YAPI RUHSATLARININ SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNA GÖNDERİLMESİ VE YAPI KULLANMA İZİN BELGESİNİN VERİLMESİNDE KURUMCA DÜZENLENMİŞ "BORCU YOKTUR" YAZISININ ARANILMASI HAKKINDA TEBLİĞ     

Sitemizi Tavsiye Etmek İster misiniz?

 

 

21 Nisan 2005 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 25793

İçişleri Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan:

Yapı Ruhsatlarının Sosyal Sigortalar Kurumuna Gönderilmesi  ve Yapı Kullanma İzin Belgesinin Verilmesinde Kurumca Düzenlenmiş "Borcu Yoktur" Yazısının Aranılması Hakkında Tebliğ

 

             Amaç

             Madde 1 — Bu Tebliğin amacı, yapı ruhsatlarının Sosyal Sigortalar Kurumuna gönderilmesi ve yapı kullanma izin belgesi verilmeden önce ilgililerin Kuruma borçlarının bulunmadığına dair Kurumca düzenlenmiş bir yazının aranılmasına dair usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             Madde 2 — Bu Tebliğ, Valilikler, Belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer merciler tarafından gerçek veya tüzel kişilere verilecek yapı ruhsatlarının Kuruma gönderilmesi  ile yapı kullanma izin belgesi verilmeden önce Kurumca düzenlenmiş borcu yoktur yazısının aranılması hususlarını kapsar.

             Dayanak

             Madde 3 — Bu Tebliğ, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 8 inci ve 83 üncü maddelerine 24/06/2004 tarihli ve 5198 sayılı Kanun ile eklenen fıkralara istinaden hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             Madde 4 — Bu Tebliğde geçen;

             Bakanlık: İçişleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

             Kurum: Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığını,

             Kanun: 17/07/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununu,         

             Ünite: İnşaatın yapıldığı yeri kapsamına alan çevresine alan Kurumun ilgili Sigorta İl/Sigorta Müdürlüğünü,

             ifade eder.

             Yapı ruhsatlarının Kuruma gönderilmesi

             Madde 5 — Kanunun "İşyerini Bildirme" başlıklı 8 inci maddesine 5198 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile eklenen fıkrada, Valilikler, Belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer mercilerin, yapı ruhsatı verdikleri inşaatları ruhsat tarihinden itibaren bir ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlü oldukları öngörülmüştür. 

             Buna göre, gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılan veya yaptırılan bina inşaatları için Valilikler, Belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer merciler tarafından her ay düzenlenen yapı ruhsatlarının birer nüshası veya tasdikli birer fotokopisi, ruhsat tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Üniteye gönderilecektir.

             Yapı ruhsatlarına istinaden Kurumca yapılacak işlem

             Madde 6 — Yapı ruhsatlarının Ünitelere intikali üzerine öncelikle ruhsatta belirtilen inşaatın ünitede tescilli olup olmadığı araştırılacak, söz konusu inşaat işyeri tescilli değilse, bu durumda inşaata başlanılmış olup olmadığının bildirilmesi, başlanılmış ise 506 sayılı Kanunun 8 inci maddesi uyarınca işyeri bildirgesi verilmesi gerektiği iadeli taahhütlü bir yazı ile yapı sahibine bildirilecek ve sonucuna göre işlem yapılacaktır.

             Öte yandan, 506 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi ve 16/01/2004 tarihli, 25348 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 38 inci ve müteakip maddelerine göre Kurumca yapılacak işleme esas olmak üzere inşaata başlanılıp başlanılmadığı, başlanılmış ise hangi tarihte başlanıldığı gibi tereddüte düşülen hususların açıklığa kavuşturulması amacıyla ruhsat vermeye yetkili mercilerden istenilen bilgilerin zamanında cevaplandırılmasına gereken özen gösterilecektir.

             Yapı kullanma izin belgesi verilebilmesi koşulu

             Madde 7 — Kanunun "Teminatın ve Hakedişlerin Prim Borcuna Karşılık Tutulması ile Yapı Kullanma İzin Belgesinin Verilmesinde Borcu Yoktur Belgesinin Aranması" başlıklı 83 üncü maddesine 5198 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ile eklenen fıkrada, Valilikler, Belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer mercilerce, yapı kullanma izin belgesi verilmeden önce ilgililerden bu bina inşaatı işyerlerinden dolayı Kuruma borçlarının bulunmadığına dair Kurumca düzenlenmiş bir belgenin istenmesinin zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

             Kanunda yapılan bu düzenlemeye istinaden, gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılan veya yaptırılan binalara Valilikler, Belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer merciler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilmeden önce, ilgililerden ruhsata konu  bina inşaatı işyerinden dolayı Kuruma borçlarının bulunmadığına dair  ilgili Ünitece düzenlenmiş soğuk damgalı yazının ibrazı istenilecektir. Bu nitelikteki yazı ibraz edilmedikçe ilgililere yapı kullanma izin belgesi verilmeyecektir.

             Sorumluluk

             Madde 8 — Yapı ruhsatları ile yapı kullanma izin belgelerinin verilmesi ile ilgili olarak Kanunun 8 inci ve 83 üncü maddelerinde belirtilen yükümlülüklerin Valilikler, Belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer merciler tarafından zamanında yerine getirilmemesi halinde, sorumlular hakkında genel hükümler çerçevesinde işlem yapılacaktır.

             Yürürlükten kaldırılan mevzuat

             Madde 9 — 04/09/1992 tarihli ve 21335 sayılı Resmi Gazete’de İçişleri Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca müştereken yayımlanmış olan Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük 

             Madde 10 — Bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 11 — Bu Tebliğ hükümlerini İçişleri Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür