TBMM GENEL KURULU'NDA GELİR VERGİSİ ORANLARINDA İNDİRİM ÖNGÖREN VE YATIRIM İNDİRİMİ UYGULAMASINI KALDIRAN YASA TEKLİFİ KABUL EDİLDİ   

 

TBMM Genel Kurulu'nda, gelir vergisi oranlarında indirim öngören ve yatırım indirimi uygulamasını kaldıran yasa teklifi kabul edildi.

 

Kanuna göre, gelir vergisi dilimleri azaltılacak ve tek tarifeye geçilecek. Yıllık gelirin 7 bin YTL'ye kadar olan kısmından yüzde 15, 7-18 bin YTL arasındaki kısmından yüzde 20, 18-40 bin YTL arasından yüzde 27 ve 40 bin YTL'nin üzerindeki kısmından ise yüzde 35 vergi alınacak.


Buna göre, gelir vergisinde eski tarife ile yerine konulacak yeni tarife şöyle:


VERGİ DİLİMLERİ GELİR VERGİSİ ORANLARI

 

Eski tarife Ücretliler Diğer Mükellefler
(Yüzde) (Yüzde)
----------------------- ---------- -----------------
6.600 YTL'ye kadar 15 20
6.600-15.000 YTL arası 20 25
15.000-30.000 YTL arası 25 30
30.000-78.000 YTL arası 30 35
78 bin YTL üstü 35 40

.
Yeni tarife GELİR VERGİSİ ORANI
---------------------- -------------------
7.000 YTL'ye kadar 15
7.001-18.000 YTL arası 20
18.001-40.000 YTL arası 27
40.000 YTL'nin üzeri 35


YATIRIM İNDİRİMİ UYGULAMASI

Kanunla yatırım indirimi uygulamasına son veriliyor, Gelir Vergisi Kanunu'nun yatırım indirimi istisnasını düzenleyen 19. maddesi yürürlükten kaldırılıyor.


1 Ocak 2006 tarihinden önce uygulanan yatırım indirimi istisnasına ilişkin geçiş hükümlerine göre, 1 Ocak 2006'dan önce yatırıma başlayan mükellefler, 31 Aralık 2005 tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre hesaplayacakları yatırım indirimi istisnası tutarlarını, bu tarihteki mevzuat hükümleri çerçevesinde 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait kazançlarından indirebilecek.
Söz konusu yıllara ilişkin beyan edilecek kazançlardan indirilemeyen bir kısmın kalması halinde, kalan tutar, 2008'den sonraki yılların kazançlarından indirilemeyecek.

AMME ALACAKLARI

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da yapılan değişikle de genel bütçeye gelir kaydedilen vergi, resim, harç ile vergi cezaları ve bunlara bağlı zam ve faizler için uygulanan hacizlerde, amme alacaklarına tanınan rüçhan hakkının genel bütçe vergi gelirleri açısından da korunması sağlandı. Kamu alacağı; borçlusunun iflası, mirasın reddi ve terekenin resmi tasfiyeye tabi tutulması hallerinde var olan öncelik hakkı, İcra İflas Yasası'ndaki hükümlere paralel olarak, imtiyazlı alacaklar içinde de korunarak ilk sıraya alındı.

 

Kamu borçlusunun üçüncü şahıslar nezdindeki menkul mallarının, alacak ve haklarının haczedilmesi halinde, üçüncü şahıslara, mahkemeler aracılığıyla iddia ettikleri durumu ispat etme imkanı verildi.


Kendisine haciz bildirisi tebliğ edilen üçüncü şahıslar, amme borçlusunun mallarının, alacak ve haklarının kendilerinde bulunup bulunmadığına ilişkin cevaplarını, 7 gün içinde ilgili tahsil dairesine bildirecek. Bu süre içinde bildirimde bulunulmaması halinde, kanuni takibat yapılacak. Üçüncü şahıslara, haciz bildirisinin tebliğ tarihinden itibaren 1 yıl içinde, menfi tespit davası açma hakkı
verilecek.


Mahkemece yürütmeyi durdurma kararı verilmeden önce yapılan takipler nedeniyle tahsil edilen tutarlar ya da tatbik edilen hacizlerle ilgili, gösterilen teminatın alacaklı tahsil dairesince kabul edilmesine bağlı olarak işlem tesis edilecek; tahsil edilen tutarlar iade edilebilecek ya da hacizler kaldırılabilecek.


Menfi tespit davası açan üçüncü şahsın haksız çıkması halinde ise haksız çıktığı tutarın yüzde 10'u kadar inkar tazminatına hükmedilecek, 1 aydan 6 aya kadar hapis cezası verilecek. Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle menfi tespit davası açma hakkı olmayan üçüncü şahıslardan, ödeme emrine itiraz edilmiş ve kısmen veya tamamen itirazı reddedilmiş olanlar ile takip konusu amme alacağının asıl amme borçlusu tarafından ödenmiş olması nedeniyle borçlu sıfatı sona ermiş olanlardan, haksız çıkma zammı tahsil
edilmeyecek.

BİYODİZELE ÖTV

Özel Tüketim Kanunu'nda yapılan değişiklikle de Kaçakçılık Mücadele Kanunu'nca el konulan veya Gümrük Kanunu uyarınca tasfiyelik hale gelenlerden, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nca belirlenen zorunlu standartlara uymayanlarının rafinelere teslim edilmesi halinde, vergiyi doğuran olay, bu malların rafineriler tarafından tesliminde gerçekleşecek ve verginin mükellefi, bu teslimi gerçekleştirenler olacak.


Kanunla, biyodizele litre başında 0,6498 YTL oranında ÖTV getiriliyor.
Traş sabunu, traş köpüğü ve traş kremine, yüzde 6.7 oranında ÖTV uygulanacak.
Alkollü içkiler ile sigara ve puronun asgari maktu vergi tutarları, nispi vergileme yöntemiyle yapılacak.

MOTOSİKLETTE ÖTV ARTTI

Motosiklet piyasasında yerli üretimi desteklemek amacıyla aynı kanunda yapılan değişiklikle de motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın) için yüzde 8 olarak uygulanan ÖTV oranı artırıldı. Motor silindir hacmi 250 cm3'ün altında olanlara yüzde 22 oranında, motor silindir hacim 250 cm3'ü geçenlere ise yüzde 37 oranında ÖTV uygulanacak.

VERGİ ZIYAI CEZASI

Vergi Usul Kanunu'nda yapılan değişiklikle de ''vergi ziyaı suçu'' işleyenlere, ziyaa uğrattıkları verginin 1 katı tutarında ceza getirildi.


1 Ocak 2006 tarihinde önceki dönemlere ilişkin olarak, bu tarihten sonra ortaya çıkan ve vergi zıyaı cezası kesilmesini gerektiren fiiller için zıyaa uğratılan verginin 1 katı tutarında vergi zıyaı cezası kesilecek. Bu ceza, vergi zıyaına, vergi kaçakçılığı dolayısıyla yol açanlara 3 kat, iştirak edenlere 1 kat, vergi incelemesine veya takdir komisyonuna sevk edilmesinden sonra verilenler hariç olmak üzere, kanuni süresi geçtikten sonra verilen vergi beyannameleri için de yüzde 50 oranında uygulanacak.