...........................................

 

 PRATİK BİLGİLER

...........................................

 İŞÇİLİK MALİYETLERİ

...........................................

 YENİ TTK

...........................................

 YENİ  BORÇLAR KANUNU

...........................................

 SGK MEVZUATI

...........................................

 MALİ REHBERLER

...........................................

 BÜLTENLERİMİZ

...........................................

 MAKALELER

...........................................

 YARGI KARARLARI

...........................................

 SGK GENELGELERİ

...........................................

 BEYANNAME SÜRELERİ

...........................................

 

 

 

 

 

© www.alomaliye.com

 

 

   TÜKETİCİ KREDİSİNDE ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ VE KREDİNİN YILLIK MALİYET ORANINI HESAPLAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK     

 

 

 

 

 

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI. İLGİLİ YÖNETMELİK İÇİN TIKLAYINIZ

01 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 25186

     Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :

 

TÜKETİCİ KREDİSİNDE ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ VE KREDİNİN YILLIK MALİYET ORANINI HESAPLAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
 

     Amaç

     Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, tüketici kredilerinde tüketicinin kredi verene borçlandığı toplam miktarı veya vadesi gelmemiş bir ya da birden çok taksidi erken ödemesi halinde, kredi veren tarafından yapılacak faiz ve komisyon indirimi ile kredinin tüketiciye yıllık maliyetinin oransal hesaplanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

     Kapsam

     Madde 2 - Bu Yönetmelik hükümleri, kredi veren ile tüketici arasındaki her türlü tüketici kredisi sözleşmesine uygulanır.

     Dayanak

     Madde 3 - Bu Yönetmelik, 23⁄2⁄1995 tarih ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 31 inci ve 4822 sayılı Kanunla değişik 10 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

     Tanımlar

     Madde 4 - Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

     a) Tüketici kredisi sözleşmesi: Kredi veren ile tüketici arasında bir mal veya hizmet edinmek amacıyla kredi verenden nakit olarak alınan krediye ilişkin sözleşmeyi,

     b) Kredi veren: Mevzuatları gereği tüketicilere nakit kredi vermeye yetkili olan banka, özel finans kuruluşu ve finansman şirketlerini,

     c) Tüketici: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olamayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

     d) Akdi faiz oranı: Tüketici kredisi sözleşmesinde yer alan faiz oranını,

     e) Komisyon: Geri ödeme planında her bir taksit tutarında anapara, faiz ve her türlü kamusal yükümlülükler haricinde ayrı bir kalem olarak yer alan ve kredi verenin gelir olarak tahsil edeceği tutarları,

     f) Erken ödeme: Tüketicinin kredi verene borçlandığı toplam tutarı veya vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksidi vadesinden önce ödemesini,

     g) Asgari ödeme tutarı: Taksit tutarlarının farklı olması halinde en düşük olan taksit tutarını, taksit tutarlarının eşit olması halinde en az bir taksit tutarını, tek taksitli kredilerde ise toplam bakiye borcun yüzde onuna denk gelen tutarı,

     h) Ödeme planı: Tüketiciye tahsis edilen tüketici kredisinin geri ödenmesinde esas alınacak taksit tutar ve vadeleriyle birlikte anapara, faiz, fon, vergi ve diğer masrafların ayrı ayrı belirtildiği tabloyu,

     ı) Taksit: Ödeme planında kredinin geri ödenmesi için belirlenen tarihlerin hizasında gösterilen anapara, faiz, kamusal yükümlülükler ve komisyon toplamından oluşan ödeme tutarını,

     j) Taksit vadesi: Ödeme planında belirtilmiş olan taksitlerin ödeneceği tarihi,

     k) Yıllık maliyet oranı: Kredi veren ve tüketici tarafından kabul edilmiş olan faiz, ücret, masraf ve kamusal yükümlülükler dahil tüm taahhütlerin bu günkü değerlerinin yıllık olarak toplamına eşit olan oranı,

     ifade eder.

     Erken Ödeme

     Madde 5 - Tüketici, kredi verene borçlandığı toplam miktarı önceden ödeyebileceği gibi aynı zamanda vadesi gelmemiş bir ya da birden çok taksit ödemesinde de bulunabilir. Bu halde kredi veren tüketiciden her hangi bir isim adı altında, ek bir ödemede bulunmasını isteyemez. Erken ödeme miktarı, asgari ödeme miktarının altında olamaz.

     Bir veya Birden Fazla Taksidin Vadesinden Önce Ödenmesi

     Madde 6 - Vadeden önce ödenecek bir veya birden fazla taksit söz konusu olduğunda, erken ödenen taksit tutarı içinde yer alan anapara tutarı üzerinden akdi faiz oranı ve erken ödenen gün sayısı dikkate alınarak bulunacak faiz, faiz üzerinde hesaplanacak kamusal yükümlülükler toplamı ve komisyon tutarı kadar indirim yapılır. Bu halde faiz indirimi Ek 1'de verilen formül doğrultusunda yapılır.

     Kredinin Tamamının Erken Ödenmesi

     Madde 7 - Erken ödeme, taksit tarihinde yapılıyorsa; vadesi gelen taksit ödemesi, geriye kalan taksit tutarları içerisindeki anapara borcu ve varsa o tarihe kadar tahsil edilmemiş faiz ve kamusal yükümlülükler tahsil edilir.

     Erken ödeme, iki taksit tarihi arasında yapılıyorsa; ödeme planında yer alan en son ödenmiş taksit tarihiyle, erken kapatma işleminin gerçekleştiği tarih arasında, anaparaya işleyen faiz tutarı, en son ödenmiş taksit tarihi itibariyle geriye kalan taksit tutarları içerisindeki anapara borcu ve varsa o tarihe kadar tahsil edilmemiş faiz ve kamusal yükümlülükler tahsil edilir.

     Yıllık Maliyet Oranı

     Madde 8 - Kredinin tüketiciye yıllık maliyet oranı, Ek 2' de verilen formül doğrultusunda, kredinin tüketiciye verildiği tarihte, aşağıdaki bedeller hariç tutularak hesaplanır ve sözleşmede gösterilir.

     a- Gecikme faizi oranı,

     b- Kredi verenin, tüketici kredisini, belirli marka bir mal veya hizmet satın alınması ya da belirli bir satıcı veya sağlayıcı ile yapılacak satış sözleşmesi şartı ile vermesi durumunda bu mal veya hizmetin satış fiyatı dışında kalan ve tüketicinin ödemekle yükümlü olduğu her türlü bedel.

     c- Tüketicinin makul bir seçim özgürlüğünün bulunmadığı durumlar ile ödenmesi gereken bedellerin normalin çok üstünde olduğu durumlar hariç, fon transferine ilişkin bedeller ile kredi geri ödemeleri, faiz ödemeleri ve diğer masraf ve harçların tahsili amacıyla açılmış bir hesabın muhafaza edilmesine ilişkin bedeller. Ancak, söz konusu ödeme ya da geri ödemelerin tahsili için yapılan masraflar yıllık maliyet oranı hesabına dahil edilecektir.

     d- Kredi şartları üzerinde belli bir etkisi olsa dahi kredi sözleşmesinden ayrı sözleşmelerden doğan üyelik aidatları.

     e- Tüketicinin ölümü, maluliyeti, hastalanması ya da işsiz kalması halinde yasal faiz ve alacaklı tarafından kredinin verilmesi için şart koşulmuş diğer masraflarla birlikte, toplam kredi miktarına eşit ya da bu miktardan az bir meblağın kredi verene ödenmesini sağlamak amacıyla tasarlanmış bedellerin dışında kalan sigorta ya da teminat masrafları.

     Yürürlük

     Madde 9 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren 3 ay sonra yürürlüğe girer.

     Yürütme

     Madde 10 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

     Ek - 1

     Erken Ödeme Halinde İndirim Tutarının Hesaplanması

İndirim Tutarı= İlgili taksit tutarı içindeki anaparaxerken ödenen gün sayısı x yıllık akdi faiz oranı


36000

     Örnek Ödeme Planı

     Tüketiciye 10 milyar TL tutarında, 12 ay vadeli, aylık akdi % 4 faiz oranı üzerinden kredi kullandırılması durumunda aşağıda belirtilen ödeme planı oluşturulur.

 

KREDİ TUTARI          10.000.000.000           VADE           12

FAİZ ORANI (NET)          4,00%                   KKDF           10%

FAİZ ORANI (BRÜT)       4,600%                  BSMV           5%

 

GERİ ÖDEME PLANI

 

ANA PARA

FAİZ

VERGİ

FON

TOPLAM

1

642.944.356  400.000.000 20.000.000 40.000.000 1.102.944.356 

2

672.519.796   374.282.226 18.714.111 37.428.223 1.102.944.356

3

703.455.707   347.381.434 17.369.072 34.738.143 1.102.944.356 

4

735.814.670  319.243.206 15.962.160 31.924.321 1.102.944.356 

5

769.662.144   289.810.619 14.490.531 28.981.062 1.102.944.356 

6

805.066.603  259.024.133 12.951.207 25.902.413 1.102.944.356 

7

842.099.667  226.821.469 11.341.073 22.682.147 1.102.944.356 

8

880.836.251   193.137.482 9.656.874 19.313.748 1.102.944.356 

9

921.354.719  157.904.032 7.895.202 15.790.403 1.102.944.356 

10

963.737.036  121.049.843 6.052.492 12.104.984 1.102.944.356 

11

1.008.068.940 82.500.362 4.125.018 8.250.036 1.102.944.356 

12

1.054.440.111 42.177.604 2.108.880 4.217.760 1.102.944.356 
 

     ÖRNEK 1: Kredinin 9. taksidinin 10 gün erken ödenmesi durumunda müşteriden 1.088.816.917 TL tahsil edilir.

     ÖRNEK 2: Kredinin 9. taksitle beraber aynı tarihte erken ödenerek kapatılması durumunda müşteriden 4.129.190.443 TL tahsil edilir.

     ÖRNEK 3: Kredinin 9. taksidinin vadesinden 10 gün sonra tamamının kapatılması durumunda 3.072.648.527 TL tahsil edilir.

     Ek - 2

     Ödemeler ve Masraflar ile Kredi Miktarı Arasındaki Denkliği Gösteren Denklem

     Bu hesaplama yapılırken:

     a) Başlangıç tarihi ilk taksidin vade tarihidir.

     b) Hesaplamalarda kullanılan tarihler arasındaki süreler, 1 yıl ya da yılın kesirleri olarak ifade edilir. Bir yılda 365 gün veya 365,25 gün artık yıllarda 366 gün, 52 hafta veya 12 eşit ay bulunduğu kabul edilecektir.

     c) Hesaplamanın sonucu, küsuratlı sayılarda en azından bir ondalık basamak yürütülecektir. Belli bir ondalık basamağın yuvarlanmasında, ondalık basamağı izleyen rakam beşe eşit veya beşten büyükse, bu ondalık basamaktaki sayı bire eşitlenecektir.

 

 

 

SİTENE EKLE

ÜCRETSİZ ÜYELİK

HAVA DURUMU

ALAN ADI TESCİL

 

Alomaliye.com

Programları

  SMMM Seti

  Personel Programı

  PDKS Programı

  Genel Muhasebe

  İşletme Programı

  Sabit Kıymet

  Cari+Kasa Programı

  Alohaber (Eko-Mevz)