SİGORTA KOLU

TERCİH BİLDİRİMİ

SSK Evrak Kaydı (Tarih ve Sayı)

 

SİGORTALININ

1- Adı Soyadı

 

5- Tercihi:

a-  ....../......./20.... tarihinde tüm sigorta kollarına         tabi olarak çalışmaya başladığımdan aylığımın         kesilmesini

b-  ....../......./20.... tarihinde sosyal güvenlik         destek primine tabi olarak çalışmaya başladığı         mdan aylığımın ödenmesine devam edilmesini

c- Tüm sigorta kollarına prim öderken bu bildirimin         Kurum evrak kaydına geçtiği tarihten itibaren         çalışmalarımı sosyal güvenlik destek primine bağ         lı olarak sürdürmek istiyorum. Aylığımın yeniden         bağlanmasını

d- Sosyal güvenlik destek primi öderken bu        bildirimin Kurum evrak kaydına geçtiği tarihten        itibaren çalışmalarımı tüm sigorta kollarına bağlı        olarak sürdürmek istiyorum. Aylığımın kesilmesini

2- Sigorta Sicil Numarası

3- Tahsis Numarası

4- Yan tarafta belirttiğim tercihim doğrultusunda işlem yapılmasını arz ederim.   ............/.........../200...

İmza

İŞVERENİN

6-İşyeri Numarası

9-  Adıgeçen sigortalı hakkında yukarıda belirtilen tercihindeki tarihten geçerli olmak üzere;

 Tüm sigorta kolları,

 Sosyal güvenlik destek primi,

     uygulanacaktır.

     Bilgilerinize arz ederiz.

........./......./20....

Mühür/Kaşe

İmza      

7- İşyeri Ünvanı

8- Adresi

 

 

 

 

AÇIKLAMALAR

1- Bu belge, Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan yaşlılık aylığı almakta iken (tahsis numarası 2,42, F2 ve Y2 ile başlayanlar) ya da yaşlılık aylığı talebinde bulunup henüz işlemleri devam etmekte iken 506 sayılı Kanuna göre yeniden sigortalı bir işte çalışmaya başlayanlar hakkında uygulanacak olan sigorta türünün (tüm sigorta kolları veya sosyal güvenlik destek primi) belirlenmesi amacıyla kullanılır (506 SK. M: 63).

2- Tercihlerini sosyal güvenlik destek primi ödeme yönünde kullananlar bu sigorta tabi tutularak, aylıkların ödenmesine devam olunur. Tercihlerini tüm sigorta kollarına tabi yönünde kullanan sigortalılar hakkında ise tüm sigorta kolları uygulanarak, aylıkları çalışmaya başladıkları tarihte kesilir.

3- Tercihleri olmaksızın işverenlerince tüm sigorta kollarına atbi tutulduğu yada sigortasız çalıştırıldıkları tespit edilenlere Kurumca yapılacak yazılı ihtara rağmen, herhangi bir tercihte bulunmayanların aylık ödemeleri durdurulur.

4- Yaşlılık aylığı bağlama işlemleri devam etmekte ya da yaşlılık aylığı almakta iken sigortalı bir işte çalışmaya başlayanların hangi tarihte hangi statüye tabi olacakları, bu belgenin (5) numaralı alanındaki (a) ve (b) seçeneklerinden tercihlerine uygun olanının önündeki kutunun (x) ile işaretlenmesi ve bu şekilde işaretlenen seçenekteki tarih hanesine yeniden çalışmaya başlanılan tarihin yazılması ile belirlenir. Tercihin yazılan tarih itibariyle değiştirilmesine imkan bulunmadığından doğru tercihinin işaretlenmesinde gerekli öze gösterilmelidir.

5- Çalıştıkları süre içerisinde ödenmekte olan aylığın kesilmesini veya kesilmiş bulunan aylığın yeniden bağlanmasını talep ederek statülerini değiştirmek isteyenler (c) ve (d) seçeneklerinden tercihlerine uygun olanını işaretleyerek yeniden Kuruma başvurabilirler. Bunlardan (c) seçeneğini işaretleyenlere bu bildirimin Kurum kayıtlarına geçtiği tarihi izleyen aybaşından yeniden aylık bağlanacağından, bildirimin Kurum kayıtlarına geçtiği tarih itibariyle sosyal güvenlik destek primine tabi tutulurlar. (d) seçeneğini tercih edenlerin aylıkları ise bu bildirimin Kurum kayıtlarına geçtiği tarih itibariyle kesileceğinden haklarında aynı tarih itibariyle tüm sigorta kolları uygulanır.

6- Bu belge, üç nüsha olarak düzenlenir. İlk iki nüshası Kurumca alınır. Alındığı tarih ve gelen evrak numarası işlenen son nüshası ise sigortalının sigorta kolu tercihi doğrultusunda işlem yapılmasını sağlamak üzere işverene iade edilir.

7- Eksik ve gerçeğe aykırı bilgi içeren belgelerle sigortalının imzasını ve işveren onayını taşımayan belgeler işleme alınmaz.