VUK 371 VE VUK 376   

 

VUK.NUN 371. MADDESİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI

 • Hiç verilmemiş beyannamelerin haber verme dilekçesinin verildiği tarihten başlayarak 15 gün içinde verilmesi.
 • Eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının keyfiyeti haber verme tarihinden başlayarak 15 gün içinde tamamlanması veya düzeltilmesi.
 • Haber verilen ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51. Maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla birlikte haber verme tarihinden başlayarak 15 gün içinde ödenmesi.

  (Bu şartları yerine getiren mükelleflere vergi ziayı cezası kesilmez.)

   

  DİLEKÇE ÖRNEĞİ

 __________________________Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne

___________

              Dairenizin ____________________Sicil Nolu Mükellefiyim, _________________________Vergilendirme Dönemine İlişkin ________________________

Vergisi Beyannamesini Sehven Dairenize Vermemiş Bulunmaktayım.

Beyannamemin 213 Sayılı V.U.K’nun 371. Maddesine Göre Kabulünü Bilgilerinize arz ederim.

_____/____/_____

Adı Soyadı/Ünvanı
İmza

 

 

VUK 376. MADDESİNE GÖRE YAPILACAK İNDİRİM ORANI

* Vergi Ziyaı cezasında birinci defada yarısı, müteakiben kesilenlerde üçte biri,

* Usulsüzlük veya Özel Usulsüzlük cezalarının üçte biri İndirilir.

İNDİRİMDEN YARARLANMA ŞARTLARI

 • İhbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili vergi dairesine başvurması.

 • Vergi ve indirimden arta kalan cezaların vadesinde ödenmesi veya,

 • 6183 Sayılı A.A.T.U.H. Kanunun 10. Maddesinde sayılan teminatlardan göstermek suretiyle vadenin bitiminden itibaren (3) üç ay içinde ödenmesi.

 • Dava konusu yapılmaması.

DİLEKÇE ÖRNEĞİ

_________________________Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne

___________________

 

               Dairenizin ____________________Sicil No’lu Mükellefiyim,Tarafıma Tebliğ Edilen ___/___/______ Tarih,__________/____________Seri ve Sıra Nolu Ceza İhbarnamesi İle Adıma Kesilen ____________________Cezasını 213 Sayılı V.U.K’nun 376. Maddesinden Yararlanarak Ödemek İstediğimi Bilgilerinize arz ederim.

Adı Soyadı/Ünvanı
İmza         

ADRES :