EK: 2

RAPOR DİSPOZİSYONU

I — GENEL BİLGİ:

Bu bölümde en az aşağıdaki bilgiler yer alacaktır:

- Mükellefin adı, soyadı, ünvanı, sermayesinin % 10 ve daha fazla paylı ortaklarının adları ve adresleri,

- Mükellefin iştigal konusu,

- Mükellefin ve varsa ortaklarının bağlı bulunduğu vergi dairesi, hesap numarası.

- Mükellefin ticaret sicil kaydı, sicil numarası,

- Yatırım dönemine ilişkin bilanço ve gelir tablosu,

- Yatırıma ilişkin genel bilgiler,

- Yatırım indirimi istisnalarının safi kurum kazancına uygulanıp uygulanmadığı,

- Tasdik işlemine konu istisnanın Gelir Vergisi Kanununun Ek l- 6 ncı maddelerinde yapılan düzenlemelere göre uygulanacak olması halinde, istisnaların gelir vergisi tevkifatına tabi tutulup tutulmadığı,

- Muhasebeden veya muhasebe denetiminden sorumlu olanların adları ile serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir ünvanına sahip olup olmadıkları,

- Gerekli görülen diğer hususlar.

II — USUL İNCELEMELERİ:

Bu bölümde en az aşağıdaki bilgilere yer verilecektir:

- Bilanço esasına göre defter tutulup tutulmadığı,

- Yasal defterlerin tasdikine ilişkin bilgiler,

- Defter kayıtlarına dayanak teşkil eden belgelerin usulüne uygun olup olmadığı, gerçeği yansıtıp yansıtmadığı,

- Defter kayıtlarının kayıt nizamına, muhasebe ilkelerine uygun olup olmadığı,

- Mükelleflerin kayıtlarının hesaplanan ve yararlanılan yatırım indirimi istisnası tutarlarının yıllar itibariyle takibini yapacak şekilde tutulup tutulmadığı,

- Beyannamelerin zamanında verilip verilmediği.

- Gerekli görülen diğer hususlar.

III — HESAP İNCELEMELERİ:

Bu bölümde en az aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

- Yeminli mali müşavirler bu bölümde ayrıca topladıkları kanıtların yeterli miktarda ve güvenilir olduğunu, izledikleri denetleme yöntem ve tekniklerinin tasdik ettikleri yatırım indirimi istisnası açısından uygun ve yeterli olduğunu açıklayacaklardır,

- Yatırım indirimine konu aktif değerin mükellef faaliyetinde kullanılıp kullanılamayacağı,

- Amortismana tabi iktisadi kıymetin yatırım indirimine konu olup olmadığı ve buna ilişkin belgelerin ayrıntılı listesi ile tutarları,

- Yatırım indirimine konu aktif değerlerin yeni ve kullanıma hazır vaziyette olup olmadığı,

- Yatırım indiriminin hesaplanmasında yatırım indirimine konu amortismana tabi iktisadi kıymetlerin maliyet bedelinin %40'nın esas alınıp alınmadığı,

- Kurumların, birleşme, devir veya nev'i değişikliklerinde, yatırım indirimi uygulamasının yeni şirketçe yapılabilmesi için; birleşme, devir ve nev'i değişikliğinin Kurumlar Vergisi Kanununun ilgili maddelerinde öngörülen şekilde yapılıp yapılmadığının ve yatırım indiriminden yararlanma şartlarının mevcut olup olmadığının,

- Açılan akreditif için yatırım indirimi uygulanıp, uygulanmadığının, (Akreditif gayri kabil rücû akreditif olsa dahi kati ithalleri yapılıp gümrükten çekilerek aktif bir hesaba alınması halinde harcama sayılarak yatırım indirimi uygulanması mümkündür.)

- İncelemenin sağlıklı ve amacına uygun sonuçlandırılabilmesi için gerekli olabilecek diğer konuların irdelenmesi,

- Yararlanılacak yatırım indirimi istisnası tutarı ve hesaplama şekli, (Endeksleme uygulaması ile enflasyon düzeltmesi yapılıp yapılmadığı da belirtilecektir.)

- Yatırım indirimi istisnasının Gelir Vergisi Kanununun 19 uncu maddesine mi yoksa bundan önceki düzenlemeye göre mi yapıldığı hususunda gerekli ayrımın yapılıp yapılmadığı,

- Yatırım İndirimi İstisnası Uygulamasının doğruluğu,

- Tasdik işlemi için gerekli görülen diğer hususlar.

IV — SONUÇ

Yeminli mali müşavir, mükelleflerinin ilgili dönem hesaplarının yatırım indirimi yönünden incelenmesinden, fiili durumun, muhasebe kayıt ve belgelerin ilgili mevzuata uygunluğunun ve doğruluğunun araştırıldığını belirterek, kazançtan indirilecek yatırım indirimi istisnasının ne kadar olduğu konusundaki görüşünü kesin olarak ifade edecektir.

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

Adı ve Soyadı

İmza-Mühür