20 Aralık 2006 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26382

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 364)

 

             213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında; "Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve miktarların yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu suretle tespit edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir." hükmü yer almaktadır.

             Bu hüküm gözönüne alınarak, Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alıp 2006 yılında uygulanan miktarların, 2006 yılı için %7,8 (yedi virgül sekiz) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1/1/2007 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarlar ekli listede gösterilmiştir.

             Tebliğ olunur.

 

 

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2007 TARİHİNDEN

GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK

OLAN HAD VE MİKTARLAR

 

                                                                                                                                                                            2007 Yılında

MADDE NO - KONUSU                                                                                                        Uygulanacak Miktar (YTL)

MADDE 104-   İlanın şekli                                                                                                                                                   

                          1- İlanın vergi dairesinde yapılması                                                                                                        1.290

                          3- İlanın;

                          - Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla                                                              

                          gazetede yapılması                                                                                                                   1.290-129.000

                          - Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca                                                                         

                          yapılması                                                                                                               129.000 ve aşması halinde

MÜKERRER                                                                                                                                                                           

MADDE 115-   Tahakkuktan vazgeçme                                                                                                                           15

MADDE 177-   Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

                          1-Yıllık;                                                                                                                                                          

                          - Alış tutarı                                                                                                                                         100.000

                          - Satış tutarı                                                                                                                                        140.000

                          2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı                                                                                                                  56.000

                          3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı                                                                   100.000

MADDE 232-   Fatura kullanma mecburiyeti                                                                                                               560

MADDE 252-   Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç                                                                                         1,60

MADDE 313-   Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar                                                                     560

MADDE 343-   En az ceza haddi                                                                                                                                          

                          - Damga vergisinde                                                                                                                                   6,40

                          - Diğer vergilerde                                                                                                                                    13,90

                                                                                                                                                                            2007 Yılında

MADDE NO - KONUSU                                                                                                        Uygulanacak Miktar (YTL)

MADDE 352-   Usulsüzlük dereceleri ve cezaları

                          (Kanuna bağlı cetvel)

                          Birinci derece usulsüzlükler                                                                                                                     

                          1- Sermaye şirketleri                                                                                                                                   75

                          2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı                                        49

                          3 - İkinci sınıf tüccarlar                                                                                                                               24

                          4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi                                                         

                          olanlar                                                                                                                                                     12,70

                          5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                                                                                   6,40

                          6- Gelir vergisinden muaf esnaf                                                                                                                     3

                          İkinci derece usulsüzlükler                                                                                                                       

                          1- Sermaye şirketleri                                                                                                                                   43

                          2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı                                        24

                          3- İkinci sınıf tüccarlar                                                                                                                           12,70

                          4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi                                                                                   

                          olanlar                                                                                                                                                       6,40

                          5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                                                                                        3

                          6- Gelir vergisinden muaf esnaf                                                                                                                1,70

MADDE 353-   Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil usul

                          hükümlerine uyulmaması

                          1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi,   alınmaması                           139

                          - Bir takvim yılı içinde her bir belge nev’ine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 64.000

                          2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye

                          Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,

                          kullanılmaması veya bulundurulmaması                                                                                                    139

                          - Her bir belge nev'ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza                                                       6.400

                          - Her bir belge nev'ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza                                           64.000

                          4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen

                          defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere

                          ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması                                            139

                          6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara

                          ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının

                          üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması                                                                            3.000

                          7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde

                          kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara 160

                          8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen

                          matbaa işletmecilerine                                                                                                                                490

                          9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getiren

                          kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda

                          ve zamanda yerine getirmeyenlere                                                                                                             640

                          10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görev-

                          lisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına                                                                                 490

MÜKERRER    Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde  hükmüne

MADDE 355-   uymayanlar için ceza                                                                                                                                  

                          1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında                                                                   1.390

                          2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler

                          hakkında                                                                                                                                                    640

                          3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında                                                         300