TABLO 2ab - KURULU�UN 31.12.2004 VE DAHA ÖNCES�NE A�T BORÇLARI (VERG� DA�RELER� �Ç�N)
(YTL)

Ba�l� Oldu�u �l Plaka Kodu
Ba�l� Oldu�u �l
Borçlu Kurulu� *
Alacakl� Vergi Dairesi


A�a��daki tabloda yer alan bilgilerin do�rulu�u konusunda borçlu ve alacakl� kurulu�lar olarak kar��l�kl� mutabakata var�lm��t�r.BORÇLU KURULU� ONAYI

ALACAKLI VERG� DA�RES� ONAYI


�sim / Unvan / �mza :


�sim / Unvan / �mza :


NOT : Bu Tablo Büyük�ehir belediyeleri/belediyeler varsa bunlar�n ba�l� kurulu�lar� ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlas� büyük�ehir belediyelerine/belediyelere ait �irketler için alacakl� vergi dairesi taraf�ndan ayr� ayr� düzenlenecektir.
* Büyük�ehir Belediyesi, belediye, ba�l� kurulu�, sermayesinin %50'sinden fazlas� büyük�ehir belediyesine/belediyeye ait �irketin ad� yaz�lacakt�r.
- Ba�l� kurulu� veya sermayesinin %50'sinden fazlas� büyük�ehir belediyesine/belediyeye ait �irket ise hangi belediyeye ait oldu�u,
- Birden fazla belediyenin bir araya gelerek kurduklar� �irketlerde ise belediyelerin sahip olduklar� paylar,
Tabloda ayr�ca belirtilecektir.

S�ra No
Borcun Türü
Borcun Vadesi
Borcun Anapara Tutar�
Borcun Gecikme Zamm�/Faizi tutar�
TEFE Katsay�s�
TEFE Tutar�
Dü�ük Olan De�erleme Tutar�
Gün
Ay
Y�l
(A)
(B)
(C)
(A x C)
(D)
Genel Toplam :