EK:2


ELEKTRONİK BEYANNAME GÖNDERME
ARACILIK YETKİSİ TALEP FORMU VE TAAHHÜTNAMESİ
..../..../...........

.............................................Vergi Dairesi Müdürlüğüne / Başkanlığına

Beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi konusunda aracılık yapmak istiyorum. Aracılık yetkisi verilmesi talebimin değerlendirilerek tarafıma parola, kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi verilmesini arz ederim.MESLEK MENSUBU KİMLİK / ADRES BİLGİLERİ(*)
(Şirket şeklinde çalışılması halinde tüzel kişiliğe ait bilgiler verilecektir.)
Vergi Kimlik Numarası
T.C. Kimlik Numarası
Adı Soyadı / Unvanı
Ticaret Sicil No
Doğum Yeri / Tüzel Kişilerde
Kanuni Merkezi
Doğum Tarihi / Tüzel Kişilerde
Kuruluş Tarihi
Adresi
Telefon Numarası
Faks Numarası
Elektronik Posta Adresi
Kurumun Sorumlu Yetkilisinin
Adı Soyadı Unvanı(**)
Vergi Kimlik Numarası
T.C. Kimlik Numarası
Mühür / Kaşe Numarası
Bağlı Bulunduğu
Meslek Odası ve Sicil No

Tarafıma elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisinin verilmesi halinde;

1.Bakanlık tarafından beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi ile ilgili yayımlanan Elektronik Beyanname Genel Tebliği ve diğer ilgili düzenlemelerde belirtilen usul ve esasların tümüne uyacağımı,

 

2.a)Tarafıma verilmiş kullanıcı kodu, parola ve şifreden sorumlu olduğumu ve herhangi bir üçüncü kişiye açıklamayacağımı ve kullanımına izin vermeyeceğimi, kullanıcı kodu, parola ve şifreyi başka amaçlarla kullanmayacağımı, işyerimin satışı, transferi ve işi bırakmada kullanıcı kodu, parola ve şifremi kimseye devretmeyeceğimi, kiralayamayacağımı ve satmayacağımı, kullanıcı kodum, parolam ve şifremin yetkisiz kişilerce kullanıldığını öğrendiğim anda (şifrenin, parolanın, ve kodun kaybedilmesi, çalınması vb. durumlar dahil) Gelirler Genel Müdürlüğü 444 0 435 no.lu Çağrı Merkezine veya bağlı olduğum vergi dairesine bildireceğimi,

b)Kullanıcı kodu, parola ve şifrenin kullanımı suretiyle yapılan işlemlerin kendim veya yetkili kişilerce yapılmadığı yönünde bir iddia ileri sürmeyeceğimi ve tüm kullanımlardan sorumlu olduğumu, kullanıcı kodu, parola ve şifrenin yetkisiz kişilerce kullanıldığını öğrendiğim anda, (şifrenin, parolanın ve kodun kaybedilmesi, çalınması vb. durumlar dahil) Gelirler Genel Müdürlüğü 444 0 435 no.lu Çağrı Merkezine veya bağlı olduğum vergi dairesine bildireceğimi, bu bildirim anına kadar yapılan işlemlerden ve kullanımdan bizzat kendim ve / veya temsil ettiğim tüzel kişiliğin sorumlu olacağını,

c) Kullanıcı kodu, parola ve şifrenin tüzel kişiliğin yetki verdiği kişiye tesliminin tüzel kişiliğe teslim hükmünde olduğunu, tüzel kişiliğin yetki verdiği kişinin bu yetkilerini iptal ettiği takdirde durumu derhal ilgili vergi dairesine yazılı olarak bildirmek zorunda bulunduğumu, bu bildirimin ilgili vergi dairesi kayıtlarına girdiği ana kadar yapılan işlemlerden doğacak hukuki ve mali sorumluluğun tarafıma ait olacağını,

d) Kullanıcı kodu, parola ve şifresi verilen tüzel kişilik yetkilisinin bu yetkisinin sona erdirildiğine dair ilgili vergi dairesine yazılı bildirim yapılmadığı takdirde, tüzel kişiliği temsil yetkisinin devam ettiğinin kabulü gerekeceğini,

3.Mükellefle aramızda düzenlenmiş olan hizmet sözleşmeleri gereği bu mükelleflerin beyannamelerinde yer alan bilgilerin defter kayıtlarına ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasından dolayı ortaya çıkacak vergi ziyaı ve buna bağlı olarak salınacak vergi, kesilecek ceza ve hesaplanacak faizlerin ödenmesinden mükelleflerle birlikte müşterek ve müteselsil sorumluluğum saklı kalmak üzere, sadece aracılık hizmeti vereceğim mükelleflerle ilgili olarak da mükelleflerce veya kanuni temsilcilerince tarafıma verilen bilgilerin e-beyanname formatına uygulanarak gönderilmesi işleminde, mükelleflerce veya kanuni temsilcilerince tarafıma verilen bilgilerle elektronik ortamda göndererek onayladığım bilgilerin uyumsuzluğu halinde ortaya çıkacak vergi ziyaı ve buna bağlı olarak salınacak vergi, kesilecek ceza ve hesaplanacak faizlerin ödenmesinden mükellefle birlikte müşterek ve müteselsil sorumlu olacağımı,

 

4.Mesleki kurallara uyacağımı,

 

5.Elektronik ortamda yapılan işlemlerin tespit ve tevsikinde ilgili vergi dairesi ve Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Merkezi kayıtlarının esas alınacağını,

 

6.Vergi İdaresinin, tek taraflı olarak taahhütnameye yeni bir madde ilave etme veya taahhütnamenin herhangi bir maddesinde değişiklik yapma veya aracılık yetkisini kaldırma yetkisine sahip olduğunu, ilave veya değişik madde metninin tarafıma elektronik posta veya taahhütlü yazı ile bildirildiği tarih itibariyle yürürlüğe gireceğini,

 

kabul ve taahhüt ediyorum.


Mükellef / Kanuni Temsilci (ler)
Adı Soyadı
İmza
Tarih


(*) Adi ortaklık şeklindeki mükellefiyetlerde ortaklığa ait bilgiler yazılacaktır.
(**) Şirketlerde sorumlu yetkili birden fazla kişi ise yetkililerden ikisinin adı ve soyadı yazılmalıdır.