KDV MÜKELLEFLERİNİN ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARI KULLANMALARI MECBURİYETİ HAKKINDA İÇ GENELGE (2001/2)   

 

 12/04/2001

B.07.0.GEL.0.65/6503-14-020356

 

KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARI KULLANMALARI MECBURİYETİ HAKKINDA İÇ GENELGE SERİ NO : 2001/2

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

ANKARA


SAYI : B.07.0.GEL.0.65/6503-14
KONU :

KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN ÖDEME KAYDEDİCİ
CİHAZLARI KULLANMALARI MECBURİYETİ HAKKINDA
İÇ GENELGE
SERİ NO: 2001/2

.................... VALİLİĞİ
(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğüne)


Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanun uygulaması ile ilgili olarak aşağıdaki hususların açıklanmasına gerek duyulmuştur.

1-Şirketlerin ve Ortaklıkların, Fesih, İflas ve Tasfiye Hallerinde Ödeme Kaydedici Cihazların Durumu:

3100 Sayılı Kanunla ilgili 50 Seri No.lu Genel Tebliğin “B” bölümünde işi bırakan, ödeme kaydedici cihaz kullanmayı gerektiren bir işle uğraşmayan ve cihazını bir başkasına satmayan mükelleflerin, ilgili vergi dairesine müracaatla cihazlarının hafızalarında kayıtlı olan mali bilgileri tutanakla tespit ettirecekleri ve bunu müteakip cihazlarını bir torbanın içine koyup görevli memura mühürlettirecekleri açıklanmıştır.

Buna göre, şirketlerin ve ortaklıkların, fesih, iflas ve tasfiye hallerinde, ödeme kaydedici cihaz kullanmayı gerektiren bir işle uğraşılmaması ve cihazın bir başkasına satılmaması durumunda; şirketin veya ortaklığın temsilcileri tarafından ilgili vergi dairesine müracaatla 50 Seri No.lu Genel Tebliğin “A/2-a” bölümünde belirtildiği şekilde cihazın hafızasında kayıtlı olan mali bilgiler tutanakla tespit ettirilecektir. Yapılan tespiti müteakip cihaz, bir torbanın içerisine konulup görevli memura mühürlettirilecektir. Torbalanıp mühür altına alınan ödeme kaydedici cihazlar, Vergi Usul Kanununa göre düzenlenecek bir belgeye istinaden, şirkete veya ortaklığa ait defter ve belgeleri muhafaza etmekle yükümlü olan kişiye verilecektir. Ödeme kaydedici cihazı muhafaza eden kişi, bilahare cihazı satmak istemesi halinde vergi dairesine müracaatla cihazın mühürünü açtıracak ve 50 Seri No.lu Genel Tebliğin A/2 bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde satış işlemini gerçekleştirecektir.

Dileyen mükelleflerin cihazlarını, torbalatıp mühürletme yerine hurdaya ayırmaları da mümkün bulunmaktadır. Bu takdirde şirketin veya ortaklığın temsilcileri tarafından ilgili vergi dairesine müracaatla cihaz hafızasında kayıtlı mali bilgiler tutanakla tespit ettirilecektir. Yapılan tespiti müteakip yetkili servise müracaat edilerek cihazın mali hafızası söktürülecek, diğer parçaları ise bir daha yazar kasa olarak kullanılamayacak şekilde hurdaya ayrılacaktır. Sökülen mali hafıza, şirket veya ortaklığın defter ve belgelerini muhafazayla yükümlü olan kişi tarafından saklanacaktır.

2-Ödeme Kaydedici Cihaz Ruhsatnamelerini ve Levhalarını Kaybeden ve Yenisini Çıkarttırmak İçin Vergi Dairesine Müracaat Eden Mükelleflere Ceza Uygulanmaması:

3100 sayılı Kanuna 3482 sayılı Kanunla eklenen Mükerrer 8/2. maddede “Maliye Bakanlığınca belirlenip açıklanan usul ve esaslara uymayan...mükellefler hakkında; her bir tespit için ayrı ayrı olmak üzere, Vergi Usul Kanununa bağlı “Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel”de yer alan birinci derece usulsüzlük cezalarının beş katı uygulanır.” denilmiştir.

Anılan maddeye açıklık getiren 20 Seri No.lu Genel Tebliğin 2/d bölümünde “Cihazlarla ilgili ruhsatname, kullanma kılavuzu, levha, günlük kapanış raporu ve kayıt rulolarının usulüne uygun olarak muhafaza edilmemesi” fiilini işleyen mükellefler hakkında Vergi Usul Kanununa bağlı “Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel”de yer alan birinci derece usulsüzlük cezalarının beş katı tutarında ceza kesileceği açıklanmıştır.

Buna göre, ödeme kaydedici cihazlarla ilgili ruhsatname veya ödeme kaydedici cihaz levhasını usulüne uygun olarak muhafaza etmediği tespit edilen mükelleflere, birinci derece usulsüzlük cezasının beş katı tutarında ceza kesileceği tabiidir.

Ancak, idarece herhangi bir tespit yapılmadan, vergi dairesine müracaatla, ruhsatname veya ödeme kaydedici cihazlara ait levhayı kaybettiğini ve yerine yenisini çıkarttıracağını bildiren mükelleflere, 3100 sayılı Kanuna göre bir ceza kesilmemesi gerekmektedir.

3-Elektrik Bağlantısı Olmayan Ekmek Büfelerinde Ödeme Kaydedici Cihaz Yerine Fatura veya Perakende Satış Fişlerinin Kullanılması:

Bakanlığımıza yapılan müracaatlarda, halka ucuz ekmek satmak amacıyla şehirlerin muhtelif yerlerinde dağınık olarak kurulan ekmek büfelerine, elektrik bağlanmasının zor ve pahalı olduğu, yapılarının özelliği itibariyle (plastik, fiber vb.) ödeme kaydedici cihazların güvenli bir şekilde muhafazasına elverişli olmadığı, ayrıca her büfeye birer ödeme kaydedici cihaz koymanın mükelleflere büyük maddi külfet getirdiği belirtilerek, buralardan yapılacak ekmek satışlarının belgelendirilmesinde perakende satış fişlerinin kullanılmasına izin verilmesi istenilmektedir.

Bilindiği üzere, 3100 sayılı Kanunun 2/3. maddesinde, “Maliye Bakanlığı belirleyeceği esaslar dahilinde, gerekli şartları taşımayan cihazlar kullanılarak veya elle doldurularak satış fişi düzenlenmesine izin verebilir.” hükmü yeralmaktadır.

Anılan hükümle, Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak, şehirlerin muhtelif yerlerinde dağınık olarak kurulan ekmek büfelerinde, elektrik bağlanmamış olması ve münhasıran ekmek satışı ile uğraşılması şartıyla, ödeme kaydedici cihaz yerine Vergi Usul Kanununda belirtilen fatura veya perakende satış fişlerinin kullanılması uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

Bakan a.