TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU BAŞVURULARDA ARANAN BELGELER VE ÖRNEKLER   

 

ATO ANKARA TİCARET SiCiL MEMURLUĞU BAŞVURULARDA ARANAN BELGELER VE ÖRNEKLER 

Not: Ankara Ticaret Odası internet sayfalarında yayınlanmaksızın kanunun gerektirdiği şekilde aşağıdaki belgelerde değişiklik yapabilir.
YENİ KURULUŞTA İSTENEN BELGELER 

A- LİMİTED ŞİRKET

 1. Şirketi temsile yetkili kişilerce doldurulmuş ve imzalanmış, Şirket Kuruluş Dilekçesi ve Bildirim Formu (5 adet)
 2. Bir asıl olmak üzere noter tastikli üç nüsha ana sözleşme, (Ana sözleşmenin Noter onayından itibaren 15 gün içinde tescil işleminin tamamlanması gerekir), özelliği olan şirketlerde bakanlık ön izin yazısı,
 3. Ünvan altında şirket müdürü imza beyanı N.T tasdikli
 4. T.K. Fonu binde bir dekontu aslı
 5. Kurucu ortakların nüfus cüzdan suretleri (resimli olarak) ve ikametgah ilmuhaberlerinin aslı,
 6. T.S. Tüzüğü madde 29'a göre taahhütname
 7. Fuarcılık alanında faaliyet gösterecek şirketlerin ortaklarına ve müdürlerine ait savcılık doğruk belgesi,
 8. Ana sözleşmede ödendiği belirtilen sermayenin, şirket adına yatırıldığını gösterir banka dekontu aslı,
  ÖZEL ŞARTLAR: Anonim şirket ile aynı maddelerdir

B-ANONİM ŞİRKETLER 
 1. Şirketi temsile yetkili kişilerce doldurulmuş ve imzalanmış, Şirket Kuruluş Dilekçesi ve Bildirim Formu (5 adet )
 2. Bir asıl olmak üzere noter tastikli üç nüsha ana sözleşme,(Ana sözleşmenin Noter onayından itibaren 15 gün içinde tescil işleminin tamamlanması gerekir), özelliği olan şirketlerde bakanlık ön izin yazısı,
 3. Ünvan altında yönetim kurulu ve/ veya şirket müdürünün N.T tasdikli imza beyanı,
 4. T.K.Fonu binde bir dekontu aslı,
 5. Kurucu ortakların nüfus cüzdan suretleri (resimli olarak) ve ikametgah ilmuhaberlerinin aslı,
 6. T.S. Tüzüğü madde 29'a göre taahhütname
 7. Fuarcılık alanında faaliyet gösterecek şirketlerin ortaklarına, yönetim kurulu üyelerine varsa sorumlu müdürlerine ait savcılık doğru kağıdı,
 8. Ana sözleşmede ödendiği belirtilen sermayenin, şirket adına yatırıldığını gösterir banka dekontu aslı,

  ÖZEL ŞARTLAR:

 9. Ayni sermaye konulmuş ise mahkeme kararı ve üzerinde takyidat olmadığına dair resmi kurum yazısı,
 10. Kurucu ortaklar arasında Tüzel kişi var ise kurulacak şirkete iştirak kararı,
 11. Yabancı sermayeli ortak , tüzel kişi ise faaliyet belgesi aslı ve N.T. tasdikli tercümesi,
 12. Yabancı ortak gerçek kişi ise pasaportunun N.T tasdikli sureti,
 13. Türkiyede ikamet eden yabancı ortak için çalışma ve oturma izin belgesi (ilgili makamlarca tasdikli),
 14. Teşvikli yatırımlar için teşvik belgesi noter onaylı sureti,
 15. Rüştünü tamamlamamış ortak var ise kanuni temsilcisinin muvafakatı,
 16. Rüştünü tamamlamamış küçükler ile ana- baba ve bunlardan birisi aynı şirkete ortak ise kayyum tayinine ait mahkeme kararı,
 17. Şirket kurucuları arasında Belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birliklerin bulunması halinde bu kuruluşların iştirakine izin veren Bakanlar Kurulu Kararı

C- KOOPERATİFLER 
 1. Dilekçe
 2. Bakanlık onaylı bir suret ana sözleşme ve önizin yazısının aslı,
 3. İlana tabi kısaltılmış metin iki adet,
 4. Kurucu ortakların resimli olarak nufuz cüzlan suretleri ile ikametgah ilmuhaberleri
 5. Ticaret Sicil Tüzüğü madde 29'a göre taahhütname


D- GERÇEK KİŞİLER (ŞAHIS İŞLETMELERİ) KURULUŞ BELGELERİ
 1. Dilekçe
 2. Vergi levhası fotokopisi
 3. Noterden onaylı imza beyannamesi
 4. Nüfus cüzdan sureti (resimli) ve ikametgah belgesinin aslı (pasaport'un N.T tasdikli fotokopisi veya ilgili makamca tasdikli çalışma-oturma izin belgesi)
 5. İşyeri kira ise kira kontrat fotokopisi , mülk ise tapu senedi fotokopisi
 6. Tutulan defterin noter tasdikli ön yüzünün fotokopisi
 7. Ticaret Sicil Tüzüğü Madde 29'a göre taahhütname

ŞAHIS ŞİRKETLERİ (KOLLEKTİF-KOMANDİT) KURULUŞ BELGELERİ 
1- Ticaret Sicili Memurluğuna hitaben dilekçe 
2- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onaylı 2 adet Anasözleşme 
3- Şirket müdürünün tescil imza beyanı aslı (Noter tastikli) 
4- Şirket merkezinin bağlı bulunduğu Belediyeden alınacak olan Ticaret Sicil tasdiknamesi 
5- Merkez Bankası Tüketiciyi Koruma Fonu hesabına yatırılan(Sermayenin %01 si) para makbuzu fotokopisi 
6- Tam kapaklı dosya 

ŞAHIS ŞİRKETLERİ (KOLLEKTİF-KOMANDİT) TADİL 
Bu şirketlerin anasözleşmesinde yapılacak değişiklikler için son ortaklar tarafından hazırlanacak Tadil tasarısı imzasız olarak Notere ibraz edilecek, tadil tasarısı noter huzurunda imzalanacak ve mutlak surette tadil tasarısı altındaki imzaların noter huzurunda imzalanacak ve mutlak surette tadil tasarısı altındaki imzaların noter huzurunda atılı olduğu noter tarafından şerh olunacak. 

ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURUL İÇİN İSTENEN BELGELER 

A- OLAĞAN GENEL KURUL 
1- Ticaret Sicili Memurluğuna hitaben dilekçe 
2- Gündem 
3- Hazirun Cetveli 
4- Yönetim Kurulu faaliyet raporu 
5- Denetim kurulu raporu 
6- Bilanço 
7- Kar/Zarar cetveli 
8- Genel kurul toplantı tutanağı (Noter tasdikli) 
9- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Hükümet Komiseri görev yazısı (Noter Tastikli) 
10- T.T.K. 371. maddeye göre yapılmamışsa ortaklara duyuru belgesi 
11- Anasözleşme değişikliği varsa 2 adet Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onaylı Tadil metni 

B- OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL 
1- Ticaret Sicili Memurluğuna hitaben dilekçe 
2- Gündem 
3- Hazirun cetveli 
4- Genel kurul toplantı tutanağı (Noter tasdikli) 
5- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Hükümet komiseri görev yazısı (Noter tasdikli) 
6- T.T.K. 371. maddeye göre yapılmamışsa ortaklara duyuru belgesi 
7- Anasözleşme değişikliği varsa 2 adet Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onaylı tadil metni 

KOOPERATiF GENEL KURUL İÇİN İSTENEN BELGELER 

A- OLAĞAN GENEL KURUL 

1- Ticaret Sicili Memuruğu hitaben dilekçe 
2- Gündem 
3- Gündemin Ortaklara Duyurusuna İlişkin Belge 
    a-Duyuru imza karşılığı yapılmış ise imzalı liste 
    b-Gazete yolu ile yapılmış ise gazete 
    c-Posta ile yapılmış ise posta listesi 
    d-Mahalli örf ve adete yapılmış ise (Köy, kasaba vs.yerlerde) ilana ilişkin tutanak veya hoparlör ile yapılmış ise hoparlör ücret makbuzu 
4- Hazirun Cetveli 
5- Genel kurul toplantı tutanağı (Noter tasdikli) 
6- Adresli ortaklar listesi 
7- Toplantı Bakanlık Temsilcisi katılmamış ise; Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınacak temsilci katılmadığına ilişkin yazı 
8- Yönetim kurulu faaliyet raporu 
9- Denetim kurulu faaliyet raporu 
10- Bilanço 
11- Kar/Zarar cetveli 
12- Anasözleşme değişikliği varsa Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onaylı tadil metni 

B- OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL 
1- Ticaret Sicili Memurluğuna hitaben dilekçe 
2- Gündem 
3- Ortaklar listesi (adresli) 
4- Gündemin ortaklara duyuru belgesi (Yukarıda 3. Maddede belirtilen şekilde) 
5- Genel kurul toplantı tutanağı (Noter tasdikli) 
6- Hazirun cetveli 
7- Bakanlık temsilcisi katılmamış ise (Bakanlıktan alınacak yazı) 
8- Anasözleşme değişikliği varsa 2 adet Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onaylı tadil metni 

 


ANASÖZLEŞME DEĞİŞiKLİKLERİNDE İSTENEN BELGELER (TADİL) LİMİTED ŞiRKETLER

A-Sermaye Artırımı
1- Ticaret Sicili Memurluğuna hitaben dilekçe
2- 2 Adet Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onaylı Tadil metni
3- 1 Adet Noter tasdikli ortaklar kurulu kararı
4- Artırılan miktarin %01 (binde bir) sinin T.C. Merkez Bankası Tüketiciyi Koruma Fonu hesabına yatırıldığına dair makbuz fotokopisi
5- Eski sermayenin ödendiğine dair Serbest Muhasebeci Mali Müşavir raporu
6- En son yapılan değişikliğe ait Ticaret Sicili gazetesi (ilk yapılan işlemlerde kuruluş gazetesi eklenecek)

B-Diğer Tadiller (Ünvan-Amaç Konu-Merkez-Süre-Temsil İlzam v.s)
1- Ticaret Sicili Memurluğuna hitaben dilekçe
2- 2 Adet Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onaylı Tadil metni
3- 1 Adet Noter tasdikli Ortaklar kurulu kararı
4- En son yapılan değişikliğe ait Ticaret Sicil gazetesi (ilk yapılan işlemlerde kuruluş gazetesi eklenecek)

ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİNDE İSTENEN BELGELER (TADİL) ANONİM ŞİRKETLER

A-Sermaye Artırımı
1- Ticaret Sicili Memurluğuna hitaben dilekçe
2- 2 Adet Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onaylı tadil metni
3- 1 Adet noter tasdikli yönetim kurulu kararı
4- Artırılan miktarın %01 sinin T.C. Merkez Bankası Tüketici Fonu hesabına yatırıldığına dair makbuz fotokopisi
5- Eski sermayenin ödendiğine dair Serbest Muhasebeci Mali Müşavir raporu
6- Genel kurul evrakı Olağan genel kurul ise: Noter tastikli Genel Kurul toplantı tutanağı, gündem, hazirun cetveli, yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu raporu, Noter tastikli Sanayi Bakanlığı genel kurul izin yazısı Olağanüstü genel kurul ise: Noter tastikli Genel Kurul toplantı tutanağı, gündem, hazirun cetveli, noter tastikli Sanayi Bakanlığı genel kurul izin yazısı
7- En son yapılan değişikliğe ait Ticaret Sicil gazetesi (ilk yapılan işlemlerde kuruluş gazetesi eklenecek)

B-Diğer Tadiller (Ünvan-Amaç Konu-Merkez-Süre-Temsil İlzam v.s)
1- Ticaret Sicili Memurluğuna hitaben dilekçe
2- 2 Adet Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onaylı Tadil metni
3- 1 Adet Noter tasdikli yönetim kurulu kararı
4- Genel Kurul evrakı Olağan genel kurul ise: Noter tasdikli genel kurul toplantı tutanağı, hazirun cetveli, gündem, yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu raporu, Noter tasdikli Sanayi ve Ticaret Bakanlığı izin yazısı Olağanüstü genel kurul ise: Noter tasdikli genel kurul toplantı tutanağı, hazirun cetveli, gündem, noter tasdikli Sanayi ve Ticaret Bakanlığı izin yazısı
5- En son yapılan değişikliğe ait Ticaret Sicil gazetesi (ilk yapılan işlemlerde kuruluş gazetesi eklenecek)

HİSSE DEVRİNDE İSTENEN BELGELER LİMİTED ŞİRKETLER
1- Ticaret Sicili Memurluğuna hitaben dilekçe
2- Hisse devir kararı (Noter tastikli) 2 nüsha
3- Hisse devir senetleri (Noter tastikli)
4- En son yapılan değişikliğe ait Ticaret Sicili gazetesi (ilk yapılan işlemlerde kuruluş gazetesi eklenecek)
NOT: Anonim şirketlerde hisse devirlerinde Ticaret Sicil Memurluğuna tescil zorunluluğu yoktur. İstenildiği takdirde yukarıdaki belgeler getirilir.

ŞUBE TESCİLİNDE GEREKLİ BELGELER 

A- MERKEZ VE ŞUBE ANKARA TiCARET SİCİLİ MEMURLUĞU YETKİ ALANINDA İSE 

1- Ticaret Sicili Memurluğuna hitaben dilekçe 
2- Yönetim kurulu kararı (Noter tasdikli) 
3- Şube adresinin bağlı bulunduğu Belediyeden Belediye tasdiknamesi alınan Belediye tasdiknamesi 
4- Şirketin kuruluş gazetesi 
5- Şubeyi temsil ve ilzama yetkili kişi veye kişilerin ünvanı altında imza sirküsü aslı (Noter tasdikli) 
6- Tam kapaklı dosya 

B- MERKEZ ANKARA TİCARET SİCİL MEMURLUĞU DIŞINDA, ŞUBE ANKARA TİCARET SİCİL MEMURLUĞU YETKİ ALANINDA İSE 
1- Ticaret Sicili Memurluğuna hitaben dilekçe 
2- Şirket merkezinin baglı bulunduğu Ticaret Sicil Memurluğunca düzenlemiş Ticaret Sicil Nizamnamesi 54. Maddesi geregi belge 
3- Şirket merkezinin Ticaret Sicil Memurluğundaki dosyasının Ticaret Sicil Memurluğunca tasdikli fotokopisi 
4- Yönetim kurulu kararı (Noter tasdikli) 
5- Şubeyi temsil ve imzaya yetkili kişi veya kişilerin şube ünvanı altında imza beyanı (aslı) 
6- Şube adresinin bağlı bulunduğu Belediyeden alınan Belediye tasdiknamesi 
7- Tam kapaklı dosya 

TERK İŞLEMLERİNDE İSTENEN BELGELER 

A- GERÇEK KiŞi (ŞAHIS) TERK 

1- Dilekçe 
2- Vergi dairesi işi terk ettiğine dair Vergi Dairesi yazısı 

B- LİMİTED ŞİRKET 
1- Dilekçe 
2- 2 Adet ortaklar kurulu kararı 
3- Tasfiye memuru imza sirküsü 
4- Tasfiyeye giriş bilançosu 

C- ANONİM ŞİRKET 
1- Dilekçe 
2- 2 Adet yönetim kurulu kararı 
3- Tasfiye memuru imza sirküsü 
4- Tasfiyeye giriş bilançosu 

TASFİYE SONU KAPANIŞTA İSTENEN EVRAKLAR 
1- Dilekçe 
2- Yönetim kurulu kararı 
3- 1'er hafta ara ile 3 defa ilan edilen Türkiye Ticaret Sicil gazetesi (1 'er nüsha) 
4- Tasfiye sonu kapanış bilançosu 

BAŞKA ŞEHİRLERDEN ANKARA'YA YAPILAN MERKEZ NAKLiNDE İSTENEN BELGELER 
1- Dilekçe 
2- 1 adet noter tasdikli yönetim kurulu kararı 
3- 2 adet Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onaylı tadil metni 
4- Şirketin bulunduğu şehrin Ticaret Sicil Memurluğundan alınan T.S.N. 47. maddeye göre belge 
5- Şirketin bulunduğu şehrin Ticaret Sicil Memuruğunda bulunan dosyasındaki belgelerin noter tastikli örnekleri 
6-. Şirketin Ankara'da bağlı bulunduğu Belediye'den alınan Belediye tastiknamesi 

EVRAKLARA YAPIŞTIRILACAK PUL MİKTARLARI 
1- Bilanço 521.000 TL 
2- Kar/Zarar cetveli 255.000 TL 
3- Tadil Metinleri 255.000 TL 
4- Genel Kurul Evrakları (Gündem, Faaliyet raporu, Denetim Raporu, Hazirun cetveli her birine) 20.000 TL 

---------------------------------------------------------------------------------------------

İŞ TANIMLARI REHBERİ  


SUNUŞ  
  
1957 Yılı başından buyana yürürlükte bulunan 6762 Sayılı "Türk Ticaret Kanunu"nun 26-40.ıncı maddelerindeki "Ticaret Sicili" ve 8.2.1957 tarihinde yürürlüğe giren "Ticaret Sicili Nizamnamesi (TSN)" ile diğer yasaların ilgili hükümleri uyarınca yerine getirilen işlemlerin fonksiyonel bazda ayrımı ve her iş bölümünün temel nitelikleri belirlenerek hazırlanacak bir "İş Tanımları Rehberi"nin yararlı olacağı düşünülmüştür.  

Yasalarda ve diğer alt mevzuatta "Ticarethane", "Fabrika",  "Müessese","Firma" vb. adlarla tanımlanan ve dinamik bir yapıya sahip olan bu ekonomik kuruluşların doğmaları yaşam süreleri ve son bulmalarına ilişkin sicil iş ve işlemlerini belirleyecek bu rehberin de dinamik bir yapıya kavuşması konuya ilgi duyanların katkılarına bağlı kalacaktır.  

         Bu özet dokümanda Ticaret Sicili işlemleri.; 

                1)       Danışma 
                2)       Evrak 
                3)       Tahakkuk 
                4)       Tescil 
                5)       Resmi Yazışma 
                6)       İnceleme ve Onay 
                7)       Dosya ve Arşiv  

başlıkları altında ele alınmıştır. İşlemlerin yürütülmesinde bugün uygulanan yöntemler dikkate alınarak, Ankara Ticaret Sicili Memurluğu'nun her iş bölümü için gereksinim duyduğu personel sayısı da belirtilmiştir.  
 
1)  DANIŞMA  
Ticaret Siciline ilişkin iş ve işlemlerin hem ilgililer ve hem de Sicil çalışanları yönünden rasyonel olabilmesi, doğru bilgilendirmeden geçer. "İlgililer"  sözcüğünün ticari işletme sahipleri, yetkilileri, temsilcileri ve hukuki haleflerini kapsadığı kabul edildiğinde bunların Sicil Memurluğundan taleplerinin ve bu taleplere verilecek yanıtların yasal mevzuata ya da örf ve adetlere uygunluğu için en can alıcı noktasıdır.  

Danışma görevlisi, özellikle dilekçe ile yapılan tescil talebinin ve dilekçe ekindeki belgelerin mevzuat karşısındaki durumunu en hızlı biçimde değerlendirir ve sonuca göre ilgiliyi yönlendirir.  

Sicil memurluğunun görev, yetki ve sorumlulukları hakkında yeterli bilgiye sahip bir eleman yazılı taleplerin yanında sözlü ve telefon ile istenilen bilgi taleplerini de karşılar.  
 
2) EVRAK  
Danışma görevlisinin ön değerlendirmesinden geçen dilekçe ve ekleri evrak bölümünde bir kademe daha özenle incelenir. Bu inceleme; 

    a)      Dilekçe sahibinln hüviyeti (Türk Ticaret Kanunu Madde 31), 
    b)      Talebin yasalara ve diğer mevzuata uygunluğu, 
    c)      Tescili talep edilen konulara ilişkin belgelerin bulunup bulunmadığı ve bunların mevzuata 
              uygunluğu, 
    d)      Tescil süreleri (TTK Madde 32)  yönlerinden olabildiğince çabuk yapılır ve dilekçe evrak defterine
              kaydedilir.  

Sicil Memurluğu iş yükü dikkate alınarak dilekçelerin işlem göreceği gün evrak bölümü tarafından belirlenir ve ilgiliye bildirilir.  

Gerekli görülen durumlarda, taleplerin önem ve önceliği Sicil Memuru tarafından değerlendirilerek, dilekçelere daha erken işlem günü belirlenir.  

Yeni kurulan ticari işletmeler bu bölüm tarafından verilecek Sicil Numarası ve ünvani ile "Yevmiye Defteri"ne evrak memuru tarafından kaydedilir.  

Evrak bölümünde; iyi yetişmiş bir memur görevlendirilir.  
 
3) TAHAKKUK 
Tescil hem yasal bir zorunluluk hem de azımsanmayacak bir gelir kaynağıdır. 
Konu devlet geliri olunca, bunun tahakkuku sorumluluk gerektirmektedir. 
Tahakkuk elemanı daima üçlü bir kıskaçtadır. Mükellef, Maliye ve Müfettiş (3M) üçlüsü tahakkukçunun aklından hiç çıkmamalıdır. Talebin gerektirdiği işlemlere ilişkin harçların doğru hesaplanması hem tescil işlemleri hem de harçlar mevzuatının iyi bilinmesini zorunlu kılar.  

Yeni kurulan işletmeler için nispeten kolay olan harç tahakkuku, devam eden işletmelerin tescile tabi işlemlerinin incelenmesi ve değerlendirilmesinde daha özenli olmayı gerektirir.  

İşin özü tescili gerektiren değişikliklerin doğru saptanması ve harç tarifesinin yorum gerektirmeyecek biçimde uygulanmasıdır.  

Tahakkuk bölümünde,  özellikle faal kuruluşların tescil talebi sırasında sicil dosyası tümüyle incelenir, dosyadaki tüm eksiklikler saptanır yerine getirilmemiş yasal yükümlülükler ilgiliye bildirilir.  

Bu bölümde deneyimli iki eleman görevlendirilir. 
 
4) TESCİL  
Sicil Memurluğunun "OPERASYON" bölümü olarak da tanımlanabilen tescil tahakkuk bölümünü izleyen bir seri işlemden oluşur. Ancak ayrıntılı ve anlaşılır bir  tahakkuk tescil işlemleri için rehber niteliğindedir. Bu arada tahakkuk elemanının dikkatinden kaçan bazı hususlar yazım sırasında yakalanabilir.  

Bu bölümde 
    a)      Tescil ve ilana tabi hususlar 
    b)      İlgililerin talep ettiği belgeler  
             genellikle formlara bağlı olarak hazırlanır. 
    c)      Tescil ve tadiller mevzuatın tarif ettiği defterlere, yine mevzuatta belirlenen ayrıntıda
             kaydedilir.  

Tescil bölümünde hazırlanan yazıların kolay anlaşılır, olabildiğince özlu ve yorum gerektirmeyecek netliğe  sahip  olması  gerekir.  Başvuru  belgelerinin  doğru değerlendirilmesi ve tescili gerekli hususlarla ilanların eksiksiz sağlanması önem taşır.  

Uygulamada "Yetki Belgesi" olarak bilinen ve iş hayatında çok büyük öneme sahip belgelerin hazırlanması sicil dosyasının çok iyi incelenmesini zorunlu kılar.  
İşletmelerin, Sicil Memurluğundaki dosyalarında mevcut olmayan yetkilerin varmış gibi  belgelere kaydedilmesi sicil çalışanlarını büyük tehlikeye atar.  

Sicil Defterlerinin tescil, tadil, terkin ve cezaları kapsayacak şekilde ve zamanında işlenmesi diğer önemli bir fonksiyondur. 

Tescil bölümünde doğru ve hızlı klavye kullanan 4 kişi olmak üzere toplam 5 eleman istihdamı gerekir. 

5) RESMİ YAZIŞMA 
Ülkemizde iş hayatının çok önemli aktörleri olan tacirlerin, birbirleriyle, tüketicilerle, kamu kurumlarıyla ve diğer ilgililerle ilişkileri pek de sorunsuz yürümemektedir. Bu ilişkilerde sıkça rastlanan anlaşmazlıklar, Mahkemelerin, İcra Dairelerinin, Maliye'nin ve ilgili diğer resmi kuruluşların yazılı talepleri nedeniyle Sicil Memurluğuna yansımaktadır. Sicile kayıtlı kişi ve kuruluşlar hakkında çok çeşitli bilgi talebini içeren bu yazılar Memurluğun ciddiyetle uğraştığı önemli bir konudur. 

Bu işlemler için, dosya inceleme, yazışma, üslubu ve hızlı daktilo yazma yönlerinden yetişmiş bir eleman gereklidir. 

6) İNCELEME VE ONAY 
Memurluğun tescil ve ilana tabi işlemleri, mahkemelere, icra müdürlüklerine, vergi dairelerine ve diğer kurum ve kişilere ilettiği yazılı yanıtları üyelere sunduğu yetki belgeleri çok titiz inceleme ve onay aşamasını zorunlu kılar. 

1996 yılı yaz aylarında üye başvuru sayısı günlük ortalama 210 adettir. Yıl sonlarına doğru bu sayı 4'e katlanacaktır. İşlem gören dosya sayısı arttıkça incelemenin önemi de ciddiyet kazanmaktadır. 

Her bölümün üstüne düşen görevi doğru yaptığı varsayılsa bile, yaz ayları günlük ortalaması 210 dosyanın çok yüzeysel kontrol ve imzası için  dosya başına 1.5 dakika üzerinden en az 5 saat gerektiği görülür. Bu zamana, günlük ortalama, yine yaz aylarında 50 adet resmi azışma dahil değildir. 

Önümüzdeki yoğun sezon için, sicil tasdiknamesi ve yetki belgesi işlemlerini bilgisayar destekli gerçekleştirmek kaçınılmaz görülmektedir. 

Sicil memurluğu inceleme ve onay prosedürünü 2 memur yadımcısı ve bir memur ile yerine getirir.  
 
7) DOSYA VE ARŞİV 
Memurluğun dosya ve arşiv hizmetleri, bu konuya yabancı olanların yada ilgi duymayanların hayal güçlerini aşan öneme sahiptir. Her işlemin başlangıç ve bitiş noktası sicil noktasıdır. Dosyayı aradığınız anda bulmak zorundasınız. 

İşlemciyi dosyanın ayağına götürmek, yani dosyayı yerinden hiç ayırmadan işlem yapmak pek pratik olmadığından , dosyalar hareketlendirilmekte ve işlemciye sunulmaktadır. Ancak, hiçbir dosya kendi kendine, esas yerine dönmemektedir. 

Dosyaların dolaşımları veya esas yerlerine dönmelerinde ortaya çıkacak kısacık bir gecikme,  yerleştirmedeki küçük bir hata, işlemlerdeki aksamayı geometrik olarak artırmaktadır.  

Memurluğun Servislerinde 1 dosya memuru, hem üye/mükellef taleplerini hem de işlem birimleri arasında dosya sirkulasyonunu sağlar.  

Arşivdeki dosya çıkarma ve, işi biten dosyaları tekrar yerine koyma işlemlen ile arşiv-servisler ilişkisini kurmak için 2 eleman istihdamı zorunludur.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÖRNEK:     ANONiM ŞiRKET iMZA YETKiSi KARARI 
 
                  KARAR TARiHi  :  14.06.1996 
                  KARAR SIRA NO :  1996/ 
                  KATILANLAR     :  İbrahim Baturoğlu, Emine  Baturoğlu,  Sibel 
                  Baturoğlu 
                  KARARIN ÖZETİ :  Yönetim kurulu seçimi ve görev bölümü hk. 
 
                  KARARIN METNİ  
  
  
                   Şirket  yönetim  kurulu  üyeleri   şirket  merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır. 
                    1-Şirketimizin 14.06.1996 tarihinde aktedilen olağan genel kurul  toplantısında  şirketimizin  yönetim kurulu  başkanlığına İbrahim  Baturoğlu,  yönetim kurulu başkan  yardımcılığına Emine Baturoğlu,  yönetim kurulu üyeliğine ise Sibel Baturoğlu  3  yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir. 
                    2-Şirketimizin  yönetim  kurulu  başkanlığına   seçilen İbrahim Baturoğlu şirketin maksat ve mevzuna giren bilumum işlem ve muamelelerin ifası,  şirket adına bilumum bankalarda  her  türlü hesap  açılması kapatılması,  hesaplardan dilediği  kadar para çekilmesi,   yatırılması  her nevi  çek,  bono,  poliçe,   emre muharrer  senet  tanzimi keşide ve  kabulü bilumum alacakların 
tahsili  borçların ödenmesi, her türlü tahsilat tediyat  ve  ahzu kabz.  işleri  ile T.C.Resmi ve  hususi  daire ve  müesseseler, Devlet  teşekküleri  kamu iktisadi teşekkülleri  kamu kurum ve kuruluşları  ile hakiki  ve  hükmi  şahıslar nezdinde   temsili velhasıl şirket tarafından verilecek  her  türlü  evrak  ve belgelerin  yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi,  şirketin hudutsuz olarak temsil ilzam, borç ve taahhüt altına sokulmasında şirket  yönetim kurulu başkanı İbrahim Baturoğlu  şirket  ünvanı altına atacağı münferit imzası ile muteber olrnasına 
                  3-Ticaret Sicil  Memurluğuna  verilmek üzere  Tescil  imza sirküleri, çıkartılmasına oy birliği ile karar vermişlerdir. 
 
            İBRAHiM BATUROĞLU      EMİNE BATUROĞLU       SiBEL BATUROĞLU 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÖRNEK: ANONiM ŞiRKET ŞUBE AÇILIŞ KARARI  
  
  
              KARAR TARİHİ :  29.11.1995 
              KATILANLAR :  Mustafa Kalfaoğlu, Halil  Akburak,  Durmuş Özdemir 
              KARARIN ÖZETİ :  Şube açılması hk. 
 
 
                                  KARARIN METNİ 
 
 
                   Şirket   yönetim  kurulu  üyeleri   şirket  merkezinde toplanarak  aşağıdaki kararları almışlardır. 
                    1- Şirketimize  Keçiören  İlçesi  Pınarbaşı   Mahallesi  Aşıkpaşa  Caddesi  Bakkal  Sokak  Bila  No  adresinde  bir  şube açılmasına ve  şubenin ünvanının "MURAŞ GIDA SANAYi  VE  TİCARET ANONİM  ŞİRKETİ ENDERUN MATBAACILIK ŞUBESİ " olmasına, 
                   2- Şubeyi temsil hususunda T.C. uyruklu, Mustafa Durusoy 5 yıl süre ile şubenin idaresi ile ilgili şubenin  faaliyetlerine devam  edebilmesi   için gerekli her türlü işlem  ve  muarneleleri imza etmeye Resmi, tüzel ve üçüncü şahıslarla yapılacak olan işlem ve sözleşmeleri imza etmeye münferiden atacağı imzasi ile yetkili kılınmasına  ve  kendisine   noterden   tescil   imza  sirküleri çıkartılmasına, 
                   3-Merkezden   şubeye  her  hangi  bir  sermaye   tahsis edilmesine gerek olmadığına, 
                   4- Şube   tescili  ile  ilgili  olarak  yapılacak  olan masraflar için merkezden 100.000.000.-TL kapital ayrılmasına, 
                   5- Şubenin  açılması   için  resmi   yerlere  müracaat edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 
           MUSTAFA KALFAOĞLU          HALİL AKBURAK         DURMUŞ ÖZDEMİR 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÖRNEK:        ANONİM ŞiRKET ŞUBE KAPANIŞ KARARI 
 
 
                      KARAR TARiHi      : 22.05.1996 
                      KARAR NO          : 1996/4 
                      KATILANLAR       : Mesut Baltacı, Ömer Seyfi Baltacı,  Bahar Baltacı 
                      KARARIN ÖZETİ  :  Şube kapatılması hk. 
 
 
                                  KARARIN METNİ 
 
 
                           Şirket   yönetim  kurulu üyeleri   şirket  rnerkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır. 
 
                           1- Şirketimizin Uğur Mumcu Caddesi No:38/A Gaziosmanpaşa  adresinde bulunan Gaziosmanpaşa şubesinin gereken  lüzum üzerine kapatılmasına, 
                           2-Kapatılma kararının Ticaret Sicil Memurluğuna,  vergi dairesine ve ilgili mercilere bildirilmesine oy birliği ile karar vermişlerdir. 


                    MESUT BALTACI     ÖMER SEYFİ BALTACI     BAHAR BALTACI  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------
  
 
ÖRNEK:    ANONiM ŞİRKET (DÖVİZ ŞİRKETİ) SERMAYE ARTIRIMI KARARI 
 
 
                  KARAR TARiHi  :  12.06.1996 
                  KARAR SIRA NO :  9 
                  KATILANLAR     :  Enver Bakan, Süleyman Bakan, Şerife  Şükran Bakan, Gökhan Bakan, Narun Utçu 
                  KARARIN ÖZETİ : Sermaye artırım hk. 
 
 
                                  KARARIN  METNi 
 
 
                      Şirket  yönetimi  kurulu  üyeleri   şirket  merkezinde toplanarak   şirket   sermayesinin   15.000.000.000.-TL    sından 30.000.0O0.000.-TL  sına  yükseltilmesine ve ana  sözleşmenin  6. maddesinin  aşağıdaki  şekilde tadil edilmesine  oy  birliği  ile karar vermişlerdir. 
 
 
            YENİ ŞEKLİ 
 
            SERMAYE 
        Madde  6- 
                      Şirketin sermayesi 2.000.000.-TL itibari değerde 15.000 paya ayrılmış olup 30.000.000.000.-TL sıdır. Bunun, 
 
           6.000  paya karşılık   12.000.000.000.-TL Si Enver Bakan 
           4.500 paya karşılık   9.000.000.000.-TL Ss Süleyman Bakan 
           1.500 paya karşılık      3.000.000.000.-TL si Şerife Şükran Bakan 
           1.500 paya karşılık     3.000.000.000.-TL si Gökhan Bakan 
           1.500 paya karşılık   3.000.000.000.-TL si Harun Utçu 
 
tarafından muvazaadan arı  olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Önceki sermayenin tamamı nakten ödenmiştir. ArtırıIan sermaye ise 30.06.1996 tarihinde ödenecektir. 
                  Hisselerin tamamı nama yazıIıdır. Hisselerin kurucu ortaklar dışındaki  kişilere devredilmesi halinde Hazine  Müsteşarlığından izin alınacaktır. 
            ENVER BAKAN         SÜLEYMAN BAKAN       ŞERiFE ŞÜKRAN BAKAN 
                                  GÖKHAN BAKAN      HARUN UTÇU  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
ÖRNEK : TASFiYE KAPANIŞ KARARI 
 
 
 
 
              KARAR TARİHİ  :  18.04.1996 
              KARAR SIRA NO :  1996/1 
              KATILANLAR    :  Muzaffer Örtlek, Özden Ak 
              KARARIN ÖZETİ :  Tasfiyenin kapatılması hk. 
 
 
                                  KARARIN  METNi 
 
 
 
                   Şirket   yönetim  kurulu üyeleri   şirket  merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır. 
              1- Şirketimiz  tasfiyesine  24/05/1995   tarihinde   karar verilmiş   ve  Türkiye  Ticaret  Sicil  Gazetesinde   29/05/1995, 05/06/1995  ve  12/06/1995  tarihlerinde ve  3794 3799 ve  3804 sayılarında ilan  edilmiş idi. 
              2-Bu kerre  şirketimiz kanuni  tasfiye  süresini  tamamlamış  olduğundan ve herhangi bir borç ve alacağı  olmadığından  şirket tasfiyesinin kapatılmasına tasfiye memurunun ibrasına ve şirketin Ticaret   Sicil  kaydının  silinmesine   oy  birliği  ile   karar vermişlerdir. 


                                      MUZAFFER ÖRTLEK             ÖZDEN AK 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÖRNEK : LİMİTED ŞİRKET SERMAYE ARTIRIM KARARI


KARAR TARİHİ     :  20.06.1996
KARAR SIRA NO :  J996/1
KATILANLAR        :  Hulki Tanrıkulu,  Hamdi  Tanrıkulu,  Nihal Tanrıkulu
KARARIN ÖZETİ   :  Sermaye artırımı hk.
 
 
 KARARIN  METNİ
 
 
Şirket  ortakları şirket merkezinde  toplanarak  şirket     sermayesinin   250.000.000.-TL   sından   500.000.000.-TL sına yükseltilmesine  ve  ana  sözleşmenin  6.  maddesinin   aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar vermişlerdir.
 
 
YENi ŞEKLİ
 
SERMAYE
Madde  6-
Şirketin  sermayesi 25.000.000.-TL itibari  değerde  20 paya ayrıımış olup 500.000.000.-TL sıdır. Bunun
8 paya karşılık  200.000. 000.-TL  sı  Hulki Tanrıkulu
8 paya karşılık  200.000.000 .-TL  si  Hamdi Tanrıkulu
4 paya karşılık  100.000.000.-TL  si  Nihal Tanrıkulu
 
tarafından  muvazaadan ari  olarak ve tamamen taahhüt  edilmiştir.
Önceki sermayenin tamamı nakten ödenmiştir. Artırılan  sermayenin
¼'ü  tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde kalanı  ise  25.06.1999    tarihinde ödenecektir.

HULKİ TANRIKULU        HAMDİ TANRIKULU         NiHAL TANRIKULU 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ÖRNEK :
   LiMiTED ŞİRKET SERMAYE ARTIRIM TADİL METNİ
 
                 TANRIKULU OTOMOTİV SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.
 
 
                  TADİL  METNİ
 
 
                  ESKİ ŞEKLİ
 
                 SERMAYE
Madde  6- Şirketin  sermayesi  her  biri  1.000.000.-TL   itibarı değerde 250 paya ayrılmış 250.000.000.-TL dir.

                    Bunun
                   100 paya karşılık 100.000.000.-TL si Hulki Tanrıkulu
                   100 paya karşılık 100.000.000.-TL si Hamdi Tanrıkulu
                    50 paya karşılık 50.000.000.-TL si Nihal Tanrıkulu

                     tarafından  tamamen taahhüt edilmiş ve 1/4'ü  nakten  ödenmiştir.
                    Geri  kalan 314  sermaye  ortaklar  kurulunun  alacağı  kararlar
                    doğrultusunda ödenecektir.
 
 
 
YENİ ŞEKLİ
 
SERMAYE
Madde  6- Şirketin  sermayesi 25.000.000.-TL itibari  değerde  20 paya ayrılmış olup 500.000.000.-TL sıdır.

Bunun
                     8 paya karşılık 200.000.000.-TL  si Hulki Tanrıkulu
                     8 paya karşılık 200. 000.000.-TL si Hamdi Tanrıkulu
                     4 paya karşılık 100.000.000.-TL  si Nihal Tanrıkulu
 
tarafından  muvazaadan ari  olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir.  Önceki sermayenin tamamı nakten ödenmiştir. Artırılan ¼ 'ü  tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde kalanı ise 25.06.1999     tarihinde ödenecektir.
 
 
                    HULKİ TANRIKULU         HAMDİ TANRIKULU         NİHAL TANRIKULU 
  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ÖRNEK:    LİMİTED ŞİRKETİ İMZA YETKİSİ KARARI
 
 
                  KARAR TARİHİ: 18.07.1996
                  KARAR SIRA NO:1996/1
                  KATILANLAR : Hulki Tanrıkulu, Mustafa Başer, Ali  Başer
                  KARARIN ÖZETİ : İmza yetkisi hk.
 
 
                  KARARIN METNİ
 
 
 
Şirket  ortakları  şirket merkezinde  toplanarak  aşağıdaki kararları almışlardır.

1-Görev süresi sona eren şirket müdürleri Hulki Tanrıkulu ve   Mustafa  Başer'in  10  yıl süre ile  yeniden  şirket müdürlüğüne seçilmelerine  ve şirketin maksat ve mevzuna giren bilumum işlem ve muamelelerin ifası, şirket adına bilumum bankalarda her  türlü hesap  açılması  kapatılması,  hesaplardan  dilediği  kadar para çekilmesi,   yatırılması   her nevi  çek,  bono,  poliçe,   emre  muharrer  senet   tanzimi keşide ve kabulü  bilumum  alacakların  tahsili  borçların ödenmesi, her türlü tahsilat tediyat ve  ahzu  kabz işleri   ile T.C.Resmi ve hususi  daire ve müesseseler,  Devlet teşekkülleri  kamu iktisadi teşekkülleri  kamu  kurum  ve kuruluşları  ile  hakiki  ve  hükmi  şahıslar nezdinde   temsili; velhasıl   şirket  tarafından verilecek  her  türlü   evrak   ve belgelerin  yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi,  şirketin hudutsuz olarak temsil ilzam, borç ve taahhüt altına sokulmasında şirket  müdürleri  Hulki  Tanrıkulu ve  Mustafa  Başer'in  şirket  ünvanı    altına   atacakları  münferit  imzaları   ile  muteber  olmalarına oy birliği ile karar vermişlerdir.
 
 
HULKİ   TANRIKULU       MUSTAFA  BAŞER        ALİ   BAŞER

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÖRNEK: LİMİTED ŞİRKET TASFİYEYE GİRİŞ KARARI
 
 
 
              KARAR TARİHİ  :     17.04.1996
              KARAR SIRA NO :     1996/1
              KATILANLAR    :     Oktay Poyraz, Kazım Gökmen İğdemir,  Yaşar
             Yaşer, İsmail Bolar İren
              KARARIN ÖZETİ :    Şirket tasfiyesi hakkında.
 
 
                                  KARARIN METNİ
 
 
                            Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki  kararları almışlardır.
                            1- Şirketin   17.04.1996  tarihinden  itibaren  şirketin  tasfiyesine,
                            2-Tasfiye Memurluğuna şirket ortağı T.C. uyruklu,  Gazi  Mustafa  Kemal  Bulvarı No:54/B
                                Maltepe-ANKARA  adresinde mükim   Kazım Gökdemir İgdemir'in atanmasına,
                            3-Şirketin    ünvanının   Tasfiye    Halinde Panpres  Matbaacılık Ticaret Limited şirketi olmasına
                                oy birliği ile karar  verilmiştir.
                            4-Şirketin sermayesi          10.000.000.-TL sıdır.
 
 

                                                KAZIM GÖKMEN iĞDEMiR                                  YAŞAR YAŞER
                                                İSMAİL BOLAR İREN                                             OKTAY POYRAZ

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------


ÖRNEK:         LİMİTED ŞİRKET ADRES DEĞİŞİKLİĞİ KARARI


 
                       KARAR TARİHİ  : 24.06.1996
                       KARAR SIRA NO : 1996/1
                       KATILANLAR    : Ekrem Gökçe, Havva Gökçe
                       KARARIN ÖZETİ : Adres değişikliği hk.
 
 
                                          KARARIN  METNİ
 
 
 
                            Şirket   ortak1arı şirket  merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

                       1-Şirketimiz adresinin Selanik Caddesi No: 20/15-16  Kızılay  ANKARA   adresinden  Sarıçam
                           Sokak No:32/Siteler-ANKARA  adresinde nakledilmesine,
                       2-Adres    değişikliğinin   Ticaret   Sicil Memurluğuna bildirilerek tescil işlemlerinin yapılmasına,
                       3-Vaki  değişikliğin ilgili vergi  dairelerine bildirilerek gerekli işlemlerin yapılmasına oy birliği ile
                           karar verilmiştir.
 
 
                             EKREM GÖKÇE              HAVVA GÖKÇE

 

         KARARIN ÖZETİ:        Hisse devri
 
                                     K AR A R
 
 
              Şirket ortakIarı şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışIardır.

DEVİR ALAN  DEVİR ALAN   P.ADEDİ   P.TUTARI   NOTER TARİH-NO 
ALİ UYANIK  AHMET GEZER  20  250.000.000.- TL  26/511997-08582 
ANK. 37 NOTER 


 

              1-  Vaki hisse devri neticesinde 500.000.000.- TL olan şirket Sermayesinin aşağıdaki şekilde
                    olmasına;
              20 paya karşılık 250.000.000.- TL 'si Mehmet Bitirim
              20 paya karşılık 250.000.000,- TL 'si Ahmet Gezer
         tarafından tamamen taahhüt ediImiş ve tamami nakden ödenmiştir.
 
              2 - 20.4.1976 tarih ve 176/1 no'Iu Sanayi ve Ticaret Bakanlığı sirküleri gereği ana sözleşmede   tadilat
                    yapılmasına gerek olmadığına ,
              3 - 6762 sayılı T.T.K. 519. maddesi gereği tanzim edilecek listenin bir adedinin Ankara Ticaret Sicili
                    Memurluğu'na,  bir adedinin de Sanayi ve Ticaret Bakanlığına verilmesine,
 
              Oybirliği ile karar veriImişir.
 
                                        MEHMET BİTİRİM     ALİ UYANIK     AHMET GEZER