ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANIMI İLE İLGİLİ BAZI HUSUSLAR HK.   

 

 

Maliye Bakanlığı İç Genelgesi 

12.04.2001 tarih ve 2001/2 sayı

Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanun uygulaması ile ilgili olarak aşağıdaki hususların açıklanmasına gerek duyulmuştur.

1. Şirketlerin ve Ortaklıkların, Fesih, İflas ve Tasfiye Hallerinde Ödeme Kaydedici Cihazların Durumu:

3100 Sayılı Kanunla ilgili 50 seri no.lu Genel Tebliğin "B" bölümünde işi bırakan, ödeme kaydedici cihaz kullanmayı gerektiren bir işle uğraşmayan ve cihazını bir başkasına satmayan mükelleflerin, ilgili vergi dairesine müracaatla cihazlarının hafızalarında kayıtlı olan mali bilgileri tutanakla tespit ettirecekleri ve bunu müteakip cihazlarını bir torbanın içine koyup görevli memura mühürlettirecekleri açıklanmıştır.

Buna göre, şirketlerin ve ortaklıkların, fesih, iflas ve tasfiye hallerinde, ödeme kaydedici cihaz kullanmayı gerektiren bir işle uğraşılmamsı ve cihazın bir başkasına satılmaması durumunda; şirketin veya ortaklığın temsilcileri tarafından ilgili vergi dairesine müracaatla 50 seri no.lu Genel Tebliğin "A/2-a" bölümünde belirtildiği şekilde cihazın hafızasında kayıtlı olan mali bilgiler tutanakla tespit ettirilecektir. Yapılan tespiti müteakip cihaz, bir torbanın içerisine konulup görevli memura mühürlettirilecektir. Torbaların mühür altına alınan ödeme kaydedici cihazlar, Vergi Usul Kanunu'na göre düzenlenecek bir belgeye istinaden, şirkete veya ortaklığa ait defter ve belgeleri muhafaza etmekle yükümlü olan kişiye verilecektir. Ödeme kaydedici cihazı muhafaza eden kişi, bilahare cihazı satmak istemesi halinde vergi dairesine müracaatla cihazın mührünü açtıracak ve 50 seri no. lu Genel Tebliğin A/2 bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde satış işlemi gerçekleştirilecektir.

Dileyen mükelleflerin cihazlarını, torbalatıp mühürletme yerine hurdaya ayırmaları da mümkün bulunmaktadır. Bu takdirde şirketin veya ortaklığın temsilcileri tarafından ilgili vergi dairesine müracaatla cihaz hafızasında kayıtlı mali bilgiler tutanakla tespit ettirilecektir. Yapılan tespiti müteakip yetkili servise müracaat edilerek cihazın mali hafızası söktürülecek, diğer parçaları ise bir daha yazar kasa olarak kullanılmayacak şekilde hurdaya ayrılacaktır. Sökülen mali hafıza, şirket veya ortaklığın defter ve belgelerini muhafazayla yükümlü olan kişi tarafından saklanacaktır.