Site icon Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri

4/A Kapsamında Gelir/Aylık Alanların Birikmiş Ödemelerinin Günlük Ödemesi

4/A Kapsamında Gelir/Aylık Alanların Birikmiş Ödemelerinin Günlük Ödemesi

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 98547999-010.99-E.9109821

Tarih: 24/06/2019

Konu : 4/A Kapsamında Gelir/Aylık Alanların Birikmiş Ödemelerinin Günlük Ödemesi

GENEL YAZI

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılar ile bunların hak sahiplerinin gelir/aylıkları Emektar 4A programından bağlanmakta, bağlanan gelir/aylıklar ve geçmişe dönük hesaplanan perakende birikmiş ödemeler işlem yapılan tarihi takip eden ayda tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen ödeme gününde Mosip programı üzerinden ilgili bankalara gönderilmektedir.

Diğer taraftan, 4/1-(a) kapsamındaki sigortalı ve hak sahiplerinin sürekli iş göremezlik geliri, malullük, yaşlılık, ölüm aylığı ve ölüm geliri ilk karar ve ikinci karar işlemleri nedeniyle hak etmiş oldukları perakende birikmiş tutarları ödeme dönemi beklenmeden alabilmelerine yönelik çalışmalar tamamlanmış olup, günlük ödeme uygulamasına 2019/Ağustos çalışma dönemi itibariyle başlanacaktır.

Günlük ödeme uygulamasına geçilmesi nedeniyle iş ve işlemlerin sağlıklı yürütülebilmesi, sigortalı ve hak sahiplerinin mağduriyet yaşamaması için tahsis servislerince ve takip birimlerince gerekli önlemlerin alınması büyük önem arz etmektedir.

Günlük ödeme kapsamında yapılacak işlemlere ilişkin süreç aşağıda açıklanmıştır.

1- Emektar 4A programında ilk ve ikinci karar işlemlerinde şef ve müdür onayı tamamlanan kayıtlar günlük olarak saat 16.30’da Emektar 4A sisteminden Mosip sistemine aktarılacağından hatalı işlem yapıldığı tespit edilen aylıkların mutlaka gün içinde saat 16.30’a kadar düzeltilmesi gerekmektedir.

2- İlk ve ikinci karar işlemi yapılarak günlük ödeme işlemi tamamlanan kayıtlar için aynı çalışma döneminde tekrar düzeltme işlemi yapılamayacaktır. Aynı dönemde düzeltme işlemi yapılabilmesine yönelik yazılım tamamlanana kadar şimdilik bir sonraki çalışma döneminde ikinci karar işlemi yapılmak suretiyle yeni işleme ilişkin düzeltmeler sonuçlandırılacaktır.

3- Günlük ödeme işlemleri sırasında yersiz ödeme çıkan kayıtların borç/alacak mahsup işlemleri Mosip sistemi tarafından yapılacaktır. Aynı sicil altında karşılıklı dosyası bulunan kayıtların borç/alacak mahsup işlemlerinin Mosip sisteminde sağlıklı yapılabilmesi için her iki dosyanın işlemlerinin mutlaka aynı gün içerisinde sisteme girilerek onaylarının tamamlanması, farklı sicil altında olan veya farklı statüde olan kayıtlardan, öncelikle yersiz ödeme çıkacak kaydın sisteme girilerek onaylarının tamamlanması gerekmektedir. Aksi durumda borç/alacak mahsubu yapılmadan alacak gönderilmesi, çıkan yersiz ödemenin tahsilinde sıkıntılar yaşanmasına sebep olacağından bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.

4- Emektar 4A programında sisteme girilen her kayıt için borç çıkma ihtimaline karşı borcun açıklaması ve borcun tespit edilme şekli mutlaka girilecektir. “Borcun Tespit Edilme Şekli” alanında seçim yapılırken Kapsam 4A programından alman listelere istinaden ikinci karar işlemi yapılması sırasında yersiz ödeme çıkmış ise “Kurum Kontrol Uygulamaları”, rutin işlemler sırasında ikinci karar işlemlerinden dolayı yersiz ödeme çıkmış ise “Harcama Birimi İşlemleri”, diğer işlemler için ise uygun seçenek seçilerek işlemler sonuçlandırılacaktır (Ek:l).

5- Emektar 4A programından Mosip sistemine günün sonunda aktarılan kayıtlara ilişkin yersiz ödemelerin borç onay işlemleri Mosip sistemi tarafından otomatik yapılacağından ve bunlara ilişkin takip birimlerine gönderilecek tüm belgeler Mosip sisteminde otomatik oluşturulacağından, Emektar 4A programından takip birimlerine gönderilecek borçlarla ilgili herhangi bir belge düzenlenmeyecek olup, alacak takip dosyasında yer alan belgelere ait bilgiler kaynak programdan eklenip Mosip sistemi üzerinden gönderilecektir.

6- Günlük ödeme işlemlerine başlandığı tarihten itibaren 4/1-(a) kapsamında gelir/aylık alanlara çıkarılan yersiz ödemelerin takibi, dosyası ünitede bulunanlar için dosyanın bulunduğu ildeki takip birimi tarafından, dosyası Genel Müdürlükte olanların ise dosyanın devredileceği takip birimi tarafından yapılacaktır. Günlük ödeme işlemlerinden doğan yersiz ödemeler hiçbir şekilde sigortalının veya hak sahibinin ikamet ettiği takip birimine gönderilmeyecektir.

4/1-(a) kapsamında gelir/aylık alanların günlük ödeme işlemlerinden önce sigortalı veya hak sahibinin ikametine veya bankasının bulunduğu takip birimine gönderilen yersiz ödemelerin takibi halihazırda yersiz ödemenin gönderildiği takip birimi aracılığıyla yapılmaya devam edilecektir.

7- Emektar 4A programında herhangi bir nedenle gelir/aylık kesme işlemi yapılacak sigortalı ve hak sahiplerinin bankaya yersiz olarak gönderildiği tespit edilen gelir/aylıklarının bankadan iadesi beklenmeden bankadan iade gelmemiş gibi işlemleri sonuçlandırılacaktır.

Diğer taraftan, bankadan iade gelen kayıtlar harcama birimlerine otomatik olarak görev atandığından bu kayıtların harcama birimlerince incelenerek günlük olarak takip edilmesi, kişiye ait borç varsa mahsup işlemlerinin, borç yok ise iadeye ilişkin ödeme işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

Yersiz ödemelerin bankadan iade gelmeden sigortalı ve hak sahiplerinin diğer alacaklarından tahsil edilmesi durumunda bankadan gelen iade tutarları Mosip sisteminden diğer hak sahiplerine ödenecek, yersiz kesilen faiz tutarı var ise bu tutarın terkini yine Mosip sisteminden yapılacaktır.

Gelir/aylığın yersiz olarak tahsil edilmesi nedeniyle iade gelmemesi halinde yersiz ödeme tutarı genel hükümlere göre tahsil edilmek üzere takip birimlerince ilgili hukuk birimine gönderilecektir.

Ayrıca, takip birimlerinde tahsil edilemeyip genel hükümlere göre tahsiline gidilecek kayıtların hukuk birimlerine gönderilme aşamasında Mosip sistemi tarafından kişiye ait emanette bir tutarın olup olmadığının sorgusu yapıldıktan sonra gönderilecektir.

Öte yandan, günlük ödeme işlemleri sırasında Mosip sistemine otomatik oluşturulan yersiz ödemeler gerekli görülmediği sürece terkin edilmeyecektir.

Günlük ödeme işlemleri sırasında herhangi bir mağduriyete neden olmamak üzere gerek takip gerekse harcama birimlerinin görev alanlarına giren konularda Mosip sisteminde yapılması gereken takip ve kontrollerin zamanında ve aksatılmadan yapılması hususuna hassasiyet gösterilecektir.

8- Günlük ödemelerde, sigortalı ve hak sahiplerine genel bilgilendirme Emektar 4A sisteminden alınacak olan bilgi mektubu ile yapılacaktır. Ayrıca Mosip sisteminden günlük ödeme tutarı bankaya gönderildiğinde ilgililere Mosip sistemi tarafından Kurumsal “Sms Portal”ında kayıtlı GSM numarasına SMS yoluyla bilgilendirme yapılacağından sigortalı ve hak sahiplerinin taleplerinde bildirdikleri GSM numaralan; “MEYES Tekil Giriş (Single Sign On) Intranet Uygulamaları” (SSOM) sisteminde yer alan “SmsPortal”, “Gsm No Giriş” menüsünden güncelenecektir.

9- Gelir/aylık bağlanacak sigortalı veya hak sahiplerinin perakende ödeme tutarlarının birden fazla dönemi kapsaması halinde günlük ödeme olarak gönderilen tutarların sigortalı ve hak sahibi tarafından hak kazanılan tutar olması esasına riayet edilerek ödemeler en fazla iki kısımda ödenecektir.

Birinci kısım ödemede, işlem yapılan tarihe kadar hak kazanılan gelir/aylıklar, ikinci kısım ödemede ise işlem yapılan tarihi takip eden ödeme dönemi ile çalışma dönemine kadar olan gelir/aylıklar günlük ödeme olarak sigortalı veya hak sahibi adına ilgili bankaya gönderilecektir.

Gelir/aylık başlama tarihinin işlem yapılan tarihten sonra olması halinde gelir/aylıklann perakende ödeme tutarları ise hak kazanıldığı tarihten itibaren gönderilecektir.

10- Günlük ödeme kapsamında yapılacak ödemeler Mosip sistemine aktarılmadan önce ödeme gönderilecek sigortalı ve hak sahiplerin ölü/sağ kontrolü sistem tarafından otomatik yapılacaktır.

11- Günlük ödeme kapsamında ilk karar işlemlerinden dolayı sigortalı ve hak sahiplerine gönderilecek perakende ödeme tutarları yalnızca merkezi ödeme yapan bankalara (Ek: 2), ikinci karar işlemlerinde ise sigortalı ve hak sahiplerine maaş ödemesi yapılan bankanın merkezi ödeme kapsamında olması durumunda maaş aldıkları bankaya, maaş ödemesi yapan bankanın merkezi ödeme kapsamında olmaması durumunda da Ziraat Bankasına gönderilecektir.

12- Evlenmeleri nedeniyle evlenme ödeneği talebinde bulunan hak sahibi kız çocuklarının evlenme ödenekleri, hak sahibinin gelir/aylık aldığı banka merkezi ödeme yapan banka ise kendi gelir/aylık aldığı bankadan, değilse Ziraat Bankası aracılığıyla merkezi ödeme kapsamında günlük olarak ödenecektir.

13- 4/1-(a) kapsamındaki sigortalı veya hak sahiplerine ödenecek ölüm ve yaşlılık toptan ödeme tutarları “http://net.sgk.mtra” adresinde kayıtlı “Toptan Ödeme Programı” Emektar 4A programına entegre oluncaya kadar ay içerisinde işlemi tamamlanan tüm toptan ödeme kayıtlan sistemde bekletilerek çalışma dönemi kapandıktan sonraki ilk ödeme gününde Ziraat Bankası aracılığıyla merkezi ödeme kapsamında ödenecektir.

14- 4/1-(a) kapsamındaki sigortalı ve hak sahiplerinden gelir/aylık bağlama işlemleri tamamlanmadan veya gelir/aylık bağlandıktan sonra vefat eden ve vefat etmeden önceki sürelere ilişkin birikmiş alacakları bulunanların sağlığında hak edip de alamadıkları tutarların varislerine ödenmesi işlemleri dosyanın bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal merkezi tarafından Mosip sisteminden yapılacaktır.

Günlük ödeme uygulamasından önceki dönemlerde vefat edenlerin sağlığında hak edip de alamadıkları ve Mosip sistemine aktarılmayan gelir/aylık veya birikmiş fark ödemelerinin varislere ödenmesi işlemleri verese ödemesine ilişkin belgelerin varislerden temin edilerek gönderilmesi halinde merkezde yapılacaktır.

15- Yapılacak ödemelere ilişkin örnekler aşağıdadır.

Örnek 1: Sigortalı 3/4/2019 tarihinde yaşlılık aylığı talebinde bulunmuş olup, tarafına 1/5/2019 tarihi itibariyle yaşlılık aylığı bağlanacaktır. Emektar 4A çalışma dönemi Ağustos/2019, tahsis numarasının son rakamı (9)’dur.

Emektar 4A sisteminde 10/7/2019 tarihinde bağlanan aylığın tüm onay işlemleri 12/7/2019 tarihinde tamamlanmıştır. Sigortalının işlemleri tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen ödeme gününden önce yapıldığından günlük ödeme olarak gönderilen birikmiş ödeme tutarı iki kışıma ayrılarak ödenecektir.

– 12/7/2019 tarihinde, 1/5/2019-16/7/2019 süresi için hesaplanan birinci kısım ödeme günlük ödeme olarak Mosip sistemine aktarılacak, birinci kısım ödeme 12/7/2019 tarihinden sonra,

– 17/7/2019-16/8/2019 süresi için hesaplanan ikinci kısım ödeme tahsis numarasına göre belirlenen ödeme gününe kadar sistem tarafından bekletilecek ve ödeme günü geldiğinde ödenmek üzere Mosip sistemine aktarılacak, ikinci kısım ödeme 17/7/2019 tarihinde,

ödenmek üzere bankaya gönderilecektir.

– Sigortalının 2019 Ağustos dönem aylığı ise 17/8/2019 tarihinde ödenecektir.

Örnek 2: Sigortalı 8/3/2019 tarihinde yaşlılık aylığı talebinde bulunmuş olup, tarafına 1/4/2019 tarihi itibariyle yaşlılık aylığı bağlanacaktır. Emektar 4A çalışma dönemi Ağustos/2019, tahsis numarasının son rakamı (9)’dur.

Emektar 4A sisteminde 20/7/2019 tarihinde bağlanan aylığın tüm onay işlemleri 21/7/2019 tarihinde tamamlanmıştır. Sigortalının işlemleri tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen ödeme gününden sonra yapıldığından 1/4/2019-16/8/2019 süresine ait birikmiş ödeme tutarı günlük ödeme olarak tek seferde ödenecektir.

– 21/7/2019 tarihinde, 1/4/2019-16/8/2019 süresi için hesaplanan ödeme tutarı günlük ödeme olarak Mosip sistemine aktarılacak, söz konusu ödeme 21/7/2019 tarihinden sonra ödenmek üzere bankaya gönderilecektir.

– Sigortalının 2019 Ağustos dönem aylığı ise 17/8/2019 tarihinde ödenecektir.

Örnek 3: Sigortalı 8/7/2019 tarihinde yaşlılık aylığı talebinde bulunmuş olup, tarafına 1/8/2019 tarihi itibariyle yaşlılık aylığı bağlanacaktır. Emektar 4A çalışma dönemi Ağustos/2019, tahsis numarasının son rakamı (9)’dur.

Emektar 4A sisteminde 15/7/2019 tarihinde bağlanan aylığın tüm onay işlemleri 16/7/2019 tarihinde tamamlanmıştır. İşlem yapılan tarihte sigortalı aylığa hak kazanamadığından ödeme tutarı 1/8/2019 tarihine kadar bekletilerek hak kazanıldığı tarihten,

– 1/8/2019 tarihinde 1/8/2019-16/8/2019 süresi için hesaplanan ödeme tutarı günlük ödeme olarak Mosip sistemine aktarılacak, söz konusu ödeme 1/8/2019 tarihinden,

sonra ödenmek üzere bankaya gönderilecektir.

– Sigortalının 2019 Ağustos dönem aylığı ise 17/8/2019 tarihinde ödenecektir.

Örnek 4: Sigortalıya 1/4/2014 tarihinde yaşlılık aylığı bağlanmış ancak hizmetlerindeki değişiklik nedeniyle 1/4/2014 tarihi itibariyle ödenen aylıklarında artış meydana geldiğinden yaşlılık aylığı başlangıç tarihi itibariyle yeniden hesaplanacaktır. Emektar 4A çalışma dönemi Ağustos/2019, tahsis numarasının son rakamı (9)’dur.

Emektar 4A sisteminde 5/7/2019 tarihinde ikinci karar işlemi yapılan aylığın tüm onay işlemleri 7/7/2019 tarihinde tamamlanmıştır. Sigortalının işlemleri tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen ödeme gününden önce yapıldığından günlük ödeme olarak gönderilen birikmiş ödeme tutarı iki kısıma ayrılarak ödenecektir.

– 7/7/2019 tarihinde, 1/4/2014-16/7/2019 süresi için hesaplanan birinci kısım ödeme günlük ödeme olarak Mosip sistemine aktarılacak, birinci kısım ödeme 7/7/2019 tarihinden sonra,

– 17/7/2019-16/8/2019 süresi için hesaplanan ikinci kısım ödeme tahsis numarasına göre belirlenen ödeme gününe kadar sistem tarafından bekletilecek ve ödeme günü geldiğinde ödenmek üzere Mosip sistemine aktarılacak, ikinci kısım ödeme 17/7/2019 tarihinde,

ödenmek üzere bankaya gönderilecektir.

– Sigortalının 2019 Ağustos dönem aylığı ise yeni hesaplanan aylık tutarı esas alınarak ödenecektir.

Örnek 5: Sigortalıya 15/8/2015 tarihinde yaşlılık aylığı bağlanmış ancak hizmetlerindeki değişiklik nedeniyle 15/8/2015 tarihi itibariyle ödenen aylıklarında azalma meydana geldiğinden yaşlılık aylığı başlangıç tarihi itibariyle yeniden hesaplanacaktır. Emektar 4A çalışma dönemi Ağustos/2019, tahsis numarasının son rakamı (9)’dur. Sigortalıya 15/8/2015-16/8/2019 süresi geçmişe dönük yersiz ödeme hesaplanacaktır.

Emektar 4A sisteminde 25/7/2019 tarihinde bağlanan aylığın tüm onay işlemleri 25/7/2019 tarihinde tamamlanmıştır.

– 25/7/2019 tarihinde, 15/8/2015-16/8/2019 süresi yersiz ödeme tutarı 25/7/2019 tarihininde Mosip sistemine aktarılacaktır.

– Sigortalının 2019 Ağustos dönem aylığı ise yeni hesaplanan aylık tutarı esas alınarak ödenecektir.

Örnek 6: Sigortalı 1/8/2018 tarihinden itibaren sürekli iş göremezlik geliri almakta iken 3/6/2019 tarihinde yaşlılık aylığı talebinde bulunmuş olup, sigortalıya 1/7/2019 tarihi itibariyle yaşlılık aylığı tamdan bağlanacaktır. Emektar 4A çalışma dönemi Ağustos/2019, tahsis numarasının son rakamı (9)’dur.

Emektar 4A sisteminde 14/7/2019 tarihinde bağlanan yaşlılık aylığının tüm onay işlemleri 14/7/2019 tarihinde tamamlanmıştır. Sigortalının işlemleri tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen ödeme gününden önce yapıldığından günlük ödeme olarak gönderilen birikmiş ödeme tutarı iki kışıma ayrılarak ödenecektir.

– 14/7/2019 tarihinde bağlanan yaşlılık aylığının 1/7/2019-16/7/2019 süresi için hesaplanan birinci kısım ödeme tutarı günlük ödeme olarak, sürekli iş göremezlik gelirinin Emektar 4A programı tarafından hesaplanan 1/7/2019-16/8/2019 süresi yarıya indirilme borcu yersiz ödeme olarak ve borç nedeni belirtilerek (Borç nedeni: Karşılıklı dosya olması nedeniyle gelir/aylıktaki tam/yarım durumunun değişmesi) 14/7/2019 tarihinde Mosip sistemine aktarılacaktır.

– Mosip sisteminde borç onayı otomatik yapıldıktan sonra günlük ödeme olarak gönderilen tutara otomatik mahsup edilerek kalan tutar var ise bu tutar 14/7/2019 tarihinden sonra,

– 17/7/2019-16/8/2019 süresi için hesaplanan ikinci kısım ödeme tahsis numarasına göre belirlenen ödeme gününe kadar sistem tarafından bekletilecek ve ödeme günü geldiğinde Mosip sistemine aktarılacak olup, sigortalının Mosip sisteminde gelirin yarıya indirilmesinden dolayı birinci kısım ödemeden borcu kalmış ise öncelikle borcun mahsubu yapılacak, borç yok ise ikinci kısım ödemenin tamamı 17/7/2019 tarihinde,

ödenmek üzere bankaya gönderilecektir.

– 2019 Ağustos döneminde (17/8/2019 tarihinde) sigortalının yaşlılık aylığı tamdan, sürekli iş göremezlik geliri ise yarımdan ödenecektir.

Örnek 7: Sigortalının 8/6/2019 tarihinde vefatı nedeniyle hak sahipleri 10/7/2019 tarihinde ölüm aylığı talebinde bulunmuş olup, hak sahiplerine 1/7/2019 tarihi itibariyle ölüm aylığı bağlanacaktır. Emektar 4A çalışma dönemi Ağustos/2019, tahsis numarasının son rakamı (9)’dur.

Emektar 4A sisteminde 18/7/2019 tarihinde bağlanan aylığın tüm onay işlemleri 19/7/2019 tarihinde tamamlanmıştır. Hak sahibinin işlemleri tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen ödeme gününden sonra yapıldığından günlük ödeme olarak gönderilen birikmiş ödeme tutarı tek seferde ödenecektir.

– 19/7/2019 tarihinde, hak sahiplerinin 1/7/2019-16/8/2019 süresi için hesaplanan ödeme tutarı 19/7/2019 tarihinde günlük ödeme olarak Mosip sistemine aktarılacak, söz konusu ödeme 19/7/2019 tarihinden sonra ödenmek üzere bankaya gönderilecektir.

– Hak sahiplerinin 2019 Ağustos dönem aylığı 17/8/2019 tarihinde ödenecektir.

Örnek 8: Sigortalının 8/5/2010 tarihinde vefatı nedeniyle 1 eş ve 3 öz çocuğa aylık ödenmekte iken çocuklardan birisinin aylıkları 15/12/2018 tarihinde 25 yaşını doldurması nedeniyle durdurulmuş olup, hak sahiplerinin hisseleri 17/12/2018 tarihinden itibaren yeni hisselerine yükseltilecektir. Emektar 4A çalışma dönemi Ağustos/2019, tahsis numarasının son rakamı (9)’dur.

Emektar 4A sisteminde 4/7/2019 tarihinde ikinci karar işlemi yapılan aylığın tüm onay işlemleri 5/7/2019 tarihinde tamamlanmıştır. Hak sahiplerinin işlemleri tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen ödeme gününden önce yapıldığından günlük ödeme olarak gönderilen birikmiş ödeme tutarı iki kışıma ayrılarak ödenecektir.

– 5/7/2019 tarihinde, 17/12/2018-16/7/2019 süresinde her hak sahibi için hesaplanan birinci kısım ödeme günlük ödeme olarak Mosip sistemine aktarılacak, birinci kısım ödeme 5/7/2019 tarihinden sonra,

– 17/7/2019-16/8/2019 süresi için hesaplanan ikinci kısım ödeme tahsis numarasına göre belirlenen ödeme gününe kadar sistem tarafından bekletilecek ve ödeme günü geldiğinde ödenmek üzere Mosip sistemine aktarılacak, ikinci kısım ödeme 17/7/2019 tarihinde,

ödenmek üzere bankaya gönderilecektir.

– Hak sahiplerinin 2019Ağustos dönem aylıkları ise yeni hisseleri üzerinden ödenecektir.

Örnek 9: Sigortalının 18/3/2011 tarihinde vefatı nedeniyle hak sahiplerine aylık bağlanmış olup, 1 eş – 2 öz çocuğa aylık ödenmekte iken çocuklardan birisinin 10/1/2019 tarihinde işe girmesi nedeniyle aylıkları kesilerek diğer hak sahiplerinin hisseleri 17/1/2019 tarihinden itibaren yeni hisselerine yükseltilecektir. Emektar 4A çalışma dönemi Ağustos/2019, tahsis numarasının son rakamı (9)’dur. Aylığı kesilmesi gereken hak sahibinin aylıkları sistem tarafından 2019/Şubat ödeme dönemi itibariyle durdurulmuştur.

Emektar 4A sisteminde 7/7/2019 tarihinde ikinci karar yapılan aylığın tüm onay işlemleri 8/7/2019 tarihinde tamamlanmıştır. Hak sahiplerinin işlemleri tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen ödeme gününden önce yapıldığından günlük ödeme olarak gönderilen birikmiş ödeme tutarı iki kısıma ayrılarak ödenecektir.

– 8/7/2019 tarihinde, 17/1/2019-16/7/2019 süresince her hak sahibi için hesaplanan birinci kısım ödeme günlük ödeme olarak Mosip sistemine aktarılacak, Mosip sistemi birinci kısım ödemeyi 8/7/2019 tarihinden sonra ödenmek üzere bankaya gönderecektir. Emektar 4A programında aylığı kesilen hak sahibinin bankaya yersiz olarak gönderildiği tespit edilen 2019/Ocak aylığının bankadan iadesi beklenmeden işlemleri sonuçlandırıldığından yersiz olarak bankaya gönderilen aylık için borç kaydı Mosip sistemine aktarılacaktır.

Yersiz olarak bankaya gönderilen gelir/aylık tutarlarının bankadan iade edilip edilmediği kullanıcı tarafından takip edilecek, gelen iade tutarı Mosip sisteminde otomatik oluşturulan borcun devam etmesi halinde borca mahsup edilerek kalan tutar gelir kaydedilecektir. Gelir/aylığın yersiz olarak tahsil edilmesi nedeniyle iade gelmemesi halinde yersiz ödeme tutarı genel usullere göre tahsil edilecektir.

– 17/7/2019-16/8/2019 süresi için hesaplanan ikinci kısım ödeme tahsis numarasına göre belirlenen ödeme gününe kadar sistem tarafından bekletilecek ve ödeme günü geldiğinde ödenmek üzere Mosip sistemine aktarılacak, ikinci kısım ödeme 17/7/2019 tarihinde ödenmek üzere bankaya gönderilecektir.

– Hak sahiplerinin 2019 Ağustos dönem aylığı ise yeni hisseleri üzerinden ödenecektir.

Örnek 10: Sigortalının 25/8/2009 tarihinde vefatı nedeniyle hak sahiplerine ölüm aylığı ve geliri bağlanmış olup, 1 eş- 1 öz ve 1 üvey çocuğa gelir/aylık ödenmekte iken gelir/aylık almaya hak kazanan ve 14/2/2019 tarihinde talepte bulunan babaya 15/2/2019 itibariyle gelir/aylık bağlanacak, diğer hak sahiplerinin hisseleri 17/2/2019 tarihinden itibaren yeni hisselerine düzeltilecektir. Emektar 4A çalışma dönemi Ağustos/2019, her iki dosyanında tahsis numarasının son rakamı (9)’dur.

Emektar 4A sisteminde 12/7/2019 tarihinde her iki dosyadan yapılan ikinci karar işlemlerinin tüm onayları 12/7/2019 tarihinde tamamlanmıştır. Hak sahiplerinin işlemleri tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen ödeme gününden önce yapıldığından günlük ödeme olarak gönderilen birikmiş ödeme tutarı iki kışıma ayrılarak ödenecektir.

– 12/7/2019 tarihinde, hak sahibi babanın 15/2/2019-16/7/2019 süresinde hesaplanan birinci kısım ödemesi günlük ödeme olarak Mosip sistemine aktarılacak, gelir/aylık ödenen diğer hak sahiplerinin hak sahibi babaya gelir/aylık bağlanmasından kaynaklanan 15/2/2019-16/7/2019 süresi gelir/aylık tutarına ilişkin borcu yersiz ödeme olarak ve borç nedeni belirtilerek 12/7/2019 tarihinde Mosip sistemine aktarılacak, Mosip sisteminde borç onayı otomatik yapıldıktan sonra hak sahibinin muvaffakatı var ise babanın günlük ödeme olarak gönderilen gelir/aylık tutarına otomatik mahsup edilerek kalan tutar var ise hak sahibi baba adına 12/7/2019 tarihinden sonra,

– 17/7/2019-16/8/2019 süresi için hesaplanan ikinci kısım ödeme ise tahsis numarasına göre belirlenen ödeme gününe kadar sistem tarafından bekletilecek ve ödeme günü geldiğinde ödenmek üzere Mosip sistemine aktarılacak, gelir/aylık ödenen diğer hak sahiplerinin hak sahibi babaya gelir/aylık bağlanmasından kaynaklanan borcu kalmış ise öncelikle birinci kısım ödemeden kalan borcun mahsubu yapılacak borç yok ise ikinci kısım ödemenin tamamı hak sahibi baba adına 17/7/2019 tarihinde,

ödenmek üzere bankaya gönderilecektir.

– 2019 Ağustos dönem aylığı hak sahibi baba ile daha önce gelir/aylık ödenen hak sahiplerinin gelir/aylıkları yeni hisseleri üzerinden 17/8/2019 tarihinde ödenecektir.

Örnek 11: Babasından dolayı ölüm aylığı almakta olan hak sahibi kız çocuğu 8/5/2019 tarihinde evlenmiş ve evlenme ödeneği talebinde bulunmuştur. Emektar 4A çalışma dönemi Ağustos/2019, tahsis numarasının son rakamı (9)’dur.

Emektar 4A sisteminde 5/7/2019 tarihinde evlenme ödeneğinin sisteme giriş işlemleri yapılmış tüm onay işlemleri 6/7/2019 tarihinde tamamlanmıştır.

6/7/2019 tarihinde, 17/05/2019-16/05/2021 süresi için hesaplanan ödeme tutarı günlük ödeme olarak Mosip sistemine aktarılacak, söz konusu ödeme 6/7/2019 tarihinden sonra ödenmek üzere bankaya gönderilecektir.

Örnek 12: Sigortalı 12/7/2019 tarihinde yaşlılık toptan ödemesi talebinde bulunmuştur. Emektar 4A çalışma dönemi Ağustos/2019’dur.

Toptan ödeme programında 18/7/2019 tarihinde giriş işlemleri tamamlanmıştır.

Söz konusu toptan ödeme tutan, Ağustos/2019 çalışma döneminin kapanacağı 31/7/2019 tarihine kadar ödenemeyecek olup, 4/A ödeme sistemi yeni çalışma dönemine (Eylül/2019) açıldıktan sonra ilk defa günlük ödeme yapılan günde Mosip sistemine aktarılacak, söz konusu ödeme merkezi ödeme kapsamında sigortalıya ödenmek üzere bankaya gönderilecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

İsmail YILMAZ

Genel Müdür