UYGULAMA İÇ GENELGESİ SERİ NO:2004/1   

 

UYGULAMA İÇ GENELGESİ SERİ NO : 2004/1

Tarih: 08/01/2004

Sayı: B.07.0.GEL.0.71/7100-101-1086

 

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü


SAYI: B.07.0.GEL.0.61/6153-
KONU:

UYGULAMA İÇ GENELGESİ
SERİ NO : 2004/1

........................ VALİLİĞİ
(Defterdarlık : Gelir Müdürlüğüne)

5035 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 02.01.2004 tarih ve Mükerrer 25334 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanunun 43. maddesinde;

“16.8.1997 tarihli ve 4306 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin (A) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

A) 1. 13.4.1994 tarihli ve 3984 sayılı Kanun uyarınca Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafından yayın kuruluşlarının reklam gelirlerinden alınan pay kadar ayrıca hesaplanacak tutarda eğitim katkı payı 31.12.2010 tarihine kadar, Radyo Televizyon Üst Kurulu payı ile birlikte ödenir. Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafından tahsil edilen eğitim katkı payları ertesi ayın yirminci günü akşamına kadar beyan edilerek ödenir.

Eğitim katkı payının tarh, tahakkuk ve tahsilinde ilgili mevzuat hükümleri ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

2. a) 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun "IV-Makbuzlar ve diğer kâğıtlar" başlıklı bölümünün (2) numaralı fıkrasının (b), (c), (d) ve (e) bentleri uyarınca tahsil edilen damga vergisinin,

b) 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (8) sayılı tarifenin "VI-Meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar" başlıklı bölümünün (15) numaralı fıkrasının (a) ve (b) bentleri, (16) numaralı fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri ile "Finansal faaliyet harçları" başlıklı XI inci bölümünün (10) numaralı fıkrası hükümlerine göre tahsil edilen harçların,

c) 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 40 ıncı maddesine göre tahsil edilen şans oyunları vergisinin,

%25'i, 31.12.2010 tarihine kadar sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı payı olarak ayrılır.

Bu hükme göre ayrılan paylar, tahsil edildiği ayı izleyen ayın son günü akşamına kadar Milli Eğitim Bakanlığına ödenir.”

hükmü yer almaktadır. Söz konusu kanunun yukarıda belirtilen 43 üncü maddesinde bahsi geçen vergi ve harçlar için vergi dairelerince yapılacak işlemler, belirlenen vergi kod ve adları ile muhasebeleştirilmesinde kullanılacak ekonomik gelir kodları aşağıda açıklanmıştır.

5035 sayılı Kanuna göre Damga Vergisi

Kanunun yürürlük tarihinden itibaren, vergi dairelerince alınan yıllık gelir vergisi, kurumlar vergisi, muhtasar, katma değer vergisi beyannameleri ve diğer beyannameler için tahakkuk ve tahsil edilecek damga vergisi için “1048” vergi kodu, “5035 sayılı kanuna göre damga vergisi” adı ve “5035 SK Damga V” kısa adı tanımlanmıştır.

5035 sayılı Kanuna göre Harçlar

Kanunun yürürlük tarihinden itibaren ;

- 492 sayılı Kanuna ekli 8 sayılı tarifenin VI – Meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar bölümünün 15 numaralı fıkrasının a ve b bentlerinde yer alan avcı derneklerine dahil olanlardan ve avcı derneklerine dahil olmayanlardan alınacak harçlara,

- 16 numaralı fıkrasının a,b,c bentlerinde yer alan resmi makamlar tarafından gerçek kişilere verilecek silah taşıma müsaade vesikaları, bulundurma vesikaları, özel kanuna göre verilecek yivsiz tüfek ruhsatnameleri için alınacak harçlara,

- XI Finansal Faaliyet Harçları bölümünün 10 numaralı fıkrasında yer alan İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında yapılan iş ve işlemler nedeniyle alınan menkul kıymet kotasyon ve tescil ücretleri, kurtaj ücretlerinden borsa yönetimine ödenecek borsa payları ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan tescil ve kayıtlar nedeniyle alınan ücretler üzerinden %50 oranındaki harçlara,

ilişkin olarak “9048” vergi kodu, “5035 sayılı Kanuna göre harç” adı ve “5035 SK Harç” kısa adı tanımı yapılmıştır.

5035 sayılı Kanuna göre Şans Oyunları Vergisi

5035 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi ile ihdas edilen; Şans Oyunları Vergisi için “4048” vergi kodu, “5035 sayılı Kanuna göre Şans Oyunları Vergisi” adı ve “Şans Oyun V. kısa adı” tanımı yapılmıştır.

Yukarıda belirtilen vergi ve harçlara ilişkin belirlenen vergi kod ve adları otomasyonlu vergi daireleri sistemlerine aktarılmıştır.

Otomasyonsuz vergi dairelerinde ise; yukarıda belirtilen vergilerin kısa adları düzenlenen belgelere (tahakkuk fişi, vergi dairesi alındısı, tahakkuk ve tahsilat bordroları v.b) yazılacak, tahakkuk ve tahsilat bordrolarında ayrı sütunlarda gösterilecektir.

Muhasebe kayıt servisince yapılacak işlemler :

4306 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinin (A) fıkrasının 1 numaralı bendi gereğince Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafından tahsil edilerek vergi dairesine ödenen eğitime katkı payı tutarı için 602- Bütçe Gelirleri Hesabının 02.07.09.01,

2-a bendi gereğince tahsil edilecek Damga vergisi tutarı 602-Bütçe Gelirleri Hesabının 01.06.01.03,

2-b bendi gereğince tahsil edilecek harç tutarının 602- Bütçe Gelirleri Hesabının 01.08.11,

2-c bendi gereğince tahsil edilecek Şans Oyunları Vergisi 602- Bütçe Gelirleri Hesabının 04.06.01.55,

gelir ekonomik kodlarında izlenmesi, iadesi gereken tutarların ise 603-Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler Hesabının aynı ekonomik kodlarından iadesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Bakan a.