�L� :
EK: 1
�LÇES� :
BELED�YE ADI :

ARSALARA A�T ASGAR� ÖLÇÜDE M2 B�R�M DE�ER CETVEL�
S�ra
No
Mahalle veya Köyün Ad�
Cadde, Sokak ve De�er Bak�m�ndan Farkl� Bölgenin Ad� (Pafta, Ada veya Parsel Numaras�)*
Takdir Komisyonu Karar�
Takdir Olunan De�er (YTL)
Kesinle�en De�er (YTL)
Aç�klama
     
Tarihi
Numaras�
   
1
           
2
           
3
 
 
 
 
 
 
4
           
5
 
 
 
 
 
 
6
           
7
           
8
           
9
           
10
           

(*) Pafta, ada ve parsel numaras�n�n hangi hallerde yaz�laca�� konusunda 2005/1Seri Numaral� Emlak Vergisi Kanunu �ç Genelgesinin 12, 14/c ve 20�nci maddelerindeki aç�klamalara bak�lacakt�r.