organik tarım faaliyetinde bulunan veya geçiş sürecinde olan gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu yetkilendirilmiş kuruluşlardan aldıkları belgeleri Bankaya ibraz etmek zorundadır.

İyi tarım

MADDE 8 - Karar kapsamında, 8/9/2004 tarih ve 25577 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İyi Tarım Uygulamalarına İlişkin Yönetmelik” esasları dahilinde  iyi tarım uygulamaları kriterlerine uygun faaliyette bulunan üreticilere/müteşebbislere yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.

Müteşebbisler/üreticiler yetkilendirilmiş kuruluşlar denetiminde iyi tarım yaptıklarına dair söz konusu kuruluşlardan aldıkları belgeleri Bankaya ibraz etmek zorundadır.

Sertifikalı tohum (Arpa-Buğday) kullanımı
MADDE 9 - Karar kapsamında, Bakanlık tarafından tohumcu kuruluş olarak kabul edilen kuruluşlar tarafından yurtiçinde üretilip sertifikalandırılan buğday ve arpa tohumluklarını kullanarak üretim yapan üreticilerin sadece tohumluk girdi giderleri için işletme kredisi kullandırılır.

Üreticiler üzerinde sertifika numarası yazılı faturaları Banka ve Tarım Kredi Kooperatifleri’ne ibraz etmek zorundadır.

Sertifikalı tohum ve fide üretimi

MADDE 10 - Karar kapsamında, her türlü hibrit sebze tohumları, patates, çayır-mera (çayır salkımotu, kılçıksız brom, domuz ayrığı, çayır üçgülü, otlak ayrığı, çayır yumağı, gazal boynuzu, kırmızı üçgül), yem bitkisi (yonca, korunga, fiğ), yemeklik tane baklagiller (nohut, kuru fasulye, mercimek) tohumluklarını yurtiçinde üreten ve ürettiğini belgeleyen, Bakanlık tarafından tohumcu kuruluş (kamu kurum ve kuruluşları hariç) olarak kabul edilen kuruluşlara ve/veya sözleşmeli tohumluk üretimi yapan gerçek ve tüzel kişilere yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.

Sertifikalı buğday ve arpa tohumluklarını kullanarak sertifikalı tohumluk üreten üreticilerin her türlü tarımsal girdileri için işletme kredisi kullandırılır.

Karar kapsamında, Bakanlık tarafından 14/8/2004 tarih ve 25553 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sebze Fidelerinin Tedarik, Üretim ve Ticaretine Dair Yönetmelik” esaslarına göre sebze fidesi üretimi yapan gerçek ve tüzel kişilere işletme ve yatırım kredisi kullandırılır.

Sertifikalı meyve fidanı  üretimi

                MADDE 11 - Karar kapsamında, yıllık sertifikalı fidan üretimi onbeş bin adedin üzerinde olan, anaçlık, kalem damızlığı ve üretim ünitesi dahil olmak üzere on dekar ve üzeri alanda üretim yapan ve meyve ve asma fidanı sertifikasını ibraz eden üreticilere yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.

                Su ürünleri yetiştiriciliği

                MADDE 12 - Bakanlıkça verilen su ürünleri yetiştiricilik belgesine sahip, projesi Bakanlık tarafından onaylanmış ve kiralama işlemlerini tamamlamış, orkinos ve sazan yetiştiriciliği hariç, su ürünleri yetiştiriciliği yapacak olan üreticilere, kafes sistemi, havuz yapımı ve alet ve ekipman alımı konusunda yatırım, işletme giderlerinin finansmanı konusunda işletme kredisi kullandırılır.

Kontrollü örtüaltı tarımı

                MADDE 13 - Kontrollü örtüaltı (modern seralarda) üretme koşullarına sahip en az bir dekar büyüklüğündeki seralarda 27/12/2003 tarihli ve 25329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kontrollü Örtüaltı Üretiminin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’e uygun olarak örtüaltı yetiştiriciliği yaptığı Bakanlıkça tespit edilen ve kayıt altına alınan işletmeler ile hazırladıkları projeleri  Bakanlık Mahalli Teşkilatlarınca onaylanan yeni kurulucak işletmelere projeler çerçevesinde yatırım ve işletme  kredisi kullandırılır.

 

            Uluslararası pazar kabiliyeti olan tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği

            MADDE1 4 - Karar kapsamında uluslararası  pazar kabiliyeti olan aromatik ve tıbbi bitkilerden; kekik, biberiye, adaçayı, sığla yağı, sumak, keçi boynuzu, defne, böğürtlen, fesleğen, ahududu, likarpa, ıhlamur ve safranın kültür alanlarında üretimini yapan işletmeler ile yeni kurulacak işletmelere yatırım ve işletme  kredisi kullandırılır.

Üreticiler, Bakanlık Mahalli Teşkilatlarınca onaylanmış proje ile Bankaya başvururlar.

Tarımsal sulama

                MADDE 15 - Karar kapsamında, bitki gelişmesi için gerekli olan ve doğal yağışlarla karşılanamayan suyun sağlanması ve değişik yöntemlerle toprağa verilmesini sağlamak amacıyla, her türlü işletme ve yatırım kredisi kullandırılır.

Bu konuda yatırım kredisi talebinde bulunan üreticilerden; Köy Hizmetleri mahalli teşkilatları tarafından onaylanmış proje raporu istenecektir.

Ancak, komple proje düzenlenmesine gerek olmayan sulama ile ilgili araç, gereç ve makinaların münferit olarak satın alınmasına yönelik kredi taleplerinde, projelerin Köy Hizmetleri mahalli teşkilatlarınca  onaylanmasına gerek bulunmamaktadır.

Ar-Ge

                MADDE 16 - Her türlü tarımsal faaliyete yönelik araştırma geliştirme çalışmalarında bulunan gerçek ve tüzel kişiliğe sahip kurum ve kuruluşların yapacakları projeli araştırma geliştirme faaliyetleri için yatırım kredisi kullandırılır.

                Bu konuda kredi talebinde bulunan müteşebbisler, Bakanlık Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından onaylanmış proje ile Bankaya başvururlar.

 

             Tarımsal mekanizasyon (traktör ve biçer-döver hariç)

             MADDE 17 - Tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilmesi için üreticiler tarafından kullanılan ve 2000/37 Sayılı “Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ” esaslarına göre zirai kredilendirme belgesi olan traktör ve biçer-döver hariç tüm tarımsal mekanizasyon araçları için yatırım kredisi kullandırılır.

                Diğer hususlar

MADDE 18 - Yukarıda belirtilen tarımsal faaliyetlerle ilgili yapılacak sözleşmeli tarım, kendi alanlarındaki şartlarda kredilendirilir.

MADDE 19 - Organik tarım, iyi tarım, sertifikalı tohum ve fide üretimi ile sertifikalı meyve fidanı üretimi konusunda faaliyet gösteren müteşebbislerin tarımsal sulama konusunda yatırım kredisi talep etmeleri halinde, kullandırılacak krediye faaliyet gösterdikleri üretim konusuna ilişkin indirim oranı uygulanacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

                MADDE 20 - Karar kapsamındaki yatırım ve işletme kredisi başvuruları, Bankaya ve  TKK’ne  yapılır. Başvurular Banka ve  TKK’nin usul, esas ve mevzuatları dahilinde değerlendirilir. Banka ve  TKK’nce  uygun bulunanlara kendi usul ve esasları dahilinde kredi kullandırılır.

                MADDE 21 - Bu kredilerden kamu kurum ve kuruluşları yararlanamazlar.

Yürürlük

MADDE 22 - Bu Tebliğ 01/01/2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 - Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.