İş Kanunları Şerhi (Gerekçeli, Açıklamalı, İçtihatlı)

İncelemeler:

 160,00

Stokta yok

Açıklama

Kitap Özellikleri
Yazar Durmuş ÖZCAN
Sayfa Sayısı  1544 Sayfa
Basım Yılı  Ocak 2014
Basım Sayısı  1. Basım
  • 4857 Sayılı İş Kanunu Şerhi
  • 1475 Sayılı İş Kanunu Şerhi ( Madde 14 – Kıdem Tazminatı)
  • 5521 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu Şerhi
  • 5953 Sayılı Basın İş Kanunu Şerhi
  • 854 Sayılı Deniz İş Kanunu Şerhi
  • 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu Sözeleşmesi Kanunu Şerhi
  • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Şerhi
  • 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu İlgili Maddeleri Şerhi

İş Hukuku, hem özel hukuk hem de kamu hukuku yönü olan, insan odaklı, karma ve dinamik bir hukuk dalıdır. İş Hukukunun bu özelliği nedeniyle bu konudaki yasal düzenlemelerin tek bir çatı altında birleştirilmesi zor olduğundan, yasa koyucu, işçi ve işverenin sıfatı, çalışma koşulları, iş ilişkilerinin ve uyuşmazlıkların çözüm şekillerinin farklı yöntemlere tâbi oluşu ve diğer nedenleri gözeterek, İş Hukukunda, çalışan ağırlıklı ve birden fazla kanun yapma sistemini benimsemiştir. İş ilişkilerinde uygulanan ve hâlen yürürlükte olan başlıca kanunlar; 4857 sayılı İş Kanunu, 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesi, 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu, 5953 sayılı Basın İş Kanunu, 854 sayılı Deniz İş Kanunu, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile genel kanun niteliğindeki Borçlar Kanunu’nun ilgili hükümleridir.
İş ilişkilerini düzenleyen en kapsamlı ve temel nitelikteki özel kanun, hâlen yürürlükte olan 4857 sayılı İş Kanunu’dur. 4857 sayılı İş Kanunu, bireysel iş ilişkileri ile bunlara bağlanan sonuçları düzenleyerek, kendi kapsamına aldığı ve almadığı iş ilişkilerini açıkça belirtmiştir. Bu nedenle kitabın ilk bölümünde bu Yasaya yer verilerek, 4857 sayılı İş Kanunu’nun maddeleri; madde gerekçeleri ile birlikte öğretideki görüşler ve yargı kararları ışığında ayrıntılı olarak incelenmiş, okuyucunun kıyaslama yapması için diğer yasalardaki düzenlemelere yer verilmiş, madde açıklamalarının sonuna yakın tarihli Yargıtay kararları işlenmiştir. Bölümde ayrıca, ilgili madde metinlerinden hemen sonra uygulamada önemli yer edinen bazı yönetmeliklere de yer verilmiştir.
Kitabın ikinci bölümü; hâlen yürürlükte olan ve kıdem tazminatını düzenleyen 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesi, maddenin yorumu ve açıklamalarla, kıdem tazminatı konusunda yakın tarihli Yargıtay kararlarından oluşmaktadır.
Kitabın üçüncü bölümü; 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu, Kanunun yorumu ve açıklamalarla yakın tarihli usule ilişkin Yargıtay kararlarından oluşmaktadır.
Kitabın dördüncü bölümünde, basın çalışanlarının iş ilişkilerini düzenleyen 5953 sayılı Basın İş Kanunu’na yer verilmiştir. Bu bölümde, Yasa maddeleri ile maddelerin hemen altında yakın tarihli Yargıtay kararları bulunmaktadır.
Kitabın beşinci bölümünde, gemiadamlarının iş ilişkilerini düzenleyen 854 sayılı Deniz İş Kanunu’na yer verilmiştir. Bu bölümde, Yasa maddeleri ile maddelerin hemen altında yakın tarihli Yargıtay kararları yer almaktadır.
Kitabın altıncı bölümünde, yakın tarihte yürürlüğe giren ve toplu iş ilişkilerini düzenleyen 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na yer verilmiştir. Bölümde, Yasa maddeleri ile önceki kanunlar döneminde ve bu Kanun dönemindeki Yargıtay kararlarına yer verilmiştir.
Kitabın yedinci bölümünde, yakın zamanda yürürlüğe giren ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun bazı maddelerini yürürlükten kaldıran 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na yer verilmiştir. Bu bölümde, Yasa maddeleri, Yasanın yorumu, iş kazlarından doğan tazminat ve rücu alacakları açıklanmış olup, açıklamaların sonunda yakın tarihli Yargıtay kararları bulunmaktadır.
Son bölümde ise, genel kanun niteliğinde olup, özel kanunlarda yasal boşluk bulunan hâllerde ve iş ilişkilerinde mahiyeti elverdiği ölçüde uygulanabilen 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun iş ilişkileri ile ilgili maddelerine ve söz konusu maddelerle ilgili yakın tarihli Yargıtay kararlarına yer verilmiştir.
Bu eserin amacı, iş ilişkilerinde uygulanan ve hâlen yürürlükte olan İş Kanunlarını ve ilgili mevzuatı bir arada toplayarak okuyucunun söz konusu Yasalara ve bu Yasalarla ilgili yakın tarihli yargısal içtihatlara tek bir kaynak altında ve kolayca ulaşmasına yardımcı olmak, özellikle akademik çalışma yapanlar ve uygulayıcılar için içtihat kaynağı sağlamak, İş Hukuku öğretisine katkıda bulunmaktır.

I. BÖLÜM
4857 SAYILI İŞ KANUNU ŞERHİ
GENEL GEREKÇE-3
MADDE 1- Amaç ve kapsam-7
A. -MADDE GEREKÇESİ-7
B. -MADDENİN YORUMU-7
C. -İÇTİHATLAR-9
MADDE 2 Tanımlar-20
A. -MADDE GEREKÇESİ-22
B. -MADDENİN YORUMU-25
1. -İşçi-25
2. -İşveren-26
3. -İşveren Vekili-27
4. -İşyeri-28
5. -Asıl İşveren-Alt İşveren Kavramları-29
C. -İÇTİHATLAR-34
MADDE 3 İşyerini bildirme-42
& ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ-42
A. MADDE GEREKÇESİ-47
B. -MADDENİN YORUMU-48
C. -İÇTİHATLAR-49
MADDE 4 İstisnalar-53
A. -MADDE GEREKÇESİ-53
B. -MADDENİN YORUMU-54
1. -Genel Olarak-54
2. -Çıraklar-55
3. -Esnaflar-56
4. -Tarım İşçileri-58
5. -Deniz ve Hava Taşıma İşleri-59
6. -Ev Hizmeti Görenler-60
7. -Sporcular-60
8. -Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve Şirket Müdürleri-62
9. -Kapsamdışı Personel-63
10. -Sözleşmeli Personel-65
11. -Vekâlet Sözleşmesine Göre Çalışanlar-68
12. -Konut Kapıcıları-70
13. -Kamu Kurumunda Çalışan Usta Öğreticiler-72
14. -Gazeteciler-73
C. -İÇTİHATLAR-74
MADDE 5 Eşit davranma ilkesi-139
A. -MADDE GEREKÇESİ-140
B. -MADDENİN YORUMU-141
1. -İşverenin Eşit Davranma Borcu-141
2. -Ayrımcılık Tazminatı-143
C. -İÇTİHATLAR-145
MADDE 6 İşyerinin veya bir bölümünün devri-154
A. -MADDE GEREKÇESİ-154
B. -MADDENİN YORUMU-155
C. -İÇTİHATLAR-159
MADDE 7 Geçici iş ilişkisi-169
A. -MADDE GEREKÇESİ-170
B. -MADDENİN YORUMU-171
C. -İÇTİHATLAR-173
MADDE 8 İş sözleşmesinin tanımı ve şekli-174
A. -MADDE GEREKÇESİ-174
B. -MADDENİN YORUMU-175
MADDE 9 Türü ve biçimlerini belirleme serbestisi-176
A. -MADDE GEREKÇESİ-176
B. -MADDENİN YORUMU-176
MADDE 10 Sürekli ve süreksiz işlerdeki iş sözleşmeleri-178
A. -MADDE GEREKÇESİ-178
B. -MADDENİN YORUMU-178
MADDE 11 Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi-179
A. -MADDE GEREKÇESİ-179
B. -MADDENİN YORUMU-181
1. -Belirli Süreli-Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi-181
2. -Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Sona Ermesinin Etkileri-183
a. -Bakiye Süre Ücreti-183
b. -Cezai Şart-185
c. -Eğitim Gideri-187
C. -İÇTİHATLAR-189
MADDE 12 – Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi ayırımının sınırları-206
A. -MADDE GEREKÇESİ-207
B. -MADDENİN YORUMU-207
MADDE 13 – Kısmî süreli ve tam süreli iş sözleşmesi-208
A. -MADDE GEREKÇESİ-208
B. -MADDENİN YORUMU-210
C. -İÇTİHATLAR-212
MADDE 14 – Çağrı üzerine çalışma-218
A. -MADDE GEREKÇESİ-218
B. -MADDENİN YORUMU-219
C. -İÇTİHATLAR-219
MADDE 15 – Deneme süreli iş sözleşmesi-220
A. -MADDE GEREKÇESİ-220
B. -MADDENİN YORUMU-221
C. -İÇTİHATLAR-223
MADDE 16- Takım sözleşmesi ile oluşturulan iş sözleşmeleri-223
A. -MADDE GEREKÇESİ-224
B. -MADDENİN YORUMU-224
C. -İÇTİHATLAR-224
MADDE 17 – Süreli fesih-225
A. -MADDE GEREKÇESİ-226
B. -MADDENİN YORUMU-227
1. -Bildirimli (Önelli) Fesih-227
a. -Genel Olarak-227
b. -Fesih Kavramı-231
aa. -Borçlar Hukukuna göre fesih-231
bb. -İş Hukukuna göre fesih-232
c. -Geçerli Nedene Dayanmayan Bildirimli Fesih (İş Güvencesine Tâbi Olmayan İşçiler Yönünden Bildirimli Fesih)-235
2. -İhbar Tazminatı-246
a. -Tanımı ve Unsurları-246
b. -İhbar Tazminatının Hesaplanması ve Faiz Uygulaması-251
3. -Kötüniyet Tazminatı-252
a. -Tanımı ve Unsurları-252
b. -Kötüniyet Tazminatının Hesaplanması ve Faiz Uygulaması-254
4. -Maddî ve Manevî Tazminat-255
C. -İÇTİHATLAR-256
MADDE 18 – Feshin geçerli sebebe dayandırılması-277
A. -MADDE GEREKÇESİ-277
B. -MADDENİN YORUMU-280
&İŞ GÜVENCESİ KAVRAMI VE GEÇERLİ NEDENLE BİLDİRİMLİ FESİH-280
1. -Genel Olarak-280
2. -İş Güvencesi-282
a. -Tarihçe-282
b. -İş Güvencesinden Yararlanma Koşulları-283
aa. -İşçinin iş sözleşmesinin belirsiz süreli olması ve İş Kanunu kapsamında olması-284
bb. -İşçinin çalıştığı işyerinde en az 30 işçi çalışıyor olması-286
cc. -İşçinin işyerinde en az 6 ay kıdeminin olması-287
dd. -İşçinin işveren vekili olmaması-289
ee. -İş sözleşmesinin geçerli nedene dayanılmadan veya geçerli neden olsa da usulüne uyulmadan feshedilmiş olması-290
3. -Geçerli Nedenle Bildirimli Fesih Sebepleri-291
a. -İşçinin Meslekî veya Fiziksel Yetersizliği-292
aa. -Yetersizlik kavramı-292
aaa. -İşçinin meslekî yetersizliği-293
bbb. -İşçinin fiziksel yetersizliği-295
aaaa. İşçinin hastalığı-295
bbbb. İşçinin yaşlılığı veya emekliliğe hak kazanması-295
bb. -Yargısal denetim-296
b. -İşçinin Davranışları-297
aa. -Genel olarak-297
bb. -İşçinin davranışlarından kaynaklanan geçerli nedenle bildirimli fesih sebepleri-298
aaa. İşçinin işvereni yanıltması-298
bbb. İşçinin işe devamsızlığı veya geç gelmesi-299
ccc. -İşçinin görevini yerine getirmemesi (Talimatlara uymaması)-300
ddd. -İşçinin işverenin malına zarar vermesi-301
eee. -İşçinin işveren aleyhine sözler sarf etmesi-302
fff. -İşçinin doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışları-303
ggg. İşçinin geçimsizliği-304
hhh. -İşçinin işyerindeki bilişim teknolojilerini ve alkol, sigara gibi maddeleri işverenin talimatına aykırı olarak kullanması-304
ııı. İşçinin borç para alması-305
iii. İşçinin kısa süren tutukluluğu-306
kkk. Yukarıdakilere benzer davranışlar-306
cc. -Yargısal denetim-307
c. -İşletmesel Nedenler-307
aa. -Genel olarak-307
bb. -Yargısal denetim-312
aaa. Gereklilik denetimi-312
bbb. Keyfîlik denetimi-313
ccc. Tutarlılık denetimi-313
ddd. Ölçülülük denetimi-314
C. -İÇTİHATLAR-315
MADDE 19 – Sözleşmenin feshinde usul-388
A. -MADDE GEREKÇESİ-388
B. -MADDENİN YORUMU-388
C. -İÇTİHATLAR-389
MADDE 20 – Fesih bildirimine itiraz ve usulü-394
A. -MADDE GEREKÇESİ-394
B. -MADDENİN YORUMU-395
& FESHE İTİRAZ (İŞE İADE DAVASI)-395
1. -İşe İade Davası-396
a. -İtirazın (İşe İade Davasının) Niteliği ve Yargılama Usulü-400
b. -İspat Yükü-403
c. -Yargılama Sırasında Gelişen Bazı Olguların Davaya Etkisi-404
aa. -İşçinin davadan feragat etmesi-404
bb. -İşçinin emekli olması-405
cc. -İşverenin işçiyi işe davet edip işe başlatması-405
dd. -Dava devam ederken işverenin yaptığı işe başlatma davetinin işçi tarafından kabul edilmemesi-406
ee. -Bir aylık dava süresi içinde veya dava devam ederken işçinin başka bir işveren yanında işe girmesi yahut serbest meslek gibi uğraşta bulunması-407
ff. -Dava devam ederken sözleşmenin işçi veya işveren tarafından haklı nedenle bildirimsiz feshi-407
gg. -İşyerinin kapanması-408
hh. -İşçinin ölmesi-409
ii. -İhtiyatî tedbir yoluyla ve dosya üzerinden verilecek kararla işe iadeye karar verilip verilemeyeceği-410
d. -İşe İade Davasının Sonuçlanması-412
C. -İÇTİHATLAR-413
MADDE 21 – Geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları-435
A. -MADDE GEREKÇESİ-436
B. -MADDENİN YORUMU-436
& İŞE İADE HÜKMÜNÜN (GEÇERSİZ FESHİN) SONUÇLARI-436
1. -İşçinin İşe Başlamak İçin İşverene Başvurusu-437
a. -İşverenin İşçiyi İşe Başlatması-438
b. -İşverenin İşçiyi İşe Başlatmaması-439
2. -İş Güvencesi Tazminatı (İşe Başlatmama Tazminatı)-442
3. -Boşta Geçen Süre Ücreti-445
4. -Mahsup-447
C. -İÇTİHATLAR-448
MADDE 22 – Çalışma koşullarında değişiklik ve iş sözleşmesinin feshi-469
A. -MADDE GEREKÇESİ-469
B. -MADDENİN YORUMU-470
& DEĞİŞİKLİK FESHİ (ÇALIŞMA KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK)-470
1. -Niteliği ve Kapsamı-470
2. -Değişiklik Feshinin Koşulları ve Sonuçları-471
a. -Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik Yapılması-471
b. -Esaslı Değişiklik Yapma Hakkı Önceden Saklı Tutulmamış Olmalıdır-474
c. -Esaslı Değişiklik Önerisinin İşçi Tarafından Reddedilmesi-476
C. -İÇTİHATLAR-481
MADDE 23 – Yeni işverenin sorumluluğu-494
A. -MADDE GEREKÇESİ-494
B. -MADDENİN YORUMU-494
MADDE 24 – İşçinin haklı nedenle derhâl fesih hakkı-495
A. -MADDE GEREKÇESİ-496
B. -MADDENİN YORUMU-497
1. -Bildirimsiz (Derhâl) Fesih Kavramı-497
a. -Genel Olarak-497
2. -İşçi Yönünden Bildirimsiz Fesih Nedenleri-504
a. -Sağlık Nedenleri: İş K. 24/I-505
aa. -İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması, işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa: İş K. 24/I-a-505
bb. -İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçinin, bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulması ve bunun işçinin sağlığı için ciddî bir tehlike oluşturması: İş K. 24/I-b-506
b. -Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Hâller ve Benzerleri: İş K. 24/II-507
aa. -İşveren veya vekili, iş sözleşmesinin yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa: İş K. 24/II-a-507
bb. -İşveren veya vekilinin, işçinin veya aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söylemesi veya buna yönelik davranışlarda bulunması ya da psikolojik (mobbing) veya cinsel tacizde bulunması: İş K. 24/II-b-508
cc. -İşveren veya vekili, işçi veya aile üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verir yahut işçi veya aile üyelerinden birini kanuna aykırı davranışa özendirir, kışkırtır, sürükler yahut işçi veya aile üyesine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut işçi hakkında şeref ve onur kırıcı asılsız ağır ithamlarda bulunursa: İş K. 4/II-c-509
dd. -İşçi, işyerinde başka bir kişi tarafından cinsel tacize uğrar ve işverene bildirmesine rağmen işveren veya vekili gerekli önlemleri almaz ise: İş K. 24/II-d-510
ee. -İşveren veya vekili tarafından işçinin kanun ve sözleşmeden doğan ücreti ödenmez veya geç ödenir ise: İş K. 24/II-e-510
ff. -İşverenin ilgili yasal mevzuatta gösterilen çalışma şartlarını uygulamaması: İş K. 24/II-f-513
c. -Zorlayıcı Nedenler: İş K. 24/III-514
C. -İÇTİHATLAR-515
MADDE 25 – İşverenin haklı nedenle derhâl fesih hakkı-529
A. -MADDE GEREKÇESİ-530
B. -MADDENİN YORUMU-531
1. -Sağlık Nedenleri: İş K. 25/I-532
a. -İşçinin Hastalanması veya Kazaya Uğraması: İş K. 25/I-a-532
b. -İşçinin Tedavi Edilemeyecek Hastalığa Yakalanması: İş K. 25/I-b-533
c. -İşçinin Hamileliği: İş K. 25/I-son-533
2. -Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Hâller ve Benzerleri: İş K. 25/II-534
a. -İşçinin İşvereni Yanıltması: İş K. 25/II-a-534
b. -İşçinin, İşverenin veya İşveren Vekilinin Kendisi veya Aile Üyelerine Yönelik Şeref ve Namusa Dokunacak Söz ve Davranışları: İş K. 25/II-b-535
c. -İşçinin, İşverenin Başka Bir İşçisine İşyeri İçinde veya Dışında Cinsel Tacizde Bulunması: İş K. 25/II-c-536
d. -İşçinin İşverene yahut Onun Aile Üyelerinden Birine veya İşverenin Başka Bir İşçisine Sataşması veya İşyerine Sarhoş ya da Uyuşturucu Madde Almış Olarak Gelmesi Yahut İşyerinde Bu Maddeleri Kullanması: İş K. 25/II-d-537
e. -İşçinin, İşverenin Güvenini Kötüye Kullanmak, Hırsızlık Yapmak Gibi Doğruluk ve Sadakate Uymayan Davranışları: İş K. 25/II-e-539
f. -İşçinin, İşyerinde, 7 Günden Fazla Hapisle Cezalandırılan ve Cezası Ertelenmeyen Bir Suç İşlemesi: İş K. 25/II-f-540
g. -İşçinin, İşverenden İzin Almadan veya Haklı Bir Sebebe Dayanmaksızın Ardı Ardına 2 İşgünü veya 1 Ay İçinde 2 Defa Herhangi Bir Tatil Gününden Sonraki İşgünü yahut 1 Ayda 3 İşgünü İşe Devam Etmemesi: İş K. 25/II-g-540
h. -İşçinin Yapmakla Ödevli Bulunduğu Görevleri Kendisine Hatırlatıldığı Hâlde Yapmamakta Israr Etmesi: İş K. 25/II-h-541
i. -İşçinin Kendi İsteği veya Savsaması Yüzünden İşin Güvenliğini Tehlikeye Düşürmesi, İşyerinin Malı Olan veya Malı Olmayıp Eli Altında Bulunan Eşyaları 30 Günlük Ücretinin Tutarıyla Ödeyemeyecek Derecede Hasara ve Kayba Uğratması: İş K. 25/II-ı-542
3. -Zorlayıcı Nedenler: İş K. 25/III-544
4. -İşçinin Gözaltına Alınması veya Tutuklanması: İş K. 25/IV-545
C. -İÇTİHATLAR-545
MADDE 26 – Derhâl fesih hakkını kullanma süresi-596
A. -MADDE GEREKÇESİ-596
B. -MADDENİN YORUMU-596
C. -İÇTİHATLAR-598
MADDE 27- Yeni iş arama izni-603
A. -MADDE GEREKÇESİ-603
B. -MADDENİN YORUMU-603
C. -İÇTİHATLAR-605
MADDE 28 – Çalışma belgesi-607
A. -MADDE GEREKÇESİ-607
B. -MADDENİN YORUMU-607
MADDE 29 – Toplu işçi çıkarma-608
A. -MADDE GEREKÇESİ-609
B. -MADDENİN YORUMU-609
1. -Toplu İşçi Çıkarma Kavramı-609
2. -Toplu İşçi Çıkarmanın Usulü ve Sonuçları-611
C. -İÇTİHATLAR-613
MADDE 30 Özürlü ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu-619
A. -MADDE GEREKÇESİ-621
B. -MADDENİN YORUMU-623
C. -İÇTİHATLAR-625
MADDE 31 – Askerlik ve kanundan doğan çalışma-626
A. -MADDE GEREKÇESİ-626
B. -MADDENİN YORUMU-626
C. -İÇTİHATLAR-627
MADDE 32 – Ücret ve ücretin ödenmesi-628
A. -MADDE GEREKÇESİ-629
B. -MADDENİN YORUMU-629
1. -Ücret Kavramı-629
2. -İkramiye-633
a. -Genel Olarak-633
b. -Gazetecinin İkramiye Hakkı-635
c. -İlave Tediye Ücreti-636
3. -Prim-639
4. -Transfer Ücreti-641
C. -İÇTİHATLAR-642
MADDE 33 – İşverenin ödeme aczine düşmesi-667
MADDE 34 – Ücretin gününde ödenmemesi-667
A. -MADDENİN YORUMU-667
B. -İÇTİHATLAR-669
MADDE 35 – Ücretin saklı kısmı-673
A. -MADDE GEREKÇESİ-673
B. -MADDENİN YORUMU-673
MADDE 36 – Kamu makamlarının ve asıl işverenlerin hakedişlerinden ücreti kesme yükümlülüğü-674
A. -MADDE GEREKÇESİ-674
B. -MADDENİN YORUMU-674
C. -İÇTİHATLAR-675
MADDE 37 – Ücret hesap pusulası-677
A. -MADDE GEREKÇESİ-678
B. -MADDENİN YORUMU-678
C. -İÇTİHATLAR-678
MADDE 38 – Ücret kesme cezası-679
A. -MADDE GEREKÇESİ-680
B. -MADDENİN YORUMU-680
MADDE 39 – Asgari ücret-681
A. -MADDE GEREKÇESİ-681
B. -MADDENİN YORUMU-682
MADDE 40 – Yarım ücret-682
A. -MADDE GEREKÇESİ-682
B. -MADDENİN YORUMU-682
C. -İÇTİHATLAR-683
MADDE 41 – Fazla çalışma ücreti-683
&İŞ KANUNU’NA İLİŞKİN FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ-684
A. -MADDE GEREKÇESİ-686
B. -MADDENİN YORUMU-688
C. -İÇTİHATLAR-695
MADDE 42 – Zorunlu nedenlerle fazla çalışma-729
A. -MADDE GEREKÇESİ-729
B. -MADDENİN YORUMU-730
C. -İÇTİHATLAR-730
MADDE 43 – Olağanüstü hâllerde fazla çalışma-731
A. -MADDE GEREKÇESİ-731
B. -MADDENİN YORUMU-731
MADDE 44 – Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma-731
& ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER HAKKINDA KANUN-732
A. -MADDE GEREKÇESİ-733
B. -MADDENİN YORUMU-733
MADDE 45 – Saklı haklar-734
A. -MADDE GEREKÇESİ-734
B. -MADDENİN YORUMU-734
MADDE 46 – Hafta tatili ücreti-734
& HAFTA TATİLİ HAKKINDA KANUN-735
A. -MADDE GEREKÇESİ-737
B. -MADDENİN YORUMU-737
C. -İÇTİHATLAR-741
MADDE 47 – Genel tatil ücreti-748
A. -MADDE GEREKÇESİ-749
B. -MADDENİN YORUMU-749
C. -İÇTİHATLAR-751
MADDE 48 – Geçici iş göremezlik-755
A. -MADDE GEREKÇESİ-755
B. -MADDENİN YORUMU-755
MADDE 49 – Ücret şekillerine göre tatil ücreti-756
A. -MADDE GEREKÇESİ-756
B. -MADDENİN YORUMU-757
MADDE 50 – Tatil ücretine girmeyen kısımlar-757
A. -MADDE GEREKÇESİ-757
B. -MADDENİN YORUMU-758
C. -İÇTİHATLAR-758
MADDE 51 – Yüzdelerin ödenmesi-758
& YÜZDELERDEN TOPLANAN PARALARIN İŞÇİLERE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK-759
A. -MADDE GEREKÇESİ-762
B. -MADDENİN YORUMU-762
MADDE 52 – Yüzdelerin belgelenmesi-763
A. -MADDE GEREKÇESİ-763
B. -MADDENİN YORUMU-763
MADDE 53 – Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri-763
A. -MADDE GEREKÇESİ-764
B. -MADDENİN YORUMU-764
1. -Mevsimlik İş Sözleşmesi-764
2. -Yıllık Ücretli İzin-768
C. -İÇTİHATLAR-770
MADDE 54 – Yıllık ücretli izne hak kazanma ve izni kullanma dönemi-774
A. -MADDE GEREKÇESİ-775
B. -MADDENİN YORUMU-775
MADDE 55 – Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan hâller-776
A. -MADDE GEREKÇESİ-776
B. -MADDENİN YORUMU-777
C. -İÇTİHATLAR-778
MADDE 56 – Yıllık ücretli iznin uygulanması-779
A. -MADDE GEREKÇESİ-779
B. -MADDENİN YORUMU-780
C. -İÇTİHATLAR-780
MADDE 57 – Yıllık izin ücreti-781
A. -MADDE GEREKÇESİ-782
B. -MADDENİN YORUMU-782
MADDE 58 – İzinde çalışma yasağı-782
A. -MADDE GEREKÇESİ-782
B. -MADDENİN YORUMU-783
MADDE 59 – Sözleşmenin sona ermesinde izin ücreti-783
A. -MADDE GEREKÇESİ-783
B. -MADDENİN YORUMU-783
C. -İÇTİHATLAR-785
MADDE 60 – İzinlere ilişkin düzenlemeler-793
& YILLIK ÜCRETLİ İZİN YÖNETMELİĞİ-793
A. -MADDE GEREKÇESİ-798
B. -MADDENİN YORUMU-798
MADDE 61 – Sigorta primleri-799
A. -MADDE GEREKÇESİ-799
B. -MADDENİN YORUMU-799
MADDE 62 – Ücretten indirim yapılamayacak hâller-799
A. -MADDE GEREKÇESİ-799
B. -MADDENİN YORUMU-799
C. -İÇTİHATLAR-800
MADDE 63 – Çalışma süresi-801
& İŞ KANUNU’NA İLİŞKİN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ-802
A. -MADDE GEREKÇESİ-804
B. -MADDENİN YORUMU-805
C. -İÇTİHATLAR-807
MADDE 64 – Telafi çalışması-809
A. -MADDE GEREKÇESİ-810
B. -MADDENİN YORUMU-810
MADDE 65 – Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği-811
MADDE 66 – Çalışma süresinden sayılan hâller-811
A. -MADDE GEREKÇESİ-811
B. -MADDENİN YORUMU-811
C. -İÇTİHATLAR-812
MADDE 67 – Günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri-812
A. -MADDE GEREKÇESİ-813
B. -MADDENİN YORUMU-813
MADDE 68 – Ara dinlenmesi-813
A. -MADDE GEREKÇESİ-813
B. -MADDENİN YORUMU-814
C. -İÇTİHATLAR-815
MADDE 69 – Gece süresi ve gece çalışmaları-819
A. -MADDE GEREKÇESİ-819
B. -MADDENİN YORUMU-820
C. -İÇTİHATLAR-820
MADDE 70 – Hazırlama, tamamlama ve temizleme işleri-822
A. -MADDE GEREKÇESİ-822
B. -MADDENİN YORUMU-822
MADDE 71 – Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı-822
A. -MADDE GEREKÇESİ-823
B. -MADDENİN YORUMU-823
MADDE 72 – Yer ve su altında çalıştırma yasağı-824
A. -MADDE GEREKÇESİ-824
B. -MADDENİN YORUMU-824
MADDE 73 – Gece çalıştırma yasağı-824
A. -MADDE GEREKÇESİ-824
B. -MADDENİN YORUMU-824
MADDE 74 – Analık hâlinde çalışma ve süt izni-825
A. -MADDE GEREKÇESİ-825
B. -MADDENİN YORUMU-826
C. -İÇTİHATLAR-826
MADDE 75 – İşçi özlük dosyası-827
A. -MADDE GEREKÇESİ-827
B. -MADDENİN YORUMU-828
MADDE 76 – Yönetmelikler-828
A. -MADDE GEREKÇESİ-828
MADDE 77 –829
MADDE 78 –829
MADDE 79 –829
MADDE 80 –829
MADDE 81 –829
MADDE 82 –829
MADDE 83 –829
MADDE 84 –829
MADDE 85 –829
MADDE 86 –829
MADDE 87–829
MADDE 88 –829
MADDE 89 –829
MADDE 90 – İş ve işçi bulmaya aracılık-829
A. -MADDE GEREKÇESİ-829
MADDE 91 – Devletin yetkisi-830
A. -MADDE GEREKÇESİ-830
MADDE 92 – Yetkili makam ve memurlar-830
A. -MADDE GEREKÇESİ-831
B. -İÇTİHATLAR-831
MADDE 93 – Yetkili memurların ödevi-834
MADDE GEREKÇESİ-834
MADDE 94 – Muafiyet-834
MADDE GEREKÇESİ-834
MADDE 95 – Diğer merciler tarafından yapılan teftişler-834
MADDE 96 – İşçi ve işverenin sorumluluğu-835
MADDE GEREKÇESİ-835
MADDE 97 – Zabıtanın yardımı-835
MADDE GEREKÇESİ-835
MADDE 98 – İşyerini bildirme yükümlülüğüne aykırılık-835
A. -MADDE GEREKÇESİ-836
B. -İÇTİHATLAR-836
MADDE 99 – Genel hükümlere aykırılık-836
MADDE GEREKÇESİ-837
MADDE 100 – Toplu işçi çıkarma ile ilgili hükümlere aykırılık-837
MADDE GEREKÇESİ-837
MADDE 101 – Özürlü ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğuna aykırılık-837
MADDE GEREKÇESİ-837
MADDE 102 – Ücret ile ilgili hükümlere aykırılık-837
MADDE GEREKÇESİ-838
MADDE 103 – Yıllık ücretli izin hükümlerine aykırılık-838
MADDE GEREKÇESİ-839
MADDE 104 – İşin düzenlenmesine ilişkin hükümlere aykırılık-839
MADDE GEREKÇESİ-839
MADDE 105 – İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümlere aykırılık-839
MADDE 106 – İş ve işçi bulma hükümlerine aykırılık-840
MADDE GEREKÇESİ-840
MADDE 107 – İş hayatının denetim ve teftişi ile ilgili hükümlere aykırılık-840
MADDE GEREKÇESİ-840
MADDE 108 – İdari para cezalarının uygulanmasına ilişkin hususlar-840
A. -MADDE GEREKÇESİ-841
B. -İÇTİHATLAR-841
MADDE 109 – Yazılı bildirim-841
A. -MADDE GEREKÇESİ-841
B. -MADDENİN YORUMU-841
C. -İÇTİHATLAR-842
MADDE 110 – Konut kapıcılarının özel çalışma koşulları-844
& KONUT KAPICILARI YÖNETMELİĞİ-844
A. -MADDE GEREKÇESİ-847
B. -MADDENİN YORUMU-847
C. -İÇTİHATLAR-849
MADDE 111 – Sanayi, ticaret, tarım ve orman işleri-852
MADDE GEREKÇESİ-853
MADDE 112 – Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların kıdem tazminatı-854
MADDE GEREKÇESİ-854
MADDE 113 – Bazı işlerde çalışanların ücretlerinin güvencesi-854
MADDE GEREKÇESİ-854
MADDE 114 – Üçlü Danışma Kurulu-854
MADDE 115 – Kantin açılması-854
MADDE 116 –855
MADDE 117 –855
MADDE 118 –855
MADDE 119 – Yönetmelikler-855
MADDE GEREKÇESİ-855
MADDE 120 Yürürlükten kaldırılan hükümler-855
GEÇİCİ MADDE 1 –855
GEÇİCİ MADDE 2 –855
GEÇİCİ MADDE 3 –855
GEÇİCİ MADDE 4 –855
GEÇİCİ MADDE 5 –856
GEÇİCİ MADDE 6 –856
MADDE 121 – Yürürlük-856
MADDE 122 – Yürütme-856
II. BÖLÜM
1475 SAYILI İŞ KANUNU ŞERHİ
MADDE 14 KIDEM TAZMİNATI-859
A. -MADDENİN YORUMU-862
&KIDEM TAZMİNATI-862
1. -Tanımı ve Niteliği-862
2. -Koşulları-862
a. -Kıdem Koşulu-862
b. -İş Sözleşmesi, Kanunda Öngörülen Nedenlerden Birisiyle Sona Ermiş Olmalıdır-869
aa. -Fesih dışı sona erme hâlleri-869
aaa. -İş sözleşmesinin emeklilik nedeniyle sona ermesi-869
bbb. -Kadın işçinin iş sözleşmesini evlilik nedeniyle sona erdirmesi-871
ccc. -İş sözleşmesinin işçinin ölümü ile sona ermesi-872
ddd. -İş sözleşmesinin askerlik nedeniyle işçi tarafından sona erdirilmesi-873
bb. -Fesih ile sona erme hâlleri-874
3. -Kıdem Tazminatının Miktarı ve Tavanı-876
4. -Kıdem Tazminatının Hesaplanması ve Faiz Uygulaması-879
B. -İÇTİHATLAR-882
III. BÖLÜM
5521 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNU ŞERHİ
MADDE 1 -933
A. -5521 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNU’NUN YORUMU-936
&İŞ MAHKEMELERİ VE YARGILAMA USULÜ-936
1. -Genel Olarak-936
2. -İş Mahkemelerinde Belirsiz Alacak Davası-940
3. -İş Mahkemelerinde Yetki-943
4. -İş Mahkemelerinde Karşı Dava-944
5. -İş Mahkemelerinde Gerekçeli Kararın Unsurları-945
6. -İş Mahkemelerinde Kararların Kesinlik Sınırı-946
7. -İş Mahkemelerinde Temyiz Süresi-947
8. -İş Mahkemelerinde Yargılama Giderleri-948
9. -İş Mahkemelerinde Adlî Yardım ve Teminat-950
10. -İş Mahkemelerinde Yemin-952
11. -İş Mahkemelerinde İtirazın İptali Davası ve İnkâr Tazminatı-953
12. -İş Mahkemelerinde Tebligat-955
B. -İŞ MAHKEMELERİ VE YARGILAMA USULÜNE İLİŞKİN İÇTİHATLAR-959
IV. BÖLÜM
BASIN İŞ KANUNU ŞERHİ
MADDE 1 Kanunun şümulü-1067
MADDE 2 İstisnalar-1070
MADDE 3 Bildirilmesi lazım gelen hususlar-1070
MADDE 4 Yazılı mukavele ve terfi esası-1070
MADDE 5 Feshin ihbarı-1070
MADDE 6 Akdin işveren-1071
MADDE 7 Akdin gazeteci tarafından feshi-1084
MADDE 8 Müddetlerin artırılması-1087
MADDE 9 Mülkiye amirine bildirilecek hususlar-1087
MADDE 10 Tecrübe müddeti-1087
MADDE 11 İhbar mühletini beklemeksizin fesih hakkı ve tazminat-1087
MADDE 12 Akdin tatbik edilmediği hâllerde fesih-1088
MADDE 13 Rekabet memnuiyeti-1089
MADDE 14 Ücret-1089
MADDE 15 Mukavele dışı yazılar-1096
MADDE 16 Askerlikte ve gebelikte ücret-1096
MADDE 17 Mahkûmiyet veya yayının tatili hâlinde ücret-1097
MADDE 18 Ölüm tazminatı-1098
MADDE 19 Haftalık izin-1098
MADDE 20 -1098
MADDE 21 Yıllık ücretli izin-1098
MADDE 22 -1099
MADDE 23 -1099
MADDE 24 -1099
MADDE 25 Kazançların azaltılamayacağı-1100
MADDE 26 Ceza hükümleri-1100
MADDE 27 -1100
MADDE 28 -1101
MADDE 29 -1101
MADDE 30 -1101
EK MADDE 1 -1101
EK MADDE 2 -1110
EK MADDE 3 -1110
EK MADDE 4 -1110
GEÇİCİ MADDE 1 –1111
GEÇİCİ MADDE 2 -1111
GEÇİCİ MADDE 3 -1111
GEÇİCİ MADDE 4 -1111
MADDE 31 -1111
MADDE 32 -1111
V. BÖLÜM
DENİZ İŞ KANUNU ŞERHİ
MADDE 1 Kanun kapsamı-1115
MADDE 2 İşveren, gemiadamı, kaptan ve işveren vekilinin tarifi-1124
MADDE 3 Saklı hükümler-1126
MADDE 4 Yabancı gemiadamları-1126
MADDE 5 Yazılı akit-1126
MADDE 6 Yazılı akdin şekli-1126
MADDE 7 Belirli süre veya sefer için akit-1127
MADDE 8 Akit süresinin uzaması-1127
MADDE 9 Resim ve harçtan muafiyet-1127
MADDE 10 Deneme süresi-1127
MADDE 11 Çalışma ve kimlik karnesi-1127
MADDE 12 Çalışma belgesi-1128
MADDE 13 Sakat ve eski hükümlü çalıştırma-1128
MADDE 14 Önelsiz fesih ve infisah-1129
MADDE 15 Fesih hakkını kullanma öneli-1135
MADDE 16 Akdin çözülmesinde bildirim-1135
MADDE 17 Fesih hükmünün başlangıcı-1139
MADDE 18 Feshin bildirilmesi-1139
MADDE 19 Feshi kapsamayan hâl-1139
MADDE 20 Kıdem tazminatı-1139
MADDE 21 Yurda iade-1145
MADDE 22 Yabancı gemiadamının iadesi-1146
MADDE 23 Yurt içinde iade zorunluğu-1146
MADDE 24 İade zorunluluğuna uymamak-1146
MADDE 25 İade hakkında yoksunluk-1146
MADDE 26 İş süresi-1147
MADDE 27 İstisnalar-1148
MADDE 28 Fazla saatlerle çalışma-1149
MADDE 29 Ücret-1162
MADDE 30 Avans-1164
MADDE 31 Ücret defteri-1164
MADDE 32 Ücretin saklı kısmı-1164
MADDE 33 İşveren hesabına iaşe-1165
MADDE 34 İkamet yeri sağlanması-1165
MADDE 35 İkamet yerleri ve iaşe hakkında-1165
MADDE 36 İstisna-1166
MADDE 37 Asgari ücret-1166
MADDE 38 Ücret kesintisi-1166
MADDE 39 Zarar karşılığı kesinti-1166
MADDE 40 Yıllık ücretli izin-1167
MADDE 41 Hafta tatili-1168
MADDE 42 Hafta tatili ücreti-1168
MADDE 43 Genel tatil ücreti-1171
MADDE 44 Tatil ücretlerine girmeyen kısımlar-1173
MADDE 45 Geçici iş göremezlik-1173
MADDE 46 Görevli ve yetkili mahkeme-1173
MADDE 47 Bildirimler-1177
MADDE 48 Saklı hükümler-1177
MADDE 49 Denetim ve teftiş-1177
MADDE 50 Ceza hükümleri-1177
MADDE 51 -1177
MADDE 52 -1178
MADDE 53 -1179
MADDE 54 Yürürlükten kaldırılan kanunlar-1179
MADDE 55 Tüzük-1179
EK MADDE 1–1179
GEÇİCİ MADDE 1 -1179
EK GEÇİCİ MADDE 1 -1180
MADDE 56 -1180
MADDE 57 -1180
20. 4. 1967 TARİHLİ VE 854 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMİYEN GEÇİCİ MADDELER: -1180
VI. BÖLÜM
6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU ŞERHİ
MADDE 1 Amaç-1185
MADDE 2 Tanımlar-1185
MADDE 3 Kuruluş serbestisi-1186
MADDE 4 İşkolları-1187
MADDE 5 İşkolunun tespiti-1187
MADDE 6 Kuruculuk şartları-1197
MADDE 7 Kuruluş usulü-1198
MADDE 8 Kuruluşların tüzüğü-1199
MADDE 9 Organlara dair ortak hükümler-1200
MADDE 10 Genel kurulun oluşması-1201
MADDE 11 Genel kurulun görev ve yetkileri-1203
MADDE 12 Genel kurulun toplantı zamanı-1204
MADDE 13 Genel kurulun toplantı ve karar yeter sayıları-1206
MADDE 14 Genel kurulda yapılacak seçimlerde uyulacak esaslar-1207
MADDE 15 Seçimlere itiraz-1208
MADDE 16 Genel kurul dışında yapılan delege seçimi-1209
MADDE 17 Sendika üyeliği ve üyeliğin kazanılması-1209
MADDE 18 Üyelik aidatı-1210
MADDE 19 Sendika üyeliğinin sona ermesi ve askıya alınması-1213
MADDE 20 Üst kuruluşlara üyelik-1215
MADDE 21 Uluslararası işçi ve işveren kuruluşlarına üyelik-1215
MADDE 22 Kuruluşların katılması veya birleşmesi-1216
MADDE 23 İşçi kuruluşu yöneticiliğinin güvencesi-1216
MADDE 24 İşyeri sendika temsilciliğinin güvencesi-1219
MADDE 25 Sendika özgürlüğünün güvencesi-1220
& SENDİKAL TAZMİNAT-1222
1. -2821 Sayılı Sendikalar Kanunu Dönemi-1222
2. -6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Dönemi-1223
MADDE 26 Kuruluşların faaliyetleri-1240
MADDE 27 İşyeri sendika temsilcisinin atanması ve görevleri-1241
MADDE 28 Kuruluşların gelirleri ve giderleri-1242
MADDE 29 Kuruluşların denetimi ve şeffaflık-1246
MADDE 30 Tutulacak defter ve kayıtlar-1246
MADDE 31 Kapatma-1247
MADDE 32 Kuruluşun sona ermesi hâlinde malların devri-1249
MADDE 33 Toplu iş sözleşmesi ve çerçeve sözleşmenin içeriği-1250
MADDE 34 Toplu iş sözleşmesinin kapsamı ve düzeyi-1252
MADDE 35 Toplu iş sözleşmesinin şekli ve süresi-1255
MADDE 36 Toplu iş sözleşmesinin hükmü-1256
MADDE 37 Tarafların durumunda değişiklik-1256
MADDE 38 İşyerinin veya bir bölümünün devri-1257
MADDE 39 Toplu iş sözleşmesinden yararlanma-1257
MADDE 40 Teşmil-1259
MADDE 41 Yetki-1260
MADDE 42 Yetki tespiti için başvuru-1261
MADDE 43 Yetki itirazı-1261
MADDE 44 Yetki belgesi-1271
MADDE 45 Yetki belgesi bulunmaksızın yapılan toplu iş sözleşmesi-1271
MADDE 46 Toplu görüşmeye çağrı-1271
MADDE 47 Toplu görüşmenin başlaması ve süresi-1271
MADDE 48 Toplu iş sözleşmesinin imzalanması, tevdi edilmesi ve işyerinde ilanı-1272
MADDE 49 Uyuşmazlığın tespiti-1272
MADDE 50 Arabuluculuk-1272
MADDE 51 Yüksek Hakem Kuruluna başvurma-1273
MADDE 52 Özel hakeme başvurma-1273
MADDE 53 Yorum davası ve eda davasında faiz-1274
MADDE 54 Yüksek Hakem Kurulunun Kuruluşu-1274
MADDE 55 Yönetim yapısı-1275
MADDE 56 Çalışma esasları-1276
MADDE 57 Hakeme ve arabulucuya başvurma yönetmeliği-1276
MADDE 58 Grevin tanımı-1276
MADDE 59 Lokavtın tanımı-1277
MADDE 60 Kanunî grev ve lokavt kararının alınması ve uygulamaya konulması-1277
MADDE 61 Grev oylaması-1278
MADDE 62 Grev ve lokavt yasakları-1279
MADDE 63 Grev ve lokavtın ertelenmesi-1279
MADDE 64 Grev ve lokavtın uygulanması-1279
MADDE 65 Kanunî grev ve lokavta katılamayacak işçiler-1280
MADDE 66 Grev hakkının ve lokavtın güvencesi-1281
MADDE 67 Kanunî grev ve lokavtın iş sözleşmelerine etkisi-1281
MADDE 68 İşçi alma ve başka işe girme yasağı-1282
MADDE 69 Kanunî grev ve lokavtın konut haklarına etkisi-1282
MADDE 70 Kanun dışı grev ve lokavtın sonuçları-1282
MADDE 71 Tespit davası-1288
MADDE 72 Grev hakkının ve lokavtın kötüye kullanılması-1289
MADDE 73 Grev ve lokavt gözcüleri-1289
MADDE 74 Grev ve lokavt hâlinde mülkî amirin yetkileri-1290
MADDE 75 Grev ve lokavtı sona erdirme kararı-1290
MADDE 76 Sendikanın faaliyetinin durdurulması-1290
MADDE 77 Tutanaklar ve sicil-1291
MADDE 78 Ceza hükümleri-1291
MADDE 79 Görevli ve yetkili mahkeme-1292
MADDE 80 Diğer kanunların uygulanması-1292
MADDE 81 Yürürlükten kaldırılan hükümler-1293
GEÇİCİ MADDE 1 -1293
GEÇİCİ MADDE 2 -1293
GEÇİCİ MADDE 3 -1293
GEÇİCİ MADDE 4 -1293
GEÇİCİ MADDE 5 -1294
GEÇİCİ MADDE 6 -1294
MADDE 82 -1294
MADDE 83 -1294
VII. BÖLÜM
6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU ŞERHİ
MADDE 1 Amaç-1297
MADDE 2 Kapsam ve istisnalar-1297
MADDE 3 Tanımlar-1298
MADDE 4 İşverenin genel yükümlülüğü-1300
MADDE 5 Risklerden korunma ilkeleri-1300
MADDE 6 İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri-1301
MADDE 7 İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi-1302
MADDE 8 İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları-1303
MADDE 9 Tehlike sınıfının belirlenmesi-1304
MADDE 10 Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma-1304
MADDE 11 Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım-1305
MADDE 12 Tahliye-1305
MADDE 13 Çalışmaktan kaçınma hakkı-1306
MADDE 14 İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi-1306
MADDE 15 Sağlık gözetimi-1307
MADDE 16 Çalışanların bilgilendirilmesi-1308
MADDE 17 Çalışanların eğitimi-1308
MADDE 18 Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması-1309
MADDE 19 Çalışanların yükümlülükleri-1310
MADDE 20 Çalışan temsilcisi-1311
MADDE 21 Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi-1311
MADDE 22 İş sağlığı ve güvenliği kurulu-1312
MADDE 23 İş sağlığı ve güvenliğinin koordinasyonu-1313
MADDE 24 Teftiş, inceleme, araştırma, müfettişin yetki, yükümlülük ve sorumluluğu-1313
MADDE 25 İşin durdurulması-1314
MADDE 26 İdari para cezaları ve uygulanması-1315
MADDE 27 Hüküm bulunmayan hâller ve muafiyet-1317
MADDE 28 Bağımlılık yapan maddeleri kullanma yasağı-1317
MADDE 29 Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika belgesi-1317
MADDE 30 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmelikler-1318
MADDE 31 Belgelendirme, ihtar ve iptaller-1320
MADDE 32 Değiştirilen hükümler-1320
MADDE 33 -1320
MADDE 34 -1321
MADDE 35 -1321
MADDE 36 -1321
MADDE 37 Yürürlükten kaldırılan hükümler-1321
GEÇİCİ MADDE 1-1321
GEÇİCİ MADDE 2 -1321
GEÇİCİ MADDE 3 -1321
GEÇİCİ MADDE 4 -1322
GEÇİCİ MADDE 5 Mevcut sertifika ve belgeler ile ihtar puanları-1322
GEÇİCİ MADDE 6 -1323
GEÇİCİ MADDE 7 -1323
GEÇİCİ MADDE 8 -1323
MADDE 38 Yürürlük-1324
MADDE 39 Yürütme-1324
A. -İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU’NUN YORUMU-1324
1. -Genel Olarak-1324
2. -İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Tazminat Alacakları-1327
a. -İş Kazası Kavramı-1327
b. -Meslek Hastalığı Kavramı-1328
c. -İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Maddî Tazminat Alacakları-1328
d. -İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Manevî Tazminat Alacakları-1333
3. -İşverenin Rücu Hakkı ve Rücuen Tazminat Alacakları-1334
a. -Genel Olarak-1334
b. -Rücuen Tazminat Alacakları-1336
B. -İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İÇTİHATLAR-1338
VIII. BÖLÜM
TÜRK BORÇLAR KANUNU ŞERHİ
I. -MAHSUP VE TAKASLA İLGİLİ MADDELER-1405
II. -ZAMANAŞIMINA İLİŞKİN MADDELER-1406
III. -CEZA KOŞULUNA (CEZAİ ŞART) İLİŞKİN MADDELER-1409
IV. -GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN MADDELER-1410
V. -İBRANAMEYE İLİŞKİN MADDELER-1422
&BORÇLAR KANUNU’NA İLİŞKİN İÇTİHATLAR-1423
KAYNAKÇA-1497
KAVRAM DİZİNİ-1507