Çalışanlar İçin Tazminatlar (Tüm Ayrıntılarıyla)

İncelemeler:

 110,00

Stokta yok

Açıklama

Kitap Özellikleri
Yazar  Dr. Sami NARTER
Sayfa Sayısı  1086 Sayfa
Basım Yılı  Ocak 2015
Basım Sayısı  1. Basım
 • Kıdem Tazminatı
 • İhbar Tazminatı
 • Kötüniyet Tazminatı
 • Sendikal Tazminat
 • Ayrımcılık Tazminatı
 • İş Güvencesi Tazminatı
 • Haksız Fesih Tazminatı
 • Cezai Şart Tazminatı
 • İş Göremezlik Tazminatı
 • Destekten Yoksun Kalma Tazminatı
 • Manevi Tazminat

Eser sadece 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında olan işçiler için değil aynı zamanda 6098 syılı Türk Borçlar Kanununu kapsamında kalan çalışanları da kapsayacak şekilde tüm çalışanlara yönelik olarak hazırlanmıştır.
Tazminat kurumunun öncelikle verilebilecek zararın önlenmesine çalışmak gibi bir amacı vardır. Zarar ortaya çıktıktan sonraki amacı ise verilen zararın karşılanmasını sağlamaktır.
İş hukukunun temel amaçlarından birisi de iş ilişkisinin devamlılığının ve böylelikle iş güvencesinin sağlanabilmesidir. Bu güvence doğrudan fesih hakkının sınırlandırılması şeklinde olabileceği gibi caydırıcılık ve onarıcılık özellikleri bulunan feshe bağlı değişik tazminat türleri yoluyla da sağlanabilmektedir.
Caydırıcılık yanında onarıcı özelliği bulunan kurumlar; kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötüniyet tazminatı, sendikal tazminat, ayrımcılık tazminatı, iş güvencesi tazminatı, boşta geçen süre tazminatı gibi İş Hukukundan kaynaklanan tazminatlar ve geriye kalan süre tazminatı, 6098 sayılı kanunla getirilen haksız fesih tazminatı, cezai şart tazminatı, maddi ve manevi tazminat gibi Borçlar Hukukundan kaynaklanan tazminatlar olup hepsi kitabımızda ayrıntılı olarak incelenmiştir.


Her alanda olduğu gibi hukuk alanında da teori ve pratik bir birini bütünlemektedir. Bu eser de Teori ve pratiğin birleştiği alan olan uygulamaya yönelmiştir.
Eserde son yıllarda yapılan tüm mevzuat değişiklikleri değerlendirilerek tamamı işlenmiştir.
Özellikle uygulayıcılara faydalı olması bakımından ilgili konuların hemen arkasına Yargıtay’ın en yeni emsal ve ilke kararlarından örnekler verilmiştir. Yargıtay kararları gelişigüzel dizilmeyip her konuya göre bölümlendirilmiş ve yararlı olacağı düşünülen kararlar özetlerle verilmiştir. Yer yer örnek Yargıtay kararı ve dava üzerinden Yargıtay kararları değerlendirilerek eleştiriler yapılmıştır.
Ayrıca kitabın son kısmına yine uygulayıcılara faydalı olması bakımından incelenen tazminatların hesaplama yöntemleri, hesaplanmasına yönelik bilirkişi raporları ve bu raporların hazırlanışında kullanılan tablolar eklenmiştir.

BİRİNCİ BÖLÜM
ZARAR VE TAZMİNAT
I. -ZARAR-1
A. -ZARAR KAVRAMI TANIMI VE UNSURLARI-1
B. -MADDİ ZARAR-1
1. -MADDİ ZARAR KAVRAMI-1
2. -MADDİ ZARARIN UNSURLARI-2
a. -Malvarlığı-2
b. -Malvarlığının Eksilmesi-2
c. -Malvarlığındaki Eksilmenin İrade Dışı Meydana Gelmesi-3
3. -MADDİ ZARAR TÜRLERİ-3
a. -Fiili Zarar – Yoksun Kalınan Kâr-3
b. -Doğrudan Zarar – Dolaylı Zarar-5
c. -Kişiye İlişkin Zarar – Eşyaya İlişkin Zarar-6
4. -MADDİ ZARARIN İSPATLANMASI-6
5. -MADDİ ZARARIN HESAPLANACAĞI ZAMAN-8
6. -MADDİ ZARAR MİKTARINA FAİZ EKLENMESİ-9
C. -MADDİ ZARARIN DENKLEŞTİRİLMESİ (Yararın İndirilmesi)-10
1. -GENEL BİLGİ VE YARAR KAVRAMI-10
2. -DENKLEŞTİRMENİN ŞARTLARI-13
a. -Zarar verici olay zarar gören lehine ekonomik bir yarar sağlamalıdır-13
b. -Zarar Verici Olay İle Yarar Arasında Uygun İlliyet Bağı Olmalıdır. -14
c. -Tarafların İradesi veya Bir Kanun Hükmü Yararın Denkleştirilmesini Engellememelidir-15
aa. -Üçüncü Kişilerin Zarar Görene İfa Amacı Taşımayan Yardımları-15
bb. -Zarar Görenin Önlem ve Davranışları Sonucu Elde Edilen Yararlar-17
aaa. -Zarar Görenin Zararı Kendi İmkanlarıyla Gidermesi-17
bbb. -Zarar Görenin Yaptığı Kaza veya Hayat Sigortaları-17
cc. -Haksız Fiil Nedeniyle Yapılmayan Giderler-18
dd. -Ölenin Desteğinden Yoksun Kalınmasında Özel Durumlar-18
3. -DENKLEŞTİRMEDE HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI (MK m. 2)-18
4. -DENKLEŞTİRME İŞLEMİNDE USUL SORUNLARI-19
D. -MADDİ ZARAR ÇEŞİTLERİ-19
1. -EŞYA VE HAYVANLARA İLİŞKİN MADDİ ZARARLAR-19
a. -Tam Kayıp (Kullanılamaz Hale Gelme) Zararı-19
b. -Onarım Giderleri Zararı-21
c. -Onarılmış Eşyalarda Değer Kaybı Zararı-23
aa. -Tam Olarak Onarılması İmkansız Araçlarda Değer Kaybı-23
bb. -Tam Olarak Onarılıp Eski Haline Getirilebilen Araçlarda Değer Kaybı-23
d. -Gelir Yoksunluğu Zararı (Ek-Munzam Zarar)-24
e. -Özel Aracın Onarım Süresince Kullanılamamasından Doğan Zarar-25
2. -İNSANA İLİŞKİN MADDİ ZARARLAR-26
a. -Bedensel Bütünlüğün Zedelenmesinden Doğan Maddi Zarar-26
aa. -İyileştirme (Tedavi) Giderleri-28
bb. -Kazanç Kaybı, Çalışma Gücünün Azalmasından veya Sürekli Kaybından Doğan Zarar-29
aaa. -Çalışma Gücünün Geçici Kaybından Doğan Zarar-29
bbb. -Çalışma Gücünün Sürekli Olarak Azalması veya Kaybından Doğan Zarar-29
aaaa. -Çalışma gücündeki sürekli azalmanın oranı-30
bbbb. -Zarar görenin gelir durumu-31
cccc. -Çalışma süresi ve bunun başlangıç anı-31
cc. -Ekonomik Geleceğin Sarsılmasından Doğan Zarar-32
b. -İnsan Ölümünde Maddi Zarar-33
aa. -İyileştirme Giderleri ve Gelir Kaybı-33
bb. -Gömme (Defin) Giderleri-33
cc. -Ölenin Desteğinden Yoksun Kalma-34
E. -MANEVİ ZARAR-34
1. -MANEVİ ZARAR KAVRAMINI AÇIKLAYAN TEORİLER-36
a. -Sübjektif Teori-36
b. -Objektif Teori-37
c. -Karma Teori-38
2. -HUKUKA AYKIRI FİİLİN YÖNELDİĞİ VARLIĞIN TÜRÜNE GÖRE MANEVİ ZARAR-40
a. -Maddi Nitelikte Olmayan Kişisel Değerlerin İhlaline Dayanan Manevi Zarar-40
b. -Maddi Nitelikteki Kişisel Varlıklara Saldırı Nedeniyle Ortaya Çıkan Manevi Zarar-42
c. -Kişilik Hakkına Dahil Olacak Mesleki ve Ekonomik Değerlere Saldırı Nedeniyle Ortaya Çıkan Manevi Zarar-42
KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI-43
II. -TAZMİNAT-57
A. -TAZMİNAT KAVRAMI-57
B. -TAZMİNATIN AMACI VE ÖNEMİ-58
C. -TAZMİNATIN KAPSAMININ BELİRLENMESİ-60
1. -TAZMİNAT İLE ZARAR ARASINDAKİ İLİŞKİ-60
2. -TAZMİNATIN İNDİRİLMESİ VE İNDİRİM SEBEPLERİ-61
a. -Genel Bilgi-61
b. -Zarar Sorumlusuna İlişkin İndirim Sebebi (Zarar Verenin Tazminatı Ödediğinde Yoksulluğa Düşecek Olması)-62
aa. -Zarar Verenin Hafif Kusuru-62
bb. -Zarar Verenin Tazminatı Ödediğinde Yoksulluğa Düşecek Olması-63
cc. -Hakimin Takdiri (Hakkaniyetin Gerektirmesi)-64
c. -Zarar Görene İlişkin İndirim Sebepleri-64
aa. -Zarar Görenin Zarar Doğuran Fiile Rızası-65
bb. -Zarar Görenin Kusuru (Ortak Kusur)-67
aaa. -Zararın Doğumunda Ortak Kusur-71
aaaa. -Zarara Engel Olacak Tedbirleri Almama veya Özen Göstermeme-71
bbbb. -Zarar Tehlikesini Göze Almak-72
bbb. -Zararın Artmasında Ortak Kusur-72
aaaa. -Zarar Görenin Meslek Değiştirmekten Kaçınması-73
bbbb. -Zarar Görenin Bir Ameliyat veya Tedaviden Kaçınması-74
ccc. -Tazminat Yükümlüsünün Durumunu Ağırlaştırma-75
cc. -Zarar Görenin Bedensel Yatkınlığı (Bünyevi İstidatı)-75
d . -Takdire Bağlı (Durumun Gereği) İndirim Sebepleri-76
aa. -Tarafların Ekonomik Durumu-77
aaa. -Zarar Verenin Yoksulluğa Düşecek Olması-77
bbb. -Zarar Görenin Çok Yüksek Bir Gelire Sahip Olması-78
bb. -Hatır (Yardım) İşleri-78
cc. -Beklenmeyen Hal (Umulmayan Olay)-79
dd. -Yardımcı Kişi Konumundaki Üçüncü Kişinin Kusuru-81
ee. -Uzak (Zayıf) İlliyet Bağı-81
ff. -Diğer İndirim Sebepleri-82
3. -TAZMİNATIN TAMAMEN KALDIRILMASI-82
4. -HESAPLANAN TAZMİNAT MİKTARINDAN HAKKANİYET SEBEBİYLE ARTTIRMA VEYA İNDİRME YAPILAMAMASI-83
D. -TAZMİNATA UYGULANACAK FAİZ-84
1. -TAZMİNATLARA UYGULANACAK FAİZ TÜRÜ-84
2. -TAZMİNATLARDA FAİZ BAŞLANGICI-85
3. -DAVA AÇILIRKEN FAİZ İSTEĞİ, FAİZİN TÜRÜNÜN VE FAİZİN BAŞLANGICININ BELİRTİLMESİ-86
KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI-86
İKİNCİ BÖLÜM
İŞ HUKUKUNA ÖZGÜ TAZMİNATLAR
I. -KIDEM TAZMİNATI-101
A. -KIDEM TAZMİNATININ HUKUKİ NİTELİĞİ-102
1. -ÜCRET GÖRÜŞÜ-103
2. -TAZMİNAT GÖRÜŞÜ-104
3. -İKRAMİYE GÖRÜŞÜ-105
4. -SİGORTA GÖRÜŞÜ-106
5. -İŞ GÜVENCESİ KURUMU OLDUĞU GÖRÜŞÜ-107
6. -KENDİNE ÖZGÜ BİR KURUM OLDUĞU GÖRÜŞÜ-108
B. -KIDEM TAZMİNATI İSTEYEBİLME KOŞULLARI-109
1. -İŞ KANUNA TABİ İŞÇİ OLMA-109
2. -İŞ SÖZLEŞMESİNİN KANUNDA BELİRTİLEN NEDENLERLE SONA ERMESİ-110
3. -EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLMAK KOŞULU-115
C. -KIDEM TAZMİNATINA ESAS ALINAN KIDEMİN TESPİTİ-116
1. -KIDEMİN TESPİTİNE İLİŞKİN ESASLAR-116
2. -SÜREYE İLİŞKİN FARKLI DURUMLAR-118
D. -KIDEM TAZMİNATINA ESAS ALINAN ÜCRETİN TESPİTİ-122
1. -GİYDİRİLMİŞ ÜCRET-122
2. -SON ÜCRETİN BELİRLENMESİ-125
E. -KIDEM TAZMİNATININ MİKTARI VE HESAPLANMASI-125
1. -KIDEM TAZMİNATININ MİKTARI-126
2. -KIDEM TAZMİNATININ HESAPLANMASI-127
F. -KIDEM TAZMİNATININ ALACAKLISI, BORÇLUSU, ZAMANAŞIMI VE GECİKME FAİZİ-128
1. -KIDEM TAZMİNATININ ALACAKLISI-128
2. -KIDEM TAZMİNATININ BORÇLUSU-129
3. -KIDEM TAZMİNATINDA ZAMANAŞIMI-131
4. -KIDEM TAZMİNATININ GECİKME FAİZİ-133
G. -SOSYAL SİGORTA PRİMLERİ YÖNÜNDEN KIDEM TAZMİNATI-136
H. -VERGİ HUKUKU YÖNÜNDEN KIDEM TAZMİNATI-136
KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI-137
II. -İHBAR TAZMİNATI-195
A. -İHBAR TAZMİNATININ TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ-196
1. -TANIMI-196
2. -HUKUKİ NİTELİĞİ-197
B. -İHBAR TAZMİNATI İSTEYEBİLME KOŞULLARI-199
1. -İŞ KANUNA TABİ İŞÇİ OLMA-199
2. -SÜRESİ BELİRSİZ SÜREKLİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞMA-199
3. -İŞ SÖZLEŞMESİNİN BİLDİRİMSİZ FESHEDİLMESİ-200
4. -BİLDİRİMSİZ FESHİN HAKLI NEDENE DAYANMAMASI-201
C. -İHBAR TAZMİNATINA ESAS HİZMET SÜRESİ, ÜCRET VE HESAPLANMASI-203
1. -İHBAR TAZMİNATINA ESAS HİZMET SÜRESİ-203
2. -İHBAR TAZMİNATINA ESAS ÜCRET-203
3. -İHBAR TAZMİNATININ HESAPLANMASI-205
D. -İHBAR TAZMİNATININ BORÇLUSU, ALACAKLISI, ZAMANAŞIMI VE GECİKME FAİZİ-205
1. -İHBAR TAZMİNATININ ALACAKLISI-205
2. -İHBAR TAZMİNATININ BORÇLUSU-206
3. -İHBAR TAZMİNATINDA ZAMANAŞIMI-207
4. -İHBAR TAZMİNATININ GECİKME FAİZİ-207
E. -İHBAR ÖNELİNE İLİŞKİN ÜCRETİN PEŞİN ÖDENMESİ-208
F. -SOSYAL SİGORTA PRİMLERİ YÖNÜNDEN İHBAR TAZMİNATI-210
G. -VERGİ HUKUKU YÖNÜNDEN İHBAR TAZMİNATI-211
KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI-212
III. -KÖTÜNİYET TAZMİNATI-250
A. -KÖTÜNİYET TAZMİNATININ HUKUKİ NİTELİĞİ-250
B. -KÖTÜNİYET TAZMİNATI İSTEYEBİLME KOŞULLARI-253
1. -İŞ GÜVENCESİ HÜKÜMLERİNDEN YARARLANMAYAN İŞÇİLERDEN OLMA-253
2. -İŞ SÖZLEŞMESİNİN BELİRSİZ SÜRELİ OLMASI-253
3. -FESİH BİLDİRİMİNİN BİR HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASINI OLUŞTURMASI-255
C. -KÖTÜNİYETİN ÖLÇÜSÜ VE FESİH HAKKININ KÖTÜYE KULLANILDIĞI DURUMLAR-256
1. -KÖTÜNİYETİN ÖLÇÜSÜ-256
2. -FESİH HAKKININ KÖTÜYE KULLANILDIĞI DURUMLAR-257
D. -KÖTÜNİYETİN İSPAT YÜKÜ-258
E. -KÖTÜNİYET TAZMİNATININ MİKTARI VE HESAPLANMASI-259
F. -KÖTÜNİYET TAZMİNATININ ALACAKLISI, BORÇLUSU, ZAMANAŞIMI VE GECİKME FAİZİ-260
1. -KÖTÜNİYET TAZMİNATININ ALACAKLISI-260
2. -KÖTÜNİYET TAZMİNATININ BORÇLUSU-260
3. -KÖTÜNİYET TAZMİNATINDA ZAMANAŞIMI-260
4. -KÖTÜNİYET TAZMİNATININ GECİKME FAİZİ-260
G. -SOSYAL SİGORTA PRİMLERİ YÖNÜNDEN KÖTÜNİYET TAZMİNATI-261
H. -VERGİ HUKUKU YÖNÜNDEN KÖTÜNİYET TAZMİNATI-262
I. -6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNUNA GÖRE KÖTÜNİYET TAZMİNATI-262
KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI-262
IV. -SENDİKAL TAZMİNAT-275
A. -SENDİKAL TAZMİNATIN HUKUKİ NİTELİĞİ-275
B. -SENDİKAL TAZMİNAT İSTEYEBİLME KOŞULLARI-277
1. -İŞ GÜVENCESİ HÜKÜMLERİNDEN YARARLANABİLEN İŞÇİLERDEN OLMA-277
2. -SENDİKAYA ÜYE OLMA, OLMAMA VEYA SENDİKAL FAALİYET-279
3. -SENDİKAL NEDENLERLE EŞİT DAVRANMA BORCUNA AYKIRI DAVRANILMASI-280
C. -SENDİKAL TAZMİNATTA İSPAT YÜKÜ-280
D. -SENDİKAL TAZMİNATIN MİKTARI VE HESAPLANMASI-282
E. -SENDİKAL TAZMİNATIN BORÇLUSU, ALACAKLISI, ZAMANAŞIMI VE GECİKME FAİZİ-283
1. -SENDİKAL TAZMİNATIN ALACAKLISI-283
2. -SENDİKAL TAZMİNATIN BORÇLUSU-283
3. -SENDİKAL TAZMİNATTA ZAMANAŞIMI-284
4. -SENDİKAL TAZMİNATIN GECİKME FAİZİ-284
F. -SOSYAL SİGORTA PRİMLERİ YÖNÜNDEN SENDİKAL TAZMİNAT-284
G. -VERGİ HUKUKU YÖNÜNDEN SENDİKAL TAZMİNAT-284
KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI-285
V. -AYRIMCILIK TAZMİNATI-329
A. -AYRIMCILIK TAZMİNATININ ANAYASAL DAYANAĞI-329
B. -AYRIMCILIK TAZMİNATININ HUKUKİ NİTELİĞİ-330
C. -EŞİT DAVRANMA BORCUNUN ŞARTLARI-331
D. -AYRIMCILIK TAZMİNATI İSTEYEBİLME ŞARTLARI-334
1. -İŞ İLİŞKİSİNDE DİL, IRK, CİNSİYET, SİYASAL DÜŞÜNCE, FELSEFİ İNANÇ, DİN VE MEZHEP VE BENZERİ SEBEPLERLE AYRIM YAPILMASI-334
2. -İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ NEDENİYLE İŞÇİLER ARASINDA AYRIM YAPILMASI-336
3. -CİNSİYET NEDENİYLE İŞÇİLER ARASINDA AYRIM YAPILMASI-337
a. -İş Sözleşmesinin Yapılması, Şartlarının Oluşturulması, Devamı ve Sona Ermesinde İşçiler Arasında Ayrım Yapılması-337
b. -Eşit Değerde İş İçin Farklı Ücret Uygulanması-339
E. -AYRIMCILIK YAPILDIĞININ İSPATI VE İSPAT YÜKÜNÜN YER DEĞİŞTİRMESİ-341
F. -AYRIMCILIK TAZMİNATININ MİKTARI VE HESAPLANMASI-341
G. -AYRIMCILIK TAZMİNATININ ALACAKLISI, BORÇLUSU, ZAMANAŞIMI VE GECİKME FAİZİ-343
1. -AYRIMCILIK TAZMİNATININ ALACAKLISI-343
2. -AYRIMCILIK TAZMİNATININ BORÇLUSU-343
3. -AYRIMCILIK TAZMİNATINDA ZAMANAŞIMI-343
4. -AYRIMCILIK TAZMİNATININ GECİKME FAİZİ-344
H. -SOSYAL SİGORTA PRİMLERİ YÖNÜNDEN AYRIMCILIK TAZMİNATI-344
I. -VERGİ HUKUKU YÖNÜNDEN AYRIMCILIK TAZMİNATI-344
KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI-344
VI. -İŞ GÜVENCESİ (İŞE BAŞLATMAMA) TAZMİNATI-363
A. -İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATININ HUKUKİ NİTELİĞİ-363
B. -İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI İSTEYEBİLME KOŞULLARI-364
C. -İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATININ MİKTARI VE HESAPLANMASI-365
D. -İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATININ ALACAKLISI VE BORÇLUSU, ZAMANAŞIMI VE GECİKME FAİZİ-367
1. -İş Güvencesi Tazminatının Alacaklısı-367
2. -İş Güvencesi Tazminatının Borçlusu-368
3. -İş Güvencesi Tazminatında Zamanaşımı-368
4. -İş Güvencesi Tazminatının Gecikme Faizi-368
E. -SOSYAL SİGORTA PRİMLERİ YÖNÜNDEN İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI-368
F. -VERGİ HUKUKU YÖNÜNDEN İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI-368
KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI-370
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İŞ HUKUKUNDA UYGULANANBORÇLAR HUKUKU TAZMİNATLARI
I. -HAKSIZ FESİH TAZMİNATI-393
A. -HAKSIZ FESİH TAZMİNATI KAVRAMI VE KOŞULLARI-393
1. -HAKSIZ FESİH TAZMİNATININ HUKUKİ NİTELİĞİ-393
2. -HAKSIZ FESİH TAZMİNATI İSTEYEBİLME KOŞULLARI-394
a. -İşveren Tarafından Haksız Fesih Halinde-394
aa. -Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin Haksız Feshi-396
aaa. -İş Güvencesinden Yararlanmayan İşçinin İş Sözleşmesinin Haksız Feshi-396
bbb. -İş Güvencesinden Yararlanan İşçinin İş Sözleşmesinin Haksız Feshi-396
bb. -Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Haksız Feshi-397
b. -İşçi Tarafından Haksız Fesih Halinde-397
B. -HAKSIZ FESİH TAZMİNATI HESABI VE VERGİ İLE SİGORTA HUKUKUNDAKİ DURUMU-399
1. -HAKSIZ FESİH TAZMİNATININ MİKTARI VE HESAPLANMASI-399
2. -HAKSIZ FESİH TAZMİNATININ ALACAKLISI, BORÇLUSU, ZAMANAŞIMI VE GECİKME FAİZİ-399
a. -Haksız Fesih Tazminatının Alacaklısı-399
b. -Haksız Fesih Tazminatının Borçlusu-399
c. -Haksız Fesih Tazminatında Zamanaşımı-399
d. -Haksız Fesih Tazminatının Gecikme Faizi-400
3. -SOSYAL SİGORTA PRİMLERİ YÖNÜNDEN HAKSIZ FESİH TAZMİNATI-400
4. -VERGİ HUKUKU YÖNÜNDEN HAKSIZ FESİH TAZMİNATI-400
II. -CEZAİ ŞART TAZMİNATI (CEZA KOŞULU ALACAĞI)-400
A. -BORÇLAR HUKUKUNDA CEZAİ ŞART UYGULAMASI-400
1. -CEZAİ ŞART KAVRAMI VE AMACI-400
2. -CEZAİ ŞART IN UNSÜRLARI-401
3. -CEZAİ ŞARTIN HUKUKİ NİTELİĞİ-401
4. -CEZAİ ŞARTIN HÜKÜM DOĞURMASI-402
5. -CEZAİ ŞARTIN TÜRLERİ-403
a. -Seçimlik Cezai Şartın Türleri-403
b. -İfaya Eklenen Cezai Şart-405
c. -İfa Yerine Cezai Şart (Dönme Cezası)-405
6. -CEZAİ ŞARTIN İNDİRİLMESİ-406
B. -İŞ HUKUKUNDA CEZAİ ŞART UYGULAMASI-408
1. -İŞ SÖZLEŞMESİNE CEZAİ ŞART KONULMASI-409
2. -TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNE CEZAİ ŞART KONULMASI-409
3. -İŞYERİ İÇ YÖNETMELİKLERİ İLE CEZAİ ŞART KONULMASI-410
4. -CEZAİ ŞART TAZMİNATININ KARŞILIKLI OLUP OLMAMASI-411
5. -CEZAİ ŞART TAZMİNATININ EŞİT MİKTARDA DÜZENLENMESİ-412
6. -İŞÇİYE YAPILAN EĞİTİM MASRAFI VE CEZAİ ŞART TAZMİNATI-412
7. -DENEME SÜRESİ VE CEZAİ ŞART TAZMİNATI-413
8. -CEZAİ ŞARTIN HESAPLANMASI VE İNDİRİM MÜESSESESİ-414
C. -REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİ VE CEZAİ ŞART TAZMİNATI-414
1. -GENEL OLARAK REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİ-415
2. -İŞÇİNİN SADAKAT BORCUNA DAYANAN REKABET ETMEME BORCU-415
3. -SÖZLEŞMEDEN DOĞAN REKABET ETMEME BORCU-416
4. -REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİ YAPMANIN KOŞULLARI-417
5. -REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ SONUÇLARI-418
KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI-419
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MADDİ TAZMİNAT
I. -MADDİ TAZMİNAT KAVRAMI-449
A. -MADDİ TAZMİNAT VE TÜRLERİ-449
1. -Genel Bilgi-449
2. -Maddi Tazminatın Ödenme Şekli-450
a. -Ayni Tazmin-450
aa. -Haksız Olarak alınan Şeyin Semereleri İle Birlikte İade Edilmesi-450
bb. -Aynı Cinsten Misli Eşya İle Değiştirme-451
cc. -Zarar Gören Şeyin Onarımı-451
dd. -Haksız Fiil Kararının Yayınlanması-451
b. -Nakdi Tazmin-451
aa. -Bedensel Bütünlüğün İhlalinde Nakdi Tazmin-452
aaa. -Geçici İş Göremezlik Tazminatı-455
bbb. -Sürekli İş Göremezlik Tazminatı-456
bb. -İnsan Ölümünde Nakdi Tazmin (Destekten Yoksun Kalma Tazminatı)-456
3. -Maddi Tazminat Hakkının Mirasçılara Geçmesi-458
a. -Eşyaya Verilen Zarara İlişkin Tazminatta-458
b. -Beden Bütünlüğünün İhlaliyle İlgili Tazminatta-458
c. -Destekten Yoksun Kalma Tazminatında-459
II. -EŞYAYA VERİLEN ZARARDA MADDİ TAZMİNAT-459
A. -KAVRAM VE GENEL BİLGİ-459
1. -KAVRAM-459
2. -EŞYANIN ZARARA UĞRAMASI-459
a. -Eşyanın Hasara Uğraması-459
b. -Eşyanın Yok Olması veya Fonksiyonun Ortadan Kalkması-460
B. -EŞYAYA VERİLEN ZARARDA MADDİ TAZMİNAT HESABI-460
1. -ZARARIN TAZMİNİ YÖNTEMLERİ-461
a. -Objektif ve Sübjektif Yöntem-461
b. -Zararın Belirleme Yöntemi-461
c. -Zararın Belirleneceği Yer ve Zaman-462
2. -DİĞER ZARARLAR-462
III. -ÖLÜM VE BEDENSEL ZARAR HALİNDE MADDİ TAZMİNAT-462
A. -İŞ GÖREMEZLİK TAZMİNATI-462
1. -GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK TAZMİNATI-463
a. -Bedensel Zarar Kavramı ve Korunması-464
b. -Geçici İş Göremezlikten Doğan Zarar-465
aa. -Sakatlığın veya Hastalığın Çeşidi Derecesi-468
bb. -Sakatlığın veya Hastalığın Zarar Görenin Mesleğine Etkisi-468
cc. -Zarar Görenin Elde Ettiği Gelir-469
aaa. -Giydirilmiş Ücret Kavramı ve Tespiti-469
bbb. -Net Ücret Kavramı ve Tespiti-469
2. -SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK TAZMİNATI-470
a. -Yaşam Süresi (Muhtemel Ömür Süresi)-471
b. -İş Görebilme Çağı (Faal Ömür Süresi – Çalışma Süresi)-471
c. -İş Göremezlik Oranı (Çalışma Gücünden Kayıp Oranı)-473
aa. -İş Göremezlik Oranının Tespitinde Kullanılan Cetveller-473
aaa. -Kılavuz Maluliyet Baremi-473
bbb. -SGK Maluliyet Baremi-474
d. -İşçinin Ücreti (Müstakbel Gelir Kaybı)-474
e. -Kusurun Belirlenmesi-474
3. -İŞ GÖREMEZLİKTE TAZMİNAT HESABI-476
a. -Tazminat Hesabında Dikkate Alınacak Etkenler-476
aa. -İşçiye Bağlı Etkenler-476
bb. -İşverene Bağlı Etkenler-479
b. -Sürekli İş göremezlikte Zarardan ve Tazminattan Yapılacak İndirimler-480
aa. -SGK Tarafından Sağlanan Parasal Yardımlar-480
aaa. -Geçici İş Göremezlik Ödeneği-481
bbb. -Sürekli İş Göremezlik Ödeneği-484
bb. -İşçinin İş Göremezlik Oranı-486
cc. -İşçinin Kendi Kusuru (Ortak kusur)-486
aaa. -Zarar Görenin Kusurlu Bulunduğu Durumlar-487
bbb. -Kusurda ve Kaçınılmazlıkta Çeşitli Olasılıklar-489
dd. -İşverenin Müzayaka (Yoksulluk) Durumuna Düşmesi-491
ee. -Özel Sigorta Ödemeleri-492
ff. -İşverence ve Özel Kişilerce Yapılan Ödemeler-493
gg. -Sosyal Yardım Zamları ve Sürekli Bakıma Muhtaçlık Geliri-494
KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI-495
B. -DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI-519
1. -DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI KAVRAMI, YASAL DAYANAĞI, KONUSU, AMACI VE HUKUKİ NİTELİĞİ-519
a. -Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Kavramı-519
aa. -Destek Kavramı-519
bb. -Destekten Yoksunluk Kavramı-520
cc. -Destekten Yoksun Kalanlar-520
b. -Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Yasal dayanağı-521
c. -Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Konusu ve Amacı-523
d. -Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Hukuki Niteliği-524
2. -İŞVERENİN HUKUKİ SORUMLULUĞU-525
a. -Kusurlu Sorumluluk-526
b. -Kusursuz Sorumluluk-528
aa. -Olağan Sebep Sorumluluğu-529
bb. -Tehlike sorumluluğu-530
cc. -İşverenin Kaçınılmazlıktan Doğan Sorumluluğu-532
3. -DESTEKTEN YOKSUN KALMA ZARARI VE ZARARIN NİTELİĞİ-533
a. -Destekten Yoksun Kalma Zararının Niteliği-533
aa. -Kazançtan Yoksun Kalma Niteliği-533
bb. -Zararın Yansıma Zarar Olması-534
b. -Ödenmesi Öngörülen Zararların Çeşitleri-534
aa. -Cenaze Giderleri-534
bb. -Ölüm Hemen Gerçekleşmemişse Tedavi Giderleri-535
cc. -Çalışma Gücünün Azalması veya Kaybedilmesinden Doğan Kayıplar-536
4. -DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATININ ÖZEL KOŞULLARI-536
a. -Destek Olan İşçinin Ölmesi-536
b. -Desteklik İlişkisinin Bulunması-536
aa. -Gerçek Destek (Fiili destek)-536
bb. -Varsayılan Destek (Farazi destek)-537
c. -Destekte Bakım Gücünün Bulunması ve Destekten Yoksun Kalanın Bakıma İhtiyacının Bulunması-538
aa. -Bakım Gücü-538
bb. -Bakım İhtiyacı-539
5. -DESTEKTEN YOKSUN KALMA ZARARININ HESAPLANMASI-540
a. -Zararın Hesaplanma Tarihi-540
b. -Desteğe Ait Gelirin Tespiti-541
aa. -Bilinen Dönem Geliri-541
bb. -Bilinmeyen Dönem Geliri-542
aaa. -Aktif Dönem Geliri-542
bbb. -Pasif Dönem Geliri-543
c. -Desteğe Ait gelirin Paylaştırılması-543
aa. -Paylaştırmada İlkeler-543
bb. -Paylaştırmada Eş ve Çocukların Payı-544
cc. -Destek Gücü ve Bakım ihtiyacı Süresi-544
aaa. -Desteğin Bakım (Destek) Gücü Süresi-544
bbb. -Destekten Yoksun Kalanların İhtiyaç Süresi-545
d. -Destekten Yoksun Kalma Zarar ve Tazminat Hesabında İndirimler-546
aa. -Eşin Evlenme Şansı ve Çalışıp Kazanma Yeteneği-546
aaa. -Eşin Evlenme Şansı-546
bbb. -Eşin Çalışıp Kazanma Yeteneği-547
bb. -Yapılmayan Masrafların Dikkate Alınması-547
cc. -Desteğin (Müterafık) Kusuru-548
dd. -Kaçınılmazlık (Hakkaniyet) İndirimi-548
ee. -Miras Geliri-549
ff. -İşverenin Yoksulluk Durumuna Düşmesi-550
gg. -Hak sahiplerine Bağlanan Gelirler-550
hh. -Özel Sigortalar Tarafından Yapılan Ödemeler-551
aaa. -Sigorta İşçi Tarafından Yaptırılmışsa-551
bbb. -Sigorta İşveren Tarafından Yaptırılmışsa-551
ıı. -İşverence ve Üçüncü Kişilerce Yapılan Ödemeler-551
KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI-552
BEŞİNCİ BÖLÜM
MANEVİ TAZMİNAT
I. -MANEVİ TAZMİNAT KAVRAMI, NİTELİĞİ VE AMACI-617
A. -MANEVİ TAZMİNAT KAVRAMI-617
B. -MANEVİ TAZMİNATIN HUKUKİ NİTELİĞİ-619
1. -TATMİN GÖRÜŞÜ-619
2. -CEZA GÖRÜŞÜ-620
3. -TAZMİNAT (TELAFİ) GÖRÜŞÜ-621
4. -YARGITAYIN GÖRÜŞÜ-622
C. -MANEVİ TAZMİNAT DAVASININ AMACI-622
II. -KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI HALİNDE MANEVİ TAZMİNAT-623
A. -TÜRK MEDENİ KANUNU VE TÜRK BORÇLAR KANUNU ARASINDAKİ İLİŞKİ-625
B. -TBK M. 58E GÖRE MANEVİ TAZMİNATIN ŞARTLARI-627
1. -KİŞİLİK HAKKI ZEDELENMİŞ OLMALIDIR-628
2. -İHLÂL FİİLİNDEN MANEVİ BİR ZARAR DOĞMUŞ OLMALIDIR-628
3. -HUKUKA AYKIRI BİR FİİL OLMALIDIR-628
a. -Kişilik Hakkı Zedelenen Kimsenin Rızası-629
b. -Üstün Nitelikte Özel veya Kamusal Yarar-630
c. -Kanunun Verdiği Yetkinin Kullanılması-630
4. -ZARAR İLE FİİL ARASINDA UYGUN İLLİYET BAĞI BULUNMALIDIR-630
5. -ZARAR VEREN KUSURLU OLMALIDIR-630
C. -İŞVERENİN SORUMLULUĞUNA SEBEP OLAN MANEVİ ZARAR SEBEPLERİ-631
1. -İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNDE MANEVİ TAZMİNAT-632
a. -Haklı Nedenle Fesihte Manevi Tazminat-632
b. -Haksız Fesihte Manevi Tazminat-633
c. -Usulsüz Fesihte Manevi Tazminat-634
d. -Fesih Hakkının Kötüye Kullanılmasında Manevi Tazminat-634
aa. -Kötüniyetin Ölçüsü-635
bb. -Fesih Hakkının Kötüye Kullanıldığı Durumlar-636
e. -Sendikal Nedenle Yapılan Fesihte Manevi Tazminat-637
2. -AYRIMCILIK HALİNDE (EŞİT İŞLEM YAPMA BORCUNA AYKIRILIKTA) MANEVİ TAZMİNAT-639
a. -Ayrımcılık Yapılmaması İlkesinin Anayasal Dayanağı-639
b. -Ayrımcılık Tazminatının Hukuki Niteliği-640
c. -Eşit Davranma Borcunun Şartları-642
d. -Ayrımcılık Tazminatı ve Manevi Tazminat İsteyebilme Şartları-643
aa. -İş İlişkisinde Dil, Irk, Cinsiyet, Siyasal Düşünce, Felsefi İnanç, Din ve Mezhep ve Benzeri Sebeplerle Ayrım Yapılması-643
bb. -İş Sözleşmesi Türleri Nedeniyle İşçiler Arasında Ayrım Yapılması-644
cc. -Cinsiyet Nedeniyle İşçiler Arasında Ayrım Yapılması-644
aaa. -İş Sözleşmesinin Yapılması, Şartlarının Oluşturulması, Devamı ve Sona Ermesinde İşçiler Arasında Ayrım Yapılması-645
bbb. -Eşit Değerde İş İçin Farklı Ücret Uygulanması-646
e. -Ayrımcılık ve Manevi Tazminat-646
3. -PSİKOLOJİK TACİZ (MOBİNG) VEYA CİNSEL TACİZDE MANEVİ TAZMİNAT-647
a. -Psikolojik Tacizde (Mobbing) Manevi Tazminat-647
b. -Cinsel Tacizde Manevi Tazminat-648
aa. -Kavram-648
bb. -Özellikleri-649
cc. -Yasal Düzenleme-649
4. -SIR SAKLAMA BORCUNUN İHLALİNDE MANEVİ TAZMİNAT-650
III. -ÖLÜM VE BEDENSEL ZARAR HALİNDE MANEVİ TAZMİNAT-651
A. -MANEVİ TAZMİNAT SORUMLULUĞUNA SEBEP OLAN ZARAR TÜRLERİ-651
1. -İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDA MANEVİ TAZMİNAT-651
2. -TRAFİK KAZASINDA MANEVİ TAZMİNAT-653
B. -ÖLÜM VE BEDENSEL ZARAR HALİNDE MANEVİ TAZMİNAT İSTEYEBİLECEK OLANLAR-655
1. -RUHSAL BÜTÜNLÜĞÜN İHLALİ HALİNDE MANEVİ TAZMİNAT İSTEYEBİLECEK OLANLAR-655
a. -Ruhsal Bütünlüğü Zarar Gören Kişi-655
b. -Ağır Bedensel Zarar Gören Kişinin Yakınları-656
c. -Zarar Gören Kişinin veya Yakınlarının Mirasçıları-657
2. -ÖLÜM NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİNDE BULUNABİLECEK OLANLAR-658
a. -Anne ve Baba-659
b. -Eş-660
c. -Çocuklar-661
d. -Kardeşler-662
e. -Nişanlı ve Evlatlık-662
f. -Diğer Yakınlar-663
C. -MANEVİ TAZMİNAT TAKDİRİNDE OLAYIN ÖZELLİKLERİ-663
1. -MANEVİ ZARARIN ÖNEMLİ OLMASI-663
2. -ZARAR GÖRENİN KENDİ KUSURU (ORTAK KUSURU)-664
3. -OLAYIN KAÇINILMAZLIK SONUCU OLUŞMASI-665
4. -SATIN ALMA GÜCÜ-666
5. -TARAFLARIN SOSYAL VE EKONOMİK DURUMLARI-666
6. -TAZMİNATIN TATMİN DUYGUSU OLUŞTURACAK TUTARDA OLMASI-666
7. -TAZMİNATIN CAYDIRICILIK UYANDIRAN TUTARDA OLMASI-667
8. -TAZMİNAT DAVASININ GEÇ AÇILMASI-667
9. -OLAYIN OLUŞ ŞEKLİ-668
10. -ZARAR GÖRENİN OLAY TARİHİNDEKİ YAŞI-669
a. -Ölüm Tarihindeki Yaşı-669
b. -Bedensel Zarar Tarihindeki Yaşı-669
11. -ÖLEN KİŞİNİN SAĞLIĞINDA DAVALI İLE ARASINDAKİ İLİŞKİNİN NİTELİĞİ-669
D. -MANEVİ TAZMİNATIN BÖLÜNMEZLİĞİ İLKESİ-670
1. -MANEVİ TAZMİNATIN EK DAVA KONUSU YAPILAMAMASI-670
2. -ISLAH DİLEKÇESİ İLE MANEVİ TAZMİNAT İSTENİLMESİ-671
3. -AÇILMAMIŞ SAYILAN DAVADAKİ TUTARIN BAĞLAYICI OLMAMASI-673
4. -BEDENSEL ZARARIN GELİŞEREK ARTIŞ GÖSTERMESİ-673
5. -MANEVİ TAZMİNATA MAHSUBEN BİR MİKTAR PARA ALINMASINA RAĞMEN DAVA HAKKININ SAKLI TUTULMASI HALİ-674
IV. -MANEVİ TAZMİNATIN MİKTARI VE ŞEKLİ-675
A. -MANEVİ TAZMİNATIN MİKTARI-675
B. -MANEVİ TAZMİNATIN ŞEKLİ-677
1. -NAKDİ TAZMİN-677
2. -NAKDİ TAZMİN DIŞINDAKİ TAZMİN ŞEKİLLERİ-677
V. -MANEVİ TAZMİNATTA FAİZ VE ZAMANAŞIMI-678
A. -MANEVİ TAZMİNATTA FAİZ-678
B. -MANEVİ TAZMİNATTA ZAMANAŞIMI-678
KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI-678
ALTINCI BÖLÜM
TAZMİNATLARDA ZAMANAŞIMI, FAİZ VE İBRA
I. -TAZMİNAT DAVALARINDA ZAMANAŞIMI-703
A. -GENEL ANLAMDA ZAMANAŞIMI-703
1. -ZAMANAŞIMI KAVRAMI, AMACI VE ÖNEMİ-704
a. -Zamanaşımı Kavramı-704
b. -Zamanaşımının Amacı-706
c. -Zamanaşımının Önemi-707
2. -ZAMANAŞIMININ ŞARTLARI-708
a. -Borcun Zamanaşımına Uğramaya Elverişli Olması-708
b. -Borcun Muaccel Olması-708
c. -Kanuni Sürenin Geçmesi-710
aa. -Olağan (Genel) Zamanaşımı Süresi-710
bb. -Olağandışı (İstisnai) Zamanaşımı Süresi-710
3. -ZAMANAŞIMININ TÜRLERİ-711
a. -Kazandırıcı zamanaşımı – Kaybettirici zamanaşımı-711
b. -Sözleşme zamanaşımı – Haksız Fiil zamanaşımı-712
c. -Hukuk zamanaşımı – Ceza zamanaşımı-712
4. -ZAMANAŞIMINDA GENEL İLKELER-713
a. -Zamanaşımı Sürelerinin hesaplanması-713
b. -Zamanaşımı Sürelerinin Kesinliği-713
c. -Zamanaşımının Durması ve Kesilmesi-713
aa. -Zamanaşımının Durması-713
bb. -Zamanaşımının Kesilmesi-714
d. -Davanın Reddedilmesinde Ek süre-715
e. -Zamanaşımından Vazgeçme (Feragat)-715
f. -Zamanaşımının İleri sürülmesi (Resen İncelenememe)-715
g. -Rücu Davalarında Zamanaşımı-716
aa. -Rücu hakkı ve koşulları-716
bb. -Rücu hakkının kapsamı-717
cc. -Rücu edilebilecek miktar-717
dd. -Rücu hakkının kaybı-718
ee. -Rücu Davasında Zamanaşımı Süresi-718
h. -Af Kanunlarının Zamanaşımına Etkisi-719
ı. -Daimî Defi Hakkı-719
5. -ZAMANAŞIMI VE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE-720
a. -Hak Düşürücü Süre Kavramı-720
b. -Hak Düşürücü Süre ve Zamanaşımı Arasındaki Farklar-721
B. -HAKSIZ FİİLDE GENEL ZAMANAŞIMI SÜRELERİ-722
1. -BORÇLAR HUKUKUNDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ-724
a. -Genel Bilgi-724
b. -6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununda Zamanaşımı Süreleri-724
aa. -İki Yıllık Zamanaşımı Süresi (Olağan-Subjektif-Nispi Zamanaşımı Süresi)-725
bb. -On Yıllık Zamanaşımı Süresi (Mutlak-Objektif Zamanaşımı Süresi)-725
cc. -Ceza Zamanaşımı Süresi ve Uygulama Şartları-726
aaa. -Zarar Veren Fiil, Cezayı Gerektiren Bir Fiil Olmalıdır-726
bbb. -Ceza zamanaşımı süresi daha uzun olmalıdır-727
ccc. -Ceza Davası Zamanaşımının Uygulanabileceği Diğer Durumlar-728
2. -YARGILAMA HUKUKUNDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ-729
a. -Genel Bilgi-729
b. -6100 Sayılı Hukuk Muhakemesi Kanununa Göre-729
3. -TRAFİK HUKUKUNDA (TRAFİK İŞ KAZALARINDA) ZAMANAŞIMI SÜRELERİ-731
a. -KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ-731
aa. -İki Yıllık Zamanaşımı Süresi (Olağan-Subjektif-Nispi Zamanaşımı Süresi)-731
bb. -On Yıllık Zamanaşımı Süresi (Mutlak-Objektif Zamanaşımı Süresi)-732
cc. -Ceza Zamanaşımı Süresi (Olağanüstü-Uzamış Zamanaşımı Süresi)-733
b. -Karayolu Taşıma Kanununa Göre Zamanaşımı Süresi-734
C. -HAKSIZ FİİLDE ZAMANAŞIMININ BAŞLAMA ZAMANI-736
1. -TAZMİNAT YÜKÜMLÜSÜNÜN (FAİLİN) ÖĞRENİLMESİ-736
2. -ZARARIN ÖĞRENİLMESİ-737
3. -BEDENSEL ZARARIN ARTMASI (GELİŞEN DURUMLAR)-740
4. -BİZİM GÖRÜŞÜMÜZ-740
5. -6100 SAYILI HMK 107. MADDESİNİN ZARARIN BELİRLENMESİ VE ZAMANAŞIMI AÇISINDAN YORUMUMUZ-741
6. -ÖRNEK DAVA ÜZERİNDEN YARGITAY KARARI DEĞERLENDİRMESİ-743
D. -İDAREYE KARŞI HAKSIZ FİİL NEDENİYLE AÇILACAK TAZMİNAT DAVALARINDA ZAMANAŞIMI-746
E. -SİGORTALARDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ-748
1. -ZORUNLU MALİ SORUMLULUK (TRAFİK) SİGORTASINDA ZAMANAŞIMI-748
a. -2918 sayılı KTKnda Zamanaşımı-748
b. -Sigortacıya Uygulanacak Zamanaşımı Süreleri-749
c. -Rücu Davalarında Zamanaşımı Süresi-750
d. -İşleten ve Sürücü Yakınlarının Trafik Sigortasından Yaralanmalarında Zamanaşımı Süreleri-750
2. -İSTEĞE BAĞLI SİGORTADA ZAMANAŞIMI-751
3. -TAŞIMA SİGORTASINDA ZAMANAŞIMI-752
a. -Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasında zamanaşımı-752
b. -Taşıma Sigortasında Zamanaşımı Süreleri-752
c. -Taşıma Sigortasında Zamanaşımını Kesen Nedenler-752
d. -Taşıma Sigortasında Rücu davalarında Zamanaşımı Süresi-752
4. -ZORUNLU KOLTUK SİGORTASINDA ZAMANAŞIMI-753
a. -Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortasında Zamanaşımı-753
b. -Zorunlu Koltuk Sigortasında Zamanaşımı Süreleri-753
c. -Zorunlu Koltuk Sigortasında Zamanaşımını Kesen Nedenler-753
d. -Zorunlu Koltuk Sigortasında Rücu davalarında Zamanaşımı Süresi-753
5. -GÜVENCE HESABINDA ZAMANAŞIMI-754
6. -TÜPGAZ SORUMLULUK SİGORTASINDA ZAMANAŞIMI-754
KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI-755
II. -TAZMİNAT DAVALARINDA FAİZ-785
A. -GENEL ANLAMDA FAİZ-785
1. -FAİZ KAVRAMI-785
2. -FAİZİN NİTELİĞİ-786
3. -FAİZ BORCUNUN KAYNAKLARI-787
4. -FAİZ TÜRLERİ-788
a. -Kanuni (Yasal) Faiz-788
aa. -Genel Bilgi-788
bb. -Türk Borçlar Kanununda Yasal Faiz-791
b. -Temerrüt (Gecikme) Faizi-792
c. -Ticari Faiz-793
B. -HAKSIZ FİİLLERDE (TRAFİK KAZALARINDA) FAİZ-794
1. -HAKSIZ FİİLLERDE FAİZ TÜRÜ VE BAŞLANGICI-794
a. -Haksız Fiillerde Faiz Türü-794
b. -Haksız Fiillerde Faiz Başlangıcı-795
2. -DAVADA FAİZ İSTEĞİ VE BAŞLANGICI-796
a. -Dava Açılırken Faiz İsteği-796
b. -Faizin Başlangıcının Belirtilmesi-796
aa. -Davanın Kısmen Islahında Faiz Başlangıcı-796
bb. -Ek Davada Faiz Başlangıcı-797
cc. -Sigortacının Sorumluluğunda Faiz Başlangıcı-797
c. -Faizin Türünün Belirtilmesi-798
3. -FAİZİN AYRI BİR DAVA İLE İSTENMESİ-798
a. -Ayrı bir dava ile faiz isteme nedeni ve Şartları-798
b. -Faiz davasının açılışında Yöntem-799
c. -Faiz davasında ayrıca faiz talebi-800
4. -FAİZ DAVALARINDA ZAMANAŞIMI-800
a. -Faiz ve zamanaşımı-800
b. -Faiz davalarında zamanaşımı sürelerinin hesaplanması-800
5. -FAİZİN ANA PARAYI GEÇİP GEÇEMEYECEĞİ-802
6. -BİLEŞİK FAİZ-802
a. -Ticarî olmayan işlerde bileşik faiz-803
b. -Ticarî işlerde bileşik faiz-803
KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI-804
III. -TAZMİNATLARDA İBRA-819
A. -İBRA VE İBRA SÖZLEŞMESİ (İBRANAME) KAVRAMI-819
B. -İBRANAMENİN HUKUKİ NİTELİĞİ-821
C. -İBRANIN UNSURLARI-822
1. -HMK YÖNÜNDEN İBRADA ESASA İLİŞKİN UNSURLAR-822
a. -İbranın Konusunu Oluşturan Alacağın Kuşkulu Olmaması, Doğmuş ve Belirgin Bulunması-822
b. -Tarafların İrade Beyanlarının Uygun Olması ve Alacaklının Borçluyu Borçtan Kurtarma İradesine Sahip Olması-823
c. -Taraflar Arasında İbra Sözleşmesinin Varlığı-823
2. -İŞ HUKUKU YÖNÜNDEN İBRANIN UNSURLARI(6098 sayılı TBK m. 420)-824
a. -Taraflar Arasında İş İlişkisinden Doğan Bir Alacak Bulunmalıdır. -824
b. -İbranamenin Düzenlenirken Alacak Doğmuş ve Çekişmesiz Olmalıdır. -825
c. -İbra Sözleşmesi Düzenlenmesi Konusunda İrade Birliği ve Tarafların Fiil Ehliyeti Bulunmalıdır-825
d. -İş Hukukunda İbra Sözleşmesi Yazılı Şekilde Düzenlenmelidir. -826
e. -İş Sözleşmesinin Sona Erdikten ve En Az Bir Aylık Süre Geçtikten Sonra İbra Sözleşmesi Düzenlenebilir. -827
f. -Alacağın Türü ve Miktarının İbranamede Açıkça Belirtilmesi Gerekir-828
g. -Ödemenin Eksiksiz Olarak ve Banka Yoluyla Yapılması Gerekir-829
D. -İBRANIN ÇEŞİTLERİ-830
1. -İVAZLI İBRA – İVAZSIZ İBRA-830
a. -İvazlı ibra-830
b. -İvazsız ibra-830
2. -TAM İBRA – KISMİ İBRA-830
a. -Tam ibra-830
b. -Kısmi ibra-830
E. -İBRANIN SONUÇLARI-831
F. -İŞ HUKUKU UYGULAMASINDA İBRANAME-831
1. -818 SAYILI BORÇLAR KANUNU DÖNEMİ-831
a. -İş İlişkisi Sürerken Yapılan İbra Sözleşmesi Geçersizdir-831
b. -İbranamede Tanzim Tarihi Bulunmalıdır-832
c. -İşçi, İbranamede İrade Fesadı İddiasında ise Bunu İspatlamalıdır-833
d. -Tartışmalı ve Henüz Doğmamış Alacaklar İçin İbra Sözleşmesi Düzenlenemez-834
e. -İbranamede Alacağın Türü ve Miktarı Belirtilmelidir-834
f. -İbranameye İhtirazı Kayıt Konulması İbra İradesinin Olmadığını Gösterir-834
g. -İbranamenin Bölünebilir Etkisi Vardır-835
h. -İbranamenin İleri Sürülme Zamanı-836
2. -6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU DÖNEMİ-837
a. -İbraname Fesihten Bir Ay Sonra Düzenlenmelidir-837
b. -İşveren Ödemeleri Banka Yoluyla Yapmalıdır-838
c. -İbraname Yazılı Şekilde Yapılmalıdır-838
d. -İbraname Miktar İçermelidir-838
e. -Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin İbraname İlke Kararı-839
f. -Geçerli İbraname Örneği-841
KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI-842
YEDİNCİ BÖLÜM
TAZMİNAT HESAPLAMA TABLOLARI VEÖRNEK BİLİRKİŞİ RAPORLARI
TABLOLAR-864
P. M. F (POPULATION MASCULINE et-FEMININE) YAŞAMA TABLOSU (1931)-864
PMF YAŞAM TABLOSU-865
CSO 1980 (AMERİKAN YAŞAM TABLOSU)-866
GELİR ARTIŞ VE İSKONTO TABLOSU-872
GELİR ARTIŞ VE İSKONTOLAMA İSKONTOLU ÇALIŞMA DÖNEMİ KAZANÇLARI-874
BİLİRKİŞİ RAPORLARI-877
KÖTÜNİYET TAZMİNATI, ÜCRET, FAZLA ÇALIŞMA, HAFTA TATİLİ VE UBGT ÜCRETLERİNE İLİŞKİN BİLİRKİŞİ RAPORU-877
KIDEM TAZMİNATI, FAZLA ÇALIŞMA, HAFTA TATİLİ VE UBGT, YILLIK İZİN ÜCRETLERİNE İLİŞKİN BİLİRKİŞİ RAPORU-886
KIDEM TAZMİNATI, İHBAR TAZMİNATI, FAZLA ÇALIŞMA, VE YILLIK İZİN ÜCRETLERİNE İLİŞKİN BİLİRKİŞİ RAPORU-894
YURT DIŞINDA ÇALIŞMAYA AİT İŞÇİLİK ALACAKLARINA İLİŞKİN BİLİRKİŞİ RAPORU-903
CEZAİ ŞART VE GERİYE KALAN SÜRE ÜCRETİNE AİT BİLİRKİŞİ RAPORU-905
KIDEM TAZMİNATI, FAZLA ÇALIŞMA, UBGT VE YILLIK İZİN ÜCRETLERİNE İLİŞKİN BİLİRKİŞİ RAPORU-907
FAZLA ÇALIŞMA, UBGT, YILLIK İZİN ÜCRETLERİNE VE KARŞI DAVADA İHBAR TAZMİNATI VE AVANS ALACAĞINA İLİŞKİN BİLİRKİŞİ RAPORU-913
İBRANAMENİN GEÇERLİ OLUP OLMAMASINA GÖRE İŞÇİLİK ALACAKLARINA İLİŞKİN BİLİRKİŞİ RAPORU-923
FESHİN HAKLI SEBEBE DAYANIP DAYANMADIĞINA GÖRE İŞÇİLİK ALACAKLARINA İLİŞKİN BİLİRKİŞİ RAPORU-928
BOZMA KARARINDAN SONRA İŞÇİLİK ALACAĞI HESABI-932
İŞE İADE TAZMİNATINA İLİŞKİN BİLİRKİŞİ RAPORU-935
MALULİYETTE MADDİ TAZMİNAT-940
İŞ GÜCÜ KAYBI NEDENİ İLE TAZMİNAT-948
İŞ KAZASI NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT-952
GEÇİCİ İŞ GÖRMEZLİK VE MALULİYETTEN DOĞAN TAZMİNAT-955
MALULİYET NEDENİYLE TAZMİNAT-958
ÖĞRENCİNİN MALULİYETİNDE TAZMİNAT-961
% 100 MALULİYETTE TAZMİNAT-965
EV HANIMININ MALULİYETİNDE TAZMİNAT-969
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI-974
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI – Örnek 2-982
İŞ KAZASI NEDENİYLE MALULİYETTE SSKNIN RÜCUU-991
ÖLÜMLÜ KAZADA BAĞ-KURUN RÜCUU-993
İŞ KAZASI NEDENİYLE DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI-996
ERKEK ÇOCUK ÖLÜMÜNDE DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI-1001
KIZ ÇOCUĞUN ÖLÜMÜNDE DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI-1006
BAĞ-KUR SİGORTALISININ ÖLÜMÜNDE DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI-1011
SİGORTA ŞİRKETİNİN RÜCUUNDA DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI-1016
KAYNAKLAR-1023
KAVRAM DİZİNİ-1029
YARGITAY KARARLARI DİZİNİ-1037