Mali Tatil ve Süreler

1 Sıra No.lu Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğin “Diğer Hususlar” Başlıklı 10 uncu Bölümüne İlişkin Duyuru

Mali Tatil Uygulaması, Mahmut Bülent YILDIRIM, YMM

Mali Tatil Nedeniyle, SGK Bildirgeleri İle KDV ve Muhtasar Beyannamelerinin Verilme Süreleri

Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun (5604 Sayılı Kanun)