Çalışanlar İçin Ücretler (4857 İş Kanunu Işığında)

İncelemeler:

 80,00

Stokta yok

Açıklama

Kitap Özellikleri
Yazar  Sami Narter
Sayfa Sayısı  696 Sayfa
Basım Yılı  Ocak 2015
Basım Sayısı  1. Basım
  • Ücret
  • Fazla Çalışma Ücreti
  • Fazla Sürelerle Çalışma Ücreti
  • Hafta Tatili Ücreti
  • Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti
  • Yıllık İzin Ücreti
  • Asgari Geçim İndirimi
  • Boşta Geçen Süre Ücreti
  • Geriye Kalan Süre Ücreti

Eser sadece 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında olan işçiler için değil aynı zamanda 6098 syılı Türk Borçlar Kanununu kapsamında kalan çalışanları da kapsayacak şekilde tüm çalışanlara yönelik olarak hazırlanmıştır.
Bahsi geçen temel kanunlarda düzenlenen ücret kavramı ve bu ücret temel alınarak hesaplanan Fazla Çalışma Ücreti, Fazla Sürelerle Çalışma Ücreti, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti, Hafta Tatili Ücreti ve Yıllık İzin Ücreti uygulamada en çok sorun çıkan konular arasında yer almaktadır. Özellikle bu ücretlerin hak edilip edilmediğinin yanında hem süre açısından hem de para miktarı bakımından hesaplanmasında uyulması gereken ilkeler ve hesap yöntemlerine eserde yer verilmiştir.
Her alanda olduğu gibi hukuk alanında da teori ve pratik bir birini bütünlemektedir. Bu eser de Teori ve pratiğin birleştiği alan olan uygulamaya yönelmiştir.

Eserde son yıllarda yapılan tüm mevzuat değişiklikleri değerlendirilerek tamamı işlenmiştir.
Özellikle uygulayıcılara faydalı olması bakımından ilgili konuların hemen arkasına Yargıtay’ın en yeni emsal ve ilke kararlarından örnekler verilmiştir. Yargıtay kararları gelişigüzel dizilmeyip her konuya göre bölümlendirilmiş ve yararlı olacağı düşünülen kararlar özetlerle verilmiştir.
Ayrıca kitabın son kısmına yine uygulayıcılara faydalı olması bakımından incelenen tazminatların hesaplama yöntemleri, hesaplanmasına yönelik bilirkişi raporları eklenmiştir.

BİRİNCİ BÖLÜM

İŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ÜCRET VE ÜCRET TÜRLERİ
I. -ÜCRET-1
A. -ÜCRET KAVRAMI VE TÜRLERİ-1
1. -ÜCRET KAVRAMI-1
2. -ÜCRET EKLERİ (ÜCRET KAVRAMINA DAHİL EDİLENLER)-3
a. -İkramiye-3
b. -Prim-4
c. -Bahşiş-6
d. -Kârdan Alınan Pay-7
e. -Komisyon (Aracılık Ücreti)-8
3. -ÜCRET TESPİT SİSTEMLERİ-9
a. -Zamana Göre Ücret-9
b. -Verime Göre Ücret (Parça Başı -Akort- Götürü Ücret)-10
c. -Yüzde Usulüne Göre Ücret-10
B. -ÜCRETİN MİKTARI-11
1. -ÜCRET MİKTARININ BELİRLENMESİNDE TARAF SERBESTİSİ-11
2. -ASGARİ ÜCRET-11
a. -Asgari Ücret Kavramı-11
aa. -Normal Bir Çalışma Günü Karşılığı Olma-12
bb. -İşçinin Zorunlu İhtiyaçlarını Asgari Düzeyde Karşılamaya Yönelik ve Yeterli Olma-13
b. -Asgari Ücretin Belirlenme Esasları-13
aa. -Asgari Ücretin Belirlenmesindeki Esaslar-13
bb. -Asgari Ücret Tespit Komisyonu (Yetkili Organ)-14
cc. -Asgari Ücret Tespit Komisyonunun Çalışma Esasları-14
a. -Asgari Ücret Kararının Hukuki Sonucu-15
b. -Asgari Ücretten Yararlananlar-15
c. -Asgari Ücrete Aykırılığın Yaptırımı-16
C. -ÜCRETİN ÖDENMESİ-16
1. -ÜCRETİN ÖDENME ŞEKLİ-16
a. -Nakdi Olarak Ödeme-16
b. -Ayni Olarak Ödeme-16
2. -ÜCRETİN ÖDENME ZAMANI-17
a. -Ücretin İşin İfasından Sonra Ödenmesi (Genel Kural)-17
b. -Ücretin Belirli ve Sabit Dönemlerde Ödenmesi-18
c. -Ücretin İş Günlerinde Ödenmesi-18
3. -ÜCRETİN ÖDENME YERİ-18
D. -ÜCRETİN ÖDENMEMESİ HALİNDE UYGULANACAK YAPTIRIMLAR-20
1. -İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞÇİ KARAFINDAN DERHAL FESHİ-20
2. -İŞÇİNİN ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKINI KULLANMASI-20
3. -ÜCRETİN VE FAİZİN TALEP EDİLMESİ-21
E. -ÜCRET ALACAĞINDA ZAMANAŞIMI, FAİZ VE İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ-22
1. -ÜCRET ALACAĞINDA ZAMANAŞIMI-22
2. -ÜCRET ALACAĞINA UYGULANACAK FAİZ-22
3. -ÜCRET ALACAĞINDA İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ-22
F. -ÜCRETİN KORUNMASI-23
1. -ÜCRETİN 1/4 ÜNDEN FAZLASININ HACİZ, DEVİR VE TEMLİK EDİLEMEMESİ-23
2. -ÜCRETİN İŞÇİNİN RIZASI DIŞINDA TAKAS EDİLEMEMESİ-24
3. -İŞVERENİN İFLASI VEYA HACZİ DURUMUNDA ÜCRETİN AYRICALIKLI ALACAK OLMASI-24
4. -ÜCRETLERİN MÜTEAHHİT VEYA ALT İŞVERENİN HAKEDİŞLERİNDEN ÖDENMESİ-25
5. -İŞÇİNİN ÜCRET GARANTİ FONUNDAN YARARLANMASI-26
6. -ÜCRETTEN İNDİRİM YAPILAMAMASI-27
7. -ÜCRETTEN KESME CEZALARININ BELİRLİ BİR MİKTARLA SINIRLANDIRILMASI-28
8. -İŞVERENİN ACZİ HALİNDE İŞÇİNİN ÜCRETİ İÇİN TEMİNAT TALEP EDEBİLMESİ-29
KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI-29
G. -ÇALIŞMA KARŞILIĞI OLMAYAN ÜCRET KURUMLARI-76
1. -ÇALIŞMA KARŞILIĞI OLMAYAN ÜCRET KAVRAMI-76
2. -ÇALIŞMA KARŞILIĞI OLMAYAN ÜCRET KURUMLARI-77
a. -İşverenin Temerrüdü-77
b. -İş Güvencesi-78
c. -Zorlayıcı Nedenler-78
d. -Çağrı Üzerine Çalışma-79
e. -İşin Durdurulması Veya İşyerinin Kapatılması-79
f. -İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tehlikeye Düşmesi-80
g. -Diğer Çalışmama Hallerinde Ücret-81

İKİNCİ BÖLÜM

FAZLA ÇALIŞMALARA İLİŞKİN ÜCRET TÜRLERİ
I. -FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ-85
A. -FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ KAVRAMI VE TÜRLERİ-85
1. -FAZLA ÇALIŞMA KAVRAMI VE DENKLEŞTİRME UYGULAMASI-85
2. -FAZLA ÇALIŞMANIN TÜRLERİ VE KOŞULLARI-87
a. -Olağan Nedenlerle Fazla Çalışma-87
aa. -Olağan Nedenlerle Fazla Çalışmanın Koşullan-87
aaa. -Olağan Nedenlerin Varlığı-88
bbb. -İşçinin Onayının Alınması-88
bb. -Fazla Çalışma Yasakları-89
aaa. -Fazla Çalışma Yapılamayacak İşler-89
bbb. -Fazla Çalıştırma Yaptırılamayacak İşçiler-89
cc. -Olağan Nedenlerle Fazla Çalışmanın Hükümleri-90
aaa. -Fazla Çalışmanın Azami Süresi-90
bbb. -Fazla Çalışmanın Karşılığı-91
aaaa. -Fazla Çalışma Ücreti-91
bbbb. -Fazla Çalışma Karşılığı Serbest Zaman Verilmesi-94
b. -Zorunlu Nedenlerle Fazla Çalışma-97
aa. -Fazla Çalışma Bakımından Zorunlu Nedenler-100
bb. -Zorunlu Nedenlerle Fazla Çalışmanın Hükümleri-100
aaa. -İşçinin Çalışma Yükümü-100
bbb. -Zorunlu Nedenlerle Fazla Çalışmanın Süresi-101
ccc. -İşçiye Uygun Bir Dinlenme Süresi Verilmesi-101
ddd. -Zorunlu Nedenlerle Fazla Çalışmanın Ücreti-101
c. -Olağanüstü Nedenlerle Fazla Çalışma-102
aa. -Olağanüstü Nedenler-102
bb. -Bakanlar Kurulu Karan-103
cc. -Olağanüstü Nedenlerle Fazla Çalışmanın Süresi-103
aaa. -Bakanlar Kurulu Kararının Uygulanması Bakımından-103
bbb. -İşçinin Günlük Çalışma Süresi Bakımından-104
dd. -Olağanüstü Nedenlerle Fazla Çalışma Ücreti-104
3. -MAHKEME KARARI NEDENİYLE İŞÇİYE YAPILAN FAZLA MESAİ ÖDEMELERİNİN PRİME ESAS KAZANCA ETKİSİ-105
a. -Sosyal Güvenlik Mevzuatı Uyarınca Prime Esas Tutulacak Kazançlar-105
aa. -506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu Madde 77-105
bb. -5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde 80-105
cc. -Ücret ve Ücret Niteliğindeki Kazançların Prime Tabi Tutulması-106
dd. -Ücret ve Ücret Niteliği Dışındaki Kazançların Prime Tabi Tutulması-107
b. -Yargıtayın Konuyla İlgili Değerlendirmesi-108
4. -FAZLA ÇALIŞMADA İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ-111
5. -FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞINDA ZAMANAŞIMI-115
6. -FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞINA UYGULANACAK FAİZ-116
KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI-117
II. -FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA ÜCRETİ-156
A. -FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA ÜCRETİ KAVRAMI VE KOŞULLARI-156
1. -FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMANIN TANIMI-156
2. -FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMANIN KOŞULLARI-157
a. -Fazla Sürelerle Çalışmanın Nedenleri-157
b. -İşçinin Onayı-157
B. -FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMANIN HÜKÜMLERİ-158
1. -FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA HALİNDE FAZLA ÇALIŞMA YASAKLARINA UYMA GEREĞİ-158
2. -FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMANIN SÜRESİ-158
3. -FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMANIN KARŞILIĞI-159
a. -Fazla Sürelerle Çalışma Ücreti-159
b. -Fazla Sürelerle Çalışma Ücreti Karşılığı SerbestZaman Verilmesi-159
KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI-160

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DİNLENME SÜRELERİ VE TATİLLERE İLİŞKİN ÜCRETLER
I. -HAFTA TATİLİ ÜCRETİ-173
A. -HAFTA TATİLİ ÜCRETİ KAVRAMI VE HAK KAZANILMASI-173
1. -HAFTA TATİLİ ÇALIŞMASININ TANIMI-173
2. -HAFTA TATİLİNE HAK KAZANILMASI-173
a. -İş Kanununa Tabi Olmak-173
b. -Hafta Tatilinden Önceki Günler Çalışmış Olmak-174
c. -Hafta Tatili Bakımından Çalışılmış Sayılan Süreler-175
3. -HAFTA TATİLİ GÜNÜNÜN TESPİTİ-175
B. -HAFTA TATİLİ ÜCRETİNDE İSPAT VE HESAPLANMASI-176
1. -HAFTA TATİLİ ÇALIŞMASINDA İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ-176
2. -HAFTA TATİLİ ÇALIŞMASININ ÜCRETİ VE HESAPLANMASI-177
a. -İşçinin Hafta Tatilinde Çalıştırılması Durumunda Ücreti-177
b. -Hafta Tatili Ücretine Dahil Olmayan Ödemeler-178
c. -Hafta Tatili Ücretinin Ödenmemesi Halinde İdari Para Cezası-178
d. -Hafta Tatili Kullanma Süresinin Yıllık Ücretli izine Etkisi-179
e. -Kısmi Süreli İş Sözleşmelerinde Hafta Tatili Ücretinin Hesaplanması-179
3. -HAFTA TATİLİ ÜCRETİNDE ZAMANAŞIMI-181
4. -HAFTA TATİLİ ÜCRETİNE UYGULANACAK FAİZ-181
KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI-182
II. -ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ-194
A. -ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ KAVRAM VE İSPATI-194
1. -ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİ-194
2. -ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNDE İŞÇİNİN ÇALIŞTIRILIP ÇALIŞTIRILAMAYACAĞI-195
B. -ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİNİN İSPATI VE HESABI-195
1. -ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÇALIŞMASINDA İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ-195
2. -ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÇALIŞMASININ HESAPLANMASI-196
a. -İşçinin Ulusal Bayram ve Genel Tatil Gününde Çalıştırılması Durumunda Ücreti-196
b. -Ulusal Bayram ve Genel Tatil Gününün Hafta Tatiline Rastlaması-197
c. -Ulusal Bayram ve Genel Tatil Gününün Çalışılmayan Cumartesi Gününe Rastlaması-198
d. -Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücretine Dahil Olmayan Ödemeler-198
e. -Kısmi Süreli İş Sözleşmesiyle Çalışanlar İçin Ulusal Bayram ve Genel Tatil Uygulaması-198
3. -ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNÜ ÜCRETİNDE ZAMANAŞIMI-199
4. -ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNÜ ÜCRETİNE UYGULANACAK FAİZ-200
KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI-201
III. -YILLIK ÜCRETLİ İZİN-215
A. -YILLIK ÜCRETLİ İZİN KAVRAMI VE KOŞULLARI-215
1. -YILLIK ÜCRETLİ İZİN KAVRAMI VE HAKKI-215
2. -YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKINDAN YARARLANMA KOŞULLARI-216
a. -En Az Bir Yıl Çalışılmış Olmak-216
b. -Bir Yıllık Sürenin Aynı İşverenin İşyerlerinde Geçirilmiş Olması-219
c. -İşin Mevsimlik veya Kampanya İşlerinden Olmaması-220
3. -İŞYERİNDE YILLIK İZİN KURULUNUN OLUŞTURULMASI-222
a. -İzin Kurulunun Oluşumu-223
b. -İzin Kurulunun Görev ve Yetkileri-223
c. -İzin Kurulunun Toplantıları-224
d. -Yıllık İzin Çizelgelerinin Hazırlanması ve İlanı-224
4. -YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ-224
a. -Asgari İzin Süreleri-224
b. -İzin Sürelerinin Hesabında Esas Alınacak Kıdem-226
c. -Yıllık İzin Süresinden Sayılamayacak Süreler ve Çalışılmış Gibi Sayılan Haller-227
d. -6098 Sayılı TBK. Bakımından Yıllık İzin Süresinden İndirim-229
B. -YILLIK ÜCRETLİ İZİN DÖNEMİ VE UYGULAMASI-232
1. -YILLIK ÜCRETLİ İZİN DÖNEMİ-232
a. -İznin Gelecek Hizmet Yılı İçinde Kullanılması-232
b. -Gelecek Hizmet Yılı İçinde Kullanılmasının Zorunluluk Olduğu-233
2. -YILLIK ÜCRETLİ İZİN UYGULAMASI-234
a. -İznin Kullanılacağı Tarihin Belirlenmesi-234
b. -İznin, Kural Olarak Bölünmeden Kullandırılması-236
c. -İşçiye Yıllık İzin Ücreti ve Yol İzni Verilmesi-237
aa. -Yıllık İzin Ücreti-237
aaa. -Yıllık İzin Ücretinin Ödenme Zamanı-237
bbb. -Yıllık İzin Ücretinin Hesaplanması-237
ccc. -Yıllık İzin Ücretinin Borçlusu-238
ddd. -İş Sözleşmesi Sona Erdiğinde Yıllık İzin Ücreti muaccel olur-238
bb. -Yol İzni-240
a. -Yıllık İzin Süresinde Çalışma Yasağı-242
b. -Yıllık İzin Süresinin Grev ve Lokavta Rastlaması Halinde Durum-243
6. -KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞANLARIN YILLIK İZİN HAKKI-244
a. -Bir Yıllık Kıdem Süresinin Belirlenmesi-244
b. -Yıllık Ücretli İzin Süresinin Belirlenmesi-245
c. -Yıllık Ücretli İznin Hesaplanması-245
3. -YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKINA AYKIRI DAVRANMANIN YAPTIRIMI-246
4. -YILLIK İZİNDE ÇALIŞILDIĞINI İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ-246
5. -YILLIK İZİN ALACAĞINDA ZAMANAŞIMI-247
6. -YILLIK İZİN ALACAĞINA UYGULANACAK FAİZ-247
KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI-248

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNDEN KAYNAKLANAN ÜCRETLER
I. -BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİ-265
A. -BOŞTA GEÇEN SÜREDE İŞ SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ-265
1. -BOŞTA GEÇEN SÜREDE İŞ SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİNİN İŞVERENİN TEMERRÜDÜ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ-265
2. -BOŞTA GEÇEN SÜREDE İŞ SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN ASKIDA OLMASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ-269
3. -BOŞTA GEÇEN SÜREDE İŞ SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİNİN İŞÇİNİN ÜCRETSİZ İZİNLİ SAYILMASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ-270
B. -BOŞTA GEÇEN SÜREDE İŞ SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARININ İŞ KANUNU, BORÇLAR KANUNU VE TÜRK BORÇLAR KANUNU YÖNÜNDEN TARTIŞILMASI-271
1. -BOŞTA GEÇEN SÜREDE İŞ SÖZLEŞMESİ UNSURLARININ İŞ KANUNU AÇISINDAN TARTIŞILMASI-271
2. -BOŞTA GEÇEN SÜREDE İŞ SÖZLEŞMESİ UNSURLARININ BORÇLAR KANUNU VE TÜRK BORÇLAR KANUNU AÇISINDAN TARTIŞILMASI-273
C. -BOŞTA GEÇEN SÜRE İÇİN ÖDENECEK MİKTARIN ÜCRETİN UNSURLARI YÖNÜNDEN TARTIŞILMASI-276
1. -BOŞTA GEÇEN SÜREDE ÜCRETİN UNSURLARININ İŞ KANUNU AÇISINDAN TARTIŞILMASI-276
2. -BOŞTA GEÇEN SÜREDE ÜCRETİN UNSURLARININ BORÇLAR KANUNU VE TÜRK BORÇLAR KANUNUAÇISINDAN TARTIŞILMASI-277
3. -BOŞTA GEÇEN SÜREDE ÜCRETİN UNSURLARININ VERGİ HUKUKU AÇISINDAN TARTIŞILMASI-278
4. -BOŞTA GEÇEN SÜRELERE İLİŞKİN ÜCRETİN SOSYAL ÜCRET AÇISINDAN TARTIŞILMASI-279
D. -BOŞTA GEÇEN SÜRE İÇİN ÖDENECEK MİKTARIN TAZMİNATIN UNSURLARI YÖNÜNDEN TARTIŞILMASI-282
1. -BOŞTA GEÇEN SÜREDE TAZMİNATIN UNSURLARININ İŞ KANUNU AÇISINDAN TARTIŞILMASI-282
2. -BOŞTA GEÇEN SÜREDE TAZMİNATIN UNSURLARININ BORÇLAR KANUNU VE TÜRK BORÇLAR KANUNUAÇISINDAN TARTIŞILMASI-283
a. -Kusur (Haksız Fiil) Sorumluluğu İlkesine Göre, Boşta Geçen Sürede Tazminatın Unsurları Yönünden Tartışılması-283
b. -Kusursuz Sorumluluk İlkesine Göre, Boşta Geçen Sürede Tazminatın Unsurları Yönünden Tartışılması-286
E. -BOŞTA GEÇEN SÜRE İÇİN ÖDENECEK MİKTARIN ÖZELLEŞTİRMEDEN KAYNAKLANAN İŞ KAYBI TAZMİNATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ-288
F. -BOŞTA GEÇEN SÜRE İÇİN ÖDENECEK MİKTARIN VERGİ HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ-289
G. -BOŞTA GEÇEN SÜRE İÇİN ÖDENECEK MİKTARIN SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ-290
1. -BOŞTA GEÇEN SÜRELERE İLİŞKİN ÜCRETİN SİGORTA PRİMLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ-290
2. -BOŞTA GEÇEN SÜRELERE İLİŞKİN ÜCRETİN İŞSİZLİK ÖDENEĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ-291
H. -BOŞTA GEÇEN SÜRELERDEKİ HAKLARIN KAPSAMI, MİKTARI VE KIDEM SÜRESİNE ETKİSİ-293
1. -BOŞTA GEÇEN SÜRELERDEKİ HAKLARIN KAPSAMI-293
a. -Dört Ay Sınırlaması ve Daha Uzun Sürelerde Tazminat Talebi-293
b. -Yargılama Masrafları, Avukatlık Ücretleri ve Diğer Masraflar-296
c. -İhbar ve Kıdem Tazminatının Mahsubu ve İadesi-296
2. -BOŞTA GEÇEN SÜRELERDEKİ HAKLARIN KIDEM SÜRESİNE ETKİSİ-298
I. -BOŞTA GEÇEN SÜRE TAZMİNATININ ALACAKLISI, BORÇLUSU, ZAMANAŞIMI VE GECİKME FAİZİ-299
1. -BOŞTA GEÇEN SÜRE TAZMİNATININ ALACAKLISI-299
2. -BOŞTA GEÇEN SÜRE TAZMİNATININ BORÇLUSU-300
3. -BOŞTA GEÇEN SÜRE TAZMİNATINDA ZAMANAŞIMI-300
4. -BOŞTA GEÇEN SÜRE TAZMİNATININ GECİKME FAİZİ-300
KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI-303
II. -GERİYE KALAN SÜRE ÜCRETİ-321
A. -GERİYE KALAN SÜRE ÜCRETİ KAVRAMI VE KOŞULLARI-321
1. -GERİYE KALAN SÜRE ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ-321
2. -GERİYE KALAN SÜRE ÜCRETİ İSTEYEBİLME KOŞULLARI-321
B. -GERİYE KALAN SÜRE ÜCRETİ HESABI VE VERGİ İLE SİGORTA HUKUKU AÇISINDAN DURUMU-323
3. -GERİYE KALAN SÜRE ÜCRETİNİN MİKTARI VE HESAPLANMASI-323
4. -SOSYAL SİGORTA PRİMLERİ YÖNÜNDEN GERİYE KALAN SÜRE ÜCRETİ-324
5. -VERGİ HUKUKU YÖNÜNDEN GERİYE KALAN SÜRE ÜCRETİ-324
6. -GERİYE KALAN SÜRE ÜCRETİNİN ALACAKLISI, BORÇLUSU, ZAMANAŞIMI VE GECİKME FAİZİ-324
a. -Geriye Kalan Süre Ücretinin Alacaklısı-324
b. -Geriye Kalan Süre Ücretinin Borçlusu-324
c. -Geriye Kalan Süre Ücretininde Zamanaşımı-324
d. -Geriye Kalan Süre Ücretininin Gecikme Faizi-324
KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI-325

BEŞİNCİ BÖLÜM

VERGİ HUKUKUNUN ÇALIŞMA HUKUKUNDAKİ UYGULAMASI OLARAKASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ
I. -ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ-355
A. -ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ KAVRAMI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE UYGULAMASI-355
1. -ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ KAVRAMI VE YASAL DÜZENLEME-355
2. -ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE UYGULAMASI-356
a. -Asgari Geçim İndiriminin Hukuki Niteliği-356
b. -Asgari Geçim İndirimi Uygulamasının Esasları-357
aa. -Asgari Geçim İndirimi Uygulamasından Yararlanabilecekler-357
bb. -Asgari Geçim İndirimi Uygulamasından Yararlanamayacak Olanlar-358
B. -ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNİN HESAPLANMASI-359
1. -MEDENİ DURUM VE EŞİN GELİRİNİN TESPİTİ-359
2. -ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARININ HESAPLANMASI-361
C. -ASGARİ GEÇİM İNDİRİM UYGULAMASINDA İŞVERENLERCE YAPILACAK İŞLEMLER VE DİĞER HUSUSLAR-368
1. -ASGARİ GEÇİM İNDİRİM UYGULAMASINDA İŞVERENLERCE YAPILACAK İŞLEMLER-368
a. -Asgari Geçim İndirimine Ait Bordronun Düzenlenmesi-368
b. -Muhtasar Beyanname Veren İşverenlerce Yapılacak İşlemler-368
c. -Muhtasar Beyanname Vermek Zorunda Olmayan İşverenlerce Yapılacak İşlemler-369
d. -Yıllık beyanname Veren ücretlilerde Asgari Geçim İndirimi Uygulaması-369
aa. -Tevkifata Tabi Olmayan Ücret Gelirinin Yıllık Beyanname ile Beyan Edilmesi-369
bb. -Birden Fazla İşverenden Ücret Alınması Dolayısıyla Ücret Gelirinin Yıllık Beyanname ile Beyan Edilmesi-371
2. -ASGARİ GEÇİM İNDİRİM UYGULAMASINA İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR-372
a. -Birden Fazla İşverenden ücret alan ücretlilerde Asgari Geçim İndirimi uygulaması-372
b. -Ödenmesi Gereken Gelir Vergisinin Eksik Hesaplanması Halinde uygulanacak Müeyyideler-372
KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI-373
ALTINCI BÖLÜM
ÜCRETLERDE ZAMANAŞIMI, FAİZ VE İBRA
I. -ALACAK DAVALARINDA ZAMANAŞIMI-387
A. -GENEL ANLAMDA ZAMANAŞIMI-387
1. -ZAMANAŞIMI KAVRAMI, AMACI VE ÖNEMİ-388
a. -Zamanaşımı Kavramı-388
b. -Zamanaşımının Amacı-390
c. -Zamanaşımının Önemi-391
2. -ZAMANAŞIMININ ŞARTLARI-392
a. -Borcun Zamanaşımına Uğramaya Elverişli Olması-392
b. -Borcun Muaccel Olması-392
c. -Kanuni Sürenin Geçmesi-394
aa. -Olağan (Genel) Zamanaşımı Süresi-394
bb. -Olağandışı (İstisnai) Zamanaşımı Süresi-394
3. -ZAMANAŞIMININ TÜRLERİ-395
a. -Kazandırıcı zamanaşımı – Kaybettirici zamanaşımı-395
b. -Sözleşme zamanaşımı – Haksız Fiil zamanaşımı-396
c. -Hukuk zamanaşımı – Ceza zamanaşımı-396
4. -ZAMANAŞIMINDA GENEL İLKELER-397
a. -Zamanaşımı Sürelerinin hesaplanması-397
b. -Zamanaşımı Sürelerinin Kesinliği-397
c. -Zamanaşımının Durması ve Kesilmesi-397
aa. -Zamanaşımının Durması-397
bb. -Zamanaşımının Kesilmesi-398
d. -Davanın Reddedilmesinde Ek süre-399
e. -Zamanaşımından Vazgeçme (Feragat)-399
f. -Zamanaşımının İleri sürülmesi (Resen İncelenememe)-399
g. -Rücu Davalarında Zamanaşımı-400
aa. -Rücu hakkı ve koşulları-400
bb. -Rücu hakkının kapsamı-401
cc. -Rücu edilebilecek miktar-401
dd. -Rücu hakkının kaybı-402
ee. -Rücu Davasında Zamanaşımı Süresi-402
h. -Af Kanunlarının Zamanaşımına Etkisi-403
ı. -Daimî Defi Hakkı-403
5. -ZAMANAŞIMI VE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE-404
a. -Hak Düşürücü Süre Kavramı-404
b. -Hak Düşürücü Süre ve Zamanaşımı Arasındaki Farklar-405
B. -HAKSIZ FİİLDE GENEL ZAMANAŞIMI SÜRELERİ-406
1. -BORÇLAR HUKUKUNDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ-408
a. -Genel Bilgi-408
b. -6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununda Zamanaşımı Süreleri-408
aa. -İki Yıllık Zamanaşımı Süresi (Olağan-Subjektif-Nispi Zamanaşımı Süresi)-409
bb. -On Yıllık Zamanaşımı Süresi (Mutlak-Objektif Zamanaşımı Süresi)-409
cc. -Ceza Zamanaşımı Süresi ve Uygulama Şartları-410
aaa. -Zarar Veren Fiil, Cezayı Gerektiren Bir Fiil Olmalıdır-411
bbb. -Ceza zamanaşımı süresi daha uzun olmalıdır-411
ccc. -Ceza Davası Zamanaşımının Uygulanabileceği Diğer Durumlar-412
2. -YARGILAMA HUKUKUNDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ-413
a. -Genel Bilgi-413
b. -6100 Sayılı Hukuk Muhakemesi Kanununa Göre-413
3. -TRAFİK HUKUKUNDA (TRAFİK İŞ KAZALARINDA) ZAMANAŞIMI SÜRELERİ-415
a. -KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ-416
aa. -İki Yıllık Zamanaşımı Süresi (Olağan-Subjektif-Nispi Zamanaşımı Süresi)-416
bb. -On Yıllık Zamanaşımı Süresi (Mutlak-Objektif Zamanaşımı Süresi)-417
cc. -Ceza Zamanaşımı Süresi (Olağanüstü-Uzamış Zamanaşımı Süresi)-417
b. -Karayolu Taşıma Kanununa Göre Zamanaşımı Süresi-418
C. -HAKSIZ FİİLDE ZAMANAŞIMININ BAŞLAMA ZAMANI-420
1. -TAZMİNAT YÜKÜMLÜSÜNÜN (FAİLİN) ÖĞRENİLMESİ-420
2. -ZARARIN ÖĞRENİLMESİ-421
3. -BEDENSEL ZARARIN ARTMASI (GELİŞEN DURUMLAR)-424
4. -BİZİM GÖRÜŞÜMÜZ-425
5. -6100 SAYILI HMK 107. MADDESİNİN ZARARIN BELİRLENMESİ VE ZAMANAŞIMI AÇISINDAN YORUMUMUZ-426
6. -ÖRNEK DAVA ÜZERİNDEN YARGITAY KARARI DEĞERLENDİRMESİ-427
D. -İDAREYE KARŞI HAKSIZ FİİL NEDENİYLE AÇILACAK TAZMİNAT DAVALARINDA ZAMANAŞIMI-431
E. -SİGORTALARDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ-432
1. -ZORUNLU MALİ SORUMLULUK (TRAFİK) SİGORTASINDA ZAMANAŞIMI-432
a. -2918 sayılı KTKnda Zamanaşımı-433
b. -Sigortacıya Uygulanacak Zamanaşımı Süreleri-434
c. -Rücu Davalarında Zamanaşımı Süresi-434
d. -İşleten ve Sürücü Yakınlarının Trafik Sigortasından Yaralanmalarında Zamanaşımı Süreleri-434
2. -İSTEĞE BAĞLI SİGORTADA ZAMANAŞIMI-435
3. -TAŞIMA SİGORTASINDA ZAMANAŞIMI-436
a. -Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasında zamanaşımı-436
b. -Taşıma Sigortasında Zamanaşımı Süreleri-436
c. -Taşıma Sigortasında Zamanaşımını Kesen Nedenler-436
d. -Taşıma Sigortasında Rücu davalarında Zamanaşımı Süresi-436
4. -ZORUNLU KOLTUK SİGORTASINDA ZAMANAŞIMI-437
a. -Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortasında Zamanaşımı-437
b. -Zorunlu Koltuk Sigortasında Zamanaşımı Süreleri-437
c. -Zorunlu Koltuk Sigortasında Zamanaşımını Kesen Nedenler-437
d. -Zorunlu Koltuk Sigortasında Rücu davalarında Zamanaşımı Süresi-437
5. -GÜVENCE HESABINDA ZAMANAŞIMI-438
6. -TÜPGAZ SORUMLULUK SİGORTASINDA ZAMANAŞIMI-438
KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI-439
II. -ALACAK DAVALARINDA FAİZ-469
A. -GENEL ANLAMDA FAİZ-469
1. -FAİZ KAVRAMI-469
2. -FAİZİN NİTELİĞİ-471
3. -FAİZ BORCUNUN KAYNAKLARI-472
4. -FAİZ TÜRLERİ-472
a. -Kanuni (Yasal) Faiz-472
aa. -Genel Bilgi-472
bb. -Türk Borçlar Kanununda Yasal Faiz-475
b. -Temerrüt (Gecikme) Faizi-476
c. -Ticari Faiz-477
B. -HAKSIZ FİİLLERDE FAİZ-478
1. -HAKSIZ FİİLLERDE FAİZ TÜRÜ VE BAŞLANGICI-478
a. -Haksız Fiillerde Faiz Türü-478
b. Haksız Fiillerde Faiz Başlangıcı-479
2. -DAVADA FAİZ İSTEĞİ VE BAŞLANGICI-480
a. -Dava Açılırken Faiz İsteği-480
b. -Faizin Başlangıcının Belirtilmesi-480
aa. -Davanın Kısmen Islahında Faiz Başlangıcı-481
bb. -Ek Davada Faiz Başlangıcı-481
cc. -Sigortacının Sorumluluğunda Faiz Başlangıcı-481
b. -Faizin Türünün Belirtilmesi-482
3. -FAİZİN AYRI BİR DAVA İLE İSTENMESİ-483
a. -Ayrı bir dava ile faiz isteme nedeni ve Şartları-483
b. -Faiz davasının açılışında Yöntem-483
c. -Faiz davasında ayrıca faiz talebi-484
4. -FAİZ DAVALARINDA ZAMANAŞIMI-484
a. -Faiz ve zamanaşımı-484
b. -Faiz davalarında zamanaşımı sürelerinin hesaplanması-485
5. -FAİZİN ANA PARAYI GEÇİP GEÇEMEYECEĞİ-486
6. -BİLEŞİK FAİZ-487
a. -Ticarî olmayan işlerde bileşik faiz-487
b. -Ticarî işlerde bileşik faiz-487
KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI-488
III. -ÜCRETLERDE İBRA-504
A. -İBRA VE İBRA SÖZLEŞMESİ (İBRANAME) KAVRAMI-504
B. -İBRANAMENİN HUKUKİ NİTELİĞİ-506
C. -İBRANIN UNSURLARI-507
1. -HMK YÖNÜNDEN İBRADA ESASA İLİŞKİN UNSURLAR-507
a. -İbranın Konusunu Oluşturan Alacağın Kuşkulu Olmaması, Doğmuş ve Belirgin Bulunması-507
b. -Tarafların İrade Beyanlarının Uygun Olması ve Alacaklının Borçluyu Borçtan Kurtarma İradesine Sahip Olması-507
c. -Taraflar Arasında İbra Sözleşmesinin Varlığı-508
2. -İŞ HUKUKU YÖNÜNDEN İBRANIN UNSURLARI (6098 sayılı TBK m. 420)-508
a. -Taraflar Arasında İş İlişkisinden Doğan Bir Alacak Bulunmalıdır. -508
b. -İbranamenin Düzenlenirken Alacak Doğmuş ve Çekişmesiz Olmalıdır. -509
c. -İbra Sözleşmesi Düzenlenmesi Konusunda İrade Birliği ve Tarafların Fiil Ehliyeti Bulunmalıdır-510
d. -İş Hukukunda İbra Sözleşmesi Yazılı Şekilde Düzenlenmelidir. -510
e. -İş Sözleşmesinin Sona Erdikten ve En Az Bir Aylık Süre Geçtikten Sonra İbra Sözleşmesi Düzenlenebilir. -512
f. -Alacağın Türü ve Miktarının İbranamede Açıkça Belirtilmesi Gerekir-512
g. -Ödemenin Eksiksiz Olarak ve Banka Yoluyla Yapılması Gerekir-513
D. -İBRANIN ÇEŞİTLERİ-514
1. -İVAZLI İBRA – İVAZSIZ İBRA-514
a. -İvazlı ibra-514
b. -İvazsız ibra-514
2. -TAM İBRA – KISMİ İBRA-515
a. -Tam ibra-515
b. -Kısmi ibra-515
E. -İBRANIN SONUÇLARI-515
F. -İŞ HUKUKU UYGULAMASINDA İBRANAME-515
1. -818 SAYILI BORÇLAR KANUNU DÖNEMİ-515
a. -İş İlişkisi Sürerken Yapılan İbra Sözleşmesi Geçersizdir-516
b. -İbranamede Tanzim Tarihi Bulunmalıdır-516
c. -İşçi, İbranamede İrade Fesadı İddiasında ise Bunu İspatlamalıdır-517
d. -Tartışmalı ve Henüz Doğmamış Alacaklar İçin İbra Sözleşmesi Düzenlenemez-518
e. -İbranamede Alacağın Türü ve Miktarı Belirtilmelidir-519
f. -İbranameye İhtirazı Kayıt Konulması İbra İradesinin Olmadığını Gösterir-519
g. -İbranamenin Bölünebilir Etkisi Vardır-519
h. -İbranamenin İleri Sürülme Zamanı-520
2. -6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU DÖNEMİ-521
a. -İbraname Fesihten Bir Ay Sonra Düzenlenmelidir-522
b. -İşveren Ödemeleri Banka Yoluyla Yapmalıdır-522
c. -İbraname Yazılı Şekilde Yapılmalıdır-523
d. -İbraname Miktar İçermelidir-523
e. -Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin İbraname İlke Kararı-523
f. -Geçerli İbraname Örneği-525
KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI-527

YEDİNCİ BÖLÜM

HESAP YÖNTEMLERİ VE ÖRNEK BİLİRKİŞİ RAPORLARI-547
BİLİRKİŞİ RAPORLARI-549
ÜCRET, FAZLA ÇALIŞMA, HAFTA TATİLİ VE UBGT ÜCRETLERİ VE KARŞI DAVADA İHBAR TAZMİNATI VE ÜCRET ALACAĞIN İLİŞKİN BİLİRKİŞİ RAPORU-549
KÖTÜNİYET TAZMİNATI, ÜCRET, FAZLA ÇALIŞMA, HAFTA TATİLİ VEUBGT ÜCRETLERİNE İLİŞKİN BİLİRKİŞİ RAPORU-554
KIDEM TAZMİNATI, FAZLA ÇALIŞMA, HAFTA TATİLİ VE UBGT, YILLIK İZİN ÜCRETLERİNE İLİŞKİN BİLİRKİŞİ RAPORU-563
BAKİYE SÜRE ÜCRET ALACAĞI, ÜCRET, FAZLA ÇALIŞMA, HAFTA TATİLİ VE UBGT ÜCRETLERİNE İLİŞKİN BİLİRKİŞİ RAPORU-571
BAKİYE SÜRE ÜCRET ALACAĞI, ÜCRET, FAZLA ÇALIŞMA, HAFTA TATİLİ, YILLIK İZİN VE UBGT ÜCRETLERİNE İLİŞKİN BİLİRKİŞİ RAPORU-575
KIDEM TAZMİNATI, İHBAR TAZMİNATI, FAZLA ÇALIŞMA, VE YILLIK İZİN ÜCRETLERİNE İLİŞKİN BİLİRKİŞİ RAPORU-581
YURT DIŞINDA ÇALIŞMAYA AİT İŞÇİLİK ALACAKLARINA İLİŞKİN BİLİRKİŞİ RAPORU-590
YURT DIŞINDA ÇALIŞMAYA AİT KIDEM TAZMİNATI, İHBAR TAZMİNATI, FAZLA ÇALIŞMA, VE YILLIK İZİN ÜCRETLERİNE İLİŞKİN BİLİRKİŞİ RAPORU-599
CEZAİ ŞART VE GERİYE KALAN SÜRE ÜCRETİNE AİT BİLİRKİŞİ RAPORU-604
FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA ÜCRETİ, FAZLA ÇALIŞMA, UBGT VE YILLIK İZİN ÜCRETLERİNE İLİŞKİN BİLİRKİŞİ RAPORU-606
KIDEM TAZMİNATI, FAZLA ÇALIŞMA, UBGT VE YILLIK İZİN ÜCRETLERİNE İLİŞKİN BİLİRKİŞİ RAPORU-615
FAZLA ÇALIŞMA, UBGT, YILLIK İZİN ÜCRETLERİNE VE KARŞI DAVADA İHBAR TAZMİNATI VE AVANS ALACAĞINA İLİŞKİN BİLİRKİŞİ RAPORU-621
İBRANAMENİN GEÇERLİ OLUP OLMAMASINA GÖRE İŞÇİLİK ALACAKLARINA İLİŞKİN BİLİRKİŞİ RAPORU-631
TAŞERON ÇALIŞMASI YÖNÜNDEN ÜCRET FARKI ALACAĞINA İLİŞKİNBİLİRKİŞİ RAPORU-636
FESHİN HAKLI SEBEBE DAYANIP DAYANMADIĞINA GÖRE İŞÇİLİK ALACAKLARINA İLİŞKİN BİLİRKİŞİ RAPORU-641
BOZMA KARARINDAN SONRA İŞÇİLİK ALACAĞI HESABI-646
KAYNAKLAR-649
KAVRAM DİZİNİ-657
YARGITAY KARARLARI DİZİNİ-661