ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANIMINDA CİHAZ ALAN MÜKELLEFİN GEREKLİ BELGELERLE 15 GÜN İÇİNDE BAĞLI BULUNDUĞU VERGİ DAİRESİNE BİLDİRİMİ HAKKINDA   

 

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü


TARİH : 12.07.1999
SAYI : B.07.0.GEL.0.65/6516-440/029451
KONU : ÖKC kullanımında cihaz alan mükellefin
gerekli belgelerle 15 gün içinde bağlı bulunduğu
V.D.’ne bildirimi hk.

ANKARA VALİLİĞİ
(Defterdarlık : Usul Gelir Müdürlüğüne)

İLGİ : 18.02.1999 tarih ve B.07.0.4.DEF.0.06.14/98-33001-33/01197 sayılı yazınız.

Yazınız ve ekleri incelendi.

Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunla ilgili 9 Seri No.lu Genel Tebliğin 1. bölümünde, gerek mecburiyetlerinin başlaması sebebiyle ve gerekse mecburiyetleri başlamadan kendi istekleri ile kullanmak üzere ödeme kaydedici cihaz alan mükelleflerin, satın aldıkları bu cihazları iktisap tarihinden itibaren 15 gün (27 Seri No.lu Genel Tebliğ ile belirlenen süre) içerisinde (gerekli bilgi ve belgelerle birlikte) bir dilekçe ile bağlı bulundukları vergi dairesine kayıt ettirerek “ödeme kaydedici cihazlara ait levha”yı alacakları; müracaatta bulunulan vergi dairesinin de iktisap edilen cihazın Bakanlığımızca onaylanan cihazlardan olduğunu tespit ettikten sonra sicil numarası itibariyle bekletmeksizin cihazın kayıt işleminin yapıp vergi dairesi müdürünce tasdik edilen “ödeme kaydedici cihazlara ait levha”yı mükellefe vereceği açıklanmıştır.

Buna göre, kullanmak üzere ödeme kaydedici cihaz alan mükelleflerin aldıkları cihazları gerekli belgelerle birlikte iktisap tarihinden itibaren 15 gün içerisinde bağlı oldukları vergi dairesine kayıt ettirip “ödeme kaydedici cihazlara ait levha”yı alma yükümlülükleri bulunmakta; vergi dairesinin de belgelerin tam ve doğru olduğunu, cihazın Bakanlığımızca onaylanan cihazlar arasında bulunduğunu tespit ettikten sonra kayıt işlemini yapıp mükellefe, vergi dairesi müdürünce tasdik edilen “ödeme kaydedici cihaz cihazlara ait levha”yı bekletmeksizin vermesi gerekmektedir. Görüleceği gibi, ödeme kaydedici cihazlara ilişkin kayıt ve levha alma işlemlerinin, birbirini tamamlayan unsurlar olması nedeniyle aynı belgelere dayalı olarak aynı zamanda yapılması öngörülmektedir. Bu bakımdan kullanmak üzere aldığı cihazın kaydı için bağlı olduğu vergi dairesine başvuran bir mükellefe, vergi dairesince gerekli kontroller yapıldıktan sonra kayıt işlemi ile birlikte “ödeme kaydedici cihazlara ait levha”nın da verilmesi gerekmektedir. Nitekim 3100 sayılı Kanunun cezai hükümlerine ilişkin açıklamaların yapıldığı 20 Seri No.lu Genel Tebliğin 2/d bölümünde mükelleflerce “alınan cihazların süresinde vergi dairesine kayıt ettirilip, ödeme kaydedici cihazlara ait levhanın alınmaması...” halinde Mükerrer 8/2. maddeye göre 1. derece usulsüzlük cezasının beş katı tutarında ceza kesileceği açıklanmıştır. Burada da cihazın kaydı ve ödeme kaydedici cihazlara ait levhanın alınmaması tek fiil sayılmış ve ikisini birarada yerine getirmeyenlere ceza kesileceği belirtilmiştir.

Bu nedenle, ..... Ltd. Şti.’ne iktisap tarihinden itibaren 15 gün içinde vergi dairesine bildirdiği ancak, levhası daha sonra alınan ödeme kaydedici cihazlarla ilgili olarak bir ceza kesilmemesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, yazınızda da belirtildiği şekilde ..... A.Ş.’ne “cihazlarını süresi içerisinde çalışır hale getirmemekten” satıcı ..... A.Ş.’ne de “ödeme kaydedici cihazın mali hafızasını yetkili servise değiştirtmeden satmaktan” dolayı, 3100 sayılı Kanuna 3482 sayılı Kanunla eklenen mükerrer 8/2. maddeye göre 1. derece usulsüzlük cezasının 5 katı tutarında ceza kesilmesi yönündeki mütalaanız Bakanlığımızca da uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.
Bakan a.
Daire Başkanı