EK PRİM BELGELERİ İLE İLGİLİ İDARİ PARA CEZASI UYGULAMASI   

 
Yargıtay Onbirinci Ceza Dairesi  
Tarih: 29.06.2000  
Esas No:2000/3576  
Karar No:2000/3212  

Aylık Ek Prim Bildirgesi ile Dört Aylık Sigorta Primleri Bordrosunun verilmemesi nedeniyle idari para cezası uygulanamayacağı.

İstemin Özeti: 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu' na muhalefetten (...) Akaryakıt San. Tic. Ltd. Şti.'nin idari para cezası ile cezalandırılmasına dair, Sosyal Sigortalar Kurumu................... Sigorta Müdürlüğü'nce verilen 09.12.1999 tarih ve 84926 sayılı Karara karşı yapılan itirazın reddine ilişkin, ...........Sulh Ceza Mahkemesinin 24.03.2000 tarih ve 2000/33-28 sayılı Kararın, tüm dosya münderecatına göre, 1999 yılı 6,7,8 ve 9. aylara ait ek sigorta prim bildirgeleri ile 1999 yılı 2.dönem bordrolarının Kuruma verilmemesinin 506 sayılı Kanun'un 140. maddesinin 1.fıkrasının (c) ve (d) bendleri kapsamları içinde düşünülmesinin mümkün bulunmadığı cihetle, dönem bordroları ve ek aylık prim bordrolarının Kuruma verilmemesinden dolayı, idari para cezası uygulanamayacağı gözetilmeden, itirazın kabulü yerine, yazılı olduğu şekilde karar ittihazında isabet görülmediğinden bahisle CMUK' un 343. maddesi uyarınca, Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli 06.06.2000 tarih ve YE. 2000082864 sayılı Tebliğnamesi ile anılan kararın bozulması istemidir.

Karar: Aylık Ek Prim Bildirgesi ile Yönetmelikle getirilen bir yükümlülük olan (4) aylık dönem bordrosu verilmemesinin 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu'nun 140. maddesinin (c) ve (d) bentleri içinde mütalaasının mümkün bulunmaması nedeniyle Adalet Bakanlığı'nın 06.06.2000 tarih ve 15200 sayılı yazılı emrine istinaden düzenlenen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı' nın 15.06.2000 tarih ve 082864 sayılı ihbarnamede ileri sürülen düşünce yerinde görüldüğünden ....... Sulh Ceza Mahkemesi' nin 24.03.2000 tarih ve 2000 / 33-28 sayılı Kararı'nın CMUK' nun 343. maddesi uyarınca bozulmasına, yazılı emir konusu 1999 yılı 6, 7, 8 ve 9. aylara ait Ek Prim Bildirgeleri ile 2. dönem ek bordro verilmemesinden dolayı tayin olunan idari para cezasının tahsil edilmemesine dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı' na tevdiine 29.06.2000 tarihinde oy birliğiyle karar verildi