08 Temmuz 2008 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 26930

 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

SERİ NO: 14

EKLERİ

 

EK:20

 

SERBEST BÖLGELERDEN YAPILAN İHRACATLARA İLİŞKİN BİLDİRİM

 

ÖTV MÜKELLEFİ (Serbest Bölgeden İhraç Edilen Mallarla İlgili)

 

Adı, Soyadı / Unvanı :

Vergi Dairesi                 :

 

Adresi                        :

Vergi Kimlik Numarası :

 

GÜMRÜK BEYANNAMESİ (Serbest Bölgeye Girişi Yapılan Mallara ait)

 

Beyanname No

 

(2)*Gönderici/İhracatçının

 

Beyanname Tarihi

 

Ticaret Unvanı

 

 

(8)*Alıcının

Adı, Soyadı

 

 

Ticaret Unvanı

 

Vergi Kimlik Numarası

 

 

Şehir/Ülke

 

Adres

 

 

(17)*Gideceği Ülke/(11)*Ticaret Yapılan Ülke

(16)*Menşe Ülke

(33)*G.T.İ.P.

(31)*Adet

(41)*Tamamlayıcı Ölçü

(38)* Net Ağırlık(Kg)

(22)*Döviz ve Toplam Fatura Bedeli

(46)*İstatistiki Kıymet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERBEST BÖLGE İŞLEM FORMU (Serbest Bölgeye Giriş Yapan Mallara Ait)

 

S.B.İ.F** Veriliş Tarihi

 

(2)*Kullanıcının***

 

 

S.B.İ.F Kayıt No

 

Adı, Soyadı / Unvanı

 

 

(3)*İşlem Yönü

 

Faaliyet Ruhsatı Numarası

 

 

(4)*İşlem Türü

 

Adres ve Telefon Numarası

 

 

(12)* Geldiği/Gideceği Ülke

(13)*Menşei

(14)*Malın Cinsi

(15)*G.T.İ.P.

(16)*Adedi

(17)* Miktarı

(17)*Ölçü Birimi

(19)*Değer

(19)*Toplam Tutar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERBEST BÖLGE İŞLEM FORMU (Serbest Bölgeden İhraç Edilen Mallara Ait)

 

S.B.İ.F**** Veriliş Tarihi

 

(2)*Kullanıcının***

 

 

S.B.İ.F Kayıt No

 

Adı, Soyadı / Unvanı

 

 

(3)*İşlem Yönü

 

Faaliyet Ruhsatı Numarası

 

 

(4)*İşlem Türü

 

Adres ve Telefon Numarası

 

 

(10) *Giriş Kayıt No

 

Alıcının Ticaret Unvanı

 

 

(10) *Giriş Tarihi

 

Şehir/Ülke

 

 

(12)*Geldiği/Gideceği Ülke

(13)*Menşei

(14)*Malın Cinsi

(15)*G.T.İ.P.

(16)* Adedi

(17)*Miktarı

(17)*Ölçü Birimi

(19)*Değer

(19)*Toplam Tutar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Satır sayısı artırılabilir)

İhraç edilmek üzere …………....tarih ve …...………No.lu gümrük beyannamesi ile …………….……..Serbest Bölgesine çıkarılan malların, yukarıdaki serbest bölge işlem formları ile serbest bölgeye giren ve serbest bölgeden yurt dışına çıkışı yapılan mallar olduğunu, bu bildirimde beyan edilen bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde tahakkuk edecek vergi ile buna bağlı olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca uygulanacak ceza, hesaplanacak gecikme faizi ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca hesaplanacak gecikme zammını ödemeyi ve  ÖTV mükellefi ile birlikte müşterek  ve  müteselsilen sorumlu olacağımızı kabul ve taahhüt ederiz. Bu taahhüdümüzün uygulanmasından doğacak ihtilafların çözümünde, ÖTV tahsil dairesinin bulunduğu yer vergi mahkemeleri yetkilidir.

 

 

İHRACATÇI

 

 

Adı, Soyadı / Unvanı

:

Tarih

 

 

Adresi

:

İmza (ve Kaşe)

 

 

Vergi Dairesi

:

 

 

 

Vergi Kimlik Numarası

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK : 21

 

ÖTV KANUNUNUN 8/1 MADDESİ KAPSAMINDA TESLİM ALINAN / İTHAL EDİLEN MALLARA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU (*)

 

 

 

ALICININ VERGİ KİMLİK NO:

 

VERGİ DAİRESİ:

 İL:

İLÇE:

 

SOYADI (UNVANI) :

ADI :

AYI:

YILI:

 

İŞ YERİ ADRESİ VE TELEFONU:

 

  

E-POSTA:

 

 

TESLİM ALINAN / İTHAL EDİLEN MALLARA İLİŞKİN BİLGİLER   

İTHALATA İLİŞKİN BİLGİLER

ÖTV MÜKELLEFLERİNDEN SATIN ALINAN MALLARA İLİŞKİN BİLGİLER

İTHALAT VEYA TESLİM TARİHDEKİ MAKTU ÖTV TUTARI

 (YTL/KG-LT)

ÖTV MÜKELLEFLERİ TARAFINDAN VERGİ DAİRESİNE ÖDENECEK ÖTV (YTL/KG-LT)

 

G.T.İ.P. NO

MAL İSMİ (**)

ÖLÇÜ BİRİMİ

İTHAL EDİLEN MAL MİKTARI

GÜMRÜK GİRİŞ BEYANAMESİ TARİH VEYA TESCİL NO

SATICININ

ADI SOYADI (UNVANI)(***)

VERGİ KİMLİK NO

TESLİM ALINAN MAL MİKTARI

İLGİLİ FATURA TARİH/NO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Satır sayısı artırılabilir)

 

NOT: ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malları münhasıran ithal ederek aynı Kanunun 8/1. maddesi kapsamında imalatta kullanacak olanlar  “ÖTV mükelleflerinden satın alınan mallara ilişkin bilgiler” kısmını; münhasıran ÖTV mükelleflerinden bu kapsamda kullanmak üzere mal satın alanlar ise “ithalata ilişkin bilgiler” kısmını doldurmayacaklardır.

(*)ÖTV Kanununun 8/1. maddesi kapsamında (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malları satın alan veya ithal edenler tarafından, söz konusu malların alış veya ithal tarihini takip eden ayın 20. günü akşamına kadar  bu faaliyetleri nedeniyle bağlı bulundukları vergi dairelerine verilmek üzere aylık dönemler halinde 1 nüsha olarak düzenlenecektir.

(**) Aynı mallar olsa dahi, ithal edilen mallar ile yurt içinde teslim alınan mallar ayrı satırlarda gösterilecektir.