TEBLİGAT TÜZÜĞÜ   

 

 

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI

  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 20.8.1959, No: 4/12059          
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 11.2.1959, No: 7201           
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 11.9.1959, No: 10303           
 
                 Umumi hükümler                 
                                        
                 BİRİNCİ FASIL                 
                 Tüzüğün şumulü                 
                                        
  Tebligatın Kimin Aracılığıyla Yapılacağı                  

  Madde 1 - (Değişik: 5.10.1987 - 87/12170 K.)                
  Kazai merciler, genel ve katma bütçeli daireler, belediye ve köy hükmi şah- 
siyetleri, barolar ve noterlerin bütün tebliğleri, Tebligat Kanunu ve bu Tüzük 
hükümlerine göre Posta Telgraf ve Telefon İşletmesi veya memur vasıtasıyla yapı-
lır.                                      
                                        
  Tebligatın memur vasıtasiyle yapılması:                   

  Madde 2 - (Değişik Birinci fıkra: 5.10.1987 - 87/12170 K.) Kanunlarda özel 
hüküm bulunması halinde veya gecikmesinde zarar umulan işlerde veya aynı yerde 
bulunan 1 inci maddede yazılı daire ve müesseseler arasında yahut bu daire ve  
müesseselerde bulunan kişilere tebliğler, kendi memurları veya mahalli mülkiye 
amirinin emriyle zabıta vasıtasıyla yaptırılır.                 
  Memur vasıtasiyle tebligat yaptırılmasını icabettiren sebep, işin taallük  
ettiği evrakta gösterilir.                           
  Zabıta vasıtasiyle tebligat yaptırılabilmesi için, tebliği çıkaran merciin, 
sebebini de zikretmek suretiyle mahalli mülkiye amirine müracaat etmesi lazım- 
dır.                                      
  Zor kullanılmasını gerektiren veya hazırlık tahkikatına taallük eden vazife-
lerin zabıta tarafından yapılacağına dair olan hükümlerle bu Tüzüğün hususi hü- 
kümleri mahfuzdur.                               
                                        
  Ücret tarifesi:                               

  Madde 3 - (Değişik: 5.10.1987 - 87/12170 K.)                
  Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi (PTT), bu Tüzüğe göre yapacağı işlerden 
dolayı alacağı ücretleri, ayrı bir tarifeyle tespit eder.            
                                        
  Tarifenin hazırlanması ve tasdiki:                     

  Madde 4 - (Mülga: 5.10.1987 - 87/12170 K.)                 
                                        
                                        
--------------------------                           
(1) Bu Tüzüğün adında ve metninde geçen "nizamname" sözcükleri 5.10.1987 tarih 
  ve 87/12170 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile "tüzük" olarak değiştirilmiş 
  olup, metindeki yerlerine işlenmiştir.                   
                                        
                                        
  Memur vasıtasiyle tebliğde zaruri masraflar:                

  Madde 5 - (Değişik: 5.10.1987 - 87/12170 K.)                
  Bu Tüzük gereğince memur vasıtasıyla yaptırılacak tebliğlerde, tebliğ yapana
verilecek zaruri masrafların miktarı, tebliğ yapılacak şahsın bulunduğu yerin  
uzaklığına göre, her mali yılbaşında, il idare kurullarınca, merkez ilçe ve bağ-
lı ilçeler için ayrı ayrı tespit olunur.                    
  6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 uncu maddesine göre tazminat alan memur- 
lara, yaptıkları tebliğler için, ödeme yapılmaz.                
                                        
  Ücret ve masrafların peşin ödenmesi:                    

  Madde 6 - Tarifede yazılı PTT ücretlerini veya beşinci madde mucibince veri-
lecek zaruri masrafları, hilafına bir hüküm bulunmadıkça tebligatın yapılmasını 
istiyen peşin olarak öder. Tebligat masrafları kesin olarak tayin edilemezse  
avans olarak alınıp bilahare mahsubu yapıldıktan sonra bakıyesi iade edilir.  
  Tebliği çıkaracak merci tarafından tayin olunan mehil içinde gerekli masrafı
vermiyen, talebinden sarfınazar etmiş addolunur. Zaruri sebeplerden dolayı bu  
mehile riayetsizlik halinde yeni bir mehil verilir.               
  Adli müzaherete nail olanların, yukarıki fıkra mucibince vermeleri icabeden 
ücret veya masraflar, ileride haksız çıkacak taraftan alınmak üzere alakalı mer-
cilerce ödenir.                                 
  Yabancı elçilik ve konsolosluklardan gönderilen evraka ait ücret veya masra-
fın bu elçilik veya konsolosluklardan talep edilebilmesi, anlaşmalar hükümlerine
ve mütekabiliyet esaslarına tabidir.                      
  Yabancı memleketlerde yapılacak tebligat ücretleri, 37 nci madde mucibince 
ilan edilecek cedveldeki esaslara göre tebligatı çıkaran merci tarafından    
alınır.                                     
                                        
  Tebliğ evrakının ziyaı halinde masraflar:                  

  Madde 7 - PTT İşletmesine tevdi edilen tebliğ evrakı, mücbir haller dışında 
ziyaa uğrarsa, Posta Kanununun taahhütlü maddelere mütaallik hükümlerine göre  
tazmin edilir. Şu kadar ki verilecek tazminat, tebliğ evrakının yeniden tanzim 
ve tebliği için gerekli masrafların miktarından fazla olamaz.          
  Tebliğ evrakı, postaya (Değerli) olarak verilirse, ziyaı halinde tazminat, 
Posta Kanununun değerli maddeler hakkındaki hükümleri mucibince ödenir.     
  Telgraf servisinde zıya veya gecikme vukuunda Telgraf ve Telefon Kanunu hü- 
kümleri tatbik olunur.                             
                                        
  Uçak, telgraf ve diğer vasıtalarla tebligat:                

  Madde 8 - Tebligat uçakla veya postada kullanılan diğer seri ve hususi vası-
talarla veya muhtelif işaretli telgraflarla da yaptırılabilir.         
  Tebliğin bu vasıtalardan hangisiyle yapılacağı alakalının talebi üzerine  
veya re'sen, mahkeme reisi hakim veya tebliği yaptıracak diğer merciler tarafın-
dan tensip edilir.                               
  Alakalının yazılı bir müracaatı yoksa, talebi, ilgili evrak üzerine yazıla- 
rak kendisine imza ettirilir. Gerek alakalının talebi gerek re'sen görülen lüzum
üzerine birinci fıkrada yazılı vasıtalardan biri ile tebligat yapılabilmesi   
için, ikinci fıkrada yazılı merci tarafından mucip sebebin evrak üzerinde göste-
rilmesi lazımdır.                                
                                        
  Uçak, telgraf ve diğer vasıtalarla tebligat ücretleri:           
  Madde 9 - Tebligat re'sen veya talep üzerine 8 inci madde mucibince yapıl- 
dığı takdirde bunlara ait ücretler, PTT ücretleri tarifesine göre tebliği iste- 
yenden tebliğ ücretine ilaveten alınır.                     
                                        
                 İKİNCİ FASIL                  
                Tebligat esasları                
                                        
  Tebliğ evrakının nüshaları ve makbuz verilmesi:               

  Madde 10 - Tebliğ olunacak her nevi evrak, biri dosyasına konulmak ve diğeri
tebliğ edilecek kimselere verilmek üzere lüzumu kadar nüshadan terekküp eder.  
Bu nüshalarda, iş sahibi veya vekilinin imzası bulunur. Re'sen yapılan tebligata
ait evrakı, tebliği çıkaran merciin salahiyetli memuru imzalar.         
  Tebliğ olunmak üzere salahiyetli mercilere verilecek evrakın her nüshasına 
bu mercilerce, verildiği tarih yazılır ve istenirse makbuz verilir.       
  Her nevi evrakın tebliğine ve davetiyelere ait tebliğ mazbataları dosyasına 
konur.                                     
                                        
  Davetiyelerin tanzimi:                           

  Madde 11 - Tebligat Kanununun 9 uncu maddesinde yazılı kayıtları ihtiva et- 
mek üzere tanzim olunacak davetiyelerin şekli, bu Tüzüğe ekli 1 numaralı örnekte
gösterilmiştir.                                 
                                        
                                        
  Müddet tayini:                               

  Madde 12 - Tüzüğün 8 inci maddesinde sayılan vasıtalarla yapılanlar dışında-
ki her nevi tebliğ evrakı ve davetiyelerin alakalılara ulaşması ve alakalıların 
tebliğin veya davetiyenin icaplarını yerine getirebilmesi için bu evrakı çıkaran
merci tarafından tayin edilecek müddetin hesabında; evrakın gönderileceği mahal-
lin yakınlık veya uzaklığı, mevsimin yaz veya kış olması, nakil vasıtalarının  
durumu gibi hususlar nazara alınır. Bu suretle tayin edilecek müddet, tebliği  
çıkaran merciin bulunduğu köy veya belediye hududu dahilinde tebligat yapılacak-
sa 3 günden, köyde veya aynı vilayetin diğer bir kazasında tebligat yapılacaksa 
15 günden, diğer bir vilayet içinde tebligat yapılacaksa bir aydan az olmaz.  
                                        
  Bilinen adreste tebligat:                          

  Madde 13 - Tebligat, tebliğ yapılacak şahsa kendi müracaatı, diğer alakalı- 
ların bildirmesi, mevcut vesaik tahkikat veya sair suretlerle bilinen en son  
adresinde yapılır.                               
  Tebligat yapılacak adresin takdiren tesbit edilmiş olması lazımdır. Gösteri-
len adreste tebligat yapılmayan ahvalde, tebligatı çıkaran merci tarafından me- 
murların ve diğer meslek ve sanat erbabının adresleri mensup oldukları teşkilat-
tan, avukatlarınki barodan veya Adliye Vekaletinden, askeri şahısların adresleri
askerlik şubesi, Milli Müdafaa Vekaleti gibi salahiyetli mercilerden sorulur.  
  Bu merciler sorulan adresi en kısa zamanda ve sahih olarak bildirirler.   
                                        
  Adresten başka yerde tebligat:                       

  Madde 14 - Bir şahsa, adresinden başka bir yerde tebligat yapılabilmesi, o 
şahsın kabulüne mütevakkıftır.                         
  Tebliğ yapılacak şahıs, tebliği çıkaran mercie veya PTT merkezine veyahut  
tebliğ memuruna müracaat ederse kendisine tebligat yapılır.           
                                        
  Vekile tebligat:                              

  Madde 15 - (Değişik: 5.10.1987 - 87/12170 K.)                
  Vekil vasıtasıyla takip edilen işlerde, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun  
kararların sanıklara tebliğ edilmelerine dair hükümleri saklı kalmak üzere, teb-
liğ, vekile yapılır.                              
  Vekil birden çoksa, tebliğin bunlardan birine yapılması yeterlidir. Birden 
çok vekile tebliğ yapılmışsa ilkine yapılan tebliğin tarihi asıl tebliğ tarihi 
sayılır.                                    
                                        
  Kanuni mümessile tebligat:                         

  Madde 16 - Tebligat, kanuni mümessili bulunanların mümessillerine yapılır. 
                                        
                                        
  Kanuni mümessili olmayıp da bulunması gerekenlere usulü dairesinde kanuni  
mümessil tayini cihetine gidilir.                        
  Kanunlara göre, kanuni mümessili bulunanların bizzat kendilerine tebligat  
yapılması icap ederse, mümessile tebligat yapılamaz.              
                                        
  Hükmi şahıslara ve ticarethanelere tebligat:                

  Madde 17 - Hükmi şahıslara tebliğ salahiyetli mümessillerine, bunlar birden 
ziyade ise yalnız birine yapılır.                        
  Vekaletlerin ve bunların teşkilatının, mülhak ve hususi bütçeli idarelerle 
belediyelerin, köylerin ve hususi kanunlarına müsteniden kurulmuş olan teşekkül-
lerle, şirketlerin ve cemiyetlerin salahiyetli oldukları mümessilleri tabi ka- 
nunlara ve statülerine göre tayin edilir.                    
  Hükmi ve hakiki şahsa ait bir ticarethanenin muamelelerinden doğan ihtilaf- 
larda, ticarethanenin o muamelede salahiyetli ticari mümessiline yapılan tebliğ 
muteberdir.                                   
                                        
  Hükmi şahısların memur ve müstahdemlerine tebligat:             

  Madde 18 - Yukarıki madde mucibince tebliğ yapılacak kimseler herhangi bir 
sebeple mütat iş saatlerinde işyerinde bulunmadıkları veya o sırada evrakı biz- 
zat alamıyacak bir halde oldukları takdirde tebliğ, hükmi şahsın o yerdeki memur
veya müstahdemlerinden birine yapılır.                     
  Şu kadar ki, kendisine tebliğ yapılacak memur veya müstahdemin, hükmi şahsın
yerdeki teşkilatı veya personeli içinde vazife itibariyle tebligatın muhatabı  
olan hükmi şahsın mümessilinden sonra gelen bir kimse veya evrak müdürü gibi  
esasen bu kabil işlerle tavzif edilmiş bir şahıs olması lazımdır.        
  Bunların da bulunmadığı tebliğ mazbatasında tesbit edildiği takdirde tebli- 
gat, o yerdeki diğer bir memur veya müstahdeme yapılır.             
                                        
  Astsubaylar haricindeki erata tebligat:                   

  Madde 19 - Astsubaylar hariç olmak üzere erata yapılacak tebliğler, kıta ku-
mandanı ve müessese amiri gibi en yakın üste yapılır.              
  Nöbetçi amiri veya subayı, tebliğ memurunun en yakın üste tebligat yapmasını
temin eder.                                   
                                        
  Diğer askeri şahıslara tebligat:                      

  Madde 20 - Yukarıki maddede yazılı olanların haricindeki askeri şahıslara  
birlik veya müessesede tebligat yapılması icabeden ahvalde, tebliğin yapılmasını
nöbetçi amiri veya subayı temin eder. Bunlar tarafından muhatap derhal bulduru- 
lamaz veya tebellüğden imtina ederse yahut da diğer bir sebeple tebliğin temini 
mümkün olmazsa, tebliğ o nöbetçi amiri veya subayına yapılır.          
                                        
                                      
  Seferde askeri şahıslara tebligat:                     

  Madde 21 - Sefer halinde olan birlik veya müesseseye mensup askeri şahıslara
tebligat, bağlı bulundukları kara, deniz veya hava kuvvetleri kumandanlıkları  
vasıtasiyle yapılır.                              
  Tebligatı, kıta kumandanı, müessese amiri gibi en yakın üst yapar.     
                                        
  Aile efradına tebligat:                           

  Madde 22 - Kendisine tebliğ yapılacak şahıs adresinde bulunmazsa tebliğ,  
ailesi efradından veya hizmetçi ve uşak gibi müstahdemlerinden birine yapılır. 
  Ancak muhatap namına kendisine tebligat yapılacak olan aile ferdi veya müs- 
tahdemin, muhatapla birlikte oturması şarttır.                 
  Karı, koca, hısım ve evlatlık gibi birlikte oturan kimseler aynı aile efra- 
dından sayılır.                                 
                                        
  Meslek ve sanat erbabına tebligat:                     

  Madde 23 - Belli bir yerde devamlı olarak meslek veya sanatını icra edenler,
o yerde bulunmadıkları takdirde tebliğ aynı yerdeki daimi memur veya müstahdem- 
lerinden birine yapılır.                            
  Muhatap meslek veya sanatını evinde icra ediyorsa, kendisi bulunmadığı tak- 
dirde memur veya müstahdemlerinden birine, bunlardan hiç biri bulunmazsa tebliğ,
birlikte oturan yukarıki maddenin son fıkrasında gösterilen ailesi efradına veya
hizmetçilerinden birine yapılır.                        
                                        
  Otel, hastahane, fabrika ve mektep gibi yerlerde tebligat:         

  Madde 24 - Tebliğ yapılacak şahıs otel, pansiyon, hastahane, tedavi veya  
istirahat evi, fabrika, mektep, talebe yurdu, resmi veya hususi daire veya mües-
sese gibi içine serbestçe girilmeyen veya arananın kolayca bulunması mümkün ol- 
mayan bir yerde bulunuyorsa, tebliğin yapılmasını o yeri idare eden veya muhata-
bın bulunduğu kısmın amiri temin eder.                     
  Bunlar tarafından muhatap derhal buldurulamaz veya tebellüğden imtina ederse
yahut da diğer bir sebeple tebliğin temini mümkün olmazsa tebliğ o yeri idare  
eden veya muhatabın bulunduğu kısmın amirine yapılır.              
                                        
  Mevkuf ve mahkümlara tebligat:                       

  Madde 25 - Mevkuf ve mahkümlara ait tebliğlerin yapılmasını, bunların bulun-
duğu müessese müdürü, müdür yoksa orayı idare eden memur temin eder.      
                                        
  Bir sene veya daha ziyade hürriyeti bağlayıcı ceza ile mahküm olanlara ait 
tebligat 16 ncı madde mucibince yapılır. Mahküma tebligat yapılamazsa, tebliğ  
mazbatasına, müdür veya memur tarafından sebebi gösterilmek suretiyle şerh veri-
lir.                                      
  Mevkuf veya mahkümun hastahanede bulunması halinde dahi tebligat, yukarıki 
fıkralar hükümlerine göre yapılır.                       
                                        
  Muhatabın muvakkaten başka yere gitmesi:                  

  Madde 26 - (Değişik: 5.10.1987 - 87/12170 K.)                
  Bu Tüzüğün 18, l9, 20, 22, 23 ve 24 üncü maddelerinde yazılı kişiler, tebliğ
yapılacak olanın geçici olarak başka yere gittiğini belirtirlerse, tebliğ memu- 
runca durum ve beyanda bulunanın kimliği tebliğ tutanağına yazılır; altı imza- 
lattırılarak tebliğ edilecek evrak beyanı yapana verilir. Bu kişiler, tebliğ  
evrakını kabule mecburdurlar; almaktan veya imzadan kaçınırlarsa, tebliği yapan,
durumu tutanağa yazar ve imzalar.                        
                                        
  İkinci tebliğ:                               

  Madde 27 - (Mülga: 5.10.1987 - 87/12170 K.)                 
                                        
  Tebliğ imkansızlığı:                            

  Madde 28 - (Değişik Birinci Fıkra: 5.10.1987 - 87/12170 K.) Muhatap veya  
muhatap adına tebliğ yapılabilecek olanlardan hiç biri gösterilen adreste bulun-
mazsa, tebliğ memurunun, adreste bulunmama sebebini bilmesi muhtemel komşu, yö- 
netici, kapıcı, muhtar, ihtiyar kurulu veya meclisi üyeleri, zabıta amir ve me- 
murlarından tahkik ederek beyanlarını tebliğ tutanağına yazıp altını imzalatma- 
sı, imzadan çekinmeleri halinde bu durumu yazarak imzalaması gerekir.      
  (Değişik: 5.10.1987 - 87/12170 K.) Muhatap ölmüşse veya gösterilen adresten 
devamlı olarak ayrılmış ve yeni adresi de tebliğ memurunca tespit edilmemişse, 
tebliğ evrakı, çıkaran mercie geri gönderilir.                 
                                        
  Yeni adres tebliğ memuru tarafından tesbit edilmiş ise bu adres tebliğ maz- 
batasındaki mahsus yerine ve tebliğ evrakındaki adresin bulunduğu tarafa yazı- 
lır.                                      
  Bu halde;                                  
  A) Yeni adres, tebliğ memurunun tevzi bölgesi dahilinde bulunduğu takdirde 
tebligat o adrese yapılır.                           
  B) Yeni adres, aynı PTT merkezinin diğer bir tevzi bölgesinde veya başka bir
PTT merkezinin mıntıkası içinde bulunursa, tebliğ evrakı yeni adreste tebliğinin
temini için tebliğ memuru tarafından bağlı olduğu merkeze iade olunur.     
  Tebligat evrakında yazılı tarihe kadar 12 nci maddede gösterilen müddetler- 
den daha az bir zaman kalmış veya yeni adres yabancı bir memlekete ait ise PTT 
merkezi tebliğ evrakını tebligatı çıkaran mercie geri gönderir.         
  Muhatap ve onun yerine tebligat yapılacak kimseler, o adreste bulundukları 
halde tebliğin yapılacağı sırada orada mevcut değillerse 30 uncu maddeye göre  
muamele yapılır.                                
                                        
  Tebellüğden imtina:                             

  Madde 29 - Kendisine tebliğ yapılacak kimse veya yukarıki maddeler mucibince
tebligat yapılabilecek kimseler tebellüğden imtina ederlerse 30 uncu maddeye  
göre muamele yapılır.                              
                                        
  Tebliğ imkansızlığı ve tebellüğden imtina halinde yapılacak muamele:    

  Madde 30 - 28 inci maddenin son fıkrasında ve 29 uncu maddede zikredilen  
ahvalde tebliğ memuru, tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heye-
ti veya meclisi azasından birine veyahut zabıta amir, veya memuruna imza muka- 
bilinde teslim eder.                              
                                        
  (Değişik: 5.10.1987 - 87/12170 K.) Tebliğ memuru, Tüzüğe ekli 2 numaralı ör-
neğe uygun olarak düzenlenen ihbarnameyi, gösterilen adresteki kapıya yapıştı- 
rır. Durumu, muhataba duyurmasını mümkünse en yakın komşularından birine, varsa 
yönetici veya kapıcıya da bildirir.                       
                                        
  İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.      
                                        
  Tebliğ evrakının saklanması ve ihbarnamenin talik müddeti:         

  Madde 31 - Yukarıki maddenin 1 inci fıkrasında zikredilen kimseler, kendi- 
lerine teslim edilen tebliğ evrakını, 3 ay saklamakla mükelleftirler. Tebliğ  
evrakı muayyen müddeti ihtiva ederse, mezkür evrak ihtiva ettiği müddetin biti- 
minden itibaren 3 ay daha saklanır.                       
  Yukarıki maddede yazılı ihbarname kapıya yapışmış olarak 10 gün kalır.   
                                        
  Muhatap yerine tebligat yapılacak kimsenin yaş ve ehliyet şartı:      

  Madde 32 - Muhatap yerine kendisine tebliğ yapılacak kimsenin görünüşüne na-
zaran 15 yaşından aşağı olmaması ve bariz bir surette ehliyetsiz bulunmaması  
lazımdır.                                    
  Akıl hastalığı, akıl zayıflığı veya diğer bir hastalık, sağırlık, körlük ve 
dilsizlik gibi sebeplerden biri ile kendisi ile anlaşma imkanı olmayan kimse,  
ehliyetsiz sayılır.                               
  Muhatap namına kendisine tebligat yapılacak olan, görünüşüne nazaran 15 ya- 
şından aşağı veya bariz bir surette ehliyetsiz olur ve o adreste muhatap yerine 
tebligat yapılacak başka bir kimse de bulunmazsa, 28 ve 30 uncu maddeler hüküm- 
lerine göre muamele yapılır.                          
                                        
  Tebliğ mazbatasının tanzimi:                        

  Madde 33 - Tebliğ mazbatası, bu Tüzüğe ekli 3 numaralı örneğe göre tebliğ  
memuru tarafından tebliğ yerinde tanzim olunur.                 
  Her tebligatta bir tebliğ mazbatası düzenlenmesi ve bunu tebliği yapanın da 
imzalaması şarttır.                               
  Tebliğ memuru muhatap yerine kendilerine tebligat yaptığı kimselere evrakın 
muhataba en kısa zamanda verilmesi lüzumunu ve buna riayetsizliğin cezayı müs- 
telzim bulunduğunu hatırlatır.                         
                                        
  Hüviyet tahkikı:                              

  Madde 34 - Tebliğ memuru tebligat yaparken, muhatabın veya tüzük hükümlerine
göre onun namına tebliğ yapılacak kimselerin hüviyetlerini tahkike salahiyetli- 
dir.                                      
  İmza edemiyecek durumda olmak:                       

  Madde 35 - Kendisine tebliğ yapılacak kimse, imza edecek kadar yazı bilmez 
veya körlük, hastalık yaralı olmak vesair sebeplerle imza edemiyecek durumda bulunursa, 
komşulardan bir kimse, okur yazar bir komşu bulun-
maz veya bulunan komşu imzadan imtina ederse, tebliğ memurunun daveti üzerine  
gelecek olan o mahalle veya köyün muhtar veya ihtiyar heyeti veyahut meclisi  
azasından biri yahutta bir zabıta memuru huzurunda aşağıdaki fıkra hükümleri  
dairesinde tebligat yapılır.                          
  Bu halde kendisine tebliğ yapılan kimsenin sol elinin baş parmağı, sol eli- 
nin baş parmağı bulunmayan kimsenin, aynı elin diğer bir parmağı ve sol eli yok-
sa sağ elinin baş parmağı ve buda mevcut değilse diğer parmaklarından biri bas- 
tırılır.                                    
  Tebliğ yapılacak kimsenin iki eli de yoksa tebliğ evrakı kendisine verilir. 
                                        
  Tebliğ mazbatasında hangi elin hangi parmağının bastırıldığı ve sebebi, teb-
liğ yapılacak kimsenin iki eli de yoksa evrakın kendisine verildiği ve huzurunda
tebligat yapılan şahsın hüviyeti yazılarak, hazır bulunan şahsa da imza ettiri- 
lir.                                      
                                        
                 ÜÇÜNCÜ FASIL                  
     Yabancı memlekette yapılacak veya yabancı memleketten gelecek     
           veya yabancılara yapılacak tebligat            
                                        
  Yurt Dışında Bulunanlara tebliğ                       

  Madde 36 - (Değişik: 5.10.1987 - 87/12170 K.)                
  Yurt dışında bulunanlara tebliğ olunacak evrak, tebligatı çıkaran merciin  
bağlı bulunduğu bakanlık aracılığıyla Dışişleri Bakanlığına, oradan da o yerdeki
Türkiye Büyükelçiliğine veya başkonsolosluğuna gönderilir.           
  Dışişleri Bakanlığının aracılığına lüzum görülmeyen hallerde, tebligat evra-
kı, bakanlıklarca doğrudan o yerdeki Türkiye Büyükelçiliğine veya başkonsolos- 
luğuna gönderilebilir.                             
  Dışişleri Bakanlığı ve tebliği çıkaran merciin bağlı olduğu bakanlık tebliğ 
evrakını, Tüzüğün 37, 38, 39, 41 ve 43 üncü maddeleri hükümlerine göre düzenle- 
nip düzenlenmediği yönünden inceler, varsa yanlışlık ve eksiklikleri düzelttirir
veya tamamlattırır.                               
                                        
  Tebliğ evrakının tanzimi:                          

  Madde 37 - Yabancı memleketlere gönderilecek tebliğ evrakının tanziminde,  
anlaşmalar hükümleri ve mütekabiliyet esasları nazara alınır.          
  Yabancı memleketlere gönderilecek tebliğ evrakında, muhatabın isim ve soya- 
dının, tam adresinin ve tabiiyetinin gösterilmesi ve bunların yazı makinası ile 
yazılması lazımdır.                               
  Adliye Vekaleti, Hariciye Vekaleti ile istişare ederek her takvim yılı ba- 
şında, tebligat işleri ile ilgili anlaşmalar hükümlerini, mütekabiliyet esasla- 
rını ve hangi memleketler için avans olarak ne kadar tebligat 
masrafı yatırılması icabettiğini bir cetvel halinde Resmi Gazete ile neşir ve  
ilan eder ve ayrıca vekaletlere bildirir.                    
  Bir takvim yılı içinde vukua gelen değişikliklerde aynı suretle ilan edilir
ve bildirilir.                                 
                                        
  Tebliğ evrakının tercüme ettirilmesi:                    

  Madde 38 - Tebliğ evrakı ve tebliğ mazbatalı kapalı zarf 37 nci maddeye tev-
fikan Adliye Vekaletince ilan edilen cetvelde, muhatabın bulunduğu meleket için 
gösterilen lisana tercüme ettirilir.                      
  Tebliğ evrakı, alakalı tarafından ilgili mercie verilmişse, tercümenin bir 
noterlikte yaptırılması lazımdır.                        
  Alakalının bulunduğu yerdeki noterlikte o lisanı bilen mütercim mevcut ol- 
maz ve alakalının tercümeyi şahsen veya bir vekil marifetiyle diğer bir şehir- 
deki noterlikte yaptırması imkanı da bulunmazsa, tercümeyi ilgili merci tercüme 
yapılabilecek yerdeki mümasili merci vasıtasiyle oradaki noterlikte yaptırır.  
Tebligat evrakı, ilgili merci tarafından re'sen tanzim edilmişse, merciin müter-
cimi varsa onun tarafından tercüme ve mercice tasdik edilir; yoksa, o yerdeki  
noterlikte veya diğer bir yerdeki mümasili merci vasıtasiyle tercüme ettirilir. 
  Şu kadarki ilgili merci, adli mercilerden madut ise, tercüme mütercim bulu- 
nabilecek yerdeki salahiyetli merciin istinabesi suretiyle yaptırılır.     
                                        
  Müddet tayini:                               

  Madde 39 - Yabancı memleketlere gönderilecek olan ve muayyen günü ihtiva  
eden tebliğ evrakının, tebliği çıkaran merci tarafından, muayyen günden asgari 
3 ay evvel alakalı vekalete gönderilmesi lazımdır.               
                                        
  Yabancı memlekette tebligat:                        

  Madde 40 - Yabancı memlekette tebliğ, o memleketin salahiyetli makamı vası- 
tasiyle yapılır. Bunun için anlaşma veya o memleket kanunları müsait ise, o   
yerdeki Türkiye siyasi memuru veya konsolosu tebligat yapılmasını salahiyetli  
makamdan ister.                                 
                                        
  Yabancı memleketle Türk vatandaşına tebligat:                

  Madde 41 - Yabancı memlekette kendisine tebliğ yapılacak kimse, Türk vatan- 
daşı olduğu takdirde tebliğ o yerdeki Türkiye siyasi memuru veya konsolasu vası-
tasiyle de yapılabilir.                             
  Bu halde tebligatı Türkiye siyasi memuru veya konsolosu yahutta bunların  
tavzif edecekleri bir memur yapar.                       
  Tebligat, bu Tüzüğe ekli 4 numaralı örneğe göre tanzim edilecek bir mazbata 
ile tevsik edilir.                               
                                        
  Tebellüğdan imtina halinde bu cihet mazbataya yazılarak altı tebliğ yapan  
tarafından imza edilir.                             
  Türkiye siyasi memuru veya konsolosu Türk vatandaşına tebligata tevessül  
eder ve fakat kendisine tebliğ yapılacak kimsenin davete icabet etmemesi veya  
bulunduğu yerin uzaklığı itibariyle esasen kendisinin davetine mahal görülmemesi
gibi sebeplerle tebligat ifasına imkan bulunmazsa, evrak iade edilmiyerek yuka- 
rıki madde hükmü tatbik olunur.                         
                                        
  Yurt Dışındaki Türk Memurlarına Tebligat                  

  Madde 42 - (Değişik: 5.10.1987 - 87/12170 K.)                
  Resmi görevle yurt dışında bulunan Türk memurlarına 36 ncı maddenin birinci 
fıkrası ve 41 inci madde hükümlerine göre tebliğ yapılır.            
                                        
  Yabancı memlekette Türk askeri şahıslarına tebligat:            

  Madde 43 - Yabancı memlekette bulunan Türk askeri şahıslarına yapılacak teb-
ligat bağlı bulundukları Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Kumandanlığı ve Jandarma 
Umum Kumandanlığı vasıtasiyle yapılır.                     
  Bu kumandanlıklar tebliğ evrakını, tebligat yapılacak şahsın bulunduğu ya- 
bancı memleketteki birlik veya müessese kumandan veya amirine gönderirler.   
  Tebligatı, kıta kumandanı, müessese amiri gibi en yakın üst yapar. Kıta veya
bir müessese yoksa tebligat en yakın amiri tarafından yapılır.         
  (Değişik: 5.10.1987 - 87/12170 K.) Üçüncü fıkradaki haller dışında yurt dı- 
şında bulunan asker kişilere tebligat, 42 nci madde hükmüne göre yapılır.    
                                        
  Yabancı memleketlerden gelen evrakın tebliği:                

  Madde 44 - Türkiye'de mukim yerli veya yabancı şahıslara tebliğ edilmek üze-
re yabancı bir memleketin elçiliğinden veya havzasında bulunduğu valilik kanalı 
ile konsolosluğundan Hariciye Vekaletine tevdi olunan evrak, Hariciye Vekaleti 
tarafından anlaşmalar hükümleri ve mütekabiliyet esaslarına uygun görüldüğü tak-
dirde, bu Tüzüğe ekli 5 numaralı örnek şeklindeki tebliğ matbatası, zarf içinde 
tebligatın mahiyetine göre ilgili vekalete gönderilir. İlgili vekalet tebligatı,
muhatabın bulunduğu yerdeki salahiyetli mercii vasıtasiyle bu Tüzük hükümleri  
gereğince yaptırır.                               
  Tebliğ muamelesinin ifasını mütaakip tebliğ mazbatası aynı yollardan iade  
edilir.                                     
                                        
  Türkiye'de yabancılara tebligat:                      

  Madde 45 - Türkiye'de kendisine tebligat yapılamıyacak olan bir yabancıya  
tebligat çıkarılan ahvalde muhatap, tebliğ memuruna kendisine tebligat yapılamı-
yacağını beyan eder veya tebliğ memuru bu hususu bizzat öğrenirse, keyfiyet teb-
liğ mazbatasına şerh edilerek evrak iade olunur.                
  Muhatap kendisine tebliğ yapılabilecek bir kimse olduğu halde, adresi, "mem-
leket dışı" muamelesi gören bir yer ise ve tebliğ memuru tebligatı yapamazsa  
birinci fıkra mucibince muamele olunur.                     
  Birinci ve ikinci fıkralardaki ahvalde, tebellüğdan imtina gibi bu Tüzük  
hükümlerine göre diğer bir muamele yapılmaz.                  
  Yukarıki hallerde tebligatı çıkaran merci, tebliğ evrakını, mensup olduğu  
vekalet kanalından Hariciye Vekaletine gönderir.                
  Türkiye'de kendilerine tebligat yapılamıyacak olan elçi, elçilik katibi gibi
kimseler 37 nci madde mucibince neşir ve ilan edilecek olan cetvelde gösterilir.
                                        
                DÖRDÜNCÜ FASIL                 
               İlanen tebligat                 
                                        
  Adresin meçhul olması:                           

  Madde 46 - Adresi meçhul olanlara tebligat ilanen yapılır.         
  Bu Tüzük hükümlerine göre tebligat yapılamıyan ve 13 üncü madde mucibince  
yapılan soruşturmaya rağmen ikametgahı, meskeni veya iş yeri de bulunamıyan kim-
senin adresi meçhul sayılır.                          
  Adresi meçhul olması halinde keyfiyet tebliğ memuru tarafından mahalle veya 
köy muhtarına tebliğ mazbatasına şerh verdirilmek suretiyle tesbit edilir.   
Bununla beraber tebliği çıkaran merci, lüzum görürse, muhatabın adresini resmi 
veya hususi müessese ve dairelerden veya zabıta vasıtasiyle tahkik ve tesbit  
ettirebilir.                                  
  İlan, tebligatta başvurulacak son çaredir.                 
                                        
  İlanen tebligat usulü:                           

  Madde 47 - İlanen tebliğ, alakalı merciin yukarıki maddeye müsteniden sebe- 
bini göstermek suretiyle vereceği karar üzerine aşağıdaki şekilde yapılır:   
  1 - İlan, kendisine tebliğ yapılacak kimsenin ıttılaına en emin bir surette 
vasıl olacağı umulan bir gazete de yapılır.                   
  Ayrıca, varsa tebliği çıkaran merciin bulunduğu yerde intişar eden bir gaze-
teye de ilan verilir. Bu gazetenin intihabında da yukarıki fıkra hükmü nazara  
alınır. 

  Muhatabın ıttılaına en emin surette vasıl olacağı umulan gazete, tebliği çı-
karan merciin bulunduğu yerde intişar eden bir gazete ise, ayrıca bir diğer ga- 
zete ile ilan yapılmaz.                             
  2 - (Değişik: 5.10.1987 - 87/12170 K.) Tebliğ olunacak evrak ve ilan sureti 
bir ay süreyle tebliği çıkaran mercide herkesin kolayca görebileceği bir yere  
asılır.                                     
  Merci, gerekirse, ikinci defa ilan yapılmasına karar verebilir. İkinci ilan 
da yukarıdaki fıkralar hükümlerine göre yapılır. İki ilan arasındaki süre bir  
haftadan az olamaz. İkinci ilan gerekiyorsa, yabancı memleket gazeteleriyle de 
yaptırılabilir.                                 
  Adresi yabancı memlekette bulunanlara ilan yoluyla tebliğ yapılmasını gerek-
tiren hallerde, tebliği çıkaran merci,tebliğ olunacak evrak ile ilan suretlerini
yabancı memlekette bulunan kimsenin bilinen en son adresine, ayrıca, iadeli ta- 
ahhütlü mektupla gönderir ve posta makbuzunu dosyasında saklar.         
                                        
  İlanın ihtiva edeceği kayıtlar:                       

  Madde 48 - İlanda, alakalıların ad ve soyadları, işleri, ikametgah veya mes-
ken yahut işyerleri, tebliğ olunacak evrak muhteviyatının hülasası, tebliğin an-
laşılabilecek şekilde mevzuu, sebebi, ilanın hangi merciden verildiği, ilan da- 
veti tazammun ediyorsa nerede ve ne için, hangi gün ve saatte hazır bulunacağı 
yazılmak lazımdır.                               
                                        
  Tebliğ tarihi:                               

  Madde 49 - (Değişik: 5.10.1987 - 87/12170 K.)                
  İlan yoluyla tebliğ, son ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış  
sayılır. İlan yoluyla tebliğ yapılmasına karar veren merci, işin gereğine göre 
daha uzun bir müddet tayin edebilir. Ancak bu süre onbeş günü geçemez.     
                                        
  İlanın yaptırılması:                            

  Madde 50 - İlan, tebliği çıkaran merci tarafından masrafı 6 ncı maddeye tev-
fikan alakalısından alınarak 47 nci madde mucibince tayin edilecek gazete de  
neşrettirilir.                                 
  İlan yabancı bir memleket gazetesi ile neşredilecekse 36 ila 39 uncu madde- 
ler hükümleri de kıyasen tatbik olunur.                     
                                        
                 BEŞİNCİ FASIL                 
          Usulsüz tebligat, gece ve tatilde tebligat         
                                        
  Usulüne aykırı tebliğin hükmü:                       

  Madde 51 - Tebliğ, usulüne aykırı yapılmış olsa bile, muhatabı tebliğe mut- 
tali olmuş ise muteberdir. Aksi takdirde tebligat yapılmamış     
addedilir. Muhatap, her ne suretle olursa olsun tebliğ evrakını veya davetiyeyi 
alır veyahut bunların münderecatını öğrenirse tebliğe muttali olmuş sayılır.  
  Muhatabın beyan ettiği tarih, tebliğ tarihi addolunur.           
  Muhatabın tebliğe muttali olduğunun ve bunun tarihinin iddia ve ispatına  
cevaz yoktur.                                  
                                        
  Gece vakti tebligat:                            

  Madde 52 - (Değişik: 5.10.1987 - 87/12170 K.)                
  Gece vakti tebligat yapılabilir.                      
                                        
  Tatil günlerinde tebligat:                         

  Madde 53 - Resmi ve adli tatil günlerinde de tebligat yapılabilir.     
                                        
                 İKİNCİ BAP                  
                Hususi hükümler                 
                                        
                 BİRİNCİ FASIL                 
                Kazai tebligat şumulü              
                                        

  Madde 54 - Adli, idari ve askeri kaza mercilerince yapılacak tebligat işle- 
rinde bu fasıl hükümleri ile birinci babın bu fasla muhalif olmıyan hükümleri  
tatbik olunur. Mali kaza mercilerince yapılacak tebligatta bu fasıl hükümleri  
cari değildir.                                 
                                        
  Değiştirilen adresin bildirilmesi mecburiyeti ve yapılacak muameleler:   
  Madde 55 - Muhataba veya adresinde bu Tüzüğün gösterdiği usullere göre onun 
yerine tebellüğ edebilecek birine veya 30 uncu madde mucibince tebligat yapılmış
ve fakat muhatap sonradan adresini değiştirmiş, olursa yeni adresini hemen teb- 
liği yaptırmış olan kaza merciine bildirmeye mecburdur. Bu takdirde bundan son- 
raki tebliğler bildirilen yeni adrese yapılır.                 
  Adresini değiştiren kimse yenisini alakalı mercie bildirmez ve fakat çıkarı-
lan tebligat üzerine tebliğ memuru 28 inci maddenin ilk fıkrasındaki usule göre 
yeni adresi tesbit ederse aynı maddenin üç ve dördüncü fıkraları mucibince ve son 
fıkrasındaki hal vakı ise 30 uncu maddeye tevfikan muamele yapar.
  Tebliğ memuru bu suretle muhatabın yeni adresini tesbit edemezse, tebliğ ev-
rakı, çıkaran mercie iade edilir. Bu mercie muhatabın yeni adresi bir diğer ala-
kalı tarafından bildirilirse, tebliğ evrakı o adrese gönderilir. Aksi takdirde 
mercice tahkik muamelelerine tevessül olunmayarak bu Tüzüğe ekli 6 numaralı ör- 
neğe göre düzenlenecek tebliğ evrakının bir nüshası eski adrese ait kapıya ve  
diğer nüshası da divanhaneye talik ettirilir. Eski adresin kapısına talik tari- 
hi, tebliğ tarihi sayılır.                           
  Mütaakıp tebliğler, yalnız o kazai merciin divanhanesine talik suretiyle  
yapılır.                                    
  Tebliğ evrakı kapıda iki gün, divanhanede bir ay müddetle asılı kalır.   
                                        
  (Ek: 5.10.1987 - 87/12170 K.) Daha önce tebliğ yapılmamış olsa bile, taraf- 
lar arasında yapılan, imzası resmi merciler önünde ikrar olunmuş sözleşmelerde 
belirtilen adreslerle kamu idare, kurum ve kuruluşları ve kamu kurumu niteliğin-
deki meslek kuruluşlarına, ticaret sicillerine ve esnaf ve sanatkarlar sicille- 
rine verilen en son adreslerdeki değişiklikler hakkında da bu madde hükümleri  
uygulanır.                                   
                                        
  Celse esnasında tebligat:                          

  Madde 56 - Celse esnasında davaya ait evrakın taraflara, mudahillere,temsil-
cilerine veya bunların vekillerine verilmesi, tebliğ hükmündendir.       
                                        
  Avukat katiplerine ve stajyerlerine tebligat:                

  Madde 57 - Celse esnasında kazai merci tarafından, sıfatları usulen tesbit 
edilen avukat katiplerine ve stajyerlerine mütaakıp celse gün ve saatinin bil- 
dirilmesi, avukata tebliğ hükmündedir.                     
                                        
  Vekillerin yekdiğerine tebligat yapması:                  

  Madde 58 - Vekil vasıtasiyle takip edilen davalarda, vekiller makbuz muka- 
bilinde yekdiğerine tebligat yapabilirler.                   
                                        
  Tebliğ mazbatası tanzim edilmemesi:                     

  Madde 59 - 56, 57 ve 58 inci maddeler mucibince yapılan tebligatta, ayrıca 
tebliğ mazbatası tanzim edilmez.                        
                                        
  Tebellüğ edecek şahsın hasım olması:                    

  Madde 60 - Bu Tüzük hükümlerine göre muhatap namına kendilerine tebliğ ya- 
pılması caiz olan kimselerin, o davada hasım olarak alakaları varsa, muhatap  
namına kendilerine tebliğ yapılamaz.                      
                                        
  Tebliğ Kararlarının İvediliği                        

  Madde 61 - (Değişik: 5.10.1987 - 87/12170 K.)                
  Tebliğe dair kararlar, daha önce tayin edilmiş celse günü beklenmeden veri- 
lir.                                      
  Yargı Yerlerinde Memur Vasıtasıyla Tebliğ                  

  Madde 62 - (Değişik: 5.10.1987 - 87/12170 K.)                
  Adli, idari ve askeri yargı yerleriyle diğer adalet daireleri, re'sen veya 
talep halinde, işin mahiyetine göre, memurları vasıtasıyla tebligat yapılmasına 
karar verebilirler.                               
                                        
  Müstacel hallerde gece vakti tebligat yapılması:              
                                        

  Madde 63 - (Mülga: 5.10.1987 - 87/12170 K.)                 
                                        
  Gece vakti tebligat için karar verilmesi:                  
                                        

  Madde 64 - (Mülga: 5.10.1987 - 87/12170 K.)                 
                                        
  C. Müddeiumumiliğine tebligat:                       

  Madde 65 - C. Müddeiumumiliğine yapılacak tebligat, tebliğ olunacak varaka 
aslının gösterilmesi suretiyle yapılır. Tebligatın tevsikı için, C. Müddeiumumi-
si varaka aslına (Görüldü) diye yazarak altını imzalar.             
  Şu kadar ki, bu tebliğ bir mehile başlangıç olacaksa C. Müddeiumumisi göste-
rildiği günü de varakanın aslına işaret ve imza eder.              
                                        
  Askeri kazada tebligat:                           

  Madde 66 - Askeri kaza makam ve mercilerince askeri şahıslara yapılacak teb-
ligat, tahriri bir emirle ifa olunur ve tebellüğ ilmühaberi, tebligatı talep  
veya emreden makam veya mercie gönderilir.                   
                                        
  Tebellüğ ilmühaberinin:                           
  1 - Tebliği çıkaran merciin adını,                     
  2 - Tebliği talep veya emreden makam veya merciin adını,          
  3 - Tebliğ olunan şahsın, adını, soyadını ve künyesini,           
  4 - Tebliğin mevzuunu,                           
  5 - Tebliğin nerede yapıldığını ve tarihini,                
  6 - Tebliğ ve tebellüğ eden şahısların imzalarını,             
  İhtiva etmesi lazımdır.                           
                                        
  Amiri adliye tebligat:                           

  Madde 67 - Amiri adliye yapılacak tebligat, tebliğ olunacak varaka aslının 
gösterilip imza ettirilmesi suretiyle yapılır.                 
  Bu tebliğ bir mehil başlangıcı olacaksa, amiri adli tarafından tarihi de ya-
zılır.                                     
                                        
                 İKİNCİ FASIL                  
                İdari tebligat                 
                                        
  Şumulü:                                   

  Madde 68 - Kazai ve mali tebligatın dışında kalan tebligat, idari tebligat- 
tır.                                      
  İdari tebligatta, bu fasıl hükümleri ile birinci babın bu fasla muhalif ol- 
mayan hükümleri tatbik olunur.                         
                                        
  PTT teşkilatının bulunmaması:                        

  Madde 69 - (Mülga: 5.10.1987 - 87/12170 K.)                 
                                        
  Mütaaddit şahsın mümessiline tebligat:                   

  Madde 70 - Birden ziyade şahsı temsil eden kimseye tebliğ olunacak evrakın 
ancak bir nüshası verilir.                           
  Şu kadarki, yalnız evrakı tebellüğ için tevkil olunan kimseye temsil ettiği 
şahısların adedi kadar nüsha verilmek lazımdır.                 
  Evrakı tebellüğ için mümessil tayin ederek merciine bildirmiş olan kimseye 
tebligat yapılmaz.                               
                                        
  Gümrük ve İnhisarlar işlerinde tebligat:                  

  Madde 71 - Gümrük ve inhisarlar işlerinde, kendi kanunlarının imkan verdiği 
hallerde, muamelenin cereyan ettiği yerde hazır bulunan alakalıya tebligat, bu 
işle vazifeli memurlar vasıtasiyle yapılır.                   
                                        
  Tapu idarelerince yapılacak tebligat:                    

  Madde 72 - (Değişik: 5.10.1987 - 87/12170 K.)                
  Tapuda adına kayıtlı taşınmazı olan veya miras, istimlak, cebri icra veya  
mahkeme ilamıyla iktisapta bulunan hak sahipleri, adreslerini, değiştirdikleri 
takdirde yenisini, bulundukları yerin tapu dairesine yazılı olarak bildirmek  
mecburiyetindedirler. Buna karşılık kendilerine durumu belirleyen bir makbuz  
verilir. Çağrı veya tebliğ kağıtları bu yolla tespit edilen son adrese gönderi- 
lir.                                      
  Tapuda adresi bulunmayan veya adresine tebligat yapılamayan ve tebliğ memuru
tarafından da yeni adresi tespit edilemeyen hak sahibine bu Tüzük hükümlerine  
göre ilan yoluyla tebliğ yapılır. Ayrıca ilanın bir örneği tapu idaresince, alı-
şılmış yolla ilan edilmek üzere taşınmazın bulunduğu köy veya mahalle muhtarına 
gönderilir veya verilir. İlan asılmak suretiyle yapılmışsa, onbeş gün süreyle  
askıda bırakılır. Muhtar ilanı yaptıktan sonra ihtiyar kurulu veya meclisi üye- 
leriyle birlikte ilanın yapıldığını ve tarihini belirleyen bir tutanak düzenler 
ve ilgili tapu dairesine gönderir.                       
  Tapu dairesinin herkesin kolayca görebileceği bir yerine asılmak, gazetede 
yayımlanmak ve muhtar aracı kılınmak suretiyle yapılan ilanlardan en sonra yapı-
lanın tarihinden itibaren onbeş günün hitamında hak sahibine tebligat yapılmış 
sayılır.                                    
                                        
                 ÜÇÜNCÜ FASIL                  
                 Mali tebligat                 
                                        
  Divanı Muhasebat tarafından yapılacak tebligat:               

  Madde 73 - Divanı Muhasebat tarafından yapılacak tebligat, tebliğ yapılacak 
şahıslardan merkez teşkilatlarında vazifeli bulunanlara bağlı oldukları daire- 
ler, bunların haricinde kalanlara mahalli mülkiye amiri vasıtasiyle ve memur  
marifetiyle yaptırılır.                             
  Adresin tesbit olunamaması veya tebellüğden imtina hallerinde tebligat,   
Tebligat Kanunu ve bu Tüzük hükümleri dairesinde yapılır.            
                                        
  Diğer mali tebligat:                            

  Madde 74 - Mali tebliğler, kendi kanunlarında sarahat bulunmıyan hallerde  
Tebligat Kanunu ve bu Tüzük hükümlerine tevfikan yapılır.            
                                        
TÜZÜKLER, HAZİRAN 1988 (EK - 1)                         
                                        
                                        
                                        
                 ÜÇÜNCÜ BAP                  
      Tebliğ evrakının hazırlanması ve PTT İşletmesine tevdii       
                                        
                 BİRİNCİ FASIL                 
             Tebliğ evrakının hazırlanması             
                                        
  Tebliğ mazbatalı kapalı zarf ve diğer evrak:                

  Madde 75 - 1 inci maddede yazılı mercilerden çıkarılacak tebliğ evrakı, tes-
lim sırasında kolaylıkla ayrılabilecek surette bu Tüzüğe ekli 7 numaralı örneğe 
göre hazırlanmış olan tebliğ mazbatalı bir zarf içine konulur.         
  Gerekli meşruhat verilmek suretiyle, basit usulü muhakeme davetiyesi,birinci
ve ikinci yemin davetiyesi için 1 numaralı örnek gıyap kararı ve muameleli gıyap
kararı için bu Tüzüğe ekli 8 numaralı örnek tanzim edilir.           
  Davetiyeler ve gıyap kararları tebliğ mazbatalı zarfa konulmadan da gönderi-
lebilir. Bu takdirde bunların 3 numaralı örneğe göre tebliğ mazbatasını ihtiva 
etmesi lazımdır.                                
  Adliye Vekaleti, ikinci fıkrada yazılı örneklere göre davetiyelerle gıyap  
kararlarını taallük ettikleri kanun hükümlerini ihtiva edecek şekilde ayrı ayrı 
matbu hale getirebilir.                             
                                        
  Evrakın tanzimi:                              

  Madde 76 - Yukarıki maddede yazılı evrakın, tebliğ mazbatası haricindeki  
kısımları, çıkaran merci tarafından doldurulur.                 
                                        
  Seri ve hususi vasıtalarla tebligatta yazılacak ibareler:          

  Madde 77 - Tebligat, uçakla veya postada kullanılan diğer seri ve hususi  
vasıtalarla yaptırılmak istendiği takdirde, evrakın üzerine PTT İşletmesinde  
bunlara mahsus olmak üzere kullanılan ibareler yazılır veya etiket ve işaretler 
konur.                                     
                                        
  Telgrafla tebligatta telgrafın tanzimi:                   

  Madde 78 - Muhtelif işaretli telgraflarla yapılacak tebligat için, çıkaran 
merci tarafından bu Tüzüğe ekli 9 numaralı örnek kullanılır.          
                                        
                 İKİNCİ FASIL                  
          Tebliğ evrakının PTT işletmesine tevdii           
                                        
  Liste ile tevdi:                              

  Madde 79 - Usulüne tevfikan tanzim olunup iktiza eden pulları yapıştırılmış 
olan evrak veya telgraflar, çıkaran merci tarafından, bu              
Tüzüğe ekli 10 numaralı örneğe göre tanzim edilen tevdi listesi ile birlikte  
PTT İşletmesine tevdi edilir.                          
  Telgrafların tevdiinde PTT den ayrıca makbuz alınır.            
  Tebliğ edilmek üzere Şürayı Devletten PTT ye tevdi olunan ilamlara ilsaki  
lazım gelen damga pulu, tebliğe memur posta müvezzileri tarafından tebliğ esna- 
sında muhatabından alınıp yapıştırılır ve usulü dairesinde iptal olunduktan son-
ra ilam muhatabına teslim olunur.                        
                                        
  Evrakın tetkik ve kabulü:                          

  Madde 80 - PTT İşletmesi tarafından tebliğ evrakının tebliğ mazbatası hari- 
cinde kalan kısımlarının, çıkaran merci tarafından tamamen doldurulup, doldurul-
madığı, posta pullarının tarifeye göre yapıştırılıp, yapıştırılmadığı ve    
telgrafların örneğine göre yazılıp yazılmadığı, evrakı tevdi edenin huzurunda  
tetkik edilir. Usulüne uygun olmayan evrak, sebebi tevdi listesinde yazılarak  
iade edilir.                                  
  Usulüne uygun olan tebliğ evrakının kabulünü mütaakıp buna mahsus tevdi lis-
tesi, PTT ye ait tarih damgası ile damgalanıp imzalanarak tevdi edilene verilir;
diğer nushası alıkonulur.                            
  PTT İşletmesi ve tebliği çıkaran merci bu listede saklarlar.        
                                        
  Muamele şekli:                               

  Madde 81 - Tevdi olunan tebliğ evrakı, PTT İşletmesince gidiş ve dönüşte  
taahhütlü muamelesine tabi tutulur.                       
                                        
  Tebligat defteri:                              

  Madde 82 - Her PTT merkezinde, kendi mıntıkasında tebliğ edilmek üzere diğer
merkezlerle salahiyetli mercilerden gönderilen evrak ve telgraflar için bu Tüzü-
ğe ekli 11 numaralı örneğe göre ciltli ayrı bir tebligat defteri tutulur.    
  Tebliğ evrakını ve telgrafları tevzi edecek PTT tebliğ memurları evrakı te- 
sellüm ederken tebligat defterini imzalarlar.                  
                                        
  Gelen telgrafların tabi tutulacağı muamele:                 

  Madde 83 - Telgraflarla yapılacak tebligatta gelen telgrafların muhtevası bu
Tüzüğe ekli 12 numaralı örneğe göre yazılmak suretiyle ve usulüne uygun olarak 
tebliğ edilir.                                 
                                        
  Tebliğ memurunun yapacağı muameleler:                    

  Madde 84 - Tebliğ memuru tebligatı bu Tüzük hükümleri dairesinde yaparak  
tebliğ mazbatasını ve evrakı aldığı merkeze iade eder.             
                                       
  Bu PTT merkezi, tebliğ memuru tarafından yapılan muameleyi tetkik ettikten 
sonra evrakı tarih damgası ile damgalayıp tebligat defterine kaydederek çıkaran 
mercie veya bu mercie teslim edilmek üzere ilgili PTT merkezine gönderir.    
                                        
                 DÖRDÜNCÜ BAP                 
                Müteferrik hükümler               
                                        
  Tebliğin vaktinde yapılması:                        

  Madde 85 - Tebliğ vaktinde yapılmaz veya tebliğ mazbatası muayyen zamanda  
gelmezse tebliğ çıkaran merci keyfiyeti mahalli PTT merkezine bildirir.     
  Bu merkez şikayet mevzuu olan evrakın, ne muamele gördüğünü tetkik ve icap 
ederse alakalı diğer merkezlerden tahkik ve takip eder.             
  Tahkikatın neticesi mahalli PTT merkezi ve icabında Umum Müdürlük tarafından
mümkün olduğu kadar kısa bir zamanda tebliği çıkaran mercie bildirilir.     
                                        
  Diğer kanun ve nizamnamelerdeki atıflar:                  

  Madde 86 - Diğer nizamnamelerin tebligat ile ilgili olarak Hukuk Usulü Muha-
kemeleri Kanununa ve adli evrakın PTT İdaresi vasıtasiyle tebliğine dair kanuna 
ve nizamnamesine atfettiği yerlerde Tebligat Kanunu ve bu Tüzük hükümleri tatbik
olunur.                                     
  Tebligata ait nizamnamelerle diğer nizamnamelerin bu Tüzüğe aykırı hükümleri
mülgadır.                                    
                                        
  Evrakı matbua:                               

  Madde 87 - Evrakı matbuadan, 2, 11 ve 12 numaralı örnekler, PTT İşletmesi, 
diğerleri tebliğ çıkaran merciler tarafından temin olunur.           
  PTT İşletmesi, telgrafla tebligatta kullanılmak üzere ayrıca, 7 numaralı  
örneğe uygun, (Telgrafla tebligata mahsus tebliğ mazbatalı kapalı zarf) başlığı-
nı taşıyan renkli zarf bastırır. Bu Tüzüğe ekli örneklere göre bastırılacak mat-
buaların beyaz renkte olması lazımdır.                     
  Şukadarki mercilerin hususiyetlerine göre örneklerdeki esaslara halelgelme- 
mek şartiyle mercilerince bu örneklere lüzumlu ilaveler yapılabilir.      
                                        
  Bağımsız Bölüm Sahiplerine Tebligat:                    
  Ek Madde - (Ek: 5.10.1987 - 87/12170 K.)                  
  Kat Mülkiyeti Kanununun uygulandığı taşınmazlarda, ortak taşınmazda oturma- 
yan her bağımsız bölüm sahibi, apartman yönetimi ve ortak giderlerle ilgili teb-
liğler yönünden geçerli olmak üzere, Türkiye'de bir adresini yöneticiye yazılı 
olarak bildirmek mecburiyetindedir.
                      
  Apartman yönetimi ve ortak giderlerle ilgili tebligatlar bu adrese yapılır. 
  Bağımsız bölüm sahibinin adres bildirmemesi veya yazılı olarak bildirdiği  
adrese tebligat yapılamaması hallerinde, bundan sonraki bütün tebligatlar, o ki-
şiye ait bağımsız bölümde fiilen oturana yapılır. Ayrıca tebligatın bir örneği 
apartman girişinde bulundurulacak ilan tahtasına asılır. Bu şekilde bağımsız bö-
lümde fiilen oturana yapılacak tebligat, bağımsız bölüm sahibine yapılmış sayı- 
lır.                                      
                                        
  Mer'iyet tarihi:                              

  Madde 88 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 60 ıncı maddesine müsteniden ha- 
zırlanmış ve Şürayı Devletçe tetkik edilmiş olan bu Tüzük hükümleri, neşri tari-
hinde mer'iyete girer.                             
                                        
  Tüzüğü icra edecek makam:                          

  Madde 89 - Bu Tüzüğün hükümlerini İcra Vekilleri Heyeti yürütür.      
                                        
              Davetiyenin I inci sahifesi             
------------------------------------------------------------------------------- 
|                 (Örnek No. 1 - Tebligat Tüz. M.11)     | 
|                                       | 
|      T. C.                              | 
| ..............................                       | 
| ..............................   ----------------   ----------------  | 
| Dosya No.             |       |   |       |  | 
|                  |       |   |       |  | 
|                  |       |   |       |  | 
|                  |       |   |       |  | 
|                  |       |   |       |  | 
|                  |       |   |       |  | 
|    TAAHHÜTLÜ          ----------------   ----------------  | 
|    No.                                  | 
|                                       | 
|                  Adres:                  | 
|                  ....................................... | 
|                  ....................................... | 
|                  ....................................... | 
|-----------------------------------------------------------------------------| 
| Not: Bu kısma davet edilen şahsın adresi yazılacaktır.           | 
------------------------------------------------------------------------------- 
TÜZÜKLER, HAZİRAN 1988 (EK - 1)                         
                                        
                                      
                                        
                                        
                                        
                                        
       Davetiyenin 2 nci sahifesi (birinci sahifenin arkası)       
------------------------------------------------------------------------------- 
|               D A V E T İ Y E                | 
|                                       | 
| Tarafların ve varsa kanuni temsilci ve vekillerinin:            | 
| ----------------------------------------------------            | 
| Adı ve soyadı   : .......................................................| 
| Adresi      : .......................................................| 
| Adı ve soyadı   : .......................................................| 
| Adresi      : .......................................................| 
| Adı ve soyadı   : .......................................................| 
| Adresi      : .......................................................| 
|                                       | 
| Tebliğin mevzuu : .......................................................| 
| Hazır bulunulması lazım gelen:                       | 
| Yer        : .......................................................| 
| Tarih       : .......................................................| 
| Gün        : .......................................................| 
| Saat       : .......................................................| 
| Kanunlara göre derci icabeden sair hususlar:                | 
|                                       | 
|                       Resmi mühür ve imza      | 
------------------------------------------------------------------------------- 
  Not: Davetiyenin 3 üncü sahifesi örnek No. 3 ün birinci sahifesinin,     
    davetiyenin dördüncü sahifesi örnek No. 3 ün 2 nci sahifesinin aynı   
    olacaktır.                               
------------------------------------------------------------------------------- 
|                     (Örnek No. 2 - Tebligat Tüz. M. 30) | 
|                                       | 
|               İ H B A R N A M E                | 
|  Muhatabın:                                | 
| ------------                                | 
|  Adı ve soyadı: .......................................................... | 
|  Adresi    : .......................................................... | 
|         .......................................................... | 
|  Tebliği çıkaran merciin adı: ............................................ | 
|  ......................................................................... | 
|  Dosya No   : .......................................................... | 
|                                       | 
|  Namınıza olan tebliğ evrakı ............................................. | 
|  ............................. sebebiyle.................................. | 
|  adresinde............................................a teslim edilmiştir. | 
|  Oradan alabileceğiniz ihbar olunur.                    | 
|  Tarih: .................................................................. | 
|                                       | 
|                          Tebliğ memurunun     | 
|                             imzası       | 
|                                       | 
------------------------------------------------------------------------------- 
                                        
                                       
                                        
                                        
            Tebliğ mazbatasının 1 inci sahifesi           
------------------------------------------------------------------------------- 
|  Muhatabın adı ve soyadı veya un-  |   (Örnek No.3 - Tebligat Tüz.   | 
|  vanı:............................  |   M. 33)             | 
|  .................................  |                   | 
|  Adresi: .........................  |   Dosya No.:           | 
|  .................................  |   T A A H H Ü T L Ü        | 
|                    |   -----------------        | 
|  Tebliği isteyenin          |                   | 
|  -----------------          |   No.               | 
|  Adı ve soyadı veya unvanı:.......  |                   | 
|  .................................  |        Adres:        | 
|  Tebliğin mevzuu           |        ..................... | 
|  ---------------           |        ..................... | 
|  .................................  |        ..................... | 
|  .................................  |        ..................... | 
|  .................................  |        ..................... | 
|  .................................  |                   | 
|                    |-------------------------------------| 
|                    | Not: Bu kısma tebligatı çıkaran  | 
|                    |    merciin adresi yazılacaktır. | 
------------------------------------------------------------------------------- 
            Tebliğ mazbatasının 2 nci sahifesi           
------------------------------------------------------------------------------- 
|                TEBLİĞ MAZBATASI               | 
| Tebliğ evrakı,                               | 
| 1 - Adresinde veya .............................................da muhatap | 
|   ...................................................................... | 
| 2 - .....................................................sebebiyle muhatap | 
|   yerine................................................................ | 
| 3 - Tebliğin yapılması...........................................sebebiyle | 
|   temin edilemediğinden................................................. | 
|   ...................................................................... | 
| 4 - Muhatabın muvakkaten.................................................. | 
|   gittiği..............................................tarafından bildi- | 
|   rildiğinden........................................................... | 
| 5 - (...............) mehil tayin edilip (ikinci defa) tebligat çıkarıldı- | 
|   ğından keyfiyet haber verilerek muhatap yerine........................ | 
|   ...................................................................... | 
| 6 - ....................................................tebellüğden imtina | 
|   ettiğinden............................................................ | 
|   ...................................................................... | 
| 7 - Adreste kimse bulunmaması üzerine..................................... | 
|   ...................................................................... | 
| 8 - Tebliğ yapılacak kimse................................................ | 
|   sebebiyle imtina ettiğinden........................................... | 
|   ...................................................................... | 
|   ...........................huzurunda.................................. | 
|                 Tebligat yapılanın             | 
|     Tebliğ tarihi     (imza veya parmak izi)      İmza    | 
|   ---------------------  --------------------------   -------------- | 
|   Tebliğ memurunun imzası                        | 
|   ----------------------------------------------------------------    | 
|   | Muhatap adresini değiştirmişse, tebliğ memuru tarafından   |    | 
|   | tesbit edilen yeni adresi:                  |    | 
|   ----------------------------------------------------------------    | 
------------------------------------------------------------------------------- 
                                        
                                        
------------------------------------------------------------------------------- 
|                  (Örnek No. 4 - Tebligat Tüz.M.41)    | 
|                                       | 
|             T E B L İ Ğ M A Z B A T A S I           | 
|                                       | 
| (Yabancı memlekette Türk vatandaşına yapılacak tebligata mahsustur)     | 
| Tebligatı çıkaran merciin adı: ............................................ | 
| Dosya No           : ............................................ | 
| Tebliğ evrakının tarihi   : ............................................ | 
|                                       | 
| Tebliği isteyenin                              | 
| ----------------                              | 
| Adı ve soyadı veya unvanı  : ............................................ | 
| Adresi            : ............................................ | 
| Muhatabın          : ............................................ | 
| Adı ve soyadı veya unvanı  : ............................................ | 
| Adresi            : ............................................ | 
| Tebliğin mevzuu       : ............................................ | 
| ........................................................................... | 
| ........................................................................... | 
| Tebliğ evrakı,                               | 
| ---------------                               | 
| 1 - Muhatap ............................................................... | 
| 2 - ...................................sebebiyle muhatap yerine............ | 
| ........................................................................... | 
| 3 - ............................................tebellüğden imtina ettiğin- | 
|   den.................................................................... | 
| 4 - Yukardaki (1, 2 ve 3) numaralarda yazılı ahval haricindeki muamelat ... | 
| ........................................................................... | 
|               Tebligat yapılanın     Tebliğ memurunun  | 
|   Tebliğ tarihi         imzası        imzası ve mühür   | 
|  --------------    -----------------------   --------------------- | 
------------------------------------------------------------------------------- 
|                 Zarfın üstü                | 
------------------------------------------------------------------------------- 
|               Tebliğ mazbatalı zarf              | 
|               (Örnek No. 4 - Tebligat Tüz. M.44)       | 
|                                       | 
|       T . C                              | 
|   Hariciye Vekaleti               ---------------     | 
| Tebliği çıkaran merciin adı            |       |     | 
| ............................            |       |     | 
| ............................            |       |     | 
| Evrakın tarihi       :            |       |     | 
| ............................            |       |     | 
| Numarası          :            |       |     | 
| ............................            ---------------     | 
|                                       | 
|                       Adres.             | 
|                       -------            | 
|                       .............................. | 
|                       .............................. | 
|                       .............................. | 
------------------------------------------------------------------------------- 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
    Örnek No. 5 ile birlikte kullanılacak olan tebliğ mazbatasının     
              birinci sahifesi                  
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
(A)                     (örnek No. 5 - Tebligat Tüz.    
  T. C. Hariciye Vekaleti          M. 44)              
  Tarih :                                   
  Numarası :                 Dosya No.             
  Tebliği çıkaran yabancı mem            TAAHÜTLÜ         
  leketteki merciin adı    :             No.          
  Evrakın tarihi :                   :           
  Numarası :                    Adres :          
  Tebliğin mevzuu : ........            ........................  
  ..........................            ........................  
------------------------------------         ........................  
(B)                         ........................  
  Alakalı Vekalet :                             
  Evrakın tarihi  :                             
  Numarası     :                             
--------------------------------------------------------------------------------
 Not : (A) kısmı Harıciye Veka-          Not : Bu kısmı, tebligatı   
    leti (B) kısmı alakalı Ve-            PTT ye tevdi eden    
    kalet tarafından doldurulur.           merci doldurur.     
--------------------------------------------------------------------------------
Not : Bu tebliğ mazbatasının 2 inci sahifesi örnek No. 3 ün 2 nci sahifesinin  
   aynı olacaktır.                              
           Örnek No. 6 nın 1 inci sahifesi              
--------------------------------------------------------------------------------
                   (Örnek No. 6 - Tebligat Tüz. M. 55)    
      T. C.                                
  .......................................                   
  .......................................                   
  Dosya No.                                  
                                        
                                        
  Taahhütlü                         .........     
  ------------                        :    :     
  No.                            :    :     
                               :    :     
                               :.......:     
                                        
                          Adres :           
                          ------------         
                          ..........................  
                          ..........................  
                          ..........................  
--------------------------------------------------------------------------------
 Not : Bu kısma muhatabın adresi yazılacaktır.                 
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
          Örnek No. 6 nın 2 nci sahifesi               
--------------------------------------------------------------------------------
               TEBLİĞ                       
 Tebliği çıkaran                                
 merciin adı   : ........................................................  
 Dosya No.    : ........................................................  
                                        
 Muhatabın                                   
------------                                  
 Adı ve soyadı  : .......................................................   
 Adresi      : .......................................................   
 1) Tebliğin mevzuu : .....................................................   
 2) Tebliğ edilecek husus : ...............................................   
  .......................................................................   
                                        
                       İmza ve mühür           
 Yapıştırıldığı tarih : ...................................................   
                      Tebliğ memurunun           
                        imzası              
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
 Not: Bu sahife görülüp okunacak şekilde kapıya yapıştırılacaktır.       
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Not : Örnek No. 6 nın 3 üncü sahifesi, örnek No. 3 ün 1 inci sahifesinin;    
   örnek No. 6 nın 4 üncü sahifesi, örnek No. 3 ün 2 nci sahifesinin;    
   aynı olacaktır.                              
          Tebliğ mazbatalı zarfın üstü                
--------------------------------------------------------------------------------
                  (Örnek No. 7 - Tebligat Tüz. M. 75)     
            Tebliğ Mazbatalı zarf                  
                                        
 Tebliği çıkaran                                
 merciin adı  : ...................                      
 Dosya No    : ...................                      
 Tebliğ daveti de tazammum edi-                         
 yorsa hazır bulunulması lazım               ..........     
 gelen :                          :    :     
 Yer   :...........................            :    :     
 Tarih  :...........................            :    :     
 Gün   :...........................            :........:     
 Saat  :...........................                      
 Bu zarf ...........................     TAAHÜTLÜ             
 ihtiva eder                -----------             
                       No.                
           İmza ve mühür                       
                                        
                           Adres :          
                           ......................   
                           ......................   
                           ......................   
                           ......................   
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
Not : Bu zarfa örnek No. 3 eklenecektir.                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
    Örnek No. 8 in 2 nci sahifesi (1 inci sahifenin arkası)         
--------------------------------------------------------------------------------
                (Örnek No. 8 - Tebligat Tüz. M.75/2)      
            GIYAP KARARI                       
                                        
Davacı : .................................................................   
Davalı : .................................................................   
Dava  : .................................................................   
Tebliğ edilecek husus :                             
                                        
                                        
     Katip                   Başkatip          
   Adı, soyadı                 Adı, soyadı         
--------------------------------------------------------------------------------
Not : Örnek No. 8 in 1 inci sahifesi örnek No. 1 in 1 inci sahifesinin,     
   örnek No. 8 in 3 üncü ve 4 üncü sahifeleri, örnek No. 3 ün 1 inci     
   ve 2 nci sahifelerinin aynı olacaktır.                  
--------------------------------------------------------------------------------
                   (Örnek No. 9 - Tebligat Tüz. M. 78)   
                  TELGRAF                   
Dikkat : Bu telgrafın metni matbu kelimelerle beraber çekilir.         
Sıra : ............................                       
--------------------------------------------------------------------------------
Çıkış merkezi   No.   Kelime   Tarih   Saat   Muhtemel işaretler  
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
      TEBLİĞ                               
      .................................. Postahanesine          
Tebliği çıkaran merci .....................................................  
Dosya numarası ......................Tarihi................           
Tebliği isteyen ...........................................................   
Tebliğin muhatabı .........................................................   
...........................................................................   
Tebliğ edilecek hususlar:                            
                                        
                    Memuriyet unvanı, isim ve soyadı     
                                        
                                        
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
                                      
                                        
                                        
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
                  (Örnek No. 10 - Tebligat Tüz. M. 79)    
                                        
               TEVDİ LİSTESİ                   
                                        
Tebligatı çıkaran merci:                            
--------------------------------------------------------------------------------
Sıra   Telgraf   Muhatabın adı  Gideceği    Ücreti      NOT    
 No.   evrak No.   soyadı     yer     Lira Kr           
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
    Yekün               Yukarıda yazılı ........ aded evrak  
  Listeyi tanzim            alınmış ve bunlara ceman .........   
 eden : ...............         lira ........ kuruşluk posta pulu   
                     tarifeye uygun olarak yapıştırılmıştır.
                                        
                           PTT Memuru         
                          İmza ve Mühür        
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
                                        
                                        
                                       
                                        
                                        
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
                     (Örnek No. 12 - Tebligat Tüz. M. 83 ) 
            Alıcı PTT merkezleri için                
          telgrafla tebligata mahsus örnek              
                T E B L İ Ğ                   
              ----------------                  
--------------------------------------------------------------------------------
    Çıkış     Kelime        Alındığı       Alan memurun 
Sıra  Merkezi  No.      Ta. Saat   yer   Tarih Saat   imzası   
------------------------------------------------------------------------------- 
                                        
                                        
                                        
------------------------------------------------------------------------------- 
Muhtemel işaretler.............................                 
Tebliği çıkaran merci...........................................................
Dosya numarası.........................Tarihi.......................      
Tebliği isteyen.................................................................
Tebliğin muhatabı...............................................................
............................................................................... 
Tebliğ edilecek hususlar :                           
                                        
                                        
                                        
                   Memuriyet unvanı, isim ve soyadı     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                    (Örnek No. 11 - Tebligat Tüz. M. 82)   
                 TEBLİGAT DEFTERİ               
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
Sıra numarası                                  
--------------------------------------------------------------------------------
Evrakın geldiği tarih                              
--------------------------------------------------------------------------------
Taahhüt No. veya telgraf                            
--------------------------------------------------------------------------------
Mahreci                                     
--------------------------------------------------------------------------------
Tebliği çıkaran merci                              
--------------------------------------------------------------------------------
Muhatabın adı ve                                
soyadı ve adresi                                
--------------------------------------------------------------------------------
Dosya numarası                                 
--------------------------------------------------------------------------------
Evrakın tebliğ                                 
memuruna verildiği                               
tarih                                      
--------------------------------------------------------------------------------
Alan tebliğ                                   
memurunun imzası                                
------------------------------------------------------------------------------- 
Tebliğ mazbatasının                               
çıkaran mercie iadesi                              
tarihi                                     
--------------------------------------------------------------------------------
Tebliğ edilmiş ise tarih,                            
edilmemiş ise sebebi                              
--------------------------------------------------------------------------------
Mülahazat                                    
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                   1516 - 1                 
                                        
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
     20/8/1959 TARİH VE 4/12059 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE      
          YÜRÜRLÜĞE KONULAN TÜZÜĞE EK VE DEĞİŞiKLİK          
         GETİREN TÜZÜKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ         
                 GÖSTEREN ÇİZELGE                
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
            Ek ve Değişiklik Getiren Tüzüğü             
             Yürürlüğe Koyan Kararnamenin              
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
                   Farklı Tarihte              
                   Yürürlüğe Giren   Yürürlüğe       
  Tarihi      Numarası      Maddeleri    Giriş Tarihi      
--------------------------------------------------------------------------------
5/10/1987      87/12170      ---       5/12/1987