(EK: 1 CETVEL�N DÜZENLENMES�NE �L��K�N ÖRNEK)
�L� :
EK: 2
�LÇES� :
BELED�YE ADI :

ARSALARA A�T ASGAR� ÖLÇÜDE M2 B�R�M DE�ER CETVEL�

S�ra
No
Mahalle veya Köyün Ad�
Cadde, Sokak ve De�er Bak�m�ndan Farkl� Bölgenin Ad� (Pafta, Ada veya Parsel Numaras�)*
Takdir Komisyonu Karar�
Takdir Olunan De�er (YTL)
Kesinle�en De�er (YTL)
Aç�klama
Tarihi
Numaras�
1
(B) Mahallesi A Caddesi
10
10Dava aç�lmadan kesinle�mi�tir.
2
(B) Mahallesi B Caddesi 19 19Dava aç�lmadan kesinle�mi�tir.
3
(B) Mahallesi C Caddesi 50 44Vergi mahkemesi karar�na göre kesinle�mi�tir.
4
(B) Mahallesi (a) Soka�� 25 25Vergi mahkemesi karar�na göre kesinle�mi�tir.
5
(B) Mahallesi (b) Soka�� 13 10Vergi mahkemesi karar�na göre kesinle�mi�tir.
6
(B) Mahallesi (c ) Soka�� 15 11Vergi mahkemesi karar�na göre kesinle�mi�tir.
7
(B) Mahallesi (d) Soka�� 95 70Dan��tay karar�na göre kesinle�mi�tir.
8
(B) Mahallesi Kumlu Mevkii (Ada No: 22, 24, 25, 28, 30) 7 7Dava aç�lmadan kesinle�mi�tir.
9
(B) Mahallesi D Caddesi 10 No�lu Ada 150 150Dan��tay karar�na göre kesinle�mi�tir.
10
(B) Mahallesi (d) Soka�� 8 No�lu Adan�n 4 no�lu parseli 60 60Dava aç�lmadan
kesinle�mi�tir.

(*) Pafta, ada ve parsel numaras�n�n hangi hallerde yaz�laca�� konusunda 2005/1Seri Numaral� Emlak Vergisi Kanunu �ç Genelgesinin 12, 14/c ve 20�nci maddelerindeki aç�klamalara bak�lacakt�r.