S�GORTA KOLU

TERC�H B�LD�R�M�

SSK Evrak Kayd� (Tarih ve Say�)

 

S�GORTALININ

1- Ad� Soyad�

 

5- Tercihi:

a- ....../......./20.... tarihinde tüm sigorta kollar�na         tabi olarak çal��maya ba�lad���mdan ayl���m�n         kesilmesini

b- ....../......./20.... tarihinde sosyal güvenlik         destek primine tabi olarak çal��maya ba�lad���         mdan ayl���m�n ödenmesine devam edilmesini

c- Tüm sigorta kollar�na prim öderken bu bildirimin         Kurum evrak kayd�na geçti�i tarihten itibaren         çal��malar�m� sosyal güvenlik destek primine ba�         l� olarak sürdürmek istiyorum. Ayl���m�n yeniden         ba�lanmas�n�

d- Sosyal güvenlik destek primi öderken bu        bildirimin Kurum evrak kayd�na geçti�i tarihten        itibaren çal��malar�m� tüm sigorta kollar�na ba�l�        olarak sürdürmek istiyorum. Ayl���m�n kesilmesini

2- Sigorta Sicil Numaras�

3- Tahsis Numaras�

4- Yan tarafta belirtti�im tercihim do�rultusunda i�lem yap�lmas�n� arz ederim.   ............/.........../200...

�mza

��VEREN�N

6-��yeri Numaras�

9-  Ad�geçen sigortal� hakk�nda yukar�da belirtilen tercihindeki tarihten geçerli olmak üzere;

Tüm sigorta kollar�,

Sosyal güvenlik destek primi,

     uygulanacakt�r.

     Bilgilerinize arz ederiz.

........./......./20....

Mühür/Ka�e

�mza      

7- ��yeri Ünvan�

8- Adresi

 

 

 

 

AÇIKLAMALAR

1- Bu belge, Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan ya�l�l�k ayl��� almakta iken (tahsis numaras� 2,42, F2 ve Y2 ile ba�layanlar) ya da ya�l�l�k ayl��� talebinde bulunup henüz i�lemleri devam etmekte iken 506 say�l� Kanuna göre yeniden sigortal� bir i�te çal��maya ba�layanlar hakk�nda uygulanacak olan sigorta türünün (tüm sigorta kollar� veya sosyal güvenlik destek primi) belirlenmesi amac�yla kullan�l�r (506 SK. M: 63).

2- Tercihlerini sosyal güvenlik destek primi ödeme yönünde kullananlar bu sigorta tabi tutularak, ayl�klar�n ödenmesine devam olunur. Tercihlerini tüm sigorta kollar�na tabi yönünde kullanan sigortal�lar hakk�nda ise tüm sigorta kollar� uygulanarak, ayl�klar� çal��maya ba�lad�klar� tarihte kesilir.

3- Tercihleri olmaks�z�n i�verenlerince tüm sigorta kollar�na atbi tutuldu�u yada sigortas�z çal��t�r�ld�klar� tespit edilenlere Kurumca yap�lacak yaz�l� ihtara ra�men, herhangi bir tercihte bulunmayanlar�n ayl�k ödemeleri durdurulur.

4- Ya�l�l�k ayl��� ba�lama i�lemleri devam etmekte ya da ya�l�l�k ayl��� almakta iken sigortal� bir i�te çal��maya ba�layanlar�n hangi tarihte hangi statüye tabi olacaklar�, bu belgenin (5) numaral� alan�ndaki (a) ve (b) seçeneklerinden tercihlerine uygun olan�n�n önündeki kutunun (x) ile i�aretlenmesi ve bu �ekilde i�aretlenen seçenekteki tarih hanesine yeniden çal��maya ba�lan�lan tarihin yaz�lmas� ile belirlenir. Tercihin yaz�lan tarih itibariyle de�i�tirilmesine imkan bulunmad���ndan do�ru tercihinin i�aretlenmesinde gerekli öze gösterilmelidir.

5- Çal��t�klar� süre içerisinde ödenmekte olan ayl���n kesilmesini veya kesilmi� bulunan ayl���n yeniden ba�lanmas�n� talep ederek statülerini de�i�tirmek isteyenler (c) ve (d) seçeneklerinden tercihlerine uygun olan�n� i�aretleyerek yeniden Kuruma ba�vurabilirler. Bunlardan (c) seçene�ini i�aretleyenlere bu bildirimin Kurum kay�tlar�na geçti�i tarihi izleyen ayba��ndan yeniden ayl�k ba�lanaca��ndan, bildirimin Kurum kay�tlar�na geçti�i tarih itibariyle sosyal güvenlik destek primine tabi tutulurlar. (d) seçene�ini tercih edenlerin ayl�klar� ise bu bildirimin Kurum kay�tlar�na geçti�i tarih itibariyle kesilece�inden haklar�nda ayn� tarih itibariyle tüm sigorta kollar� uygulan�r.

6- Bu belge, üç nüsha olarak düzenlenir. �lk iki nüshas� Kurumca al�n�r. Al�nd��� tarih ve gelen evrak numaras� i�lenen son nüshas� ise sigortal�n�n sigorta kolu tercihi do�rultusunda i�lem yap�lmas�n� sa�lamak üzere i�verene iade edilir.

7- Eksik ve gerçe�e ayk�r� bilgi içeren belgelerle sigortal�n�n imzas�n� ve i�veren onay�n� ta��mayan belgeler i�leme al�nmaz.