TÜTÜN MAMULLERİ, ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN TOPTAN VE PERAKENDE SATIŞI İLE SATIŞ BELGELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK   

   TÜTÜN MAMULLERİ, ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN TOPTAN VE PERAKENDE SATIŞI İLE SATIŞ BELGELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK   

 

 

31 Aralık 2002 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 24980

 

Tütün,Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumundan:

 

Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin Toptan ve Perakende Satışı İle Satış Belgelerine İlişkin Yönetmelik

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, yurtiçinde üretilen ve ithal edilen tütün mamulleri ile alkol ve alkollü içkilerin toptan ve perakende satışları ve satış belgelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik tütün mamulleri, alkol ve alkollü içkilerin toptan ve perakende satışı ile alkollü içkilerin açık satışına ait satış belgelerinin verilmesi, sürelerinin uzatılması, yenilenmesi, iptali ve satıcıların uymaları gereken esaslar ile satış yerlerinin haiz olmaları gereken hükümleri kapsar.

 

Hukuki Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 sayılı Kanunda ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununa dayanılarak  hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

        Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

        Kurul: Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurulunu,

        Kurum: Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumunu,

        Tütün Mamulü: Üretilen ve/veya ithal edilen sigara ve diğer  mamulleri,

        Alkollü İçki: Hacmen % 0,5 ve daha fazla alkol içeren bira, şarap ve Türk Gıda Kodeksinde yer alan distile alkollü içkiler ile bu kodekste yer almamakla birlikte belirtilen sınırlama dahilinde alkol içeren diğer içecekleri,

        Alkol: Şişelenmiş etil alkoller ile kimyasal analizler için kullanılan ve özel ambalajında analitik saflıkta etil alkolleri,

        Ürün: Tütün mamulleri, alkol ve alkollü içkileri,

Umuma Açık Yer: Açılmasına ve faaliyette bulunmasına kolluk kuvvetlerinin soruşturması üzerine mahallin en büyük mülki amiri tarafından izin verilen ve belli şartlara uymak kaydıyla herkesin girebileceği istirahat ve eğlence yerini,

        İçkili Yer: Açık olarak alkollü içki satılan, içilen ve alkollü içki servisi yapılan yeri,

        Mahallin En Büyük Mülki Amiri: İllerde valiyi, büyükşehir belediyesi hudutları içinde kalanlar dahil ilçelerde kaymakamı,

        Toptan Satıcı: Yurtiçinde üretilen veya ithal edilen tütün mamulleri ile alkol ve alkollü içkilerin, satış belgesini  haiz perakende satıcılar ile açık içki satıcılarına dağıtım ve satışını yapan ve Kurum tarafından verilen satış belgesini haiz gerçek ve tüzel kişileri,

        Perakende Satıcı: Yurtiçinde üretilen veya ithal edilen tütün mamulleri ile alkol ve alkollü içkilerin tüketiciye satışını yapan ve Kurum tarafından verilen satış belgesini haiz gerçek ve tüzel kişileri,

        Açık İçki Satıcısı: Mülki amirce verilen işletme izin belgesi ile Kurumdan satış belgesi almış olan gerçek ve tüzel kişileri,

        Satış Belgesi: Tütün mamulleri, alkol ve alkollü içkileri toptan, perakende ve açık olarak satmak isteyenlere Kurum tarafından verilen izin vesikasını,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Satış Belgesi Verilmesi, Süre Uzatımı, Yenileme ve İptal

 

        Satış Belgesi Verilmesinde Aranan Şartlar

        Madde 5- Tütün mamulleri ile alkol ve alkollü içkileri satmak isteyenlerin;

a) 18 yaşından büyük ve vergi mükellefi olması,

b) Kaçakçılıktan ve 4733 sayılı Kanun ile 4250 sayılı Kanuna karşı gelmekten mahkumiyeti bulunmaması,

c) Ticaret Odalarına kayıtlı veya 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanunu gereğince faaliyet konusuna en yakın bir oda veya derneğe üye olmaları,

d) Satış yapılacak yerin tütün mamulleri ile alkol ve alkollü içkilerin evsafına uygun muhafazasına ve satışına elverişli bulunması,

gerekir.

 

Satış Belgesi Başvurusu

Madde 6- Beşinci maddede belirtilen şartlara sahip olup, ilk defa satış belgesi talebinde bulunacaklar satış yapılacak yerin açık ve tam adresi ile ikamet adresi belirtilmiş  başvuru formlarına (EK:1);

a) Onaylı nüfus cüzdanı örneği ile bir adet vesikalık fotoğrafı,

b) Son altı ay içerisinde alınmış Adli Sicil Belgesini,

c) Unvanının yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya oda üyelik belgesini,

d) Vergi kaydına ilişkin onaylı belgeyi,

e) Satış Belgesi bedelinin yatırıldığına ilişkin belgeyi,

ekleyerek şahsen, yetkili temsilcileri veya posta ile Kuruma başvuruda bulunurlar.

Tüzel kişiler, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen belgeleri temsil yetkisini haiz bir üye adına veya yetkili organlarınca görevlendirilen bir gerçek kişi adına düzenlerler.

 

Satış Belgesi Düzenlenmesi

Madde 7- Yapılan inceleme sonucu talebin uygunluğunun saptanması üzerine Kurum tarafından satış belgesi düzenlenerek ilgilisine verilir.

Öğrenci yurtları, spor kulüpleri, her türlü öğretim ve eğitim kurumları, kahvehane, kıraathane, pastahane, bezik ve briç salonlarında alkollü içkilerin satışı için satış belgesi verilmez. Akaryakıt istasyonlarının mağaza ve lokantalarında ise hacmen % 5 alkolden fazla alkol içeren yüksek alkollü içkilerin satışı için satış belgesi verilmez.

Satış belgeleri alındığı yıl için geçerlidir.

 

Belge Sürelerinin Uzatılması ve Yenilenmesi

Madde 8- Daha önce satış belgesi almış bulunan toptan ve perakende satıcılar ile açık içki satıcılarının belge sürelerinin uzatılması veya yenilenmesi işlemleri, ilgililerin müracaatı üzerine Kurum tarafından her yıl ocak ayı içerisinde yapılır.

a) Uzatma işlemi; başvuru sahiplerinin satış belgesi ücretini Kurumun hesabına yatırdıklarına ilişkin belgeyi, işyeri ve ikametgahının açık ve tam adreslerini gösterir bir dilekçe ile birlikte Kuruma göndermelerini müteakip, seri numaralı yıllık geçerlilik pulunun mevcut satış belgesinde tefrik edilmiş yere ilgilisi tarafından yapıştırılması suretiyle yapılır.

b) Yenilenme işlemi; başvuru sahiplerinin işyeri ve ikametgahlarının açık ve tam adreslerini içerir dilekçelerine satış belgesi ücretini yatırdıklarına ilişkin belge ile bir adet vesikalık fotoğrafını eski satış belgeleriyle birlikte vermelerini müteakip, Kurum tarafından yeni satış belgesi düzenlenmesi suretiyle yapılır. Satış belgeleri beş yılda bir yenilenir.

 

Münhasır Alkol ve Alkollü İçki Satıcılığı

Madde 9- Alkol ve alkollü içkileri piyasaya arz ambalajında satmak isteyen perakende satıcılara, münhasıran alkollü içki satıcılığı belgesi verilir.

Münhasır alkol ve alkollü içki satıcılığının kapsamı ile uygulamaya geçişe ilişkin hususlar Kurum tarafından belirlenip ilan edilir.

 

Satış Belgesi Bedeli

Madde 10- Satış belgesi verileceklerden yıllık olarak aşağıda gösterilen bedeller tahsil edilir.

A- Toptan Satıcılar

İl merkezlerinde (Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde) 1.000.000.000.TL,

İlçe merkezlerinde 400.000.000.TL,

B- Perakende Satıcılar

İl merkezlerinde (Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde) 100.000.000.TL,

İlçe merkezlerinde 60.000.000.TL,

Diğer mahallerde 20.000.000.TL,

C- Açık İçki Satıcıları

İl merkezlerinde (Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde) 400.000.000.TL,

İlçe merkezlerinde 150.000.000.TL,

 

Bu bedeller 2003 yılı için geçerli olup, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır.

 Satış belgesi bedelleri Kurum tarafından her yıl Ocak ayı içerisinde tahsil olunur.

 

Satış Belgelerinin Askıya Alınması ve İptali

Madde 11- Ocak ayı içerisinde satış belgelerinin sürelerinin uzatılması veya yenilenmesi işlemlerini yapmayanların satış belgeleri Kurum tarafından iki ay süreyle askıya alınır. Mart ayı sonuna kadar gerekli işlemi yapmayanların ise satış belgeleri iptal edilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 Yasaklar ve Satıcıların Uymaları Gereken Hususlar

 

Yasaklar

Madde 12- Tütün mamulleri, alkol ve alkollü içki satıcılarının 4207, 4250 ve 4733 sayılı Kanunlar ile Kurum tarafından yapılan  düzenlemelere uymaları zorunludur.

Toptan ve perakendeci satıcılar ile açık içki satıcıları ilgili mevzuatı çerçevesinde Kurumdan izin ve yetki almamış kişilerden ürün alamazlar.

İşyerlerinde kaçak ve sahte ürün bulunduramazlar.

        18 yaşından küçüklere hiçbir şekilde tütün mamulleri satışı yapılamaz.  

İçki satış yerleri ile tüm ticari ve kamuya açık yerlerde, tüketilmek veya beraberinde götürülmek üzere 18 yaşından küçüklere alkollü içecek satılması ve sunulması yasaktır.

        

        Satış Yerlerine Ait Şartlar

        Madde 13- Tütün mamullerinin isim, marka, veya alametler kullanılarak her ne suretle olursa olsun reklam ve tanıtımının yapılması veya bunların kullanılmasını teşvik edici ve özendirici kampanyalar düzenlenmesi yasaktır. Alkollü içki kullanımını teşvik edici ve özendirici kampanyalar düzenlenemez.

Tütün mamullerinin markalarını çağrıştıracak şekilde sözcükler, şekiller, resim, renk ve harfler ile her türlü işaretler, satış yerlerinin dış yüzeyi, içerisi ve vitrinlerinde bulundurulamaz.

Toptan Satıcılar tütün mamulleri, alkol ve alkollü içkileri ayrı depolarda veya gıda maddelerine mahsus depoların özel olarak ayrılmış bölümlerinde, ürünün kalitesini koruyacak, marka bazında sınıflandırılmasına ve denetimlerde sayılmasına imkan verecek şekilde güvenle saklanmasını ve perakende satıcıya güvenli şekilde ulaştırılmasını sağlar. İrsaliye ve faturaları üzerinde kendisinin ve ürün sattığı perakende veya açık içki satıcısının sicil numarası bulunur.

Perakende satıcılar, satışa arz ettikleri tütün mamulleri, alkol ve alkollü içkileri diğer maddelerden ayrı ve temiz bir halde bulundurmak, mamulün kalitesinin ve ambalajının bozulmaması için gerekli tedbirleri almak zorundadırlar.

Perakende satıcılar, tüketici talepleri doğrultusunda her türlü ürünü bulundurur ve bunları adil bir şekilde teşhir ederler. Hiçbir firma veya ürüne üstünlük sağlayan düzenleme yapılamaz.

Açık içki satıcıları, alkollü içkilerin ürün ve sunum kalitesini korumak, insan sağlığı ve kamu güvenliğini gözetmekle sorumludurlar.

        

        Tabela Düzeni

        Madde 14- Perakende satıcılar işyerlerinin dışına astıkları tabelalarda “Tütün Mamulleri Satıcılığı”, “Alkollü İçkiler Satıcılığı” veya “Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Satıcılığı” ibarelerinden herhangi birini kullanabilirler.

        Kurum tarafından verilen perakendeci numarasının tabelalarda yazılması zorunludur.

                

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Denetim ve Cezai  Hükümler

 

Denetim ve Yaptırım

Madde 15- Tütün mamulleri, alkol ve alkollü içki satıcıları mülki amirlerce, mahalli belediye ve sağlık kurumları ile Kurum tarafından, lüzum görülen hallerde denetlenebilir.

Satıcılar yapılacak inceleme ve denetlemeye mani olamazlar.

Satıcılar bulundukları yerin ihtiyacına uygun ürünleri yeterli miktarlarda olmak üzere her çeşit ve nevide satış yerlerinde bulundururlar.

Her türlü resmi ve özel okul bina ve tesisleri ile ibadethanelerin ikiyüz metre mesafesinde açık alkollü içki satışı yapılamaz.

Ancak, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 19 uncu maddesinin birinci fıkrası ile, Resmi veya Özel Öğretim Kurumlarının Hapishane, İçkili Yer ve Umuma Açık Yerlere Olan Uzaklıklarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik’in 10 uncu maddesiyle getirilen istisnalar saklıdır.

Bu Yönetmelik hükümlerine uymadıkları belirlenen ve Kurum tarafından yapılacak yazılı uyarıya rağmen belirtilen hususları yerine getirmeyen satıcıların satış belgeleri bir aydan üç aya kadar askıya alınır, aykırılığın tekerrürü halinde satış belgeleri iptal edilir.

Açık içki satıcılarının satış belgeleri ise, Kurum tarafından mülki amirliğe yapılan başvurunun uygun görülmesi veya diğer ilgili mevzuata aykırı hareketlerinin tespit edilmesi halinde, doğrudan mülki amirliğin başvurusu üzerine Kurum tarafından iptal edilir.

Kurum gerek gördüğü hallerde yazılı uyarı ve askı süresine uymaksızın derhal iptal edebilir.

 

Cezai Hükümler

Madde 16- Satış belgesi almadan satış yapanlar, ellerindeki ürünlere el konulmakla birlikte satış belgesi bedelinin on katı tutarında ağır para cezası ile cezalandırılırlar.

Bu suçu işleyenlere yardım edenler hakkında asıl faillere verilecek cezaların yarısı hükmolunur. Bu fiillere katılan memur ve görevliler de asıl failler gibi  ceza görürler.

Kaçak olarak yakalanan ürünlere el konulmakla birlikte, suç failleri hakkında 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun uyarınca işlem yapılır.

        Kaçakçılıktan mahkum olan satıcıların satış belgeleri iptal edilmekle birlikte, kendilerine bir daha satış belgesi verilmez.

        

Satış Belgesi İptal Edilenlerin veya İstekleri ile Satıcılığı Terk Edenlerin Ürünlerinin Değerlendirilmesi

        Madde 17- Satış belgesi iptal edilenlerin ellerinde bozulmadan kalmış olan mevzuata uygun olarak üretilmiş veya ithal edilmiş ürünlerin tasfiyesine Kurum tarafından karar verilir.

Kendi istekleri ile satıcılığı terk edenlerin ürünleri ise, satışı yapan üretici, ithalatçı, dağıtıcı veya toptan satıcı tarafından satın alınabileceği gibi, satış belgeli bir perakendeci satıcıya da devredilebilir.

        Kendi isteği ile satıcılığı bırakanlar otuz gün içerisinde satış belgelerini Kuruma iade etmek zorundadırlar.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

 

Devir Yasağı

Madde 18- Satış belgeleri fiili satıcılar adına düzenlenir ve bir başkasına devredilemez.

 

Belediye Teşkilatı Olmayan Yörelerde ve Turistik Yerlerde İçki Satıcılığı

Madde 19- Belediye teşkilatı bulunmayan yörelerde içkili yer açılamaz. Bu yerlerde piyasaya arz ambalajında içki satmak isteyenlere o yerin bağlı olduğu mülki amirin turizm, genel güvenlik ve asayiş yönünden yapacağı değerlendirme sonucu olumlu görüşünü belirten yazısı alındıktan sonra satış belgesi verilir.

Belediye hudutları dışındaki turistik yerlerde piyasaya arz ambalajında veya açık olarak içki satmak isteyenlerin mahallin en büyük mülki amirinden işletme izin belgesi almaları zorunludur.

        

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

        Madde 20- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, yönetmeliğin 3 üncü maddesinde belirtilen mevzuat ve Kurum tarafından yapılan diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Son Hükümler

 

        Yürürlük

        Madde 21- Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesi Kurum tarafından yapılacak düzenlemeyi müteakip, diğer maddeleri ise 1/1/2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

        Yürütme

        Madde 22- Bu Yönetmelik hükümlerini Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(EK : 1)

 

SATIŞ BELGESİ

Başvuru Formu

 

 

 

 

......./....../2003

 

 

 

TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLER PİYASASI

DÜZENLEME KURUMUNA

 

 

 

             Satışını yapmak istediğim aşağıda belirtilen ürünler için SATIŞ BELGESİ almak istiyorum. Konu ile ilgili mevzuat çerçevesinde bütün hüküm ve şartları kabul ettiğimi belirtir, gereğini arz ederim.

 

 

 

Adı Soyadı

 

 

 

 

İmzası

 

 

 

 

 

 

Talepte Bulunan Kişi veya Firmanın :

 

        Adı/Unvanı :...............................................................

        İkamet Adresi: ..............................................................

 

                              : ..............................................................

        İşyeri Telefon No: ..............................................................

        Kayıtlı Olduğu Oda ve No:...............................................................

        Kayıtlı Olduğu Vergi Dairesi ve No:...............................................................

        Kurum Sicil Kayıt No:...............................................................

 

 

Satışı Yapılacak Ürünün :

 

        Nev’i

Alkol/Alkollü İçki    Tütün Mamulü      Her İkisi

  

 

Açık            Kapalı

 

 

 

        Satış Yerinin Adresi

:..............................................................