VERGİ BEYANNAMELERİNİN SERBEST MUHASEBECİ VEYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERE İMZALATTIRILMASI MECBURİYETİ VE 2004 YILINA İLİŞKİN YENİ HADLER   

 

18 Aralık 2003

Veysi Yeşilkaya

SMMM

vydenetim@e-kolay.net

Telf: 0212 320 80 61-62

 

Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere İmzalattırılması Mecburiyeti ve 2004 Yılına İlişkin Yeni Hadler

 

Bilindiği üzere, 4008 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanununa eklenen Mükerrer 227’nci madde ile; vergi beyannamelerinin 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış Serbest Muhasebeci veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere İmzalattırılması mecburiyetini getirmeye, bu mecburiyeti beyanname çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibariyle ayrı ayrı uygulatmaya, ve söz konusu uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

 

Maliye Bakanlığı bu yetkiye dayanarak; vergi beyannamelerinin, 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış Serbest Muhasebeci veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler tarafından imzalanması mecburiyetine ilişkin usul ve esasları son olarak 29.06.1997 tarih ve 23034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4 seri numaralı Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce imzalanması hakkındaki Genel Tebliğ ile düzenlemiş olup olup önceki 1,2 ve 3 seri numaralı tebliğleri yürürlükten kaldırmıştır.

 

1- Vergi Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Olan Mükellefler

 

Kurumlar Vergisi veya ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen Gelir Vergisi mükelleflerinden, 2003 yılı aktif toplamı 2.641.037.586.396 TL ve net satışlar toplamı 5.282.075.172.791 TL’nı aşmayanlar, 2004 yılına ilişkin yıllık gelir veya Kurumlar Vergisi beyannameleri ile Muhtasar Beyannameler ve Katma Değer Vergisi beyannamelerini 3568 sayılı kanuna göre yetki almış Serbest Muhasebeci veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere imzalatmak zorundadırlar. Yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi (tasfiye, birleşme ve devir beyannameleri dahil) vermek durumunda bulunan mükellefler,  yukarıda belirtilen hadleri(Bu hadler Maliye Bakanlığınca belirlenmediği durumlarda her yıl Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılarak yeniden tespit edilir) aşmaları durumunda söz konusu beyannameleri ile bunlara ekli mali tablolarını ve bildirimlerini diledikleri takdirde 18 sıra numaralı "Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği hükümlerine göre yeminli mali müşavirlere tasdik ettirebilirler.

 

4 seri numaralı Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce imzalanması hakkındaki Genel Tebliğde; beyannamelerini Serbest Muhasebeci veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere imzalatmaları gerektiği halde, imzalatmayan veya belirtilen esaslara uyulmaksızın imzalatan mükellefler hakkında Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre, cezai işlem yapılacağı, aynı kanunun 30 uncu maddesine 4008 sayılı kanunla eklenen 8 numaralı bent uyarınca re'sen takdiri gerektirdiği, durumun vergi dairelerince takdir Komisyonu'na intikal ettirileceği ve söz konusu mükelleflerin öncelikle incelenmesine özen gösterileceği belirtilmiştir.

 

2- Vergi Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Olmayan Mükellefler

 

a- İşletme defteri tutan ve alım-satım işi yapanlardan 2003 yılı hasılatı 92.436.315.521 lirayı aşmamış olanlar,

b- İşletme defteri tutan ve alım-satım işi dışında işler yapanlardan 2003 yılı hasılatı 46.218.157.761 lirayı geçmemiş olanlar,

c- Ziraî işletme esasına tabi çiftçilerden 2003 yılı ziraî hasılatı 92.436.315.521 lirayı geçmeyenler,

d- 2003 mesleki hasılatı 66.025.939.657 lirayı geçmeyen serbest meslek erbabı

e- Hadlere bakılmaksızın tüm noterler, tüm SM, SMMM ve YMM ler

f- Hadlere bakılmaksızın, özel kanunla kurulan kooperatifler, bunların üst birlikleri ve vergiden muaf olanlar beyannamelerini 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensuplarına imzalatmak zorunda değildirler.

 

3- İmzalatma Kapsamındaki Beyannameler

 

2003 yılı aktif toplamı 2.641.037.586.396 TL ve net satışlar toplamı 5.282.075.172.791 TL’nı aşmayan Kurumlar Vergisi veya ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen Gelir Vergisi mükelleflerine ait yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannameleri ile Muhtasar Beyannameler ve Katma Değer Vergisi beyannamelerinin 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış Serbest Muhasebeci veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere imzalatılması zorunludur. Sözü edilen beyannameler  dışında kalan beyannamelerin Serbest Muhasebeci veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere imzalatılması zorunluluğu bulunmamaktadır. Ayrıca gelirleri ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile sair kazanç ve iratlardan oluşan gelir vergisi mükelleflerine ait beyannamelerin de 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış Serbest Muhasebeci veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere imzalatılması mecburiyeti bulunmamaktadır.

 

Yıllık Gelir Vergisi beyannamesinde ticari, zirai veya mesleki kazanç yanında başka unsurlardan elde edilen gelir bulunması halinde imzalatma mecburiyeti ve buna ilişkin sorumluluk, bu gelir unsurlarıyla sınırlıdır.

 

4- Beyannameleri İmzalayan Serbest Muhasebeci veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin sorumluluğu

 

Serbest Muhasebeci veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin imzalayacakları vergi beyannamelerine ilişkin sorumlulukları 4 seri numaralı Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce imzalanması hakkındaki Genel Tebliğde belirtilmiştir. Buna göre;

 

Vergi beyannamelerini imzalayan Serbest Muhasebeci veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler, mükellef tarafından kendilerine ibraz edilen belgelerin, Muhasebe sistemi Uygulama Genel Tebliğleri ile Genel Muhasebe kurallarına uygun ve doğru olarak yasal süresi içinde kanuni defterlere kaydedilmesinden ve mali tablolara aktarılmasından sorumludur.

 

Serbest Muhasebeci veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler, bilerek kullandıkları veya harici araştırmayı gerektirmeden veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı olduğu anlaşılabilen belgelerden de sorumlu olacaklardır. miktar veya tutar itibariyle işletmenin faaliyet konusu veya iş hacmiyle mütenasip olmayan belgeler ile ticari örf veya teamüle uygun olmayan belgeler Serbest Muhasebeci veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin sorumluluğu kapsamındadır. Böyle bir belgenin varlığı halinde, Serbest Muhasebeci veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin bunun doğruluğunun tesbitini mükelleften isteyebilirler. Mükellefin bir tesbitte bulunmaması veya bu konuda Serbest Muhasebeci veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin ikna olmaması halinde, keyfiyet, Serbest Muhasebeci veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafından, beyanname verme süresi sonuna kadar ilgili Vergi dairesine yazılı olarak bildirilecektir. Bu bildirimle birlikte Serbest Muhasebeci veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirin söz konusu belgelere ait sorumluluğu ortadan kalkacaktır.

 

Sorumluluğunu tesbitinde, yukarıda belirtilen sorumlulukla bağlantılı olarak ortaya çıkan vergi ziyaının varlığı yeterli olacaktır.

 

Serbest Muhasebeci veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler, beyannamelerini imzaladıkları mükelleflerce ibraz edilen belgelerde yer alan bilgilerin kanuni defterlere ve defterlerdeki bilgilerin mali tablolara uygunluğunun yanında beyannamelere eklenen temel mali tablolarda yer alan ve Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine göre belirlenen Dönem Kar/zararı'nın doğruluğundan da sorumludurlar. Serbest Muhasebeci veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin sorumlulukları kapsamına giren yukarıda belirtilen işlemlerden dolayı bu vergi ziyaı ortaya çıktığı takdirde beyannameyi imzalayan Serbest Muhasebeci veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, ziyaa uğratılan vergi, ceza ve gecikme faizlerinden mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaktır.

 

Beyanname ve eklerini yeminli mali müşavirlere tasdik ettiren mükelleflere ait muhasebeye ilişkin işlemlerin ruhsatlı Serbest Muhasebeci veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce yerine getirilmesi durumunda, Serbest Muhasebeci veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin sorumlulukları yaptıkları işlerle sınırlıdır. Bu sorumluluk, ayrıca tasdiki yapan yeminli mali müşavirin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.