KDV MÜKELLEFLERİNİN ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARI KULLANMA MECBURİYETİNİN BAŞLAMA TARİHİ HAKKINDA   

 

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü


TARİH : 25.08.1997
SAYI : B.07.0.GEL.0.65/6516-274/36173
KONU : Ö.K.C. kullanma mecburiyetinin
başlama tarihi hk.
ANKARA VALİLİĞİ
(Defterdarlık: Usul Gelir Müdürlüğüne)

İLGİ: 30.6.1997 gün ve B.07.4.DEF.0.06.14/97-33008-24/9220 sayılı yazınız.

İlgi yazınızda İliniz ..... Vergi Dairesi mükelleflerinden .....'nun, 21.3.1997 tarihli dilekçesi ile 20.1.1997 tarihinden itibaren işe başladığını ilgili vergi dairesine bildirdiği, ancak ödeme kaydedici cihazını mükellefiyetinin tesisinde meydana gelen gecikmeden dolayı süresinde kullanamadığı belirtilerek, ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinin başlama tarihinin belirlenmesinde, işe başlama tarihinin mi, yoksa mükellefiyetinin tesis edildiği tarihin mi esas alınacağı sorulmaktadır.

Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunla ilgili 36 Seri No.lu Genel Tebliğde, yeni işe başlayan mükelleflerìn ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetlerinin, işe başlama tarihinden itibaren 30 gün (51 Seri No.lu Genel Tebliğe göre kalkınmada öncelikli yörelerde 60 gün) içerisinde başlayacağı, 27 Seri No.lu Genel Tebliğin 1. bölümünde ise, gerek mecburiyetlerinin başlaması sebebiyle gerekse kendi istekleri ile ödeme kaydedici cihaz alan mükelleflerin, aldıkları cihazları, alış faturasının düzenlendiği tarihten (fatura tarihi dahil) itibaren on beş gün içerisinde bağlı bulundukları vergi dairesine kaydettirerek ödeme kaydedici cihazlara ait levhayı alacakları açıklanmıştır.

Diğer taraftan 20 Seri No.lu Genel Tebliğin 1/b bölümünde ödeme kaydedici cihazları süresinde almayan mükelleflerin 3100 sayılı Kanunun Mükerrer 8/1. maddesine göre kaçakçılığa teşebbüs etmiş sayılarak haklarında Vergi Usul Kanununun 360. maddesine göre işlem yapılacağı, cihazlarını süresinde vergi dairesine kaydettirip ödeme kaydedici cihazlara ait levhayı almayanlara ise Mükerrer 8/2.maddeye göre Vergi Usul Kanununa bağlı Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvelde yeralan birinci derece usulsüzlük cezalarının beş katı tutarında ceza kesileceği belirtilmiştir.

Yazınızdan, adı geçen .....'nun, tek vergi numarası uygulamasıyla ilgili olarak daha önce kayıtlı bulunduğu vergi dairesi ile yapılan yazışmalardaki gecikme nedeniyle mükellefiyetinin 19.3.1997 tarihinde tesis edilebildiği ve ödeme kaydedici cihazı ile ilgili yasal yükümlülüklerini bu tarihten sonra yerine getirdiği anlaşılmaktadır.

Buna göre, tek vergi numarası uygulamasından kaynaklanan gecikme nedeniyle mükellefiyeti geç tesis edilen adı geçenin, bu olayda bir kasıt ve kusuru olamayacağından ve 50 Seri No.lu Genel Tebliğe göre mükellefiyeti tesis edilmeden ödeme kaydedici cihaz kullanamayacağından, ödeme kaydedici cihaz alma yükümlülüğü ile ilgili sürenin hesaplanmasında 19.3.1997 tarihinin esas alınması ve ödevlinin bu tarihten itibaren 30 gün içinde ödeme kaydedici cihaz alarak (fatura tarihinden itibaren) 15 gün içerisinde vergi dairesine kayıt ettirip levhasını almak suretiyle kullanması gerekmektedir.

Öte yandan ödevlinin işi bıraktığı tarihte ödeme kaydedici cihazı adına düzenleyeceği bir belgeyle işletmeden çekmeme fiiliyle ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre gerekli cezanın kesileceği tabiidir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.
Bakan a.
Daire Başkanı